Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати (16476)

Посмотреть архив целиком

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання










КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з бухгалтерського обліку




студентки групи ОАз-4-06

Дзенглюк Людмили Іванівни

Викладач

Рибчинська Людмила Анатоліївна









ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.


Завдання


1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій

2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи

3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками

4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць

5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"

6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"



Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Сума

Рахунок

Основні засоби по первинній вартості

355451,3

101

Знос основних засобів

167304,9

131

Нематеріальні активи

573,9

121

Знос нематеріальних активів

172,6

132

Капітальні інвестиції

1021,1

151

Заборгованість перед Пенсійним фондом

420

651

Заборгованість перед фондами

101,5

652

Виробничі запаси

35735,4

201

- сировина та матеріали

3980


Незавершене виробництво

1846

231

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1

141

Готова продукція

1584,40

260

Товари

73,5

280

Векселі одержані

941,7

162

Отримані від покупців аванси

1022,4

631

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21142,6

371

Відстрочені податкові активи

-

171

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6540,7

641

Векселі видані

-

511

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9

377

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги


333

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

356,6

372

Резерв сумнівних боргів

7992,9

381

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах

5128,7

671

Поточний рахунок

7280,5

311

Витрати майбутніх періодів

332,3

391

Забезпечення виплат відпусток

-

471

Каса

1,2

301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

104426,8

441

Заборгованість з позабюджетних платежів

72,5

611

Резервний капітал

7025,5

431

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб

15

372

Заборгованість по довгострокових кредитах банків


501

Заборгованість підприємства по нарахованих податках

5011,4

611

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги

2383,7

631

Відстрочені податкові зобов'язання

3068,6

541

Статутний капітал

69795,4

401

Короткострокові кредити банків

47478,3

601

Додатковий капітал

82907,9

421

Нарахована заробітна плата

2289,1

661


Скласти журнал операцій


Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн

п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дт

Кт

Підстава (первинний документ)

часткова

загальна

1

Надійшли від постачальника матеріали ,

в тому числі ПДВ 20%

45600,00

9120,00

54720,00

201

641

631

631

Накладна

 

Примітка до операції 1: в кількості, кг

По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн

4800

9,50



 

Накладна

2

Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів,

включаючи ПДВ


245,00

49,00

294,00


201

641


631

631

Рахунок

3

Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення

350,00

350,00

201

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

4

Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2



116,20

4,90

5,60

10,92

137,62

201



651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

5

Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

47.91

9.59

57,50

201

641

631

631

Накладна

6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг,*9,5) грн

Таблиця 3

14440,00

14440,0

231

201

Накладна

 

Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт

По ціні 14440 / 2150


2150

6,72


-

-

Накладна

7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

Таблиця 3

6408,00

6408,0

231

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2




2127,46

89,71

102,53

199,93

2519,63

231




651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

Таблиця 3

445,00

445,00

231

131

Відомість амортизаційних нарахувань

10

Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби

50,00

50,00

911

201

Бухгалтерська довідка

11

Нарахована заробітна плата цеховому персоналу

2410,00

2410,00

911

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

12

Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2



800,12

33,74

38,56

75,19

947,61

911



651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

13

Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ

156,30

31,26

187,26

911

641

631

631

Рахунок

14

Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

64,00

12,80

76,80

911

641

631

631

Рахунок

15

Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16

3627,91

3627,91



Бухгалтерська довідка


- розподілені

Таблиця 3

3393,91

3393,91

231

911

Бухгалтерська довідка


- нерозподілені 3 * 78

234,00

234,00

901

911

Бухгалтерська довідка


Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат

Таблиця 5

234,00

234,00

791

901

Бухгалтерська довідка

16

Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення

1230,00

1230,00

921

131

Відомість амортизаційних нарахувань

17

Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ

400,33

80,07

480,40

921

641

63

63

Рахунок

18

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства

2725,00


2725,00

921

661

Табель, Відомість нарахування зарплати

19

Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2



904,7

38,15

43,60

85,02

1071,47

921



651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

20

Списуються адміністративні витрати

Таблиця 5

5426,80

5426,80

791

921

Бухгалтерська довідка

21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт * 6,72


Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн


13776,00


13776,00


261


231

Накладна

22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт. * 19,50

Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ


38025,00

38025,00


361


701

Накладна

 

Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції

19,50





23

Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію

6337,50

6337,50

701

641

Податкова накладна

24

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт * 6,72

Таблиця 4

13104,00

13104,00

901

261

Бухгалтерська довідка

25

Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат Таблиця 5

13104,00

13104,00

791

901

Бухгалтерська довідка

26

Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат

31687,50

31687,50

701

791

Бухгалтерська довідка

27

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені)

38025,00

38025,00

311

361

Виписка банка

28

Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. * 21,60 Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ

1296,00

1296,00

361

712

Накладна

 

Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ)

21,60


 

 


29

Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали

216,00

216,00

712

641

Податкова накладна

30

Врахована собівартість реалізованих матеріалів

570,00

570,00

943

201 

Бухгалтерська довідка

31

Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5

570,00

570,00

791

943

Бухгалтерська довідка

32

Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат

1080,00

1080,00

712

791

Бухгалтерська довідка

33

Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції

183,00

183,00

931

661

Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати

34

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства

а) у Пенсійний фонд – 33,2%

б) у ФСС з ТВП – 1,4 %

в) у ФСС по безробіттю – 1,6%

г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 %

таблиця 2




60,76

2,56

2,93

5,71


71,96

931




651

653

652

656

Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування

35

Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ

62,50

12,50

75,00

931

641

631

631

Акт на виконання робіт (послуг)

36

Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції

353,00

353,00

931

372

Авансовий звіт

37

Списані витрати на збут на фінансові результати

Таблиця 5

670,46

670,46

791

931

Бухгалтерська довідка

38

Перераховано з поточного рахунку за енергію

187,56

187,56

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

39

Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу

76,80

76,80

631

311

Виписка банку, Платіжне доручення

40

Нараховано податку на прибуток

3190,56

3190,56

981

641


41

Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати Таблиця 5

3190,56

3190,56

791

981


42

Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Таблиця 5

9571,68

9571,68

791

441

Бухгалтерська довідка

43

Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 %

670,02

670,02

441

431


44

Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 %

478,54

478,54

441

671


45

Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам

478,54

478,54

671

311



Случайные файлы

Файл
36030.rtf
50724.doc
181228.rtf
165574.rtf
92563.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.