Лаба по расчету выбросов (78)

Посмотреть архив целиком
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ " Ã À Ð À Í Ò - Ó Í È Â Å Ð Ñ À Ë" âåðñèÿ 4.0

                Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÃÎÑÑÒÀÍÄÀÐÒÀ ÐÎÑÑÈÈ N POCC RU.ME20.H00882
          Ïèñüìî Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà ÐÔ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû èñõ.N 51-01/149 îò 21.05.02ã.
                   ÐÀÑ×ÅÒ ÏÎËÅÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÂÐÅÄÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒ  ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ

                   ÁÅÇ Ó×ÅÒÀ  ÂËÈßÍÈß ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÍÄ-86)

                        "  Ã À Ð À Í Ò - 4ô-10.2005ã  "   

                                   -----------------------------------
                                   : ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÜ :
                                   :    "ÍÏÎ ÔÈÐÌÀ ÃÀÐÀÍÒ"    :
                                   : 111394 ã. Ìîñêâà,   À/ß 43  :
                                   :   ò. (0-95) 302-70-45    :
                                   :  E-mail: gareco@online.ru   :
                                   -----------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 :Ïîëüçîâàòåëü ïðîãðàììû:  OU "KUPI" Tallinn                                      :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 : Äîãîâîð N1063-6/05 îò 09.09.05 ã.   ñðîê ñîïðîâîæäåíèÿ  îêòÿáðü  2006 , áåç ïðàâà ðàñïðîñòðàíåíèÿ       :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                    È C X O Ä H Û E  Ä A H H Û E                HAÈMEHOBAHÈE PAC×ETA:Çÿòüêîâà    
               PEÃÈCTPAÖÈOHHÛÉ HOMEP:00078      

                            TAÁËÈÖA 1
    ÓÏPABËßÞÙÈE ÏAPAMETPÛ PAC×ETA È XAPAKTEPÈCTÈKÈ PAÉOHA
 -----------------------------------------------------------------
 : ×ÈCËO CKOPOCTEÉ BETPA ÇAÄABAEMÛX B M/C        :  2  :
 : ×ÈCËO CKOPOCTEÉ BETPA,ÇAÄABAEMÛX B ÄOËßX UMC     :  3  :
 : ×ÈCËO ÃPÓÏÏ CÓMMAÖÈÈ                 :  0  :
 : ×ÈCËO ÇAÏOËHEHHÛX CTPOK B TAÁËÈÖE 6         :  1  :
 : ×ÈCËO PACCMATPÈBAEMÛX BPEÄHÛX BEÙECTB        :  1  :
 : ÏPÈÇHAK PEÆÈMA PAÁOTÛ ÏPOÃPAMMÛ (P1)         :  9  :
 : KOHCTAHTA ÖEËECOOÁPAÇHOCTÈ PAC×ETA          :0.0100 :
 : ØAÃ ÏEPEÁOPA HAÏPABËEHÈß BETPA(ÃPAÄ)         : 10.0 :
 : ×ÈCËO HAÈÁOËÜØÈX KOHÖEHTPAÖÈÉ            :  3  :
 : ×ÈCËO HAÈÁOËÜØÈX BKËAÄOB               :  3  :
 : PAÉOHHÛÉ KOÝÔÔÈÖÈEHT ÏO OHÄ-86            : 140  :
 : TEMÏEPATÓPA BOÇÄÓXA ÏO CHÈÏ(ÃPAÄ,C)         : 24.0  :
 : CKOPOCTÜ BETPA U*(M/C)                :  3  :
 : ÏËÎÙÀÄÜ ÃOPÎÄÀ (KÌ2)                 : 10.000:
 : ÓÃÎË ÌÅÆÄÓ ÎÑÜÞ ÎÕ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÍÀ>>C>>(ÃÐÀÄ)   :  90  :
 : ÏPÈÇHAK ABTOMATÈ×ECKOÃO KOHTPOËß           :  1  :
 -----------------------------------------------------------------
 CKOPOCTÈ BETPA              TAÁËÈÖA 2
 -------------------------------------------------
 : B M/C   : 0.50: 3.00:  - :  - :  - :
 : B ÄOËßX UMC: 0.50: 1.00: 1.50:  - :  - :
 -------------------------------------------------
 ÏAPAMETPÛ ÏPÈBßÇKÈ ÏPOMÏËOÙAÄOK            TAÁËÈÖA 3
 --------------------------------------------------------------
 :          :   :KOOPÄÈHATÛ HA×AËA:YÃOË ÏOBOPOTA :
 :          :HOMEP:ÇABOÄCKOÉ CÈCTEMÛ:ÇABOÄCKOÉ CÈC- :
 :          :   :  KOOPÄÈHAT  :TEMÛ KOOPÄÈHAT :
 :          :----------------------------------------
 : HAÈMEHOBAHÈE (ØÈÔP): NÏË: XO(M) : YO(M) :  YC(ÃPAÄ)  :
 --------------------------------------------------------------
 :Ïðîñïåêò ìèðà      1    0     0       0  :
 --------------------------------------------------------------

 ÏAPAMETPÛ PAC×ETHÛX ÏPßMOÓÃOËÜHÈKOB                                     TAÁËÈÖA 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 :HOMEP:  KOOPÄÈHATÛ  :    :    : ØAÃÈ CETKÈ :ÓÃOË MEÆÄÓ : MACØTAÁ :ÏPÈÇHAKÈ XAPAKTEPÈCTÈK BETPA: ÂÛÑÎÒÀ :
 :   :   ÖEHTPA   : ÄËÈHA : ØÈPÈHA : ÏO L È B  :OCÜÞ OX È L: ÃEHÏËAHA:----------------------------:     :
 :   :        :    :    :       :      :     : HAÏPABËEHÈß : CKOPOCTÈ  :     :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 : N : X(M) : Y(M) : L(M) : B(M) : DL(M): DB(M): C(ÃPAÄ) :  MÃÏ  :   C1   :   C2   :  z(M)  :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 :  1  2000  2000   500   500   50   50    0    1: 2500  999.0      111.0     2   :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BEËÈ×ÈHÛ ÔOHOBÛX KOHÖEHTPAÖÈÉ                               TAÁËÈÖA 6
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 : HOMEP :  KOÄ  :KOOPÄÈHATÛ ÏOCTA :    Ô O H O B Û E  K O H Ö E H T P A Ö È È    :      :
 : ÃPÓÏÏÛ : BEÙEÑÒÂÀ: B OCHOBHOÉ CÈC- :-------------------------------------------------------:PAÇMEPHOCTÜ :
 :     :     : TEME KOOPÄÈHAT :  ØTÈËÜ  :HAÏPABËEHÈE BETPA ÏPÈ CKOPOCTÈ (2

Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.