Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase (48404)

Посмотреть архив целиком

Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням SQL Interbase


Мета:

створення БД;

створення і використання індексів та переглядів БД;

створення і використання тригерів, генераторів та збережених процедур на боці SQL-сервера;

отримання практичних навичок обміну даними між прикладенням і БД.


Завдання:

Засобами SQL Interbase необхідно створити БД, декілька індексованих таблиць БД (головну і підлеглі) і декілька їх переглядів, а також зв’язати їх між собою.

Засобами С++Builder створити оригінальне(!) прикладення, яке повинне надавати мож-ливість:

перегляду записів зв’язаних таблиць БД, у тому числі попередніх і наступних записів та із використанням створених переглядів;

фільтрації записів БД із виведенням на екран записів, обраних у діалозі за вказаними критеріями;

інкрементального пошуку даних у БД за вказаними критеріями;

додавання і видалення записи таблиці БД, у тому числі із використанням створених на боці SQL-сервера тригерів, генераторів та збережених процедур;

корегування полів поточного запису таблиці БД, у тому числі із використанням створе-ної на боці SQL-сервера збереженої процедури.


Вказівки до створення БД:

Для створення БД із використанням SQL Interbase необхідно:

завантажити на виконання прикладення InterBase Windows ISQL, яке за звичай зберігає-ться за маршрутом "<диск>:\Program Files\InterBase Corp\ InterBase\ Bin\wisql32.exe", наприклад, “E:\Program Files\InterBase Corp\ InterBase\ Bin\wisql32.exe";

виконати команду File | Create Database … і у віконці, яке з’явилося (мал. 1.1), вказати наведені параметри (параметри можуть бути довільними);

виконати команду Metadata | Show … і у віконці, яке з’явилося (мал. 1.2), у полі View Information On: обрати з меню альтернативу Database. Якщо БД було успішно створено, то у вікні InterBase Windows ISQL з’явиться відповідне повідомлення (мал. 1.3).

виконати команду File | Commit Work для збереження результатів роботи на диску;

далі (вже засобами С++ Builder) командою Database | Explore завантажити на виконання прикладення Database Explore, командою Object | New | INTRBASE створити аліас dbP, обрати його на вкладинці Databases і вказати параметри, які наведено на мал. 1.4; потім виконати команду Object | Apply для збереження зроблених змін;

у прикладенні InterBase Windows ISQL виконати команду File | Run an ISQL Script … і у вікні, що з’явилося (мал. 1.5), вказати ім’я файлу Createdb.sql, в якому набрано скрипт для створення таблиць БД;Малюнок 1.1 Малюнок 1.2


Малюнок 1.3

Малюнок 1.4

Малюнок 1.5


Вміст цього файлу наведено нижче:

/* з’єднання з БД */

CONNECT "e:\Lr2\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";


/* створення таблиці PERS */

create table pers(

Num smallint Not Null Primary Key,

Dep char(15),

Fam char(20) Not Null,

Nam char(20) Not Null,

Par char(20) Not Null,

Year_b smallint,

Sex char(1),

Charact blob,

Photo blob

);


/* створення таблиці DEP */

create table dep(

Dep char(15) Not Null Primary Key,

Proisv char(15)

);


/* заповнення таблиці PERS */

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(1, "Бухгалтерія", "Іванов", "Іван", "Іванович", 1950, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(2, "Цех 1", "Петров", "Петро", "Петрович", 1960, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(3, "Цех 2", "Сидоров", "Сидор", "Сидорович", 1955, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(4, "Цех 1", "Іванова", "Ірина", "Іванівна", 1971, "ж");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(5, "Бухгалтерія", "Миколаєв", "Микола", “Миколайович", 1930, "ч”);

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(6, "Цех 2", "Андрієв", "Андрій", "Андрійович", 1930, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(7, "Цех 1", "Борисов", "Борис", "Борисович", 1937, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(8, "Цех 1", "Павлов", "Павло", "Павлович", 1975, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(9, "Бухгалтерія", "Антонова", "Антоніна", "Антонівна", 1965, "ж");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(10, "Цех 2", "Харитонов", "Харитон", "Харитонович", 1962, "ч");

Insert Into PERS(Num, Dep, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex)

Values(11, "Цех 2", "Іванников", "Іван", "Іванович", 1975, "ч");


/* заповнення таблиці DEP */

Insert Into DEP( Dep,Proisv) Values("Бухгалтерія", "управління");

Insert Into DEP( Dep,Proisv) Values("Цех 1", "виробництво");

Insert Into DEP( Dep,Proisv) Values("Цех 2", "виробництво");

Commit;


Після натискання кнопки Открыть треба вказати, що результати виконання скрипту необхідно зберігати у файлі Result.txt. Скрипт виконується.

Оглянути схему створеної таблиці (наприклад, таблиці PERS) можна командою Meta-data | Show … (мал. 1.6)

Малюнок 1.6


SHOW TABLE PERS

NUM SMALLINT Not Null

DEP CHAR(15) Nullable

FAM CHAR(20) Not Null

NAM CHAR(20) Not Null

PAR CHAR(20) Not Null

YEAR_B SMALLINT Nullable

SEX CHAR(1) Nullable

CHARACT BLOB segment 80, subtype UNKNOWN Nullable

PHOTO BLOB segment 80, subtype UNKNOWN Nullable

CONSTRAINT INTEG_2:

Primary key (NUM)

Оглянути вміст створеної таблиці (наприклад, таблиці PERS) можна набором запиту Select * from PERS у вікні InterBase Windows ISQL, або ж за допомогою Database Explore (мал. 1.7):


Малюнок 1.7

створити індекси таблиці PERS, для чого виконати скрипт, що міститься у файлі CreateINDEXESdbP.sql:


/* З'єднання з БД */

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";


/* Створення індексів */

create index Person On PERS Fam,Nam,Par;

create index DepPerson On PERS Dep,Fam,Nam,Par;

create index Year On PERS Year_b;


створити перегляди таблиці PERS, для чого виконати скрипт, що міститься у файлі CreateVIEWSdbP.sql:


/* З'єднання з БД */

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";


/* Створення переглядів таблиці PERS за підрозділами */

Create VIEW dep_1 as

select Dep, Num, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex from Pers

where Dep = "Бухгалтерія";

Create VIEW dep_2 as

select Dep, Num, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex from Pers

where Dep = "Цех 1";

Create VIEW dep_3 as

select Dep, Num, Fam, Nam, Par, Year_b, Sex from Pers

where Dep = "Цех 2";

далі засобами С++ Builder командою Database | Explore завантажити на виконання прикладення Database Explore і з його допомогою створити генератор PERSGEN, як показано на мал. 1.8;


Малюнок 1.8


створити триггер PERSSWITCH таблиці PERS, для чого виконати скрипт, що місти-ться у файлі CreateTRIGGERdbP.sql:

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";

/* Створення триггера PERSSWITCH для збільшення номера запису під час вставки запису у таблицю */

SET TERM ^;

CREATE TRIGGER PERSSWITCH FOR PERS

BEFORE INSERT AS

BEGIN

NEW.NUM = GEN_ID(PERSGEN, 1);

END;^

SET TERM ;^

COMMIT;

створити на боці SQL-сервера виконуємі процедури вставки (INSERTdbP), видалення (DELETEdbP) та корегування (UPDATEdbP) таблиці PERS, для чого:

виконати скрипт, що міститься у файлі CreateProcINSERTdbP.sql:

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";

/* Виконуєма процедура INSERTdbP. Додає дані про співробітника, вертає номер запису */

SET TERM ^;

CREATE PROCEDURE INSERTdbP

(

pDEP CHAR(15),

pFAM CHAR(20),

pNAM CHAR(20),

pPAR CHAR(20),

pYEAR_B INTEGER,

pSEX CHAR(1)

)

AS

BEGIN

Insert into PERS (DEP, FAM, NAM, PAR, YEAR_B, SEX)

VALUES (:pDEP, :pFAM, :pNAM, :pPAR, :pYEAR_B, :pSEX);

END;^

SET TERM ;^

COMMIT;

виконати скрипт, що міститься у файлі CreateProcDELETEdbP.sql:

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";

/* Виконуєма процедура DELETEdbP знищення даних про співробітника */

SET TERM ^;

CREATE PROCEDURE DELETEdbP

(

pNUM INTEGER

)

AS

BEGIN

DELETE FROM PERS WHERE NUM = :pNUM;

END;^

SET TERM ;^

COMMIT;

виконати скрипт, що міститься у файлі CreateProcUPDATEdbP.sql:

CONNECT "e:\Lr3\dbP\dbP.gdb" USER "SYSDBA" PASSWORD "masterkey";

/* Виконуєма процедура UPDATEdbP.

Змінює дані про співробітника, вертає номер запису чи 0, якщо співробітника нема */

SET TERM ^;

CREATE PROCEDURE UPDATEdbP

(

pDEP CHAR(15),

pFAM CHAR(20),

pNAM CHAR(20),

pPAR CHAR(20),

pYEAR_B INTEGER,

pSEX CHAR(1)

)

RETURNS

(number integer)

AS

BEGIN

number = 0;

Select NUM From PERS

Where (FAM = :pFAM) and (NAM = :pNAM) and (PAR = :pPAR)

Into number;

if (number > 0) then

Update PERS Set DEP = :pDEP, YEAR_B = :pYEAR_B, SEX = :pSEX

Where (FAM = :pFAM) and (NAM = :pNAM) and (PAR = :pPAR);

END;^

SET TERM ;^

COMMIT;

У результаті виконання цих дій буде створено БД зі структурою, що наведено на мал. 1.10.


Малюнок 1.10

Вказівки до створення першого прикладення:

Для маніпулювання таблицями треба створити проект прикладення (мал. 1.11).


Случайные файлы

Файл
70593-1.rtf
задача 03.doc
163500.rtf
29079.rtf
26738.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.