Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні (17777)

Посмотреть архив целикомСутність організації бухгалтерського обліку в УкраїніУ сучасних умовах господарювання одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством є раціональна організація бухгалтерського обліку, яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його веденні.

Перед визначенням сутності організації бухгалтерського обліку розглянемо природу та розуміння організації взагалі.

Організація має безпосереднє відношення до формування, розвитку, відображення і представлення всього, що оточує людину та утворює її життєдіяльність. Всі заплановані та здійснювані людські дії, їх результати є проявом сутності організації, а дослідження людиною оточуючого світу починається, передусім, з вивчення того, як все організовано. У ході пізнання оточуючого середовища людина постійно спостерігає прояви відносно ефективного функціонування об'єктивної реальності: устрій природи, розвиток рослин, поведінка тварин. Деякі прояви організації (наприклад, будова мурашника, бамбука, мушлі та ін.) використовуються людиною у своїй діяльності.

Термін "організація" походить від середньовіч. лат. organizo -повідомляю стрункий вигляд, налаштовую. Пізніше під латинським словом organizo розуміли стрункий вигляд, об'єднання. Дещо іншим за зазначенням є французьке слово organisation - устрій, формування, взаємозв'язок.

У сучасній науці й практиці використання терміну "організація" є буденним і водночас різноманітним. Для розуміння поняття "організація" можуть використовуватися різні визначення, які відображають широкий спектр загальноприйнятих уявлень і застосування даного терміну (табл. 1).


Таблиця 1. Варіанти тлумачення терміну "організація"

Варіанти тлумачення

Зміст

1

2 '

Об'єднання людей у ході спільної діяльності для досягнення спільної мети

Йдеться про офіційну установу або певну структуру (підприємство, компанія, інститут, орган влади і т.д.), тобто цілеспрямовану функціонуючу систему

Внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія частин цілого, обумовлених його побудовою

Застосування даного розуміння терміну спрямоване на визначення і предсгавлення внутрішньої побудови об'єкта, його структури, взаємодії складових

Сукупність цілеспрямованих процесів, які призводять до утворення необхідних зв'язків, об'єднання елементів, частин у ціле, утворення життєздатної системи

Сутність організації як процесу пов'язана зі встановленням кількісних, якісних, часових, просторових та інших зв'язків між окремими складовими. У такому розумінні організація є певним чином спланованим і здійснюваним людиною цілеспрямованим процесом встановлення співвідношень, зв'язків, побудови форм і процедур. Суб'єктом визначення і встановлення таких зв'язків є людина, яка вносить в них своє суб'єктивне, інтелектуальне начало

Будова, устрій, взаємозв'язок складових описуваного

У такому трактуванні організація має безпосереднє відношення до формування, функціонування, розвитку та відображення всього, що оточує людину та формує її життєдіяльність


Отже, в тлумаченні терміну "організація" існують суттєві відмінності.

У найбільш загальному трактуванні організація - це упорядкування, налагодження певної системи. Основними вузлами будь-якої системи є її механізм, система в статиці (структура, кадри, техніка) і динаміці (процеси, які відбуваються у системі).

Механізм системи характеризують її теорія (визначення мети, предмета, метода, суб'єкта та об'єкта) і практика. Систему у статиці визначають її структура, складові елементи та їх співвідношення і техніка, у динаміці -технологічні процеси. Організація передбачає порядок, збереження і підтримання стану певної упорядкованості елементів системи в цілому, забезпечення її якісної визначеності.

Визначення сутності організації як процесу формування певної системи обумовлено тим, що створення будь-якої організації (внутрішнього впорядкування структури) займає відповідний проміжок часу та є послідовністю певних дій. Такий підхід акцентує увагу на послідовності явищ, подій, дій у поясненні сутності організації як процесу. Саме послідовність, її зміст, обумовленість визначають сутність процесу організації.

Отже, в цілому організацію можна визначати і як процес, і як систему. Остання складається або формується у результаті процесу.

Процес у відношенні до системи виступає джерелом, умовою і механізмом її виникнення, становлення та розвитку. Тому організація як процес є первинною, як система - вторинною.

У деяких випадках термін "організація" вживається для позначення властивості, яка розуміється як діяльність з упорядкування всіх елементів визначеного об'єкта в часі та просторі. Таке трактування досить близьке до поняття "організовувати", тобто порядковувати, налагоджувати або утворювати. Тому поряд з науковим розумінням терміну "організація" його застосування має важливе прикладне значення. У прикладному розумінні організація передбачає впорядкування та узгодження цілеспрямованої діяльності учасників процесів і систем для забезпечення їх ефективного функціонування і розвитку, що передбачає:

=> підготовку до здійснення певного заходу;

=> визначення програми дій;

=> наділення повноваженнями учасників заходу, який проводиться, забезпечення необхідною інформацією і технічними засобами;

=> контроль за реалізацією визначених заходів.

Такі завдання висуваються і вирішуються у процесі практичної організаційної діяльності.

Як і будь-яка діяльність бухгалтерський облік для успішного ведення і забезпечення його інформацією планування, аналізу та контролю господарської діяльності підприємства потребує належної організації, яка передбачає вирішення ряду методичних, технологічних, технічних і організаційних питань.

Система бухгалтерського обліку не з'явиться і не буде функціонувати на окремому підприємстві без організації, яка виступає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового процесу, управління майном і розвитку підприємства.

Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить можливість отримання й представлення зацікавленим користувачам всієї необхідної інформації.

Рівень виконання завдань бухгалтерського обліку передусім залежить від його організації. Раціональна організація бухгалтерського обліку має суттєве значення для задоволення потреб управлінського персоналу в інформації, яка є підставою для пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності суб'єкта господарювання, забезпечує збереження майна власника та достовірне визначення результатів діяльності.

Організація бухгалтерського обліку супроводжує створення підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку неможлива діяльність суб'єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України.

На сучасному етапі власники повинні не тільки усвідомити роль організації бухгалтерського обліку у забезпеченні ефективності процесу управління, але й зрозуміти, що організація бухгалтерського обліку покликана зберегти та примножити їх майно. У багатьох випадках участі власників у процесі організації бухгалтерського обліку перешкоджають наступні обставини:

необізнаність в достатній мірі власника в питаннях бухгалтерського обліку для формування облікової політики підприємства;

власник не бере безпосередньої участі в управлінні підприємством;

наявність декількох власників, що ускладнює їх участь у процесі формування облікової політики.

Процес організації бухгалтерського обліку передбачає вибір, впорядкування, встановлення зв"язку та об'єднання в часі й просторі необхідних складових. Таке розуміння є основою для пояснення організації бухгалтерського обліку як цілеспрямованого об'єднання, встановлення зв'язків, складових, які забезпечують виконання бухгалтерським обліком своїх завдань.

У цілому організацію бухгалтерського обліку визначають як:

=> сукупність способів створення та впорядкування системи бухгалтерського обліку для забезпечення її функціонування з урахуванням особливостей суб'єкта господарювання;

=> систему умов та елементів побудови облікового процесу для отримання достовірної і своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю за раціональним використанням майна власника;

=> науково обґрунтовану сукупність умов, які забезпечують найбільш економне та раціональне здійснення збору, обробки та зберігання бухгалтерської інформації для оперативного контролю за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої фінансової звітності.

У широкому розумінні організація бухгалтерського обліку є упорядкуванням всіх елементів системи бухгалтерського обліку, налагодженням і удосконаленням його процесу.

Організація бухгалтерського обліку - це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві.


Случайные файлы

Файл
referat.doc
21582.doc
30767.rtf
12338-1.rtf
90217.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.