Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос" (18595)

Посмотреть архив целиком

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРОФІРМИ «КОЛОС»Зміст


1. Теоретичні питання вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства

2. Інформаційна система «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів»

3. Розрахунок ефективності інвестиційних проектів ТОВ «Агрофірма «Колос»


1. Теоретичні питання вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства


При вивчені організації обліку витрат і виходу продукції свинарства в ТОВ «Агрофірма «Колос» були виявлені недоліки як у первинному, так і в аналітичному та синтетичному обліку. У первинних документах, наприклад, не проставляється кореспонденція рахунків, використовуються застарілі форми документів.

В останній час, в організації, деякі облікові реєстри з обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції ведуться на пристосованих бланках. Для усунення цього недоліку необхідно знайти додаткові засоби для придбання спеціалізованих бланків бухгалтерського обліку, що призведе к скороченню витрат часу при складанні документації.

Удосконалювати облік витрат необхідно також за допомогою автоматизації, що дасть нам більш достовірну, точну, своєчасну інформацію про витрати на виробництво продукції як по підрозділах, так і в цілому по господарству.

В умовах використання обчислювальних машин створені принципово нові механізовані і автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах.

Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання ЕОМ виявив нові форми бухгалтерського обліку – автоматизовані.

В умовах ручної обробки знижується якість інформації, зростають терміни її обробки, а також зростають витрати праці, що призводить до збільшення управлінського персоналу.

Також один з можливих шляхів підвищення ефективності – це інвестування коштів у реконструкцію свинарників, яка дозволить отримувати всю інформацію про господарство у електронному виді, що в свою чергу дозволить зберегти час та ресурси на обробку інформації або будівництво свого міні-комбікормового заводу, який заощадить кошти на комбікормах та збільшить продуктивність тварин.

Одже, розглянемо детально обидва варіанта.


2. Інформаційна система «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів»


Враховуючи специфіку роботи ТОВ «Агрофірма «Колос» і штат співробітників необхідно встановити на підприємстві комп'ютера, а також програмне забезпечення, а саме підсистему програми «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів».

Інформаційна система (ІС) «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів», призначена для автоматизації бізнес процесів з обліку на підприємстві хряків і свиноматок, їхнього місця знаходження, стану, продуктивності і відгодівлі свиней, їхньої якості та приросту ваги, а також саме ведення бухгалтерського обліку на свинокомплексах.

Система розроблена спільно з фахівцями декількох свинарських агрохолдингов (зоотехніки, економісти, бухгалтери, керівництво). С самого початку програма орієнтована для обліку свиней на товарному свинокомплексі. При розробці були вивчені закордонні програмні продукти: "Win Pig", "Farm","PPE", вимоги Українського законодавства з бухгалтерського обліку на свинарських підприємствах, особливості існуючого обліку на сучасні свинокомплексах.

ІС складається із двох підсистем:

- Оперативний і племінний облік для свинокомплексів

- Бухгалтерський облік для свинокомплексів

Підсистема «Бухгалтерський облік для свинокомплексів» у своїй основі базується на типовій конфігурації фірми 1С «Бухгалтерський облік». Такий підхід дозволяє Замовникові уникнути додаткових витрат на адаптацію програмного продукту при зміні законодавства. Введення в типову конфігурацію додаткових довідників, документів і звітів дозволили реалізувати виробничо-галузевий облік для галузі промислове свинарство. Нижче перераховані документи й звіти галузі, що забезпечують виробничо-галузевий облік, свинарства:

- Надходження й реалізація тварин

- Переміщення тварин із групи в групу, між фермами;

- Приріст ваги тварин;

- Оприбуткування продукції свинарства;

- Переміщення готової продукції;

- Калькуляція собівартості тваринництва;

- Адаптація типового плану рахунків під специфіку галузі;

- Адаптація типових документів під галузевий план рахунків;

- Прибутковий ордер,

- Товарна накладна;

- Акт на вибуття тварин;

- Акт на переведення тварин із групи в групу;

- Відомість зважування;

- Накладна на передачу готової продукції на склад;

- Накладна на внутрішнє переміщення, передачу товарів, тари;

- Акт на оприбуткування приплоду тварин;

- Розрахунок визначення приросту живої маси;

- Звіт про рух поголів'я за період;

- Зведена відомість руху тварин.

Підсистема «Оперативний і племінний облік для свинокомплексів» розроблена як модуль, убудований у підсистему «Бухгалтерський облік для свинокомплексів». При цьому підприємству надається можливість роботи підсистеми як в автономному режимі, так і в інтегрованому режимі з підсистемою «Бухгалтерський облік для свинокомплексів». Для користувачів підсистеми розроблені спеціальний інтерфейс. Підсистема «Оперативний і племінний облік для свинокомплексів» забезпечує облік усіх свиней в розрізі кожної тварини на відгодівлі в цілому.

Починаючи роботи в підсистемі варто звернути увагу на заповнення довідника «Налагодження». Довідник заповнюється за допомогою обробки «Налагодження оперативного обліку», що викликається з головного меню Сервіс - Налагодження оперативного обліку. Хоча обробка дозволяє задати або змінити значення параметрів настроювання в будь-який час, але варто задати значення параметрів на самому початку роботи підсистеми і не змінювати їх надалі. Документи вводяться окремо по кожному свинокомплексу, кожному типу тварин за допомогою кнопки «Новий документ». Якщо в підсистемі ведеться облік по декількох свинокомплексах, то в полі відбору «Відбір по підрозділу» потрібно вибрати необхідний свинокомплекс. Якщо в полі відбору «Відбір по типу тварин» зазначене значення «Всі», то кнопка «Новий документ» погашена і увести новий документ не вдасться. Якщо в полі відбору «Відбір по типу тварин» зазначене значення конкретного типу тварин, то кнопка «Новий документ» доступна і при натисненні на неї відкривається список доступних документів для обраного типу тварин. Для введення нового документа потрібно клацнути по відповідній назві в списку доступних документів.

У підсистемі хряки враховуються як тварини з типом «Хряк». Практика роботи свинокомплексів показала, що хряків розділяють на хряків, що перевіряють і основних хряків. Хряками, що перевіряють, вважаються хряки протягом року з дати першого збору сперми. По витіканню року хряки вважаються основними хряками. Для поділу хряків на тих що перевіряють і основних, в підсистемі передбачено:

1.У довіднику «Тварини» реквізит «Дата зміни типу» (Дата зміни типу тварини) визначає дату початку періоду хряка, що перевіряє. Реквізит заповнюється по кожному хряку.

2.У настроюваннях оперативного обліку параметр «Параметр хряка: кількість днів у періоді перевірки» визначає тривалість періоду перевірки хряка в днях. Звичайно період становить 365 днів, тобто один рік.

3.Тварини типу «Хряк» розділяються на хряків, що перевіряють, і основних хряків тільки у двох звітах: «Звіт про рух худоби» і «Розрахунок приросту живої маси».

Хряки, що перевіряються, показані в рядку «Перевіряється хряк, що…», основні хряки показані в рядку «Хряк». Реквізит «Дата зміни типу» довідника «Тварини» заповнюється документами:

1.«Введення залишків» і «Введення в стадо». При уведенні документів для тварин типу «Хряк» у табличній частині доступний стовпчик «Дата першого обслуговування». Тут по кожному хряку потрібно задати дату першого збору сперми. Ця дата записується в реквізит «Дата зміни типу» і визначає дату, з якої тварина вважається перевіреним хряком.

2.«Переміщення в основне стадо». При введенні документів для тварин типу «Ремонтний хряк» тварина змінює тип на «Хряк» і реквізит «Дата зміни типу» записується як дата документа. У документах «Уведення залишків» та «Уведення у стадо» колонка «Дата першого обслуговування» була додана при черговій зміні конфігурації. Тому на працюючих свинокомплексах може бути ситуація, що для хряків не заповнений реквізит «Дата зміни типу». У цьому випадку датою початку хряка, що перевіряється, береться дата уведення у стадо або дата введення залишків. Щоб у підсистемі облік відповідав дійсності, потрібно в документах «Введення залишків» і «Переведення у стадо», які були переведені раніше з типом тварин «Хряк», проставити дату першого обслуговування по кожному хряку. Тут можна задати дату першого збору сперми або дату, з якої хряк вважається перевіреним хряком.

Практика роботи свинокомплексів показала, що свиноматок розділяють на незапліднених, що перевіряють і основних свиноматок. Незаплідненими свиноматками вважаються молоді свиноматки, які ще жодного разу не були запліднені. Свиноматками, що перевіряють, вважаються свиноматки протягом періоду з дати першого запліднення і до переміщення до основних свиноматок. Переміщення в основні свиноматки визначається або після першого опоросу, або після першого відібрання поросят. Далі свиноматка вважається основною свиноматкою.


Случайные файлы

Файл
67643.rtf
11105.rtf
75364.rtf
143313.rtf
14379.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.