Держнагляд за порушенням вимог охорони праці у будівельній галузі (5103)

Посмотреть архив целиком

Зміст


 1. Теоретична частина

  1. Штрафні санкції органів держнагляду за порушення вимог охорони праці

  2. Безпека праці під час зварювання та паяння

  3. Фізико-хімічні основи процесів горіння та вибуху. Вибухо-пожежонебезпечність газу та пароповітряних сумішей

  4. Безпечні умови праці при експлуатації будівельних машин і механізмів

 2. Практична частина

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Задача 8

Задача 9

Задача 10

Список використаної літератури

 1. Теоретична частина


  1. Штрафні санкції органів держнагляду за порушення вимог охорони праці


Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

 • спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки;

 • спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки;

 • спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом України "Про охорону праці".

Відповідно до статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 р. N 1105-XIV фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється, зокрема, за рахунок коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці.

На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

 • порушення актів законодавства та інших нормативних актів (правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є обов'язкові для виконання) про охорону праці;

 • невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з вини цього підприємства.

Право накладення штрафів на підприємства мають голова та заступники голови Держнаглядохоронпраці, начальники територіальних управлінь і начальники інспекцій цього Департаменту.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.

Застосування штрафних санкцій до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства.

Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місячний термін у судовому порядку. Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, зараховуються до Державного бюджету України.


  1. Безпека праці під час зварювання та паяння


Найпоширенішими умовами виникнення пожеж є умови, пов'язані з недопустимою за умовами пожежної безпеки появою різного роду джерел запалення. Однією з таких умов є неправильна організація або самовільне проведення вогневих робіт (газове й електричне зварювання й. різання металів, розігрів гідроізоляційних матеріалів). Тому всі зварювальні й інші вогневі роботи на будь-якій ділянці будівельного майданчика можна виконувати лише з письмового дозволу осіб, відповідальних за пожежну безпеку на будівництві.

До проведення зварювальних й інших вогневих робіт, згідно з Правилами, допускаються особи, що здали у встановленому порядку заліки зі знання вимог пожежної безпеки та отримали кваліфікаційне посвідчення й спеціальний талон (він видається терміном на один рік). Перед початком цих робіт з ділянки забирають горючі матеріали й забезпечують ділянку засобами пожежогасіння.

При виконанні газозварювальних робіт небезпека виникнення пожежі або вибуху визначається наявністю відкритого вогню й обладнання, заповненого горючими газами (ацетиленові генератори й балони з ацетиленом, бутаном або пропаном). Ацетиленові генератори розміщують на відкритому повітрі або в добре вентильованих приміщеннях. Встановлювати їх у підвальних приміщеннях не допускається. Місця проведення зварювальних робіт трансформаторів повинні бути очищені від горючих матеріалів і будівельного сміття в радіусі не менше 5 м. При проведенні газо- або електрозварювальних робіт слід пам'ятати, що зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих або невисохлих конструкцій не допускається. Зварювання, різання чи паяння резервуарів, цистерн або баків з-під вогненебезпечних рідин або газів можуть бути допущеними тільки після попереднього їх промивання і подальшого продування гострою парою чи інертним газом.

Технологічний процес і устаткування,яке застосовується, повинні задовольняти вимогам ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.2.003-74*, ГОСТ 12.2.007.8-75*. ГОСТ 12.3.003-75, ГОСТ 12.2.049-80, а також санітарним правилам.

При виборі технологічного процесу перевагу слід віддавати тому, при якому буде забезпечена велика безпека праці. Необхідно використовувати флюси, електроди і дріт, захисні гази, зварювані матеріали, які виділяють шкідливі речовини в обмеженій кількості. Не допускається використання зварювальних матеріалів, що не пройшли гігієнічну оцінку.

При проведенні електрозварювальних робіт в умовах низьких температур повітря (нижче - 20 °С) має бути забезпечене виконання вимог СНиП ІІІ-4-80.

Ручне дугове зварювання. Електродотримачі повинні відповідати вимогам ГОСТ 14651 -78*Е. Зварювальні кабелі і шланги, що підводять захисний газ, мають бути захищені від механічних ушкоджень. Джерела постійного струму повинні мати напругу холостого ходу не вище 65 В, а робоча напруга, що підводиться від зварювального трансформатора до зварюваного виробу при змінному струмі, не повинна перевищувати 70 В. Постійні робочі місця при живленні від багатопостових джерел мають бути обладнані щитками з сигнальною лампою, що вказує зварювальникові на наявність або відсутність напруги у зварювальному ланцюгу.

До зварювальних і робіт в замкнутих ємкостях, що проводяться по спеціальному дозволу адміністрації підприємства, допускаються особи тільки чоловічої статі не молодше 20 років з кваліфікаційною групою по техніці безпеки не нижче II і що не мають медичних протипоказань. Зварювальник повинен проводити роботи під контролем спостерігача, що знаходиться зовні ємкості. Проводити роботи усередині ємкості за наявності в них отруйних, газо-пожаро- і вибухонебезпечних речовин без дотримання відповідних заходів безпеки забороняється. Кожна ємкість перед початком роботи має бути провентильована (не менше чим п'ятикратною зміною повітря). Під час роботи повинні здійснюватися видалення повітря із зони зварювання або подача чистого повітря під маску зварювальника.

Ємкості мають бути заземлені, а електродотримач зблокований з обмежувачем напруги холостого ходу джерела струму. Для ізоляції від зварюваного металу повинні використовуватися діелектричні мати і килимки, шоломи і рукавиці з діелектричного матеріалу.

Внутрішні поверхні ємкостей повинні мати температуру не вище 35° С. При вищих температурах потрібно використовувати теплоізолюючі килимки, щити. Робота усередині ємкостей при температурі повітря вище 40° С повинна проводитися із застосуванням спеціальних заходів захисту.

При зварюванні великогабаритних виробів з підігріванням пульти операторів треба розміщувати в кабінах, виконаних з термоізолюючого матеріалу і оснащених кондиціонерами, використовувати дистанційне керування процесом. При неможливості автоматизації процесу зварювання з підігріванням необхідно використовувати теплоізолюючі килимки (азбестові та ін.), термоізолюючі водоохолоджувані костюми, влаштовувати перерви в роботі, проводячи їх в місцях відпочинку з оптимальними метеорологічними умовами.

Контактне зварювання. При контактному зварюванні кольорових металів, спеціальних сталей і чорних металів з покриттями, що містять токсичні речовини, допускається виконувати роботу тільки за наявності вбудованих місцевих відсмоктувань і діючої загальнообмінної вентиляції.

Зварювальні роботи можуть робитися за наявності на контактних машинах захисних екранів, що оберігають операторів від іскор і бризок, виплесків розплавленого металу, а також від дії електромагнітних полів; систем блокувань, забезпечуючи відключення первинної напруги електроустаткування при відкриванні дверець шаф і пультів, що мають усередині електроапаратуру з відкритими токопровідними частинами, що знаходяться під напругою понад 42 В. Якщо при нормальній роботі немає потреби відкривати дверці машини і шаф, то допускається замість блокування застосовувати замки із спеціальними ключами. На дверцях в цьому випадку має бути застережний напис: «Під напругою», «Небезпечно для життя». Зачистка електродів на контактних машинах повинна робитися тільки при знятій напрузі.


Случайные файлы

Файл
9251-1.rtf
47472.rtf
163740.rtf
ref-20130.doc
Flam5.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.