Форми і методи комунікацій у підприємництві (63342)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Практичне заняття 1. Основні терміни і поняття з дисципліни: складання глосарія

Практичне заняття 2. Форми і методи комунікацій у підприємництві

1. Проаналізуйте форми і методи комунікацій у підприємництві

2. Охарактеризуйте основні канали передачі ділової інформації

ЛітератураПрактичне заняття 1. Основні терміни і поняття з дисципліни: складання глосарія


Мета: закріпити теоретичні знання з питань документно-інформаційних комунікацій, виробити відповідні вміння і навички.

Завдання:

1. На основі довідкових видань знайдіть основні терміни (комунікація, комунікаційний процес, комунікаційний канал, реципієнт, інформація, інформаційна потреба, інформаційний процес, комунікаційна діяльність, соціальна комунікація, документна комунікація та ін) і запишіть їх тлумачення у формі таблиці (назва терміна, його визначення, джерело пошуку).

2. Розробіть схему еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства.

Глосарій термінів.


Таблиця 1.1

Назва терміна

Визначення терміна

Джерело пошуку

Комунікація

Комунікація походить від лат.communicatio - єдність, передача, з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом лат.communico - роблю спільним, повідомляю, з’єдную, похідним від лат.communis - спільний.

Поняття комунікація може вживатись у значенні:

соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими соціальними суб’єктами;

Телекомунікації або зв'язок за допомогою технічних засобів;

певна система, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими об'єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, інформаційні комунікації тощо.

http://uk. wikipedia.org/wiki

комунікаційний процес, це

механізм, завдяки якому забезпечується існування та розвиток людських відносин, який включає в себе всі розумові символи, засоби їх передачі у просторі та збереження у часі (Чарльз Кулі);

обмін інформацією між складними динамічними системами та їх частинами, які здатні приймати інформацію, накопичувати її та перетворювати (Аркадій Урсул);

інформаційний зв’язок суб’єкта з тим чи іншим об’єктом (Мойсей Каган);

спосіб діяльності, який полегшує взаємне пристосування людей (Тамотсу Шибутані);

акт відправлення інформації від мозку однієї людини до мозку іншої (Пол Сміт, Кріс Беррі, Алан Пулфорд);

специфічний обмін інформацією, процес передачі емоційного та інтелектуального змісту (Андрій Звєрінцев, Альвіна Панфілова).

Узагальнюючи, можна говорити про існування двох підходів до визначення сутності комунікаційного процесу - механістичного та діяльнісного.

http://uk. wikipedia.org/wiki

комунікаційний канал

Комунікаційний канал - частина комунікаційної системи, яка зв'язує між собою джерело та приймач повідомлень.

Канал поширення сигналу може бути штучним, природним і комбінованим. У першому і (або) третьому випадку - це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечує передавання повідомлень від відправника до одержувача.

http://uk. wikipedia.org/wiki

реципієнт

Реципіє́нт - фізична або юридична особа, яка отримує кошти або матеріальні цінності, наприклад, субсидію.

http://uk. wikipedia.org/wiki

інформація

Інформація - абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова "informatio", яке має декілька значень:

роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення;

представлення, поняття;

ознайомлення

Інформація - це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні.

Іншими словами, інформація - це нові знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей.

http://uk. wikipedia.org/wiki

інформаційна потреба

Інформаційні потреби (Information needs) - Різновид нематеріальних потреб. Потреба в інформації, яка необхідна для вирішення конкретної задачі або досягнення якоїсь мети.

http://uk. wikipedia.org/wiki

інформаційний процес

Інформація існує досить нетривалий термін часу, але інформаційний процес триває стільки, скільки існують носії інформації. Наприклад, вивчаючи старовинні надписи, вчені продовжують інформаційний процес, розпочатий багато років тому.

Інформаційний процес передбачає циркуляцію інформацію в апараті управління по горизонталі (між службами й органами одного рівня), по вертикалі (між різними рівнями управління) з зовнішньою середою, а також систему збирання, обробки й зберігання

Основы теории коммуникации / Под. ред. М.А. Василика. - М., 2003. - 615с.

комунікаційна діяльність

Діяльнісний підхід розглядає комунікацію як процес спілкування, обміну думками, знаннями, почуттями, схемами поведінки, а також як спільну діяльність учасників комунікації, в ході якої виробляється спільний погляд на речі та дії з ними.

http://uk. wikipedia.org/wiki

соціальна комунікація

Соціальна комунікація - це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.

Основы теории коммуникации / Под. ред. М.А. Василика. - М., 2003. - 615с.

документна комунікація

Документна комунікація, це комунікація, яка опосередкована документом, побудована на обміні документами між двома або більше учасниками комунікаційного процесу. Документна комунікація є підсистемою соціальної комунікації.

Документ виник і існує в документно-комунікаційному процесі, тобто в такій комунікації, в якій від одного суб’єкта (відправник) до іншого (отримувач) передається інформація, яка зафіксована на документі.

Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. - Х., 2000. - Вип.2.


Схема еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства наведено на рис.1.1

На ній у реальному часі t простежується еволюція, переходи й зв'язки комунікаційних каналів двох соціально-суспільних систем: суспільно-економічної формації та інформаціологічної формації.


Рис.1.1 Схема еволюції комунікаційних каналів за період соціального розвитку людства.


Але на цьому людство не зупиниться. Воно буде розвиватися семимильними кроками. Автор статті "Інформатизація суспільства й перехід до стійкого розвитку цивілізації" Урсул А. прогнозує наступні етапи розвитку в інформаційному суспільстві:

В 2009 р. персональний комп'ютер вартістю $1000 володітиме продуктивністю трильйон операцій у секунду. Персональні комп'ютери з дисплеями високого дозволу зможуть уміщатися в предметах одягу і ювелірних виробах.

В 2010 р. персональний комп'ютер стані основою систем відео зв’язки, якими буде обладнана велика частина житлових будинків. Стані віртуальним робоче місце.

В 2011 р. придбають розповсюдження нейро-сопроцессори - системи, що працюють за схожими з нервовою системою людини принципами. Підприємства замінять персональні повно функціональні комп'ютерні системи з могутніми серверами.

В 2012 р. більше половини всієї публікованої у світі літератури складатиме книги в електронному вигляді.

В 2015 р. почнеться масове виробництво молекулярного комп'ютера.

В 2029 р. людський мозок буде підключений до Інтернету.


Практичне заняття 2. Форми і методи комунікацій у підприємництві


Случайные файлы

Файл
99279.rtf
162590.rtf
10793-1.rtf
13669.rtf
38414.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.