Сутність міжнародного маркетингу (82420)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра маркетингу


Контрольна робота

з дисципліни: “Міжнародний маркетинг”Виконала:

студентка 6 курсу

(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД

Барабаш Марина


Перевірив:

Викладач

Крайнюченко Ольга Феодосіївна

Київ – 2009


Зміст


  1. Сутність, суб’єкти та форми міжнародного маркетингу

  2. Фактори сегментації світового ринку

  3. Задача

  4. Список використаної літератури


Теоретичні питання (варіант - 1)


1. Сутність, суб’єкти та форми міжнародного маркетингу


Типи маркетингу, форми міжнародного маркетингу

За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо). Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (рис. 1).

Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів виділяються два типи маркетингу: внутрішній та міжнародний.

Внутрішній маркетинг — маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок.

Міжнародний маркетинг — маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів.

Маркетинг товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуг, промисловий, аграрний та банківський маркетинг — це типи маркетингу залежно від об’єкта, тобто суттєвих особливостей товару та відповідного товарного ринку, які визначатимуть особливості побудови маркетингового комплексу (товарна політика, цінова політика, політика розповсюдження та комунікаційна політика).

Стратегічний та оперативний — це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми.

Стратегічний маркетинг — маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу.

Оперативний маркетинг — маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.

Мікромаркетинг та макромаркетинг виділяються за критерієм особливостей суб’єкта: диверсифікованості діяльності та належності до певного ієрархічного рівня управління в структурі національної економіки.

Мікромаркетинг — маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується.

Макромаркетинг — маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому.
Рис. 1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу


Міжнародна діяльність грунтується на використанні таких форм міжнародного маркетингу:

імпортний,

експортний,

зовнішньоекономічний,

транснаціональний,

мультирегіональний,

глобальний.

Імпортний маркетинг — маркетингова діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів чи послуг із зарубіжних ринків.

Експортний маркетинг — маркетингова діяльність щодо реалізації продукції за межі національних кордонів, при якій відбувається фізичне транспортування товару з однієї країни в іншу.

Зовнішньоекономічний маркетинг — маркетингова діяльність, зумовлена стабільністю чи зростаючими можливостями перебування фірми (у вигляді представництва, філіалу з продажу...) на зовнішньому ринку, який включає вже, як правило, декілька країн.

Транснаціональний маркетинг — маркетингова діяльність, що виникла з практики функціонування транснаціональних корпорацій.

Вирішуючи проблему інтернаціоналізації ринків, ТНК повинна:

* мислити глобально, здійснюючи стратегічний маркетинг;

* діяти локально, здійснюючи маркетинг операційний.

Мультирегіональний маркетинг — форми та методи маркетингової діяльності, що застосовують фірми, працюючи в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угруповань.

Глобальний маркетинг — маркетингова діяльність фірми, яка роз-
глядає світовий ринок як єдине ціле («Весь світ — мій ринок!»).

Основні причини появи концепції глобального маркетингу:

формування однорідного ринку країн «Тріади» завдяки інтенсивному розвитку зв’язку, транспорту, туризму (рис. 2).
Рис. 2. «Тріада» та її характеристики


Населення — 700 мільйонів чоловік (15 % — населення Землі);

Частка у світовому виробництві — 67 %;

Частка у світовій купівельній спроможності — 85 %;

Частка у світовому обсязі інвестицій — 80 %.

Правило «Тріади» у глобальному маркетингу: якщо товари (послуги) користуються попитом на ринках Північної Америки, Західної Європи та Японії, то вони користуватимуться попитом у всьому світі.

необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних винаходів унаслідок високого рівня конкуренції всередині «Тріади»;

економічна необхідність інтернаціоналізації діяльності внаслідок того, що вартість розробки деяких видів обладнання настільки висока, що досягти окупності можливо лише на світовому рівні;

критична питома вага «Тріади» у світовій економіці: 70 — 80 % виробництва та споживання багатьох товарів та послуг здійснюється на території країн «Тріади»;

 наявність товарів «глобальної природи» (рис. 3).
Рис. 3. Узагальнена класифікація товарів залежно від рівня їх природної глобальності


Різноманітність форм міжнародного маркетингу віддзеркалює історичні етапи його розвитку залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності суб’єктів міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація діяльності — формування та розвиток економічних зв’язків з іншими суб’єктами міжнародного бізнесу (рис. 4).
Рис. 4. Еволюція типів маркетингу/форм міжнародного маркетингу залежно від ступеня інтернаціоналізації


1 — внутрішній

2 — імпортний

3 — експортний

4 — зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультирегіональний

5 –– глобальний

Суб’єкти міжнародного маркетингу

До суб’єктів міжнародного маркетингу належать:

транснаціональні корпорації (у виробничій сфері та сфері послуг),

глобальні компанії,

експортери,

імпортери.

ТНК –– транснаціональна корпорація (Trаnsnаtionаl Corporаtion, Multinational Enterprise, Multinational Company, Multinational Corporаtion) –– підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів діяльності в двох і більше країнах та здійснює проведення взаємозв’язаної політики та спільної стратегії завдяки одному чи декільком центрам прийняття рішень (визначення ЮНКТАД).

Глобальні компанії — бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяльності використовують концепцію глобального маркетингу.

Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфічності цих суб’єктів міжнародного маркетингу (табл. 1).


Таблиця 1.

Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії

Елемент зіставлення

ТНК

Глобальна компанія

Життєвий цикл товару

У кожній країні товари знаходяться на різних стадіях життєвого циклу

Стандартизація життєвого циклу товару

Споживачі

Споживацькі переваги віддзеркалюють національні особливості

Глобальна конвергенція споживацьких потреб

Сегментування

Сегменти базуються на відмінностях

Традиційні товари для кожного сегмента

Багато ринків та сегментів

Сегменти враховують подібності

Групування подібних сегментів

Пошук та розширення сегментів по всьому світу

Виробництво

Стандартизація стримується вимогами адаптації

Глобально стандартизоване виробництво

Адаптація несуттєва

Адаптація

Необхідна адаптація товару до характеристик зарубіжного ринку

Товари вже адаптовані до глобальних потреб

Можливе несуттєве товарне пристосування

Дизайн

Пристосовується до вимог споживачів

Міжнародні стандарти (еталони) дизайну закладаються ще на стадії проектування товару

Міжнародний маркетинговий

комплекс:

 

 

товар

Товари відрізняються дизайном, особливостями, функціями, стилем та іміджем

Концентрація на важливій особливості, унікальності, цінності

ціна

Споживач бажає заплатити більше, але отримати адаптований товар

Споживач віддає перевагу стандартизованому товару за меншою ціною

просування

Створення національного іміджу товару, який відповідає національним потребам

Створення глобального іміджу товару, який відповідає як національним особливостям, так і глобальним потребам

канали розподілення

Пристосування до національних каналів розподілення

Глобальна стандартизація розподілення

Конкуренція

Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку (групи ринків)

Можливість конкурувати на кожному національному ринку, зумовлена глобальністю маркетингової концепції


Случайные файлы

Файл
73666.rtf
99115.rtf
143331.rtf
94280.rtf
etika.DOC
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.