Організація і методика аудиту (17104)

Посмотреть архив целикомОрганізація і методика аудиту


Вступ


За період незалежності в Україні створено національну систему аудиту, покликану сприяти розвиткові національного господарства та демократизації суспільного життя країни. Структура, забезпечення й функціонування цієї системи продовжують удосконалюватися.

Реформування слід брати до уваги, що аудит як функція загальносуспільних інтересів, відрізняється від інших форм контролю і мотиваційними чинниками, і специфікою підходу до діяльності господарюючих суб'єктів, що підлягають перевіркам. Тому набувають дедалі більшого значення його економіко-правові цілі та функції, що полягають у захисті інтересів користувачів фінансової звітності Сьогодні, особливо у найближчій перспективі, зафіксована у преамбулі Закону України «Про аудиторську діяльність» мета аудиту переміщується у площину загальнонаціональної безпеки.

Особливого значення набуває аудит активів, тобто контрольованих підприємствами ресурсів, використання яких забезпечує отримання майбутніх економічних вигід. Важливість аудиту активів обумовлена тим, що втілена в них вигода являє собою економічний потенціал господарюючих суб'єктів. З огляду на те, що кожна із його складових має сприяти отриманню економічних вигід, аудит активів включає з'ясування ефективності використання економічного потенціалу, що не завжди передбачає проведення державного фінансового контролю.

Внутрішній аудит являє собою той елемент системи управління підприємствами, відсутність якого унеможливлює та руйнує внутрішньо-корпоративний менеджмент. Постає невідкладна необхідність поширення внутрішнього аудиту на акціонерні товариства, холдингові компанії, інвестиційні фонди та інші корпоративні структури.

Відповідних змін потребує також стратегія здійснення зовнішнього аудиту на мікроекономічному рівні. На відміну від державного фінансового контролю, який має виразно імперативний характер, спрямовуючись на виявлення порушень та дедалі жорсткіше покарання за їх допущення, аудит здійснюють, як правило, із запобіжними намірами. В умовах необхідності виведення багатьох підприємств із кризового стану набувають вагомості діагностичний, профілактичний, санаційний та інші види аудиту, що мають запобіжний, превентивний характер. Щодо мікроекономічного рівня фінансів держави, ці форми контролю є уособленням індуктивного підходу. Водночас дотримання системності управління потребує, щоб організація контролю ґрунтувалась і на засадах дедуктивного підходу.1. Аудит фінансових результатів


Результати фінансово - господарської діяльності підприємств визначаються на завершальній стадії виробничої і збутової діяльності. Основним критерієм діяльності підприємства є отримання доходу. Доходи (згідно ПБО 3 "Звіт про фінансові результати" - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу. Відповідно до ПБО 15 "Доходи" повинні відображатися в звіті про фінансові результати, в балансі і в звіті про рух грошових коштів. В звіті про фінансові результати відображають доходи звітного періоду.

Тому починаючи перевірку, аудитор повинен ознайомитися з балансом та звітом про фінансові результати (Ф №2), звітом про рух грошових коштів (Ф№3), що дасть можливість зорієнтуватися в джерелах формування доходу підприємства, мати загальну оцінку фінансового стану підприємства, ефективності виробництва.

Потім проводиться аудит в розрізі джерел формування балансового прибутку.

Джерелами інформації для аудиту є дані ж/о № 11,12, відомості №16 або відповідних машинограм при застосуванні комп’ютерної форми обліку з рахунків 701,702,703,704. За Кредитом рахунків відображається збільшення (одержання) доходу, за Дебетом - належна сума непрямих податків (Акцизного збору, ПДВ).

Особлива увага звертається на відображення фінансових результатів при наявності бартерних операцій, експорту продукції, погашення заборгованості працівникам з оплати праці готовою продукцією підприємства.

Завданням аудиту є:

1. Оцінка динаміки показників формування прибутку, обґрунтованості фактичної величини утворення прибутку.

2. Виявлення і вплив різних факторів на величину прибутку.

3. Оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації витрат виробництва.

Складовою частиною ревізії фінансових результатів є аналіз фінансового стану підприємства, у процесі якого слід дати оцінку фінансової стійкості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності. Отримані коефіцієнти необхідно порівняти із встановленими оптимальними критеріями, з даними за попередній період і аналогічними показниками на споріднених підприємствах або із середньогалузевими даними. Таким чином, ревізія фінансових результатів має виявити внутрішні резерви поліпшення фінансового стану підприємства, сприяти попередженню банкрутства та визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах ринкових відносин.


Таблиця 1

Програма аудиту фінансових результатів

з/п

Перелік аудиторських процедур за розділами аудита

Джерела перевірки

Назва робочих документів аудитора

1

Перевірка стану бухгалтерського обліку та контролю операцій, пов’язаних з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг

Наявність та аналіз матеріалів інвентаризації заборгованості покупців за продану продукцію, товари, виконану роботу, надані послуги.

Документальне обґрунтування та законність утворення заборгованості, реальність її погашення.

Виявлення сумнівних розрахунків та незатребуваної заборгованості.

Відповідність показників з даними синтетичного й аналітичного обліку.

Робочі записи

2

Перевірка повноти та правильності розрахунків з покупцями та замовниками

Наявність та правильність оформлення договорів і первинних документів на реалізовану продукцію, товари, виконання робот, надання послуг.

Відповідність даних первинних документів договорам і обліковим регістрам.

Повнота та правильність відображання розрахунків з покупцями і замовниками на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах.

Обґрунтованість та правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку одержаних авансів при попередній оплаті.

Своєчасність розрахунків покупців та замовників за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги.

Повнота та правильність оприбуткування готівки за реалізовану продукцію, товари, надані послуги.

Своєчасність виставлення розрахунків покупцям та замовникам.

Перевірка дотримання порядку списання дебіторської заборгованості покупців та замовників.

Робочі записи

3

Узагальнення результатів перевірки циклу продажу й отримання доходу(виручки)

Оцінка значущості виявлених помилок і їх вплив та вірогідність фінансової звітності

Робочі записи

4

Правильність віднесення на собівартість продукції:

Матеріальних витрат;

Витрат на оплату праці;

Відрахувань на соціальні нестатки;

Амортизаційних відрахувань на відновлення основних засобів і нематеріальних активів;

Інших витрат.

Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка

Первинні документи;

Планові кошториси і калькуляції;

Розробча таблиця “Розподіл витрати матеріалів за обліковими цінами”;

Розробча таблиця “Розподіл заробітної плати, премій, створення резерву на відпустку, розподіл відрахувань на соціальні заходи”;

Зведення розподілу зворотних відходів”;

Розробча таблиця “Розрахунок амортизації основних засобів”; ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16;

Розробча таблиця “Розрахунок зносу МШП”;

Листки-розшифровки”;

Зведення розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування”;

Калькуляційне зведення нормативної собівартості браку”;

тощо.

Робочі записи

5

Правильність визначення та обліку незавершеного виробництва.

Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка

Акти прийому-здачі готової продукції на склад;

Відомість обліку балансової вартості матеріальних активів;

Робочі записи

6

Правильність обліку і списання:

Витрат допоміжних виробництв;

Загальновиробничих витрат;

Витрат обслуговуючих і інших господарств;

Напівфабрикатів власного виробництва;

Браку у виробництві;

Витрат майбутніх періодів;

Процедура: вибіркове спостереження, тематична перевірка

Первинні документи;

Відомості: “Розподілу послуг допоміжних виробництв”;

Розподілу загальновиробничих витрат”;

Зведення розподілу цехових витрат”;

Довідка-розрахунок про розподіл витрат майбутніх періодів”;

Акти на виправлення браку і т.д.

Робочі записи

7

Правильність складання кореспонденції по рахунках обліку витрат (23, 24, 91). Відповідність записів аналітичного обліку по вищевказаних рахунках, записам у журналах-ордерах (5 і 5А), головній книзі і формам бухгалтерської звітності.

Процедура: суцільна перевірка документів, вибіркове спостереження, тематична перевірка

Відомості і журнали-ордери по рахунках 23, 24, 91

Робочі записи

8

Правильність калькулювання витрат по об'єктах обліку.

Процедура: перевірка документів по вибіркових об'єктах калькулювання, тематична перевірка

Калькуляції собівартості виробництва по окремих видах готової продукції

Робочі записи


Случайные файлы

Файл
32318.rtf
158978.rtf
19952.rtf
913.doc
5313.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.