Правила правопису в сучасній українській літературній мові (43248)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Висновки

Список використаних джерел
Вступ


У статті 10 Конституції України зазначено: «Державною мовою України є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...». Це значить, що держава чітко визначає свої пріоритети щодо політики мовної. Для створення позитивного ставлення до себе й свого ділового потенціалу сучасний громадянин повинен знати й уміти складати ділові документи. Тому, на нашу думку, службовці і державних, і приватних підприємств мають бути зацікавлені в підвищенні рівня знань щодо правил ділового мовленнєвого етикету та їхнього практичного використання в професійній діяльності, ділових переговорах, справочинстві.

Тобто слід знати, що у сферах виробничо-професійній, освітній, політичній, просвітницькій, культурній, соціально - адміністративній провідна роль підведена саме мові українській, а точніше певним функціональним стилям цієї мови: офіційно діловому, публіцистичному, науковому, а також відродженому ораторському мистецтву.

Мовний стиль — це сукупність мовних норм і засобів, використаних з певного метою, у визначеній ситуації. В українській літературній мові є такі стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний.

Українська літературна мова є найвищим проявом мови національної. До усього мовного масиву входять також діалекти, жаргони, арго і т.ін. Літературна мова - це загальноприйнята система мовних норм, що обслуговує сферу суспільного життя країни. До створення української літературної норми доклали зусиль класики української літератури 19 ст. (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко). Основоположником української літературної мови прийнято вважати Т. Г. Шевченка. Літературний варіант української мови базується на південно-східних говірках.

Українська літературна мова може бути представлена в усній та писемній формах. Для офіційно-ділового й публіцистичного стилів - це промови, дебати, інтерв'ю (усна форма); законотворчість, облік документів, переписка (писемна форма).

Функціональні, стилі літературної мови сполучаються між собою. У кожнім стилі переважають загальномовна лексика, міжстильові мовні норми (наприклад, система відмінків, часових і видових форм). Однак для виконання чітко окресленої ролі кожен мовний стиль має свою специфічну лексику, фразеологію, надається перевага певним синтаксичним конструкціям.

Сучасна українська літературна мова має всі потенціальні можливості для формування довершених, правильних і естетично точних функціональних стилів ділового мовлення. У складі української мови нараховується більше 4 мільйонів слів. Причім значна частина з них може вживатись у науковій та суспільній практиці.

Упровадження правил і норм сучасної української літературної мови у сфери суспільного, політичного, освітнього, правового життя - це завдання для багатьох спеціалістів: лінгвістів, юристів, економістів, психологів. Тільки використовуючи досвід і знання колективу компетентних спеціалістів, можна складати насправді грамотні документи.

Мета контрольної роботи – ознайомлення з матеріалом дисципліни «Українське ділове мовлення», на базі якого вміло та грамотно вести ділові папери та ін.
Завдання 1


Роль скорочень у діловому мовленні. Назвати групи скорочень.

Відповідь:

Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочені, одиниць: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр) пишуться і крапками на місці скорочення. Зберігається написання великих ті малих літер, дефісів: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-Кримський канал).

Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і на ь. Наприклад: український може бути скорочене укр., ук-раїн., українськ.

При збігу двох однакових приголосних скорочення необхідно робити після першого приголосного: змін, робота, відмін, навчання.

За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого приголосного, так і після останнього: мід., мідн. (мідний); висот., висотн. (висотний).

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:


акад.

академік

вид.

видання

гр.

громадянин

див.

дивись

дон. е.

до нашої ери

доц.

доцент

і т.д.

і так далі

і т. ін.

і таке інше

і под.

і подібне

ім.

імені

н. е.

нашої ери

напр.

наприклад

о.

острів

обл.

область

оз.

озеро

пор.

порівняйте, порівняй

проф.

професор

р.

рік, річка

рр.

роки

с.

село,сторінка

ст.

станція, сторіччя

т.

товариш, том

тов.

товариш


У текстах документів не повинно бути різниці в написанні назв осіб, посад, закладів, географічних назв, термінів тощо. Зовсім не бажані і спонтанні (авторські) скорочення. Сьогодні постають стандартизованими такі різновиди скорочень:

- поштові дані (м., обл., р-н, ст., від. і т. ін.);

- найменування посад і звань (проф., член-корр., канд. техн. наук, зав., зам., в.о., пом. тощо);

- найменування документів (ДОСТ, техплан, ТЗ, спец-замовлення і т. ін.);

- слово рік (р., рр., 1996/97 звітному році);

- грошові одиниці (2000 грн.; 80 коп.; 4 тис.; 6 млн.);

- текстові позначення (т. д., т. п., див., пор., напр., та ін., с., гл., с.г.).

Усі скорочення слів і найменування в документах повинні бути загальноприйнятими і зрозумілими. Слід пам'ятати, що насиченість тексту скороченнями загалом знижує офіційний тон документа. Щоб не помилитися у виборі скорочень, слід користуватися «Словником скорочень української мови» (К., 1982). Окремі правила користування скорочень і складноскорочених слів:

- Назви географічних понять, відрізків часу, кількісних означень тощо скорочують:

а) перед словом, до якого вони відносяться, наприклад: оз. (озеро) Глибоке, м. (місто) Донецьк;

б) після числівників, наприклад: 8 тис. (тисяч) верстатів, 10 млн. (мільйонів) гривень.

- Назви наукових ступенів, звань або професій можуть скорочуватися в тексті безпосередньо перед прізвищами. Наприклад: акад. (академік) Семенов, інж. (інженер) Кравцов.

- Складноскорочені назви, утворені з початкових літер, пишуть великими літерами ДТУ). У назвах, які утворені за змішаним принципом, літерні скорочення пишуться великими літерами, поскладові скорочення — малими (НДІБудшляхмаш — Науково-дослідний інститут будівельного і шляхового машинобудування).

- Скорочене слово повинно мати запас стійкості, щоб при розкритті його звучання воно сприймалося однозначно. Наприклад, замість слова зобов'язання не можна написати об. або обов., оскільки воно може бути неправильно витлумаченим.

- Скорочення повинно бути зрозумілим усім, хто читає документ. Тому при першому вживанні скорочення в тексті воно повинно розкриватися в дужках, а потім уже вживатися у скороченому вигляді: Українська академія державної служби (УАДС), потім тільки УАДС.

- Не можна скорочувати ключові слова. Наприклад, якщо в документі йде мова про відрядження — це слово не скорочується.

- Напис скорочень має бути уніфікованим в межах того самого тексту. Наприклад, не можна позначати одне слово район то літерою р., то складом рай., то комбінацією р-н.


Завдання 2. Записати подані іменники в Р. відмінку однини


Лабрадор, лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, спосіб-, волейбол, шум, стенд, клімат, банк, кабель, козачок, телефон, електроліз, статус, статут, об'єкт, хор, балет, патент, стаціонар, фільм, вибір, язик, атлас, акредитив, фільтр, успіх, кіловат, штаб, зв'язок, спорт, хлів, глобус, атлас, фюкус, дух, вік, оператор, полин, шампунь, термін, сміх, часопис, лід, перепис, балкон, ривок, сектор.

Відповідь:

Лабрадор - Лабрадору, лабрадор - лабрадору, стандарт - стандарту, диплом - диплому, цикл - циклу, симптом - симптому, азимут - азимуту, мінімум - мінімуму, радіатор - радіатору, спосіб - - способу -, волейбол - волейболу, шум - шуму, стенд - стенду, клімат - клімату, банк - банку, кабель - кабелю, козачок - козачка, телефон - телефону, електроліз - електролізу, статус - статусу, статут - статуту, об'єкт - об’єкту, хор - хору, балет - балету, патент - патенту, стаціонар - стаціонару, фільм - фільму, вибір - вибору, язик - язику, атлас - атласу, акредитив - акредитиву, фільтр - фільтру, успіх - успіху, кіловат - кіловату, штаб - штабу, зв'язок - зв’язку, спорт - спорту, хлів - хліва, глобус - глобуса, атлас - атласи, фюкус (немає слова у словарі), дух - духу, вік - віку, оператор - оператору, полин - полину, шампунь - шампуню, термін - терміну, сміх - сміху, часопис - часопису, лід - льоду, перепис - перепису, балкон - балкону, ривок - ривку, сектор - сектору.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.