Організація роботи заводу (177611)

Посмотреть архив целиком

1. Розрахунок показників використання обладнання


Для проектованого відділення:

найменування продукції

глазурь

річний обсяг виробництва за проектом

ОВ = 5000 т/рік

найменування основного обладнання

кульовий млин

кількість одиниць основного обладнання

n = 2(1 резер)

погодинна трудомісткість основного обладнання

π = 0,7 т/год


Річна виробнича потужність обладнання


ВП = π * n * Теф , т (1.1)

ВП = 0.7 * 3 * 8520 = 17892 т


де Теф – річний ефективний фонд часу роботи обладнання, год


Теф = Ткал –, год (1.2)

Теф = 8760 – 240 = 8520 год


де Ткал – календарний річний фонд часу, год

Тппр – тривалість планово – попереджального ремонту у плановому році, год


Показники використання обладнання


Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт), який відображає рівень його використання за потужністю:


Кінт = ОВріч / ВП * 100 % (1.3)

Кінт = 5000 / 17892 * 100 = 27,94 %


де ОВріч – фактично вироблений обсяг продукції за рік, т/рік

ВП – максимально можливий випуск продукції за рік, т

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання характеризує його завантаженість у часі.


Кекст = Теф / Ткал * 100 % (1.4)

Кекст = 8520 / 8760 * 100% = 97,26 %


де Теф – фактично відпрацьований час за рік, год

Ткал – розрахунковий фонд часу, год

Прийнята кількість обладнання забезпечує установлений проектом обсяг продукції виробництва з резервом потужності (%). – 72,06 %


2. Розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань


Капітальні вклади і амортизаційні відрахування визначаються по кожній групі основних фондів і в цілому по відділенню.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:


А = На * ОФн / 100 %, грн. (2.5)


де На – норма амортизації, %

ОФн – первісна вартість основних фондів, грн

Річна норма амортизаційних відрахувань будівлі – 2 %

Річна сума амортизаційних відрахувань для будівлі (Аб)

Будівлі:


Фб = 47145 грн

Аб = 47145 * 2 % = 942,9 грн


Балансову вартість споруди Фспор приймаємо у розмірі 20% від балансової вартості будівлі.

Середня норма амортизації для споруди – 2%

Споруди:


Фспор = 47145 * 20% = 9492 грн

Аспор = 9492 * 2% = 188,58 грн


Таблиця 2.1 – Розрахунок балансової вартості обладнання

Найменування обладнання

Кількість одиниць обладнання

Балансова вартість на початок року, грн

Потужність електродвигунів

за одиницю

всього

одинична, кВт

всього,

кВт

1

2

3

4

5

6

Робочі машини і обладнання:


1. Кульовий млин

2 (1)

16323,75

48971,25

10


2. Пропелерна мішалка

1 (1)

25958

51916

2,8


3. Змішувач

1 (1)

12140,50

24281

2,8


Силове обладнання


1. Електродвигуни

7 + 4

896,0

6272

15,6

109,2

Всього131440,25

15,6

109,2


Найменування і кількість одиниць обладнання заповнюється згідно за технологічною схемою. Норма амортизації – 15%.

Обладнання:


Фобл = 125168,25 грн

Аобл = 125168,25 * 15% = 18775,24 грн


Балансова вартість КВП приймається у розмірі 20% від балансової вартості всього обладнання. Норма амортизації – 15%.КВП:


Фквп = 131440,25 * 20% = 26288,05 грн

Аквп = 26288,05 * 15% = 3943,21 грн


Балансова вартість передаточних пристроїв приймається у розмірі 20% від балансової вартості обладнання. Норма амортизації – 6%.

Передаточні пристрої:


Фпер = 125168,25 * 20% = 25033,65 грн

Апер = 25033,65 * 6% = 1502,02 грн


Балансова вартість цінного інструменту приймається в розмірі 1,5% від вартості обладнання. Норма амортизації – 25%

Цінний інструмент:


Фц інст = 125168,25 * 1.5% = 1877,52 грн

Ац інст = 1877,52 * 25% = 469,38 грн


Балансова вартість виробничого і господарського інвентарю приймається 3% від балансової вартості будівлі. Норма амортизації – 10%

Виробничий інвентар:


Фвир інвен = 47145 * 3% = 1414,35 грн

Авир інвен = 1414,35 * 10% = 141,44 грн


Офісне обладнання: (балансова вартість обладнання приймається у розмірі 3% від вартості обладнання; норма амортизації – 25% )Офісне обладнання:


Фофіс = 125168,25 * 3% = 3755,05 грн

Аофіс = 3755,05 * 25% = 938,76 грн


Таблиця 2.2 – Капітальні вкладення і їх структура. Амортизаційні відрахування

Найменування основних фондів

Капітальні вклади, грн

Структура капітальних вкладів,%

Амортизаційні відрахування, грн

Будівлі

47145

19,63

942,9

Споруди

9429

3,93

188,58

Обладнання

125168,25

52,13

18755,24

КВП

26288,05

10,95

3943,21

Передаточні пристрої

25033,65

10,43

1502,02

Цінний інструмент

1877,52

0,78

469,38

Виробничий інвентар

1414,35

0,59

141,44

Офісне обладнання

3755,05

1,56

938,76

Всього:

240110,87

100

26901,53


До активної частини ОВФ відносять:

  • машини і обладнання; - 52,13 %

  • контрольно – вимірювальні прилади; - 10,95 %

  • цінний інструмент; - 0,78 %

За проектом активна частина складає 63,86 %.

Проектна структура основних фондів є раціональною.


3. Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції


Витрати силової електроенергії на річний обсяг виробництва продукції визначається за формулою:


Есил тех = Nсум * Кn * Теф / Кдвиг * Км; кВт/год (3.6)

Есил тех = 109,2 * 0,6 * 8520/ 0,85 * 0,9 = 729712,94 кВт/ год


де Nсум – сумарна потужність електродвигунів, кВт,

Кn - коефіцієнт попиту – 0,6

Теф - ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год

Кдвиг – ККД електродвигуна – 0,85

Км – ККД кабельної мережі – 0,9.

Витрати силової електроенергії на одиницю продукції: []


Е = Есил тех / ОВріч, кВт/год (3.7)

Е = 729712,94 / 5000 = 145,94 кВт/год


Таблиця 3.1 Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції

Найменування

Одиниця вимірю-вання

Ціна за одини- цю

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

норма витрати

сума, грн

Кіль- кість

сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

1. Сировина і основні матеріалиПольовий шпат

т

360,00

0,2034

73,22

1017

366120

Кварц

т

70,00

0,1727

12,09

863,5

60445

Бой

т

300,00

0,0953

28,59

476,5

142950

Каолін

т

93,00

0,0459

4,27

229,5

21343,5

Глина

т

123,00

0,0672

8,27

336

41328

2. Енергоносії:

кВт/год

0,40

145,94

58,38

729700

291880

Вода оборотна

т

3,75

0,4319

1,62

2159,5

8098,1

Всього:
186,44


932164,6


Случайные файлы

Файл
46260.rtf
89833.rtf
56209.rtf
100418.rtf
25446.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.