Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників (16616)

Посмотреть архив целикомКваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівниківВласнику капіталу сьогодні необхідно мати на підприємстві свою довірену особу, яка була б обізнана із законодавством, бухгалтерським обліком і фінансами, вміла самостійно розібратися в кожній операції. У зв'язку зі змінами, які відбуваються в економічній сфері, сфері інформаційних технологій, висуваються нові вимоги до професії бухгалтера.

Сучасні умови господарювання висувають високі вимоги до рівня професійних знань і вмінь бухгалтера. Окрім вільного володіння навиками роботи на довіреній йому ділянці роботи, йому необхідно знати основи господарського, трудового та податкового законодавства, накази та розпорядження керівництва підприємства, положення з бухгалтерського обліку та інші нормативні матеріали, форми та методи бухгалтерського обліку на даному підприємстві, порядок документального оформлення і відображення на бухгалтерських рахунках господарських засобів і джерел їх формування, володіти прийомами аналізу фінансово-господарської діяльності, знати порядок здійснення контролю за використанням матеріальних і грошових ресурсів. Крім того, бухгалтер повинен володіти знаннями, з основ економіки й організації виробництва, праці та управління, автоматизації обробки економічної інформації, володіти навиками роботи на персональному комп'ютері й знати основи програмування, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

На сьогодні відмінності між різновидами облікових професій поступово втрачають своє першочергове значення, професія стає все більше універсальною. Сучасний бухгалтер повинен володіти навиками не тільки облікової роботи, але й достатнім обсягом знань для того, щоб виконувати обов'язки ревізора, фінансового аналітика або аудитора.

Вміння вести бухгалтерський облік в умовах конкретного підприємства та знання його техніки й технології особливо важливі для бухгалтера.

Бухгалтер будь-якої спеціалізації повинен завжди пам'ятати про свої обов'язки перед суспільством, розуміти значення своєї професії для суспільства.

Незважаючи на наявність спеціалізацій у бухгалтерській професії, можна виділити обсяг знань, який є обов'язковим для кожного бухгалтера. Зокрема, бухгалтери повинні вміти:

=> організовувати документооборот;

=> користуватися машинними носіями економічної інформації;

=> самостійно або в групі спеціалістів розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;

=> розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;

=> формувати облікові регістри;

=> проводити аналіз фінансово-господарської діяльності та ревізію.

Висококваліфіковані бухгалтери повинні знати:

=> нормативні документи з бухгалтерського обліку, планування, бухгалтерську документацію;'.

=> методику та техніку бухгалтерського обліку;

=> бухгалтерську звітність;

=> методику та способи аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства;

=> економіку та організацію виробництва й праці;

=> основи трудового, господарського та фінансового законодавства;

=> правила експлуатації обчислювальної техніки.

Ці аспекти є основними при визначенні рівня професійності бухгалтера. Також критеріями професійного рівня бухгалтера можуть бути: отримана освіта; стаж роботи за спеціальністю; професійні знання і готовність до сприйняття нових знань; здатність до аналітичної роботи; вміння працювати на комп'ютері та інші критерії.

Незалежно від спеціалізації бухгалтерську професію як практичну діяльність з ведення обліку відрізняють деякі характерні особливості, серед яких важливу роль відіграє володіння певними інтелектуальними навиками, отриманими в результаті практичної роботи й навчання.

Бухгалтер-професіонал має справу не лише з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв'язків між фінансовими результатами й тими подіями, які сприяли їх отриманню. Бухгалтер повинен використовувати свій досвід для надання допомоги власнику та керівнику підприємства у виборі оптимального управлінського рішення.

Якщо бухгалтер не може надати результати в доступному для читача вигляді, то це означає, що він не справляється зі своїми обов'язками. Його завдання полягає не просто в тому, щоб показувати цифри, зрозумілі йому, а й в тому, щоб донести результати своєї роботи до інших.

Дуже часто бухгалтер змушений роз'яснювати наведені цифри, писати пояснювальні записки, а іноді й доповіді.

Сьогодні немає правил, як саме повинен діяти бухгалтер у кожній окремій ситуації Все залежить від знання ним законодавства, вміння його застосовувати до конкретної господарської операції, своєчасно й правильно оформлювати її документами, відображати в облікових регістрах.

Кваліфікований бухгалтер повинен знати принципи та способи прийняття господарських рішень в умовах ринкової економіки, правильно відображати їх у бухгалтерському обліку.

Особливі вимоги висуваються до головного бухгалтера як керівника бухгалтерської служби. Він повинен бути достатньо комунікабельною людиною і, як будь-який керівник, - гарним психологом. Виконуючи свої обов'язки, головний бухгалтер бере участь в уникненні конфліктних ситуацій, знаходить компроміси вирішення багатьох проблемних ситуацій.

Протягом робочого дня велика чисельність працівників підприємства і сторонніх осіб відвідує бухгалтерську службу, зокрема, головного бухгалтера. Кожному з них слід приділити максимум уваги. Відвідувачі не повинні сумніватися в тому, що їх питання будуть вирішені.

Особливою є роль головного бухгалтера у відносинах з податковими органами. В дійсності, саме головний бухгалтер є основним представником і захисником інтересів підприємства. Вміння відстоювати свою позицію в податкових суперечках, визнання професійної компетенції головного бухгалтера в органах контролю - одна з вищих оцінок його діяльності.

Останнім часом керівники підприємств з іноземними інвестиціями вимагають від бухгалтерів знань і навиків ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, а також знання хоча б однієї іноземної мови.

До основних професійних навиків сучасного бухгалтера також необхідно віднести і володіння навиками роботи з комп'ютерними програмами (Word, Excel, пакет бухгалтерських програм 1С: Бухгалтерия, Турбо-Бухгалтер, Інфо-Бухгалтер, Парус, Галактика та ін.).

Таким чином, щоб виправдати очікування керівництва підприємства, бухгалтер повинен ставити перед собою чотири основні завдання:

=> забезпечувати потреби суспільства у повноцінній і достовірній інформації;

=> підвищувати свій рівень професіоналізму з тим, щоб клієнти та інші зацікавлені сторони були впевнені, що вони мають справу з висококваліфікованими спеціалістами в своїй сфері;

=> постійно забезпечувати високу якість послуг;

=> завойовувати довіру клієнтів для того, щоб останні були впевнені: етика професійного бухгалтера не дозволить здійснювати негідні вчинки.

В окремих випадках керівництво підприємства може вимагати наявності сертифіката, тобто документа, який підтверджує рівень знань бухгалтера. На сьогоднішній день сертифікація не є обов'язковою оскільки саме власник капіталу визначає, кому довірити ведення бухгалтерського обліку - сертифікованому бухгалтеру, аудиторській фірмі чи іншій особі.

Для бухгалтера сертифікат може знадобитися під час працевлаштування з відповідним рівнем оплати праці.

Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлених кваліфікаційними вимогами (див. табл. 1), але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).


Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до облікових працівників

Посада

Кваліфікаційні вимоги

1

2

1. Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); => післядипломна освіта в галузі управління;

=> стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років

2. Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

=> стаж бухгалтерської роботи для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років

3. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

=> повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії не менш як 2 роки

4. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста)

=> повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менш як 2 роки, для бакалавра - не менш як три роки

5. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)

=> повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; => для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років

6. Бухгалтер з дипломом спеціаліста

=> повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр), без вимог до стажу роботи;

7. Бухгалтер І категорії

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше як 1 рік

8. Бухгалтер II категорії

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; => стаж роботи за професією бухгалтера не менш як І рік

9. Бухгалтер

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менш як 1 рік

10. Старший касир

=> базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або

=> повна загальна середня освіту та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше як 1 рік

11.Касир

=> повна загальна середня освіта; => професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи

12. Рахівник

=> повна загальна середня освіта;

=> професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві без вимог до стажу роботи


Случайные файлы

Файл
14575.rtf
90089.rtf
59354.rtf
46811.rtf
РПЗ.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.