Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application (48866)

Посмотреть архив целиком


Полтавський університет споживчої кооперації УкраїниФакультет економіки та менеджментуКафедра економічної кібернетики
Звіт про виконання індивідуальних завдань

з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка”

на тему: „Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for ApplicationВиконав студент гр. ЕК - 22

спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”

Кот Денис Володимирович


Полтава 2007


Зміст


1. Алгоритми у вигляді блок–схем для розв’язання задач

1.1 Блок-схема до задачі № 1

1.2 Блок-схема до задачі № 2

1.3 Блок-схема до задачі № 3

1.4 Блок-схема до задачі № 4

2. Задачі

2.1 Задача № 1 (прикладна задача)

2.2 Задача № 2 (задача на одновимірний масив)

2.3 Задача № 3 (задача на двовимірний масив)

2.4 Задача № 4 (задача на використання символьних величин)


Блок-схема до задачі № 1Блок-схема до задачі № 2
Блок-схема до задачі № 3
Блок-схема до задачі № 4


Варіант №22


1. Прикладна задача


Якщо a,b,c,d – сторони чотирикутника, то чи не є він паралелограмом?


Текст програми:


program k1;

var

a,b,c,d:integer;

begin

writeln('Введите длины сторон четырехугольника');

read(a,b,c,d);

if ((a=b) and (c=d)) or ((a=c) and (b=d))

then writeln('Четырехугольник- паралелограмм')

else writeln('Это другая фигура');

readln

end.


Результат роботи програми:


2. Задача на одновимірний масив


Визначити максимальний елемент серед елементів масиву В, які задовольняють умову хі < 0, та його порядковий номер.Текст програми:


program k2;

const n=10;

var

b:array [1..n] of integer;

i,max,number:integer;

begin

writeln('Введите элементы массива');

for i:=1 to n do

begin

write('b[',i,']=');

readln(b[i])

end;

for i:=1 to n do

begin

write(b[i]:4);

end;

max:=-maxint; number:=0;

for i:=1 to n do

begin

if (b[i]<0) and (b[i]>max) then

begin

max:=b[i];

number:=i

end;

end;

writeln;

if number<> 0 then

begin

writeln('Максимальный среди отрицательных ',max);

writeln('Его номер в массиве ',number);

end

else writeln('Все элементы - неотрицательные');

readln

end.


Результат роботи програми


3. Задача на двовимірний масив


Знайти найбільший і найменший елементи матриці R(K,N), K<=20, N<=10 та поміняти їх місцями. Надрукувати матрицю R й одержану матрицю.

Текст програми (для простоти введення візьмемо менші значення k та n):


program k3;

const k=6;n=3;

var

r:array [1..k,1..n] of integer;

i,j,max,min,x1,x2,y1,y2:integer;

begin

writeln('Введите элементы массива');

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

begin

write('r[',i,',',j,']=');

readln(r[i,j])

end;

writeln;

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

max:=r[1,1];

x1:=1;y1:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]>max then

begin

max:=r[i,j];

x1:=i;y1:=j

end;

min:=r[1,1];

x2:=1;y2:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]

begin

min:=r[i,j];

x2:=i;y2:=j

end;

writeln;

writeln('Максимальный= ',max);

writeln('Минимальный= ',min);

r[x1,y1]:=min;r[x2,y2]:=max;

writeln;

writeln('Новый массив');

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

readln

end.


Результат роботи програми:4. Задача на використання символьних величин


Задано рядок, що містить від 1 до 30 слів, у кожному з яких від 1 до 5 прописних латинських літер, між сусідніми словами – кома, за останнім словом – крапка. Надрукувати цей же рядок слів, але в зворотньому порядку.

Текст програми:


program k4;

uses crt;

var

a,b:string;

i,n:integer;

begin

clrscr;

writeln('Введите строку слов через запятую');

readln(a);

b:='';

n:=length(a);

writeln;

writeln('Строка в обратном порядке слов');

writeln;

for i:=n-1 downto 0 do

if (a[i]<>',') and (i<>0) then b:=a[i]+b

else

begin

write(b);b:='';

if i<>0 then write(',')

end;

write('.');

readln

end.


Результат роботи програми:

Случайные файлы

Файл
125091.rtf
80239.doc
31488.rtf
Титул.doc
24369.rtf