Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access (48882)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика організації

2. Розробка своєї облікової системи на прикладі Microsoft Access

2.1 Призначення і функції системи

2.2 Обсяги вхідної інформації

2.3 Інформаційна база задачі

2.4 Проблеми якості вхідної інформації, пропозиції

Висновки

Список використаної літератури
Вступ


Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах і в організаціях. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

Сучасний етап розробки інформаційних систем в економіці характеризується створенням нових видів інформаційних систем, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи зі штучним інтелектом, виконавчі інформаційні системи та інші.

Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів. Центральною ланкою комп'ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематично накопичуються і оброблюються дані, пов'язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих даних формується інформація про роботу підприємства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством.
1. Загальна характеристика організації


Бюджетна установа Територіального центру «Захист», який обслуговує самотніх інвалідів 1, 2, 3 групи і дітей інвалідів по Ахтирському району Сумської області знаходиться за адресою: м. Ахтирка, Сумської області, вул. Макаренка 5. Територіальний центр «Захист» являється самостійною організацією, нараховує у своєму штаті 138 співробітників.

Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок та інші рахунки в КБ «ПриватБанк».

Форма власності установи – комунальна.

Основний вид діяльності – благодійність. ТЦ «Захист» надає гуманітарні допомоги інвалідам всіх груп.
2. Розробка своєї облікової системи на прикладі Microsoft Access


2.1 Призначення і функції системи


Інформаційна система є комунікаційною системою по збору, передачі, переробці інформації про об'єкт, забезпечуючи працівників різного рангу інформацією для реалізації функції управління. Інформаційна система створюється для конкретного об'єкту.

СУБД (система управління базами даних) є універсальним програмним засобом, призначеним для створення і ведення (обслуговування) баз даних на зовнішніх пристроях, що запам'ятовують, а також доступу до даних і їх обробки. СУБД підтримує один з можливих типів моделей даних – мереживу, ієрархічну або реляційну, які є однією з найважливіших ознак класифікації СУБД. СУБД забезпечують багатоцільовий характер використовування бази даних, захист і відновлення даних. Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним засобом для кінцевого користувача. Основними засобами СУБД є:

– засоби завдання (описи) структури бази даних;

– засоби конструювання електронних форм, призначених для введення даних, перегляду і їх обробки в діалоговому режимі;

– засоби створення запитів для вибірки даних за заданих умов, а також виконання операций по їх обробці;

– засоби створення звітів з баз даних для висновку на друк результатів обробки в зручному для користувача вигляді;

– мовні засоби – макроси, вбудована алгоритмічна мова (Dbase, Visual Basic або інші), мова запитів (SQL) і т. п., які користуються для реалізації нестандартних алгоритмів обробки даних, а також процедур обробки подій в задачах користувача;

– засоби створення додатків користувача (генератори додатків, засобу створення меню і панелей управління додатками), дозволяючи об'єднати різні операції роботи з базою даних в єдиний технологічний процес.

База даних – це сукупність даних, організованих на машинному носії засобами СУБД. У базі даних забезпечується інтеграція логічно зв'язаних даних при мінімальному дублюванні даних, що зберігаються. База даних включає дані, що відображають деяку логічну модель взаємозв'язаних інформаційних об'єктів, що представляють конкретну наочну область. База даних організовується відповідно до моделі і структур даних, які підтримуються в СУБД.

СУБД в розрахованих на багато користувачів системах. База даних, як правило, містить дані, необхідні багатьом користувачам. Отримання одночасного доступу декількох користувачів до загальної бази даних можливе при установці СУБД в локальній мережі персональних комп'ютерів і створенні розрахованої на багато користувачів бази даних. До основних властивостей СУБД і бази даних можна віднести:

– відсутність дублювання даних в різних об'єктах моделі, забезпечуючи одноразове введення даних і простоту їх коректування;

– несуперечність даних;

– цілісність бази даних;

– всілякі вибірки даних і їх використовування різними задачами і додатками користувача;

– захист даних від несанкціонованого доступу засобами розмежування доступу для різних користувачів,

– можливість модифікації структури бази даних без повторного завантаження даних;

– наявність мови запитів високого рівня, орієнтованого на кінцевого користувача, який забезпечує висновок інформації з бази даних по будь-якому запиту і представлення її у вигляді відповідних звітних форм, зручних для користувача.


2.2 Обсяги вхідної інформації


Позамашинне інформаційне забезпечення включає позамашинну інформаційну базу і засоби її ведення. Інформаційна база об'єднує власне інформацію поза машинну сфери наочної області, а засоби її організації і ведення призначені для забезпечення роботи в ній. Позамашинную інформаційну базу утворюють дані, що містяться в документах.

Позамашинна інформаційна база включає нормативно-довідкову, планову (тобто умовно-постійну) інформацію (облікову) інформацію деякої наочної області.

Рішення по інформаційній базі припускають визначення складу інформації, необхідної для вирішення задач користувача. Крім того, повинна бути виявлена логічна структура інформації, що дозволяє перейти до етапу формалізації і моделювання даних, необхідного для автоматизованої обробки. Структуризація інформації позамашинной сфери знаходить віддзеркалення в її уявленні окремими структурними одиницями, їх угрупуванням в документах, впорядкуванні по класифікаційних ознаках.

Документи позамашинной сфери. Документи є основним носієм інформації у позамашинной сфері. Документи відповідно до функцій управління підрозділяються на нормативно-довідкові, планові і інші документи умовно-постійної інформації, мало змінної в часі, і документи оперативної, первинної облікової інформації, що фіксує протікання тих або інших процесів. У нашій задачі позамашинной інформацією є акт обстеження матеріально-побутових умов інваліда і накладні по видачі гуманітарної допомоги.


2.3 Інформаційна база задачі


Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення включає інформаційну базу на машинному носії і засоби її ведення. До внутрішньо машинної інформаційної бази відноситься база даних, структура якої відображає модель логічно взаємозв'язаних даних конкретної наочної області, а також окремі не взаємозв’язані масиви вхідних, вихідних і проміжних даних, що зберігаються на машинному носії. У базі даних, підтримуваній засобами СУБД, зберігається нормативно-довідкова, планова, тобто умовно-постійна, інформація, і оперативна, облікова інформація.

Найважливішою задачею розробки внутрішньо машинної інформаційної бази є ефективна організація даних, що зберігаються на машинних носіях. Внутрішньомашинна інформаційна база включає дані, які поступають з позамашинной сфери – з документів, планових і оперативних документів і т.д. Частина даних внутрішньо машинної інформаційної бази може формуватися в процесі рішення задач або поступати по каналах зв'язку з інших систем.

Внутрішньомашинна інформаційна база характеризується складом і структурою масивів, способами організації і доступу до даних на машинних насіях. Залежно від використовуваних програмних засобів організація масивів може мати свої особливості. Інформаційні масиви можуть бути організовані у вигляді окремих незалежних файлів (файлова організація) або бути у складі бази даних, що є інтегрованою сукупністю взаємозв'язаних масивів.

Алгоритм рішення

Укрупнений алгоритм рішення комплексу задач зводиться до вказівки послідовності звернення до таблиць бази даних для вибірки необхідної інформації і застосуванням операцій реляційної алгебри.

Алгоритм рішення задачі комплексу представляється у вигляді набору реляційних процедур. Так, для формування вихідного документа «Одержали допомогу в 2005 році» послідовно звертаються до таблиць «Січень 2008», «Лютий 2008», «Березень 2008», «Квітень 2008», «Травень 2008», …, «Грудень 2008», реляційна операція З'єднання сполучає відносини (таблиці) по загальних ключах зв'язку.

Алгоритм рішення задачі – це система точно сформульованих правил, що визначають процес перетворення вхідної інформації у вихідну за кінцеве число кроків.


Случайные файлы

Файл
94353.rtf
46517.rtf
161605.rtf
93242.rtf
76428-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.