Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз (тки2)

Посмотреть архив целиком

Додатки.

Додаток А Код платника в ДПА _____

до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30

Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1 __січня__ 1999 р.
Коди


Форма №1 заДКУД1801001


Дата ( рік, місяць, число )
01

Підприємтсво_____________________________за ЄДРПОУ

Територія___________________________________за СПАТО

Форма власності______________________________заКФВ

Орган державного управління_______________за СПОДУ

Галузь ( вид діяльності)________________________за ЗКНГ

Кількість підприємств_________________________________

Одиниця виміру: тис. грн._____________Контрольна сума

Адреса__________________________________________________


Дата висилання

Дата одержання

Строк поданняАктив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І.Основні засоби та інші позаоборотні активи
Основні засоби:
Залишкова вартість ;


010


1426664


1383223.9


Знос*(02)


011


979513.2


1061747.7


Первісна вартість* (01)


012


2406177.2


2444971.6


Нематеріальні активи: залишкова вартість

020


35.5

знос*(02)


021


первісна вартість* (01)


022
35.5


Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)


030


80907.2


96450.2


Устаткування (07)


035


1446.4


23746.5


Довгострокові фінансові вкладення (58)


040


193.9


562.3


Розрахунки з учасниками (75)


050
13.4


Майно в оренді (11)


055


Інші позаоборотні активи


060


Всього по розділу 1


070


1509211.5


1504031.8


II. Запаси і затрати
Виробничі запаси (05,06,08,10)


080


12766.9


23752.6


Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)


090


101


105.3


Малоцінні і швидкозношувані предмети:
Залишкова вартість


100


1912.9


3750.5


Знос*(13)


101


554.6


1183.1


Первісна вартість * (12)


102


2467.5


4933.6


Незавершене виробництво (03,20,21,23,29, ЗО,


110


865036,43,44)
Витрати майбутніх періодів (31)


120


0.9


7.7


Готова продукція (40)


130


2.2


2.3


Товари:
Купівельна вартість (41)


140


37803.3


35484.5


Торгова націнка * (42)


141


116.5


261.6


Продажна вартість * (41)


142


37919.8


35746.1


Всього по розділу II


150


61237.2


69358.5


ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Товари відвантажені:
строк сплати яких не настав (45)


160


261111.8


186611.3


не сплачені в строк(45)


165


Розрахунки з дебіторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)


170


868.9


130571.6


за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76)


180

614.8

1689.7

по векселях одержаних (59)


190


з бюджетом (68)


200


10187.3


9524.9


з персоналом за іншими операціями (73)


210


120.6


278.6


по авансах виданих (61)


220


3951.6


20513.6


з дочірніми підприємствами (78)


230
339.5


з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)1

240

258320.9

70485.9

Короткострокові фінансові вкладення (58)


250


Грошові кошти:
Каса(50)


260


2.5


3.5


Розрахунковий рахунок (51)


270


290


388.2


Валютний рахунок (52)


280


122.9


458.4


Інші грошові кошти (54,55,56)


290


25


91.9


Використання позикових коштів (82)


300


Інші оборотні активи


310


6.7


9.4


Всього по розділу III


320


535623


435122.1


Баланс ( сума рядків 070, 150, 320 )


330


2106071.7


2008512.4


Пасив


Код рядка


На початок року


На кінець зв-ного періоду


1

2

3

4

І Джерела власних та прирівняних до них коштів
Статутний фонд (капітал) (85)


400


1182.5


1182.5


Додатковий капітал (88)


405


1482238.2


1471105.2


Резервний фонд (88)


410

Фінансування капітальних вкладень (93,94)


420


Розрахунки за майно (76)


425


Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)


430


36713.2


11202.6


Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)


440


Розрахунки з учасниками (75)


450
45011.9


Доходи майбутніх періодів (83)


455


Резерви наступних витрат і платежів (89)


460


Реструктуризований борг (60)


465


Нерозподілений прибуток минулих років (98)


470


86118


89952.7


Заборгованість за майно в оренді (99)


475


Прибуток: нерозподілений звітного року (80)


480
125759.5


використаний > звітному році* (8 1 )


481
230000.2


звітного року* (80)


482
355760.2


Збитки: минулих років (98)


485


звітного року (80)


490


Всього по розділу І


495**


1606251.9


1771105.9


ІІ. Довгострокові пасиви
Кредити банків (90)


500


Позикові кошти (95)


510


Інші довгострокові пасиви


520


Всього по розділу II


530


6017.2


4504.9


III Розрахунки та інші короткострокові пасиви
Кредити банків (90)


600


470


600


Позикові кошти (95)


610


Кредити та позики, що не погашені в строк


620


Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60,76)

630

199578.6

17610.3

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)


640


12329.2


102756.9


по векселях виданих (66)


650


по авансах одержаних (61) '


660


77.1


2.0


з бюджетам (68)


670


27283.4


38686.5


по позабюджетних платежах (65)


680


1969.4


2611.1


по страхуванню (69)


690


629.2


926


по оплаті праці (70)


700


1239.3


2003.6


з дочірніми підприємствами (78)


710


63208
з іншими кредиторами (71,76)


720


192918


26731.4


Позики для працівників (97)


730


Інші короткострокові пасиви


740


120.6


278.6


Всього по розділу III


750


499819.8


192394.6


Баланс (сума рядків 495,530,750)


760


2106071.7


2008512.4Случайные файлы

Файл
57233.rtf
2030-1.rtf
137473.doc
176375.rtf
36462.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.