Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен" (83126)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛООГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни "Маркетинг"План


 1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ТзОВ фірма "Габен"

 2. Дослідження споживачів, сегментація ринку

 3. Дослідження конкурентів. Дослідження впливу інших факторів макросередовища (економіки, технології, засобів маркетингової інформації, уряду) на маркетингову діяльність фірми

 4. План маркетингової діяльності підприємства

  1. Товарна політика фірми

  2. Цінова політика фірми

  3. Збутова політика

  4. Просування товару на ринок

  5. Організація сервісу

Список використаної літератури1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства


Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Зовнішнє середовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов'язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності. Аналіз зовнішнього середовища необхідний для передбачення майбутніх процесів його розвитку. Це дає змогу своєчасно вживати заходи щодо адаптації до змін у зовнішньому середовищі на основі розробки і реалізації стратегічних рішень на вищому рівні управління. Аналіз зовнішнього середовища є базою макроекономічних, соціально-політичних, виробничих і технологічних прогнозів, служить для оцінювання довгострокових можливостей організації в умовах передбаченого розвитку відповідних процесів. Передбачення загроз і сприятливих можливостей є передумовою своєчасної розробки ситуативних планів на випадок їх виникнення, що полегшує формулювання стратегії, яка дозволяла б організації досягти цілі її розвитку і перетворити несприятливі обставини у вигідні умови функціонування.

Із впровадженням в Україні змішаної економічної системи, без діагностики і врахування динаміки впливу зовнішнього середовища навіть сильні внутрішні сторони підприємства можуть не реалізуватися. Адже в умовах ринку власне фактори зовнішнього середовища визначають переважно успіх підприємства та, на жаль, вони найменше залежать від нього. В зовнішньому середовищі знаходяться ресурси. Там же перебувають клієнти і формується певна економічна атмосфера бізнесу.

Крім цього, зовнішнє середовище підприємства характеризується наступними особливостями:

 1. складністю (факторів безліч, до того ж вони перебувають в різних комбінаціях); взаємозв'язком і взаємо обумовленістю факторів (зміна одного із них може викликати лавину змін інших);

 2. невизначеністю (стратегічні рішення приймають в умовах неповноти інформації про зовнішнє середовище: повну здобути неможливо);

 3. багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко спрогнозувати дію його факторів в стратегічному періоді);

 4. динамізмом і мінливістю (зміни в зовнішньому середовищі відбуваються достатньо динамічно, з наростаючою швидкістю).

Тому-то діагностика і прогнозування зовнішнього середовища повинна посідати центральне місце у формуванні стратегії підприємства. Особливо це стосується макросередовища. По-перше, в недалекому минулому на нього мало хто зважав. Отже, будь-який досвід його аналізу відсутній. По-друге, воно анітрохи не залежить від зусиль підприємства; до нього слід адаптуватися. По-третє, його значний вплив на підприємство незаперечний.

Зважаючи на реалії, елементи зовнішнього середовища, що діють на підприємство як фактори, слід конкретизувати. Отже, предметом діагностики і прогнозування макросередовища мають стати його наступні елементи-фактори та їх складові: Елементи-фактори макросередовища, що діагностуються і прогнозуються:

1. Стан економіки країни. Серед факторів даного елементу макросередовища найбільш відчутний вплив на підприємство можуть справляти:

 • а)обсяги ВНП, ВВП, національного доходу на душу населення;

 • б) фаза економічного циклу;

 • в) рівень зайнятості ресурсів, безробіття;

 • г) рівень інфляції;

 • д) участь у зовнішньоекономічній діяльності;

 • е) рівень тонізації національної економіки;

 • є) стан сукупного попиту та ін.

2. Політико-правові відносини. Фактори:

 • а) економічна система;

 • б) форми власності, розподілу і перерозподілу ВВП;

 • в) політична система;

 • г) законодавча база, ефективність законів і підзаконних актів у галузі економіки;

 • д) рівень лібералізації економічного життя;

 • е) політична стабільність тощо.

3. Ефективність державного регулювання економіки. Фактори:

 • а) уміле поєднання механізмів ринкового саморегулювання економіки з важелями її державного регулювання;

 • б) фіскальна політика держави, податкова система, стан держбюджету, стан державного боргу;

 • в) монетарна (грошово-кредитна) політика держави, регулювання грошової маси в обігу банківською системою, доступність кредитів, резерви і процентні ставки банків, обмінні курси, платіжний баланс країни;

 • г) антиінфляційна політика;

 • д) анти циклічна політика;

 • е) зовнішньоекономічна політика держави; є) контроль за дотриманням законів;

 • ж) уміле обмежене застосування адміністративних регуляторів економіки (дозволів, заборон, обмежень, норм).

4. Розвиток НТП. Фактори:

 • а) розвиток освіти і науки;

 • б) рівень інновацій;

 • в) технологічний рівень;

 • г) технічний рівень економіки.

5. Соціальний розвиток. Фактори:

 • а) рівень доходів населення;

 • б) рівень поляризації населення в доходах;

 • в)соціальний захист вразливих верств суспільства (безробітних, дітей, інвалідів, пенсіонерів, студентів, тощо);

 • г) встановлення певних соціальних параметрів: межі бідності, мінімальних обсягів зарплати, пенсій, стипендій, допомог; д) індексація доходів; е) рівень умов праці і техніки безпеки тощо.

6. Розвиток культури, ціннісні орієнтації в суспільстві. Фактори:

 • а) рівень освіченості та професійної підготовки населення;

 • б) розвиток всіх складових культури;

 • в) ціннісні орієнтації населення, традиції, менталітет.

7. Природні умови, екологія. Фактори:

 • а) запаси і використання природних ресурсів: вугілля, нафти, газу, руди, лісів, водних ресурсів тощо;

 • б) клімат і ґрунти;

 • в) екологічні вимоги щодо захисту повітря, ґрунту і води від забруднення внаслідок економічної діяльності.

8. Демографія. Фактори:

 • а) чисельність і склад населення;

 • б) розподіл населення по території;

 • в) рівень народжуваності, смертності і природний приріст;

 • г) середня тривалість життя і середній вік працюючих;

 • д) співвідношення чоловіків і жінок;

 • е) демографічне навантаження;

 • є) механічний рух населення, міграції.

9. Дієвість профспілок. Фактори:

 • а) соціальне партнерство профспілок з роботодавцями і владою;

 • б)рівень профспілкових вимог щодо рівня і умов зайнятості; в) вимоги профспілок щодо умов і захисту праці;

 • г) робота профспілок з оздоровлення працюючих і їх сімей.

10. Міжнародне становище. Фактори:

 • а) наявність військових конфліктів;

 • б) рівень діяльності міжнародних організацій з врегулювання міжнародний політичних і економічних зносин;

 • в) рівень діяльності зовнішньоекономічних відомств і вищих органів влади країни з врегулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11. Форс-мажорні обставини. Йдеться про фактори випадку, природні чи техногенні катаклізми, надзвичайні ситуації, які можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії: аварії, повені, пожежі, бурі, обледеніння тощо. Зібравши максимальну інформацію про фактори зовнішнього середовища, важливо не лише визначити загрози і можливості, а й дати їм оцінку з точки зору важливості та ступеня впливу на стратегію підприємства.

Кожна організація – своєрідний живий організм. Організація має життєвий цикл, а її "здоров’я" та її діяльність залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників. До факторів внутрішнього впливу належать: місія і цілі, організаційна структура, технологія і персонал. Фактори зовнішнього впливу включають: законодавчі та політичні зміни, загальна економічна ситуація в країні, постачальники, конкуренти, споживачі, соціальні та культурні чинники. Тож моїм індивідуальним завданням було обрано Товариство з Обмеженою Відповідальністю фірма "Габен" проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище, дослідити споживачів та конкурентів обраного підприємства скласти план маркетингової діяльності, зробити висновки і надати рекомендації. Товариство з обмеженою відповідальністю "Габен" було засновано 31 серпня 1998 року. Очолює підприємство генеральний директор Саміла Ігор Михайлович, який діє на підставі Статуту. ТзОВ "Габен" є приватною власністю і має двох засновників по 51% і 49% від статутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії складає 100000,00 (Сто тисяч) грн. Підприємство є юридичною особою, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 20832731, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в м. Львові "Райфазен Банк Аваль" МФО 325570, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. ТзОВ "Габен" є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. В своїй діяльності ТзОВ "Габен" керується законами України, постановами ВРУ, указами і розпорядженнями КМУ та наказами керівництва. Свою безпосередню діяльність компанія розпочала 10 вересня 1998р. Основними видами діяльності є реалізація засобів захисту рослин, мінеральних добрив та насіння, сільськогосподарської техніки, сільськогосподарської продукції, маркетингова діяльність в сільському господарстві, консультаційні послуги в галузі сільського господа, послуги посередницькі в галузі сільського господарства. Товариство створене з метою здійснення , на комерційних засадах, діяльності по насиченню ринку сільськогосподарською продукцією і надання торгівельно-посередницьких та інших послуг у сфері сільськогосподарського виробництва, одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної та інших видів діяльності, при ефективному використанні сировинних і трудових ресурсів, налагодженні взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків. ТзОВ фірма "Габен" на сільськогосподарському ринку України працює більше 15-ти років і сьогодні є одним із найбільших національних дистриб’юторів з комплексного забезпечення сільськогосподарських виробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами та насінням. Фірма "Габен" пропонує широкий асортимент сучасних якісних і ефективних ХЗЗР (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, акарициди, протруйники, десиканти, фуміганти, родентициди, регулятори росту рослин) від провідних фірм-виробників таких як Arysta LіfeScіence, Bayer CropScіence, Basf, Dow AgroScіences, Du Pont, Crompton, Chemіnova, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Summіt Agro Ukraіne, Stefes Agro та ін. Сільськогосподарська практика та виробничий досвід наявно переконують, що ХЗЗР приносять користь і ефективність за умови вчасного застосування з дотриманням регламентів та оптимальних технологій їх внесення. Організація – це соціальне утворення, в якому загальними прагненнями об’єднано багато людей для досягнення спільної мети. Організація – це група людей з усвідомленими загальними цілями. Організацію можна розглядати як засіб досягнення цілей, який дозволяє людям виконувати колективно те, що вони не можуть виконати індивідуально . Мета організації – кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти персонал організації. Завдання – робота або діяльність, яка повинна виконуватись. Місія – це набір якісних положень, що в узагальненій формі розкривають мету, якої вирішила присвятити себе фірма. Наявність місії характеризує направленість організації на задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Місія підприємства – це послання, адресоване як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам, в якому викладається причина існування підприємства і характерні риси, які відрізняють його від інших фірм; це спосіб сприйняття, імідж підприємства, визначення напрямів його діяльності і розподілу ресурсів. Місія відіграє роль мотиватора для співробітників підприємства і формує інтерес до нього з боку навколишнього середовища. Місія має суттєве значення. Вона, зокрема, є базою: для розробки і узгодження цілей; для розробки всієї системи планів на підприємстві; для об'єднання дій персоналу в обраному напрямку; для відносин із зовнішніми учасниками ринку. Цілі розробляються для здійснення цієї місії. Значення відповідної місії, яка формально виражена і ефективно представлена співробітникам організації, неможливо перебільшити. Розроблені на її основі цілі є критеріями для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень. Якщо керівники не знають, яка основна мета їх організації, то в них не буде логічної точки відліку для вибору найкращої альтернативи. Місія деталізує стаж фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.


Случайные файлы

Файл
179269.rtf
163556.rtf
80308.doc
179725.rtf
95743.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.