http://www.youtube.com/watch?v=pCQWuzeaKCc 80% решения


Случайные файлы

Файл
174141.rtf
26705-1.rtf
19984-1.rtf
PRAVO.DOC
EUX.DOC