Екологія та охорона навколишнього середовища (167554)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.070801- "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА"
Кременчук 2001

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "Соціальна екологія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Укладач: доцент, канд. хім. наук Тетяна Федорівна Козловська
Кафедра екології

Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №_____ від "____"_______________200__ року

Голова методичної ради____________________проф. В.В. КостінКременчук 2001

ВСТУП

Мета і завдання самостійної роботи:

Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста.

Самостійна робота забезпечена відповідною літературою, методичними вказівками до вивчення дисципліни, нормативними та законодавчими документами тощо. Самостійна робота виконується студентом у бібліотеці, вдома та частково на консультаціях на кафедрі екології кожної суботи, аудиторія 1411.


Теми та погодинний розклад лекція та

самостійної роботи з навчальної дисципліни


п/ пТемаДенна форма

Заочна форма

Кільк. год. (легц.)

Кільк. год. СРС

Кільк. год. (лекц.)

Кільк. год. СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін.

1.

1.1. Три етани розвитку соціальної екології як науки Визначення соціосфери та її структура, природничо- наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Система органічного світу. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

-

4

-

6

1.2. Жива речовина як головна причина планетарного гомеостазу. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної реочини. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу.

-

4

-

6


1.3. Автотрофність людства Поняті про екологію

ЛЮДИНИ, ВІДМІННОСТІ

екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія.

-

2

-

4


Модуль 2. Основні джерела антропогенного забруднення.

2.

2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. Види забруднення атмосферного повітря. Основні забруднювачі атмосферного повітря. Фонове забруднення та фонова концентрація

-

2

-

2

3.

2.3. Характеристика природоохоронних заходів з мстою нормалізації стану довкілля Класифікація пилогазоуловлювачів Елементи їх розрахунку, вибору та умови ефективної роботи. Визначення коефіцієнту корисної дії

-

2

-

4

4.

2.5. Охорона водного середовища. Класифікація природних вод за ступенем мінералізації. Органо­лептичні та фізико-хімічні властивості природних вод Класифікація стічних вод.


2


2

6.

2.8. Охорона грунтів та надр Поняття про гео- та педосфсру. Відмінності властивостей грунтів та гірських пород. Лімітуючі показники шкідливості. Еколого-генетична класифікація грунтів за Докучаєвим. Раціональне використання земельних ресурсів.

-

2

-

6

7.

2.11. Природно-заповідний фонд. Класифікація територій ПЗФ, що охороняються. Екологічно несприятливі території України, їх ознаки та заходи щодо ліквідації негативних впливів на довкілля та суспільство. Об'єкти ПЗФ України. Соціальні проблеми взаємовідносин природи та людини.

-

2

-

6


Модуль 3. Соціально-економічні аспекти соціальної екології.

9.

3.4. Енергетика та екологія. Класифікація паливно-енергетичних ресурсів. Альтернативні джерела енергії - геліо-, геотермальна та вітрова енергії.

-

4

-

6

13.

3.8 Радіоактивне забруднення довкілля. Види радіоактивного розпаду та випромннювань. Період напіврозпаду, активність нукліда, закон радіоактивного розраду, вплип на здоров'я людини.


4


4


3.9. Типи ядерних реакторів, основні характеристики радіоактивних випромінювань поглинаюча та еквивалента дози, колективна еквивалента доза та інші.


2


6

15.

3.14. Інженерна оцінка стану якості навколишнього середовища.


2


4


Модуль 4. Формування екологічного мислення.

17.

4.2. Управління природоохоронною діяльністю. Контролюючі та інспектуючі органи охорони навколишнього середовища. Система підпорядкування екологічних служб (виробничі, міські, обласні, державні). Основні напрямки зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище та питання екологічної безпеки.


2


6

18.

4.3. Здоров'я людини та охорона довкілля. Вплив забруднювачів на здоров'я населення, шляхи проникнення шкідливих речовин в живі організми, віддалені наслідки впливів, критерії оцінки стану середовища мешкання людини, токсичність шкідливих речовин.


2


4
Всі питання, які розглядаються у даних методичних вказівках, призначені для студентів денної та заочної форм навчання

Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її

структура, система екологічних дисциплін


Тема № 1. Три етапи розвитку соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін


1. Природничо-наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

2. Система органічного світу. Жива речовина як головна причина планетарного гомеостазу.

3. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної речовини.


Случайные файлы

Файл
5745-1.rtf
58334.rtf
60848.rtf
ref-19960.doc
5722-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.