ІВМ PC is a compatible comptroller of connection of ADAM (42617)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра: АСУ ТП

INDIVIDUAL WORK

On questions of scientific research and profession

Тема:«ІВМ PC is a compatible comptroller of connection of ADAM-4500»
м. Одеса, 2010 н. р.


Table of contents:


 1. IBM of PC compatible comptroller of connection of Adam-4500

 2. Built-in ports of successive connection of Rs-232/RS-485

 3. Internal timers of the real time and watch timer

 4. Programming of comptroller

 5. Simplicity of tuning and programming

 6. Verification of presence of errors with the use of check suм

 7. Tuning and diagnostics software

 8. Industrial network of CAN

 9. Architecture with a few leading knots

 10. Treatment of events is in an application area

 11. Possibility of the real-time system

 12. Opened of communication protocol

 13. High reliability and authenticity of the passed informationIBM of PC compatible comptroller of connection of Adam-4500


A device of Adam-4500 is the functionally complete autonomous comptroller of connection, intended for realization of the distributive systems of capture of data and management. The comptroller of Adam-4500 contains the embedded operating system of ROM-DOS, consonant with MS-DOS, except for support of standard service of the system of BIOS.

Application of this comptroller gives an user possibility of creation of software on languages high level with the use of personal IBM РС compatible computers.


IBM РС сумісний контроллер зв'язку Adam-4500


Пристрій Adam-4500 є функціонально закінченим автономним контроллером зв'язку, призначеним для реалізації розподільних систем збору даних і управління. Контроллер Adam-4500 містить вбудовану операційну систему ROM-DOS, сумісну з MS-DOS, за винятком підтримки стандартного сервісу системи BIOS.

Застосування даного контроллера надає користувачеві можливість створення програмного забезпечення на мовах високого рівня з використанням персональних IBM РС сумісних ЕОМ.


Built-in ports of successive connection of Rs-232/RS-485


The comptroller of Adam-4500 has two communication ports (Сom1 and Сom2) in the composition, which provide possibility of organization of co-operation practically with any devices with sequential access. Port of Com1 by a switch can be adjusted on functioning in the mode of interface of Rs-232s or interface of Rs-485. electric descriptions of port of Com2 conform to the requirements of standard of EIA Rs-485. This configuration of ports of comptroller allows to realize different applications with an intensive exchange on two successive communication channels.


Вбудовані порти послідовного зв'язку Rs-232/Rs-485


Контроллер Adam-4500 має в своєму складі два комунікаційні порти (Сом1 і Сом2), які забезпечують можливість організації взаємодії практично з будь-якими пристроями з послідовним доступом. Порт Сом1 за допомогою перемикача може бути налаштований на функціонування в режимі інтерфейсу Rs-232с або інтерфейсу Rs-485. електричні характеристики порту Сом2 відповідають вимогам стандарту EIA Rs-485. Дана конфігурація портів контроллера дозволяє реалізовувати різні застосування з інтенсивним обміном по двох послідовних каналах зв'язку.


D (driver) - передавач; R (receiver) - приймач; DI (driver input) - цифровий вход передавача; RO (receiver output) - цифровий выход приймача; DE (driver enable) - дозволення работи передатчика; RE (receiver enable) – дозволення работи приймача; A - прямий дифференціальний вхід/вихід; B - інверсний дифференціальний вхід/вихід; Y - прямий дифференціальний вихід (RS-422); Z - інверсний дифференціальний вихід (RS-422).Internal timers of the real time and watch timer


Real-time clocks, entering in the complement of comptroller, provide possibility of receipt of exact marks of time during fixing what or events in the controlled application area. A watch timer is intended for realization of the repeated start of the system in the case of unforeseen stop of execution of the program.


Вбудований годинник реального часу і сторожовий таймер


Годинник реального часу, що входить до складу контроллера, забезпечує можливість отримання точних міток часу при фіксації подій в контрольованій прикладній області. Сторожовий таймер призначений для здійснення повторного запуску системи у разі непередбаченої зупинки виконання програми.


Programming of comptroller


Pereprogrammiruemoe ROM has a comptroller of Adam-4500, 170kbayt which free for storage of the application programs. For the executable sort of the application programs accessible 234kbayt of main memory. Software can be created by any 16-bit systems of development of appendixes, similar C and C++, with the use of most built-in functions of MS-DOS, except for appeals to BIOS. Before the record of the program in PZU Adam-4500 it is necessary preliminary to execute its transformation to the codes of processor 80188 by the special utility function, included in the complete set of supplying with a comptroller.Програмування контроллера


Контроллер Adam-4500 має перепрограмміруємоє ПЗУ, 170Кбайт якого вільні для зберігання прикладних програм. Для виконуванного роду прикладних програм доступно 234Кбайт оперативної пам'яті. Програмне забезпечення може створюватися за допомогою будь-яких 16-розрядних систем розробки додатків, подібних С і С++, з використанням більшості стандартних функцій MS-DOS, за винятком звернень до BIOS. Перед записом програми в ПЗУ Adam-4500 необхідно заздалегідь виконати її перетворення в коди процесора 80188 за допомогою спеціальної сервісної програми, що входить в комплект постачання контроллера.


Simplicity of tuning and programming


For organization of questioning of devices of Adam-4500 commands are utillized in the character format of ASCII, application of which is provided the presence of functions robots with lines in programming of Si languages, Paskal', Beysik and other For example, the command of questioning of channel of analog input of similar device and got answer will look like the following: komanda:#05soco answer: >+4.834.

This command is a request for the receipt of value of analog signal, given on a channel 0 module of analog input, which is set in a slot 0 devices of Adam-4500, having a network address of 05H. an answer is contained by a value +4.834 V.


Простота настройки і програмування


Для організації настройки пристроїв Adam-4500 використовуються команди в символьному форматі ASCII, застосування яких забезпечується наявністю функцій роботи з рядками в мовах програмування Сі, Паскаль, Бейсік і ін. Наприклад, команда настройки каналу аналогового введення подібного пристрою і отримувана відповідь виглядатимуть таким чином: команда:#05soco <cr> відповідь: >+4.834.

Дана команда є запитом на набуття значення аналогового сигналу, що подається на канал 0 модуля аналогового введення, яке встановлене в слот 0 пристроїв Adam-4500, що має мережеву адресу 05н. відповідь містить значення +4.834 В.


Verification of presence of errors with the use of check suм


For providing of integrity of the passed data and detection of errors of device of family of ADAM equipped facilities of forming and verification of check sum in the passed and accepted reports. These facilities carry out plugging of two characters of check sum in every report, passed on a communication channel, that allows to check up accordance of the accepted report to passed.


Перевірка наявності помилок з використанням контрольної суми


Для забезпечення цілісності передаваних даних і виявлення помилок пристрою сімейства ADAM оснащені засобами формування і перевірки контрольної суми в переданних повідомленнях, що приймаються. Дані засоби здійснюють включення двох символів контрольної суми в кожне повідомлення, що передається по каналу зв'язку, що дозволяє перевірити відповідність прийнятого повідомлення переданому.


Tuning and diagnostics software


An utility function, included in the complete set of supplying with devices, facilitates the process of verification of their capacity, tuning and calibration of channels of analog input/conclusion substantially. In addition, there is possibility of the simple reading of values on the channels of analog input and logical levels on the channels of discrete input. The process of teaching the rules of creation of own software can be substantially brief as a result.


Програмне забезпечення настройки і діагностики


Сервісна програма, що входить в комплект постачання пристроїв, істотно полегшує процес перевірки їх працездатності, настройки і калібрування каналів аналогового введення/виводу. Крім того, є можливість простого прочитування значень на каналах аналогового введення і логічних рівнів на каналах дискретного введення. В результаті процес навчання правилам створення власного програмного забезпечення може бути істотно скорочений.


Industrial network of CAN


In the devices of series of Adam-4500/can for organization of network co-operation one of the most popular standards of industrial networks is realized - CAN (Controller Area Network is a network of level of comptrollers), which sets the rules of exchange information between comptrollers, sensors and executive mechanisms. CAN is the system of serial transfer of information, in which exchange between knots carried out information in the broadcast mode. Originally this standard was developed for realization of informative exchange between the intellectual devices of connection with an object on a successive channel and on a motor transport. However to date CAN is one of the most widely widespread standards in the field of industrial automation.


Случайные файлы

Файл
86229.rtf
55525.rtf
2537.rtf
48333.rtf
29916.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.