SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" (99657)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту


Індивідуальна робота з дисципліни

"Стратегічний аналіз"

на тему

"SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

Рівне - 2010


Зміст


Вступ

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

2. Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Висновок


Вступ


Сьогодні компанії працюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розв’язувати багато складних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними компаніями та з іноземними, пропозиція яких інколи виглядає привабливішою, але в умовах сучасного кризового становища так організувати свою діяльність, обрати таку стратегію, залишитися наданому ринку і водночас отримувати прибутки.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності підприємства, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Об’єктом дослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно", яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність", “Про цінні папери і фондову біржу", “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів.

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35.

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є наступне: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Основними завдання індивідуальної роботи є:

з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

провести стратегічний аналіз діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно”;

провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ „Рівне-Борошно” і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

визначити сильні та слабкі сторони діяльності товариства;

з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку товариства;

розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку товариства.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, популярності, тощо.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить у несприятливе положення.

Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які підприємство може використати для одержання переваги.

Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на діяльність підприємства.


1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"


SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

Отже, складемо перелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства, зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):


Таблиця 1.1

Групи показників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Тр%

1. Прибутковість:

- обсяг прибутку

979

2381

1402

243,21

- рентабельність продукції

0, 19

0,21

0,02

110,53

- рентабельність капіталу

0,03

0,06

0,03

200

- рентабельність власного капіталу

0,06

0,12

0,06

200

2. Репутація:

- прихильність споживачів

За рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів.

- довіра ділових партнерів

ЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів.

3. Продуктивність:

- продуктивність праці

185,67

308,16

122,49

165,97

- фондовіддача

3,09

4,88

1,79

157,92

- Матеріаловіддача

2,62

2,67

0,05

101,91

4. Асортимент продукції (робіт, послуг)

На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема:

борошно вищого ґатунку;

борошно 1 ґатунку;

борошно житнє;

висівки та відходи від переробки зернових культур;

мука кормова пшенична.

5. Фінансові ресурси:

- коефіцієнт фінансової незалежності

0,25

0,26

0,01

104

- частка позичкового капіталу у структурі капіталу

0,75

0,74

-0,01

98,67

- співвідношення власного і позикового капіталу

0,33

0,35

0,02

106,06

- оборотність капіталу

1,13

1,53

0,4

135,40

6. Виробничі потужності:

- вартість необоротних активів

9152

10806

1654

118,07

- ступінь зношеності

0,34

0,35

0,01

102,94

7. Дослідження і впровадження новинок:

На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість

8. Організація фірми

Розподіл ділових обов’язків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.

9. Трудові ресурси,%:

- коефіцієнт обороту по прийому

4

5

1

125

- коефіцієнт обороту по звільненню

7,9

7,2

-0,7

91,14

- коефіцієнт плинності кадрів

7,9

7,2

-0,7

91,14

- підвищення професійного рівня

Підприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами,

- робоча дисципліна

Робоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки за що вони отримують винагороду у вигляді премії.

10. Соціальна відповідальність:

- працевлаштування безробітних

Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

- підтримка благочинних фондів

Підприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.


Случайные файлы

Файл
20258-1.rtf
109072.rtf
151180.rtf
69326.rtf
117722.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.