Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна" (46800)

Посмотреть архив целиком

Контрольна робота

Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"


Содержание


Вступ

1. Загальна характеристика організації

2. Система обробки економічної інформації

3. Ведення історії курсу валют

4. Видатковий касовий ордер

5. Касова книга

Висновки

Список літератури

ПриложенияВступ


Сучасний рівень розвитку характеризується комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства країни: вирішенням принципово нових задач обліку, аналізу, контролю й управління; застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин та автоматизованих робочих місць (АРМ) облікових працівників.

Незважаючи на те, зо за допомогою ЕОМ вирішуються задачі обліку, продуктивність праці облікових робітників та робітників управління залишається низькою.

Найбільший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку досягається за рахунок вдосконалення його методології та організації, підвищення контрольних властивостей, більш повного задоволення потреб управління. В наш час раціоналізація технології обробки облікової інформації, зниження трудомісткості - основні напрямки автоматизації бухгалтерського обліку, проте їх можливості дуже обмежені. Це пояснюється тим, що сучасна методологія та організація обліку сформувались при веденні обліку вручну.


1. Загальна характеристика організації


Відкрите акціонерне товариство "Компанія страхування життя "Універсальна" (далі - ,, КСЖ"), кількість засновників - 12 фізичних осіб.15 квітня 1998 року Міністерством фінансів України було видано ліцензію її040/1022 на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя. Структура цього страховика доволі складна. Вона охоплює чотири рівні управління: центральний офіс (Правління компанії), обласні дирекції, міські та районні відділення й філії.


Правління компанії
Обласні дирекції
Міські відділенняРайонні відділення


ФІЛІЇ

Рис.2 Організаційна структура КСЖ2. Система обробки економічної інформації


Обробку економічної інформації на КСЖ здійснює спеціалізований відділ. Обсяг і зміст економічної інформації значні, надзвичайно складні, характеризуються тісним взаємозв'язком і динамічністю. Це приводить до великої імовірності помилок при обґрунтуванні доцільності діяльності підприємства. Уникнути помилок можна тільки за умови постійного і систематичного відстеження інформації і змін у її складі і змісті, для чого доцільно використовувати спеціальні структури або доручати таку функцію окремому працівникові, підрозділові підприємства.

Вхідна інформація для виробничого підприємства складається з інформації про стан зовнішнього середовища, що у свою чергу складається з двох груп, зміст яких значно розрізняється: ринкова кон'юнктура; механізм регулювання виробничого підприємства владними структурами.

Для подальшого використання інформація кожного виду представлена у виді системи показників, тобто кількісних характеристик параметрів підприємства. Складність формування і використання економічної інформації полягає в тому, що не всі параметри підприємства легко піддаються формалізації для кількісного визначення, що вимагає визначеного професійного рівня для їхньої систематизації й обробки.

Джерела формування інформаційних масивів різні в залежності від виду інформації. Для характеристики ринкової інфраструктури залучають дані, що приводяться в офіційній літературі, статистичних оглядах, комерційних публікаціях, рекламних виданнях і т.д. Доцільний і результативним є пошук інформації у формі прямого опитування, анкетування й інших прийомів, широко використовуваних у практиці маркетингові дослідження.

Найбільш регламентованою і на визначений період досить однозначної є інформація про механізм регулювання діяльності підприємства, оскільки як економічні, так і адміністративні важелі державного керування установлюються відповідними нормативними актами - законами, затверджуваними законодавчою владою (Верховною Радою), указами Президента, декретами, виданими виконавчою владою (Кабінетом Міністрів), або інструкціями, положеннями, рішеннями, листами, прийнятими тими організаціями, що наділені відповідними правами (від державних міністерств до міських органів самоврядування). Тому показники, які характеризують механізм регулювання, мають нормативний характер, тобто є обов'язковими, і зневага ними приводить до економічних або адміністративних санкцій.

Система 1С Бухгалтерія, що використовується на розглядуваному підприємстві, є універсальною бухгалтерською програмою. Основні особливості цієї програми: ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства; можливість ведення кількісного багатоваріантного обліку; одержання всієї необхідної звітності та різнорідних документів по синтетичному й аналітичному обліку; повна настроюваність: можливість доповнювати і змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, ведення аналітичного обліку, форм первинних документів, форм звітності; можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Висхідними даними для програми є господарські операції, що вносяться до Журналу господарських операцій.

Програма 1С - Бухгалтерія дозволяє вводити господарські операції декількома способами: ручне введення операцій; використання типових операцій; використання режиму "документи і розрахунки".

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема: оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками; "шахматку"; аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками; обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період; журнал-ордер і відомість по рахунку; зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією; аналіз рахунка за датами; звіт по журналу операцій - вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками; картку рахунка і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема, видаються такі документи: оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку; картка субконто, що містить усі проводки з даним об'єктом обліку; аналіз рахунка за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об'єкта обліку; аналіз субконто - зведення всіх підсумків за даними субконто; обороти між субконто.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку. Системи програмування в основному використовуються для проектування економічних інформаційних систем (ЕІС) і представляють мову програмування і програму перекладу (компілятор, інтерпретатор) з цієї мови в машинні коди. Найбільш перспективним є об'єктно-орієнтоване програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування останнім часом стає візуальним. Це значить, що міняється інтерфейс середовища програмування. Воно стає багатовіконним. Виділяються головне меню, вікна модулів і об'єктів. Головне вікно містить піктограми стандартних модулів. Щоб почати роботу, необхідно створити (запрограмувати) новий додаток. Він породжується автоматично і для нього генерується своє вікно. Програма додатка являє собою комбінацію модулів і об'єктів. Об'єктами можуть бути вікна, меню, кнопки, форми введення, області введення й інші ресурси. Модулі служать для ієрархічної організації програми й об'єднання її частин. Звичайно для додавання візуального об'єктно-орієнтованого інтерфейсу в існуючі пакети додається візуальний редактор.

Програми технічного обслуговування надають сервіс для експлуатації комп'ютера, виявлення помилок при збоях, відновлення зіпсованих програм і даних.

Прикладне програмне забезпечення визначає розмаїтість інформаційних технологій і складається з окремих прикладних програм або пакетів, називаних додатками. Для використання частини додатків потрібна кваліфікація проектувальника. Ряд додатків можуть застосовувати всі користувачі.

До засобів проектування можна віднести системи керування базами даних (СКБД), експертні системи, системи автоматизації проектування (САПР), типові пакети прикладних програм (ППП), системи електронного документообігу (СЕД), інформаційні сховища, геоінформаційні системи (ГІС), системи штучного інтелекту. Графічні процесори являють собою інструментальні засоби, що дозволяють створювати і модифікувати графічні образи з використанням наступних інформаційних технологій (IT): комерційної графіки; ілюстративної графіки; наукової графіки; когнітивної графіки.


Случайные файлы

Файл
7343-1.rtf
20452-1.rtf
163525.rtf
13673.rtf
57046.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.