Специфікація якості програми (49100)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Технологія розробки програмного забезпечення”

(варіант №9)
Виконав: студент групи Пзс-504

Каленський М.Ю.

Перевірив: викладач

Тростянський Б.Г.м. Бердичів

2007 р


Зміст


Специфікація якості програми.

Забезпечення стійкості програмних засобів.

Інструментальні середовища програмування.

Практичне завдання.

Список використаної літератури.
Специфікація якості програми


Розробка специфікації якості зводиться, до побудови своєрідної моделі якості ПЗ. У цій моделі повинний бути перелік усіх елементарних властивостей, які необхідно забезпечити в ПЗ і які у сукупності утворять прийнятну для користувача якість ПЗ. При цьому кожна з цих властивостей повинна бути в достатній степені конкретизованою з урахуванням визначення вимог до ПЗ. Для конкретизації якості ПЗ по кожному з критеріїв використовується обмежений набір досить простих властивостей, які можуть бути однозначно інтерпретовані розроблювачами. Такі властивості називаються примітивами якості ПЗ. Деякі з примітивів можуть використовуватися по декількох критеріях. Можна визначити наступну залежність критеріїв якості від примітивів якості ПЗ.

Функціональність - завершеність.

Надійність - точність, автономність, стійкість, захищеність.

Легкість застосування П - документованість, інформативність (тільки стосовно до документації по застосуванню), комунікабельність, стійкість, захищеність.

Ефективність - тимчасова ефективність, ефективність по ресурсах (по пам'яті), ефективність по пристроях.

Супровід - з даним критерієм зв'язано багато різних примітивів якості. Однак їх можна розподілити по двох групах, виділивши два підкритерія якості: простота і змінність.

Простота - це набір характеристик ПЗ, що дозволяють мінімізувати зусилля по вивченню і розумінню програм і документації.

Змінність - це характеристики ПЗ, що дозволяють виконувати чи спрощують внесення в нього необхідних змін і доробок.


Мобільність - незалежність від пристроїв, автономність, структурованість, модульність.

Нижче даються визначення використовуваних примітивів якості ПЗ.

Завершеність - властивість, що характеризує ступінь виконання ПЗ усіх явних і неявних функцій.

Точність - міра, що характеризує прийнятність величини похибки у видаваних програмами ПЗ результатах.

Автономність - властивість, що характеризує здатність ПЗ виконувати запропоновані функції без допомоги чи підтримки інших компонентів програмного забезпечення.

Стійкість - властивість, що характеризує здатність ПЗ продовжувати коректне функціонування, незважаючи на завдання неправильних (помилкових) вхідних даних.

Захищеність - властивість, що характеризує здатність ПЗ протистояти навмисним чи ненавмисним деструктивним діям користувача. К - документованість - властивість, що характеризує наявність, повноту, зрозумілість і наочність навчальної, інструктивної і довідкової документації, необхідної для застосування ПЗ.

Інформативність - властивість, що характеризує наявність у складі ПЗ інформації, необхідної і достатньої для розуміння призначення ПЗ, прийнятих припущень, обмежень, вхідних даних і результатів роботи окремих компонентів, а також поточного стану програм у процесі їхнього функціонування.

Комунікабельність - властивість, що характеризує ступінь, у якій ПЗ полегшує завдання чи опис вхідних даних, і здатність видавати корисні повідомлення в досить простій формі і з простим для розуміння змістом.

Часова ефективність - міра, що характеризує здатність ПЗ виконувати покладені на нього функції протягом визначеного відрізку часу.

Ефективність по ресурсах - міра, що характеризує здатність ПЗ виконувати покладені на нього функції при певних обмеженнях на використовувані ресурси (використовувану пам'ять).

Ефективність по пристроях - міра, що характеризує економічність використання апаратних пристроїв для рішення поставленої задачі.

С - документованість - властивість, що характеризує наявність документації, яка відбиває вимоги до ПЗ і результати різних етапів розробки даного ПЗ, обмеження й інші риси ПЗ, а також їхнє обґрунтування.

Зрозумілість - властивість, що характеризує ступінь, у якій ПЗ дозволяє вивчаючому його користувачеві зрозуміти призначення ПЗ, зроблені допущення й обмеження, вхідні дані і результати роботи програм, тексти цих програм і стан їхньої реалізації.

Структурованість - властивість, що характеризує програми ПЗ з погляду організації їх взаємозалежних частин у єдине ціле певним чином (наприклад, відповідно до принципів структурного програмування).

Зручність сприйняття - властивість, що характеризує легкість сприйняття тексту програм ПЗ (відступи, фрагментація, форматування).

Розширюваність - властивість, що характеризує здатність ПЗ до використання більшого обсягу пам'яті для збереження даних чи розширення функціональних можливостей окремих компонентів.

Здатність до модифікацій - міра, що характеризує ПЗ із погляду простоти внесення необхідних змін і доробок на всіх етапах і стадіях життєвого циклу ПЗ.

Модульність - властивість, що характеризує ПЗ із погляду організації його програм з таких дискретних компонентів, що зміна одного з них не впливає на інші компоненти.

Незалежність від пристроїв - властивість, що характеризує здатність ПЗ працювати на різноманітному апаратному забезпеченні (різних типах, моделях комп'ютерів).

Забезпечення стійкості програмних засобів


Цей примітив якості ПЗ забезпечується за допомогою так називаного захисного програмування. Узагалі говорячи, захисне програмування застосовується при програмуванні модуля для підвищення надійності ПЗ у більш широкому змісті. Захисне програмування засноване на важливій передумові: гірше, що може зробити модуль, – це прийняти неправильні вхідні дані і потім повернути невірний, але правдоподібний результат. Для того, щоб цього уникнути, у текст модуля включають перевірки його вхідних і вихідних даних на їхню коректність у відповідності зі специфікацією цього модуля, зокрема, повинні бути перевірене виконання обмежень на вхідні і вихідні дані і співвідношень між ними, зазначені в специфікації модуля. У випадку негативного результату перевірки збуджується відповідна виняткова ситуація. Для обробки таких ситуацій у кінець цього модуля включаються фрагменти другого роду – оброблювачі відповідних виняткових ситуацій. Ці оброблювачі крім видачі необхідної діагностичної інформації, можуть ужити заходів по виключенню помилки в даних (наприклад, зажадати їхнього повторного введення), або по ослабленню впливу помилки (наприклад, щоб уникнути поломки пристроїв, керованих за допомогою даного ПЗ, при аварійному припиненні виконання програми здійснюють м'яку їхню зупинку).

Застосування захисного програмування модулів приводить до зниження ефективності ПЗ як за часом, так і по пам'яті. Тому необхідно розумно регулювати ступінь застосування захисного програмування в залежності від вимог до надійності й ефективності ПЗ, сформульованих у специфікації якості розроблювального ПЗ. Вхідні дані розроблювального модуля можуть надходити як безпосередньо від користувача, так і від інших модулів. Найбільш уживаним випадком застосування захисного програмування є застосування його для першої групи даних, що й означає реалізацію стійкості ПЗ. Це потрібно робити завжди, коли в специфікації якості ПЗ мається вимога про забезпечення стійкості ПЗ. Застосування захисного програмування для другої групи вхідних даних означає спробу знайти помилку в інших модулях під час виконання розроблювального модуля, а для вихідних даних розроблювального модуля ( спробу знайти помилку в самому цьому модулі під час його виконання). Власне кажучи, це означає часткове втілення підходу самовиявлення помилок для забезпечення надійності ПЗ. Цей випадок захисного програмування застосовується вкрай рідко - тільки в тому випадку, коли вимоги до надійності ПЗ надзвичайно високі.


Інструментальні середовища програмування


Фірма Inprise Corporation випускає Delphi 5 у чотирьох варіантах: Standard (Стандартний), Professional (Професійний), Client/Server (Клієнт-сервер) і Enterprise. Кожний з цих комплектів включає стандартний набір засобів, що забезпечують розробку високоефективних програм різного призначення, у тому числі для роботи з базами даних. Разом з тим, чим вище рівень комплекту (від Standard до Enterprise), тим більші можливості він надає програмісту. Наприклад, комплект Client/Server дозволяє розробляти додатки для роботи з вилученими базами даних (наприклад, Access 97 і Oracle 8), а комплект Standard — ні.

Установка пакета Delphi виконується з CD-ROM, на якому знаходяться всі необхідні файли і програма ініціалізації установки (Delphi Setup Launcher). Програма ініціалізації установки запускається автоматично, як тільки інсталяційний диск буде поміщений у CD-дисковод.

Перед початком установки Delphi необхідно завершити роботу всіх активних додатків. У результаті запуску програми ініціалізації установки на екрані з'являється вікно Delphi Setup Launcher (Запуск установки Delphi), у якому виводиться інформаційне повідомлення і значки доступних для установки програм, кількість яких залежить від використовуваного комплекту Delphi. Для того щоб почати установку Delphi, необхідно установити курсор миші в рядок Delphi і клацнути лівою кнопкою. У результаті запускається програма установки Delphi, і на екрані з'являється вікно Setup (Установка), у якому виводиться інформаційне повідомлення і відсоток виконаною програмою роботи по підготовці до установки Delphi.


Случайные файлы

Файл
49946.rtf
28003.rtf
~$РПЗ.doc
154268.rtf
47817.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.