Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера (17374)

Посмотреть архив целиком

Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера


Одним з важливих напрямів організації бухгалтерського обліку є організація облікового підрозділу підприємства на чолі з головним бухгалтером.

Крім того, всі питання, пов'язані зі зміною головного бухгалтера (або бухгалтера, якщо бухгалтерський облік ведеться одноосібно) у процесі діяльності підприємства врегульовуються завдяки організації бухгалтерського обліку.

Статус бухгалтера на підприємстві є особливим і пов'язаний з веденням бухгалтерського обліку, який має важливе значення для управління підприємством. Посада бухгалтера вимагає особливого порядку приймання-передачі справ з документами від бухгалтера, який звільняється, до бухгалтера, який приймає справи.

Оскільки відповідно до законодавства відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (керівник), саме він зобов'язаний забезпечити приймання-передачу справ і документальне оформлення цієї процедури.

На сьогодні законодавством України не регламентується порядок передачі та приймання справ бухгалтерами.

Відсутність нормативного регулювання на державному рівні призводить до того, що процедура приймання-передачі справ може й не відбуватися або проходить на власний розсуд бухгалтера чи керівника.

Процедура приймання-передачі справ може передбачати декілька етапів. Загальний порядок дій у ході звільнення колишнього і приймання нового бухгалтера на підприємстві наведено у службових записках.

Дотримання даної процедури дозволить усунути порушення у веденні бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві, а також розмежувати відповідальність між новим бухгалтером і його попередником.

Для проведення приймання-передачі керівник підприємства має видати наказ, в якому необхідно зазначити порядок проведення перевірки документації, яка передається, та відповідальних осіб за її здійснення (комісія з приймання-передачі справ), необхідність залучення сторонніх осіб (аудиторської фірми, вищої установи), особу, якій має бути передано справи, а також період, протягом якого здійснюється приймання-передача справ.

Зокрема, тривалість останнього залежить від особливостей підприємства та погоджується з бухгалтером, який звільняється.

До складу комісії з приймання-передачі справ включають не менше трьох компетентних у питаннях бухгалтерського обліку працівників, у тому числі, бухгалтера, який звільняється.

У випадку відмови бухгалтера, який звільняється, брати участь у прийманні-передачі справ, про це робиться запис в акті.

До роботи в комісії може залучатися претендент на посаду бухгалтера. У філіях або дочірніх підприємствах у роботі комісії має брати участь бухгалтер головного підприємства.

Графік роботи комісії є додатком до наказу керівника про приймання-передачу справ.

Для здійснення перевірки документації, яка передається, необхідно визначити період, за який мають бути перевірені документи.

Для правильного оформлення приймання-передачі справ перш за все потрібно ретельно підготувати бухгалтерську документацію до перевірки.

На визначену та погоджену з бухгалтером, який звільняється, дату передачі справ всі облікові записи за минулий період необхідно завершити, що означає:

=> укомплектування у справи первинних документів;

=> формування облікових регістрів;

=> заповнення форм бухгалтерської звітності.

Підготовці до перевірки підлягають всі облікові книги та журнали, які ведуться на підприємстві (журнал реєстрації довіреностей, книги обліку придбання та продажу, касова книга, книги з обліку роботи реєстратора розрахункових операцій тощо).

У ході підготовки документації може виявитися, що не вистачає деяких документів. Факт недостачі документів реєструється в акті приймання-передачі справ.

Надалі документи, яких не вистачає, підлягають відновленню. Якщо з певних причин це неможливо, слід застосувати норми законодавства.

За умови виявлення відсутності певного журналу, він має бути заведений з дня приймання-передачі справ новим бухгалтером.

Претендент на посаду бухгалтера зацікавлений у тому, щоб ознайомитися з бухгалтерським обліком підприємства, а також переконатися, що всі необхідні для його подальшої роботи документи наявні.

Зокрема, на даному етапі він повинен вивчити установчі документи підприємства, з'ясувавши при цьому такі питання:

=> хто є засновниками підприємства, які їх частки в статутному капіталі;

=> яка сума статутного капіталу;

=> який порядок формування інших фондів;

=> які основні види діяльності підприємства та які з них підлягають ліцензуванню;

=> чи вносилися зміни до установчих документів у законодавчо встановленому порядку.

Крім того, обов'язково необхідно перевірити наявність таких документів:

=> довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

=> довідки з ДПАУ про реєстрацію;

=> свідоцтво про реєстрацію як платник ПДВ (якщо є);

=> свідоцтва про реєстрацію у фондах соціального страхування;

=> довідки з банків про відкриття рахунку;

=> необхідні ліцензії, патенти, дозволи.

Обов'язково необхідно вивчити акти перевірок податкової служби, фондів соціального страхування на предмет виявлених порушень і сум штрафних санкцій.

Вивченню також підлягають аудиторські висновки, матеріали внутрішніх перевірок, ревізій, інвентаризацій за умови їх наявності.

Ознайомленню з підприємством сприяє також вивчення укладених договорів і дисципліни їх виконання.

Претендент на посаду бухгалтера отримує можливість дізнатися про контрагентів підприємства, види господарських договорів, наявність актів звірок і частоту їх проведення.

Одним з найвідповідальніших етапів є знайомство з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві. Зокрема, підлягають з'ясуванню такі питання:

=> яка застосовується форма ведення бухгалтерського обліку;

=> чи розроблено внутрішні документи, які регламентують фінансову політику підприємства;

=> чи розроблено графік документообороту:

=> яким чином розподілено обов'язки між працівниками бухгалтерської служби;

=> чи є внутрішні документи, які регламентують діяльність облікового підрозділу та окремих бухгалтерів та ін.;

=> чи врегульовано на підприємстві порядок захисту відомостей, які складають комерційну таємницю та ін.

Надалі необхідно ознайомитися з обліковими регістрами та Головною книгою підприємства за поточний і попередній звітні періоди, що допомагає одержати значний обсяг інформації щодо основних видів діяльності підприємства, оцінити обсяги операцій, динаміку показників активів, капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і результатів діяльності.

Отже, результатом даного етапу є встановлення фактичної наявності документації, яка підлягає передачі, та ознайомлення претендента на посаду з основними організаційними моментами бухгалтерського обліку на підприємстві.

Даний етап завершується складанням переліку документів, які підлягають перевірці та передачі. Вказаний перелік оформлюється описом і є додатком до акту приймання-передачі справ.

Другим етапом процедури приймання-передачі справ є перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства.

Чинним законодавством не передбачено обов'язковості встановлення відповідності бухгалтерської звітності переданим документам.

Водночас бухгалтер, який звільняється, і його наступник зацікавлені в тому, щоб у ході майбутніх перевірок контролюючими органами не траплялося "неприємних несподіванок" у вигляді відсутності документів або наявності помилок у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності.

Здійснити перевірку всього бухгалтерського обліку за період 3 роки за короткий термін досить складно. Як правило, передача справ проводиться на основі перевірки останньої складеної звітності.

Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій варто перевірити вибірково або, наприклад, суцільним порядком за певним розділом за певний звітний період. У будь-якому випадку слід перевірити правильність складання податкової звітності.

Особливу увагу в ході перевірки слід приділити перевірці наявності та правильності оформлення первинних документів, які є підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Існує два варіанти проведення перевірки ведення бухгалтерського обліку та складання звітності: проведення контролю працівниками підприємства (можливе за умови наявності на підприємстві облікового підрозділу) або використання послуг сторонніх спеціалістів.

За першим варіантом на підприємстві може проводитися інвентаризація і застосовуватися бухгалтерський контроль.

Стосовно інвентаризації законодавством не передбачено обов'язкового її проведення при звільненні бухгалтера (лише за умови, що цей працівник був матеріально відповідальною особою).

Керівник підприємства може ініціювати проведення інвентаризації майна та зобов'язань підприємства при звільненні бухгалтера, не дивлячись на те, чи був він матеріально відповідальною особою.

У проведенні інвентаризації зацікавлений претендент на посаду бухгалтера, який може брати в ній участь.

Зокрема, це дасть йому змогу впевнитися в реальності залишків матеріальних цінностей і зобов'язань підприємства. Крім того, з'являється можливість з'ясувати, чи укладено договори про матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей, чи складаються матеріальні звіти та ін.


Случайные файлы

Файл
120678.doc
174058.rtf
58809.rtf
111390.doc
79699.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.