Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів (183453)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

Економіко-математичне моделюванняАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Донецьк - 2008


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми дослідження. Трансформація суспільно-економічної системи в Україні і, в першу чергу, зміна форми власності, обумовили випуск великої кількості акцій і, відповідно, їх обіг. Дефіцит обігових коштів підприємств, державного і місцевих бюджетів визначив необхідність випуску й обігу облігацій як одного з інструментів позикового капіталу. Аналіз і прогноз характеристик випуску й обігу цих цінних паперів, що визначається особливостями економіки країни та динамікою розвитку вітчизняного фондового ринку, є актуальним для України.

В Україні існує організований і неорганізований ринок, здійснюється біржова і позабіржова, первинна і вторинна торгівля активами. Подібної організації обігу цінних паперів сьогодні неможливо уявити без інструментарію прийняття оптимальних рішень при укладанні угод. Молодість вітчизняного фондового ринку проявляється у відсутності прозорості характеристик емітентів цінних паперів, малих обсягах фактичного матеріалу, що необхідно для оцінки їхнього рейтингу і надійності. Встановлена система реєстрації власників цінних паперів має високий ступінь інерції. На початковій стадії знаходиться використання різних індикаторів фондового ринку (рейтингів, індексів). Сховані інфляційні процеси, багатозначність і нестійкість системи оподаткування, залежні від зовнішніх позик, регресуючі тенденції господарської діяльності емітентів цінних паперів ускладнюють оперативну роботу інвесторів на фондовому ринку.

Аналіз особливостей випуску й обігу цінних паперів в Україні обумовив актуальність задач економіко-математичного моделювання характеристик цінних паперів. До цих задач належить розробка моделей та алгоритмів оцінювання доходності від придбання або продажу різноманітних активів, із компонуванням портфелів у ритмі з торгами, на підставі статистичної обробки поточної інформації та інформації, що накопичується, про котування цінних паперів. Моделі та алгоритми прогнозу дозволять емітентам оцінювати характеристики випуску, інвесторам - визначати стратегію і тактику біржових та позабіржових операцій купівлі-продажу, створювати АРМ емітенту й АРМ інвестора.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках держбюджетної теми Донецького державного університету “Господарський механізм виробничих систем” (номер державної реєстрації - 01920085513) і “Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах переходу до ринкових відносин” (номер державної реєстрації 0194U0112757).

Предметом дослідження в дисертаційній роботі є процеси і закономірності розвитку фондового ринку в Україні, а також моделювання кількісних характеристик активів (облігацій і акцій) і їх динамічного компонування у портфель цінних паперів. Об'єктом дослідження є операції емісії й обігу, що здійснюють емітенти та інвестори на фондовому ринку.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка економіко-математичного інструментарію оцінки та прогнозу характеристик цінних паперів на первинному і вторинному ринках в умовах переходу економіки до ринкових відносин.

Для досягнення мети дослідження поставлено і вирішено такі задачі:

  • проведено аналіз характеристик цінних паперів, показників їхньої емісії й обігу;

  • досліджено і проаналізовано умови застосування існуючих сучасних методик і моделей прогнозу характеристик цінних паперів;

  • сформовано концепцію економіко-математичного моделювання характеристик облігацій і акцій;

  • розроблено економіко-математичні моделі оцінювання ризикових і безризикових активів та їх портфелів;

  • синтезовано алгоритми прогнозу і управління портфелями цінних паперів;

  • проведено кількісне дослідження й аналіз моделей і алгоритмів.

Теоретична і методологічна основа дослідження. В основі дослідження лежать методичні і теоретичні розробки зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячені прогнозуванню характеристик, емісії та обігу цінних паперів; законодавчі і нормативні акти України, що визначають формування і функціонування ринку цінних паперів. При вирішенні задач, поставлених у дисертації, використовувалися методи аналізу і синтезу, теорії ймовірностей і математичної статистики, методи оптимізації, імітаційного моделювання та теорії рядів. При аналізі характеристик об'єкта і предмета дослідження використовувалися фактичні дані по емісії та обігу акцій і облігацій за період з 2002 по 2007 рр., отримані з різних українських та закордонних джерел.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації здійснено постановку і вирішення задач розробки інструментарію прийняття оптимальних рішень операторами фондового ринку на підставі узагальнення і розвитку сучасних методик, адаптованих до умов фондового ринку України. При цьому отримано такі нові наукові результати:

1. Синтезовано моделі прогнозу вартості купонних та безкупонних облігацій в умовах жорсткого оподаткування й дисконтування на ринкову процентну ставку, згідно з якою здійснюється оцінка доходності в будь-який наперед заданий період, що дозволяє інвестору провести операції з найбільшою ефективністю.

2. Розроблено моделі прогнозу вартості і доходності облігацій в умовах неплатежів без прив'язки до рейтингів облігацій провідних емітентів, які адаптовано до умов вітчизняного фондового ринку. Ці моделі дозволяють інвестору, маючи статистичні характеристики облігацій, прогнозувати гарантований доход по них із заданим рівнем ризику.

3. Розроблено економіко-математичні моделі прогнозу характеристик емісій через введену функцію корисності, яка зв'язує обсяг інвестицій та обсяг емісії облігацій, що планується. Ці моделі дозволяють емітенту розраховувати кількість облігацій різних видів, обсяг їх випуску і загальний обсяг емісії, що передбачає максимальне її розміщення.

4. Модифіковано сучасні критерії (правила) оцінювання портфеля облігацій і розроблено відповідні моделі оцінки доходності портфелів різного компонування, що дозволяє інвестору оперативно варіювати складовими портфеля облігацій, отримуючи прибуток не нижче гарантованого.

5. Синтезовано моделі еволюції цін і компонування портфеля акцій, що дає можливість динамічного варіювання активами портфелів, забезпечуючи прибуток не нижче заданого рівня надійності.

Практична значимість отриманих результатів. Розроблені моделі та алгоритми дозволяють емітентам розраховувати кількість облігацій, що випускаються, періодичність купонних платежів і терміни погашення, на підставі чого може здійснюватися емісія, що відповідає попиту на дані цінні папери. Синтезовані моделі й алгоритми дозволяють інвесторам ефективно оцінювати облігації, здійснювати компонування активів у портфель і управління портфелем таким чином, щоб реальний прибуток від володіння таким портфелем або від операцій купівлі-продажу окремих його активів, був би не нижче розрахункового в умовах неплатежів і жорсткого оподаткування. Розробки можуть бути використані при здійсненні операцій на первинному і вторинному ринках в умовах біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами.

Отримані в дисертації результати використано в роботі АКБ “Новий”. Реальний економічний ефект від упровадження результатів, отриманий за рахунок збільшення прибутку при операціях із цінними паперами, склав 240000 грн.

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорювались і доповідались на конференціях:

  • вузівській науковій конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: економічні науки. Донецьк, ДонДУ, 2005 р;

  • VII науково-практичній конференції “Сучасний фондовий ринок України: розвиток законодавчої бази та проблеми оподаткування”, с.м.т. Партеніт, 5-8 червня 2005 року. Організатор: Українська асоціація інвестиційного бізнесу;

  • IX науково-практичній конференції “Інвестиційний клімат: шляхи покращення”, с.м.т. Партеніт, 4-7 червня 2006 року. Організатори: Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв;

  • науково-практичній конференції “Інвестор і емітент: кроки назустріч”, м. Київ, 23-24 лютого 2007 року. Організатори: Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Агентство України по керуванню державними корпоративними правами.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 11 наукових роботах загальним обсягом 4,1 д.а., із яких автору належить 3,2 д.а.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 150 найменувань, містить 10 таблиць, 15 додатків. Роботу викладено на 189 сторінках, матеріал дисертації ілюструють 65 рисунків.
Основні положення дисертаційної роботи


У вступі обґрунтовано актуальність, предмет і мету дослідження, наукову новизну результатів, практичну цінність дослідження, пропозицій і рекомендацій.


Случайные файлы

Файл
55571.rtf
pravozn_2.doc
133212.rtf
175873.rtf
91877.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.