Бухгалтерський облік (16302)

Посмотреть архив целиком

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.


Назва статті

Сума

Основні засоби

258964

Статутний фонд

268451

Матеріали

24568

Паливо

5689

Розрахунки по оплаті праці

4589

Готова продукція

5469

Розрахунки з постачальниками

2356

Розрахунковий рахунок

12561

Розрахунки з підзвітними особами, кредит

257

Короткотермінова позика

29000


Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство

 

 

 

 

 

за ЄДРПОУ

 

 

01

Територія

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

 

 

 

за КФВ


 

Орган державного управління

 

 

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

 

 

 

 

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна сума

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 


 

БАЛАНС

на _____01січня_________ 2004р.
Форма № 1


Код за ДКУД


1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

1

2

3

4

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

258964

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

Усього за розділом І

080

258964

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

виробничі запаси

100

30257

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

5469

 

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість


160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бютжетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

12561

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

Усього за розділом ІІ

260

35726

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

307251

  


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

1

2

3

4

Статутний капітал

300

268451

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2798

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

271249

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

0

 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

29000

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2356

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

4589

 

з учасниками

590

257

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом ІV

620

36202

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

307451

 

Керівник _______________________
Головний бухгалтер ______________

Случайные файлы

Файл
152494.doc
23008.rtf
93849.rtf
Vnimanie.doc
66452.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.