Система та процес бухгалтерського обліку (17654)

Посмотреть архив целиком
РЕФЕРАТ З ТЕМИ:

Система та процес бухгалтерського обліку


Необхідність застосування системного підходу при дослідженні явищ оточуючого світу в XXI столітті не викликає сумнівів. Правилом сучасного наукового пошуку стає розгляд об'єктів і процесів як систем - у всій сукупності складових цих об'єктів і процесів, зв'язків і відносин, включаючи відносини з навколишнім середовищем.

У філософському розумінні, система (грец. - systema - складене з частин, з'єднане) - це сукупність елементів, які пов'язанні та взаємодіють між собою, утворюючи певну цілісність, єдність. Для неї характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, що її утворюють, але й нерозривна єдність з середовищем, у взаємодії з яким система проявляє свою цілісність.

Отже, під системою найчастіше розуміють цілісну множину об'єктів, пов'язаних між собою взаємними відносинами. Щодо системного функціонування не є винятком й бухгалтерський облік. Він, обслуговуючи соціально-економічні відносини, складовою соціально-економічної системи в цілому.

Проблеми, які супроводжують реформування вітчизняного бухгалтерського обліку, вимагають комплексного відстеження факторів його ефективного функціонування для сприяння у прийнятті оптимальних управлінських рішень. Відірваність теоретичних досліджень від проблем практики зумовлюють необхідність перегляду базових основ теорії з метою удосконалення практики. Тому визначення складових і взаємозв'язків системи бухгалтерського обліку забезпечить розуміння його загальних і окремих проблем.

Щодо системності бухгалтерського обліку, то необхідно зауважити, що це найбільш прогресивна методологія дослідження. Будучи практичною реалізацією економічної теорії, бухгалтерський облік повинен мати змогу комплексно вивчати та аналізувати події господарської діяльності, які одночасно є показниками діяльності підприємства та економічними факторами соціального життя.

Бухгалтерський облік як система є сукупністю елементів певного змісту та форми, які пов'язані між собою й об'єднані постійною взаємодією, що підтверджує справедливість визнання бухгалтерського обліку конкретною системою, системою, яка забезпечує надання інформації про стан і зміну майна підприємства та джерел його утворення, про характер і результати господарської діяльності, що відображає і узагальнює господарські операції та їх вплив на стан господарської одиниці в єдиному грошовому вимірнику.

Бухгалтерський облік може розглядатися як елемент системи більш високого порядку - господарської інформаційної системи, яка генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними системами, для забезпечення ефективного управління.

Водночас систему бухгалтерського обліку можна розглядати як автономну, елементи якої можуть виступати в якості систем більш низького порядку. Будь-яка економічна система визначається метою, з якою вона формується. Система бухгалтерського обліку характеризується певною цілеспрямованістю, тобто всі її ланки слугують загальній цілі - забезпечення різних користувачів необхідною бухгалтерською інформацією для визначення та регулювання напрямів діяльності суб'єкта господарювання.

Результатом функціонування системи бухгалтерського обліку є інформація, призначена для прийняття управлінських рішень. Тому до системи бухгалтерського обліку висуваються такі вимоги:

=> формування джерел інформації і забезпечення їх зберігання;

=> надання інформації в необхідних обсягах і у встановлені строки;

=> забезпечення інформаційної комунікації між особами, які приймають рішення.

Правильна організація системи, в тому числі, системи бухгалтерського обліку, визначає найбільш раціональний шлях досягнення поставлених перед нею завдань. У бухгалтерському обліку організація сприятиме відповідності системи бухгалтерського обліку самій сутності системи шляхом забезпечення упорядкованості, узгодженості та налагодження взаємодії між її елементами.

Бухгалтерський облік є складною системою, що проявляється у створенні та систематизації інформації. Водночас, система бухгалтерського обліку є підсистемою інформаційної системи підприємства, оскільки саме бухгалтерський облік формує необхідну економічну інформацію для аналізу, контролю і планування діяльності в наступному періоді.

До інформаційної системи, окрім обліку, відносяться також підсистеми планування, аналізу та контролю. Призначенням кожної підсистеми економічної інформації підприємства є надання достовірної, своєчасної, доступної та релевантної інформації користувачам для забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень. Відсутність будь-якої з цих підсистем порушує цілісність системи управління.

Розглянемо детальніше особливості кожної з підсистем системи інформації у їх взаємозв'язку з бухгалтерським обліком.

Сутність планування полягає у відображенні цілей підприємства у вигляді прогнозів і планів, визначенні пріоритетів, засобів і методів їх досягнення. Формування планових показників забезпечує створення попередньої моделі об'єкта управління з певними економічними показниками діяльності, реалізація якої можлива в майбутньому. Планові моделі ґрунтуються на показниках прогнозу, з урахуванням результатів діяльності за попередній період, які знаходять відображення у бухгалтерському обліку.

Важливе місце в системі економічної інформації займає аналіз, який передбачає комплексне та взаємопов'язане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємства та їх структурних підрозділів, визначенні на цій основі причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій розвитку для обґрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень. Для проведення аналізу використовується інформація, яку надає бухгалтерський облік.

Підсистеми планування, бухгалтерського обліку та аналізу тісно пов'язані з підсистемою контролю. Контроль як система спостереження та перевірки процесу функціонування й ефективного стану об'єкту, що управляється, може здійснюватися лише у результаті безперервного нагляду за станом справ і цілеспрямованого узагальнення даних, тобто бухгалтерського обліку. На основі контролю та системного узагальнення облікових даних здійснюється регулюючий вплив, спрямований або на усунення помилок у системі, або на зміну програми дій, або на компенсацію ресурсів, яких не вистачає у системі. Процес і результати регулюючих впливів також знаходять відповідне відображення в бухгалтерському обліку.

Спостереження за рухом активів у процесі господарської діяльності у вартісному вираженні через підсистеми планування, обліку, аналізу та контролю має бути інтегрованим інформаційним процесом. Це забезпечить отримання максимуму необхідної інформації у найбільш пристосованому для сприйняття суб'єктом управління вигляді з мінімуму документально оформлених даних.

Бухгалтерський облік як підсистема інформаційної системи - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які забезпечують збір, класифікацію, накопичення, реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного та документального відображення всіх господарських операцій.

Призначення системи бухгалтерського обліку полягає у впорядкуванні вхідних даних про факти господарського життя і формуванні вихідної інформації (свого продукту) відповідно до потреб управління, а тому основним завданням її організації є упорядкування обробки вхідної та підготовки вихідної інформації відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Складність системи бухгалтерського обліку залежить від кількості рівнів управління, які вона забезпечує необхідною інформацією.

Оскільки записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів, система бухгалтерського обліку є документальною. Носіями інформаційних даних про господарські операції є первинні документи, які в подальшому використовуються для групування даних на рахунках бухгалтерського обліку, відображення в облікових регістрах і складання бухгалтерської звітності.

Входом у систему бухгалтерського обліку є дані про факти господарського житія, виходом - бухгалтерська інформація.

Повнота і якість інформації, а отже, ефективність системи управління залежать від організації бухгалтерського обліку.

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність із середовищем, у взаємозв'язку з яким вона проявляє свою цілісність. Передусім суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює нормативне регулювання, представлене в Україні п'ятьма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів.

Нормативне регулювання бухгалтерського обліку передбачає забезпечення всім зацікавленим користувачам відповідного доступу до інформації, яка характеризує фінансовий стан і результати діяльності суб'єктів господарювання.

Документами всіх рівнів нормативного регулювання регламентуються ряд організаційних питань, а також правила ведення бухгалтерського обліку окремих його об'єктів, порядок розрахунку та сплати податків і обов'язкових платежів, схема кореспонденції рахунків та ін.

Основним документом з регулювання бухгалтерського обліку є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зокрема, цим законодавчим документом визначено десять принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.


Случайные файлы

Файл
11979-1.rtf
83980.rtf
16647-1.rtf
93241.rtf
138377.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.