(SEMI)
                  
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


        , , 

               H

           HH                 1993 £.


                 1. ¢¥¥¨¥

  2. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ¢ë¯àï¨â¥ìëå, ¨¯ãìáëå ¨ 㨢¥àáìëå ¨¢
    ¯ £àä

  3. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âࢠ¨¢
    ¯ £àä

  4. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    á⡨¨âࢠ¯ £àä

  5. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    â¨à¨áâࢠ¯ £àä

  6. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ¯âࢠ¯ £àä

  7. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ᢥ⨢ ¨ ¨¨ªâࢠ¯ £àä

  8. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ¢à¨ª¯¢ ¯ £àä

  9. áè¨äࢪ ¨¥¢¨ ¨ à¥á¢ àã¡¥ëå
    ä¨à-¨£â¢¨â¥¥ ¯ã¯à¢¨ª¢ëå ¯à¨¡à¢


1. 


   ¯à¢ç¨ª á¥à¨â ¨äàæ¨-á¯à¢çë¥ â¥à¨ë ¯
àã¡¥ë ¯à¨¡à ¨ ¨å â¥ç¥áâ¢¥ë £ ¨ ¯à¥ç¥
ï ਥâ樨 à㪢¨â¥¥, £¢ëå ªáâàãªâࢠ¨ àà¡â稪¢ 
¯à¥¯à¨ïâ¨, à¡âîé¨å á àã¡¥ ¯¯àâãà, ᯥ樨á⢠¯ 
p¥âã ¨¯pâ . ¯à¢ç¨ª ¥ ¥ï¥â ¥áâ¢ãîé¨å â¥å¨ç¥áª¨å 
ãᢨ ¯ã¯à¢¨ª¢ë¥ ¯à¨¡àë () ¨ ¥ ï¢ï¥âáï îਨç¥áª¨ 
ªã¥â ï ¯à¥ê¨ï ४æ¨.

    á¯à¢ç¨ª¥ á¥àâáï ᢥ¥¨ï ¯à¥âàå àã¡¥ëå ¨
á⢥âáâ¢ãîé¨å ¨ â¥ç¥á⢥ëå ¯ã¯à¢¨ª¢ëå ¯à¨¡àå:
â¨à¨áâàå, ¢ë¯àï¨â¥ìëå, 㨢¥àáìëå, ¨¯ãìáëå ¨ 
¨å, á⡨¨âàå, ᢥâ¨å¨ ¨¨ªâàå, ¯âàå, ¢à¨ª¯å.

   ¥£ á¯à¢ç¨ª ¡ã¥â ¯ïâìáï ¢ë¨ ⨯¨¨
, ªà४â¨à¢âìáï ¢ çá⨠¥ë ãáâॢè¨å ¯¥àᯥªâ¨¢ë¨
¯ ¥à¥ ᢥ¨ï ¨å ¢ ¯à¨¢á⢥.

   á¯à¢ç¨ª¥, ï ã¡á⢠¯ì¢¨ï, ¨äàæ¨ï ¯à¨¢¥¥
¢ ⡨ç äà¥. ¯¥à¢ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë ¡ç¥¨ï 
⨯¨¢ àã¡¥ëå ¯ã¯à¢¨ª¢ëå ¯à¨¡à¢, àᯥëå ¯ 
 . ¨äàë ¯à¨ íâ àᯣîâáï ¨¥ ¡ãª¢ ¯ ¥à¥ ¨å 
¢àáâ¨ï ¨  ¢ ¡ç¥¨¨.

              

   Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  Ll  Mm  Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

   äàæ¨ï ¯ â¥ç¥á⢥㠣ã àᯥ ¨¥ àã¡¥£
¯à¨¡à ¯ ç¥àâ.

   ¯à¥¯á¥¥ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë ¡ç¥¨ï ⨯¢ ªà¯ãᢠ
   àã¡¥ëå ¯à¨¡à¢ ¨, ¨¥ ¯ ç¥àâ, â¥ç¥á⢥ëå £¢.

   ¯á¥¥ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë àã¡¥ë¥ ä¨àë ¨£â¢¨â¥¨ 
   ¯à¨¡à¢. 

   äàæ¨ï  ¯à¥âàå àã¡¥ëå ¨ â¥ç¥á⢥ëå àᯥ 
¢ £àäå â¡¨æ ¥ã 1- ¨ ¯à¥¯á¥¥ £àä ⡨æ. 
¥àáâì ¯à¥âà¢, ¯à¨¢¥¥ï ¢ 诪å ⡨æ, ªª ¯à¢¨, 
á⢥âáâ¢ã¥â á¨á⥥ . áãç¥ ¥¡å¨á⨠ ¨¥¥¨ï 
à¥àá⨠ ¨á¯ì¢ë á⢥âáâ¢ãî騥 ¯à¨á⢪¨ ¢ ¢¨¥:

   â-¥à  - 10 ¢ 12 á⥯¥¨     ª-¨ªà - 10 ¢ 6 á⥯¥¨
   £-¨£  - 10 ¢ 9 á⥯¥¨     - - 10 ¢ 9 á⥯¥¨
   -¥£  - 10 ¢ 6 á⥯¥¨     ¯-¨ª - 10 ¢ 12 á⥯¥¨
   ª-¨  - 10 ¢ 3 á⥯¥¨     ä-¥â - 10 ¢ 15 á⥯¥¨
  -¨¨ - 10 ¢ 3 á⥯¥¨     -ââ - 10 ¢ 18 á⥯¥¨


2.  ,
    


  àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ ¢ë¯àï¨-
      â¥ì£, ¨¯ãìᣠ¨ 㨢¥àáì£ ¨ ¯ £àä.
       ç¥àâ ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ â¥ç¥áâ-
      ¢¥£ ¢ë¯àï¨â¥ì£, ¨¯ãìᣠ¨ 㨢¥àáì£
      ¨.

  àä 2.

  U¡à.mx  - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¡à⥠ ¯-
         à泌¥ ¨ ¢ ¢ìâå.

  #U¡à.¨.mx - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¨¯ãìᥠ¡à⥠ ¯-
         à泌¥ ¨ ¢ ¢ìâå.

  àä 3.

    I¯à.  - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ¯àï âª
         ¨ ¢ ¯¥àå.

    #I¯à.¨. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¨¯ãìáë ¯àï âª
         ¨ ¢ ¯¥àå.

    $I¯à.áà. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë á२ ¯àï ⪠¢ -
         ¯¥àå.

  àä 4.

        - ªáâì ¨ ¢ ¯¨ªäàå.

  àä 5.

     U¯à. - àï¥ ¯à泌¥ ¨¥ ¢ ¢ìâå.

  àä 6.

    fà¡.max - ªá¨ì¥ 票¥ à¡ç¥ çáââë ¨ ¢
         £¥àæå.

    #t¢á.  - ªá¨ì¥ 票¥ ¢à¥¥¨ ¢áá⢥¨ï ¨-
          ¢ ᥪãå.


  àä 7. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ ¨. 
      ç¥àâ ¨ â祪 - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥-
      ç¥á⢥£ ¨. ª * ¯¥à¥ ãá¢ë ¡ç¥¨¥
      ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£ ¨ ¡ç¥â ¥á⢥âá⢨¥
      ¥£ £¡à¨â¢ ªà¯ãáã àã¡¥£ ¨.


  àä 8. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï àã¡¥-
      £ ¨. áè¨äࢪ í⣠ª ¯¥é¥ ¢ ¯à¨-
      ¥¨¨ 2.

3.   
   


 àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ ¨-
      .  ç¥àâ ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨
      â¥ç¥á⢥£ ¨.

 àä 2.

 f ¯à¥. - ªá¨ì¥ 票¥ ¯à¥¥ì çáââë ¨ ¢
      £¥àæå.
 #fªà.  - à¨â¨ç¥áªï çáââ ¨ ¢ £¥àæå.

 $Dà¡. - ªá¨ì¥ 票¥ à¡ç¥ ¨ë ¢ë ¨ ¢
      á⨥âàå.

 &D. - ¨ìï ¨ ¢ë ¨ ¢ á⨥âàå.

 àä 3.

 Pàá.¨. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ¨¯ãìáï àáᥨ¢¥ï é-
      áâì ¨ ¢ ¢ââå.

 #P£¥â. - ªá¨ìï éáâì £¥â¥à¨ ¢ ¢ââå.

 $Pàá. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ¥¯à¥àë¢ï àáᥨ¢¥ï é-
      áâì ¨ ¢ ¢ââå.

 &P¯. - ªá¨ìï ¯îéï ¥¯à¥àë¢ï éáâì ¨
      ¢ ¢ââå.

 *P¯.¨.- ªá¨ìï ¯îéï ¨¯ãìáï éáâì ¨
      ¢ ¢ââå.

 %P¢ëå. - ªá¨ìï ¥¯à¥àë¢ï ¢ëåï éáâì ¨
      ¢ ¢ââå.

 àä 4.

 U¯à¡. - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ¨ ¢ ¢ìâå.

 #U¡à. - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¡à⥠¯à泌¥
       ¨ ¢ ¢ìâå.

 $U¯à.  - áâï¥ ¯àï¥ ¯à泌¥ ¨ ¢ ¢ìâå.

 &U¯¨â. - ¯à泌¥ ¨áâ稪 ¯¨â¨ï ¨ ¢ ¢ìâå.

 *Uà¡. - ¡ç¥¥ ¯à泌¥ ¨ ¢ ¢ìâå.

 %dU   - ¨¯ à¡ç¨å ¯à泌 ¨ ¢ ¢ìâå

 àä 5.

 Ià¡.¨. - ªá¨ì¥ 票¥ ¨¯ãìᣠ à¡ç¥£ ⪠
      ¨ ¢ ¯¥àå.

 #Ià¡. - ªá¨ì¥ 票¥ ¯áâï£ ¡à⣠⪠
      ¨ ¢ ¯¥àå.

 $I¡à. - ªá¨ì¥ 票¥ ¢ë¯à北 ⪠ ¨ ¢
      ¯¥àå.

 &I¢ë¯. - ªá¨ì¥ 票¥ ¢ë¯à北 ⪠ ¨ ¢
      ¯¥àå.

 *I¢ë¯.áà.-॥¥ 票¥ ¢ë¯à北 ⪠ ¨ ¢ ¯¥-
      àå.

 àä 6.

     - ªá¨ì¥ 票¥ ¥ªá⨠ ¨ ¢ äàå.

   #r  - ªá¨ì¥ á¯à⨢¥¨¥ ¯â¥àì ¨ ¢ å.

   $Bi - ã¢á⢨â¥ìáâì ¯ âªã ¨ ¢ ¯¥àå ¥¥ëå
       ¢ââ.

  &L¯à¡. - ªá¨ì¥ 票¥ ¯â¥àì ¯à¥¡à¢¨ï á¥á¨â¥ì-
      £ ¨ ¢ ¥æ¨¡¥å.

   *è - ªá¨ì¥ 票¥ ªíää¨æ¨¥â èã  ¨ ¢
      ¥æ¨¡¥å.

   %Q  - ¡àâáâì ¨.

 àä 7. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ ¨. 
      ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£
      ¨.

 àä 8. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï ¨-
      . áè¨äࢪ í⣠ ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.


4.  
   


 àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ á⡨¨â-
      à.  ç¥àâ ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨
      â¥ç¥á⢥£ á⡨¨âà.

 àä 2.

 Uáâ.  - ¨ì¥ 票¥ ¯à泌ï á⡨¨æ¨¨ ¢ ¢ìâå.

 #Uáâ.max - ªá¨ì¥ 票¥ ¯à泌ï á⡨¨æ¨¨ ¢ ¢ìâå.

 $Uáâ.min - ¨¨ì¥ 票¥ ¯à泌ï á⡨¨æ¨¨ ¢ ¢ìâå.

 àä 3.

 Iáâ.. - ¨ì¥ 票¥ ⪠á⡨¨æ¨¨ ¢ ¯¥àå.

 #Iáâ.min - ¨¨ì¥ 票¥ ⪠á⡨¨æ¨¨ ¢ ¯¥àå.

 àä 4.

 Iáâ.max - ªá¨ì¥ 票¥ ⪠á⡨¨æ¨¨ ¢ ¯¥àå.

#Iáâ.¨.max- ªá¨ì¥ 票¥ ¨¯ãìᣠ ⪠ á⡨¨æ¨¨ ¢
      ¯¥àå.

 àä 5.

 Juáâ.  - ¥¯¥àâãàë ªíää¨æ¨¥â ¯à泌ï á⡨¨æ¨¨.

 àä 6.

ráâ.. - ¨ì¥ 票¥ ¨ää¥à¥æ¨ì£ á¯à⨢¥¨ï
      á⡨¨âà ¯à¨ ¨ì ⪥ ¢ å.

 àä 7. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ á⡨¨âà.
       ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£
      á⡨¨âà.

 àä 8. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï á⡨¨â-
      à. áè¨äࢪ í⣠ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.5.  
    


 àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ â¨à¨áâà.
      ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ â¥ç¥áâ-
      ¢¥£ â¨à¨áâà.

 àä 2.

 Iá.   - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ⪠¢ âªàëâ ááâ-
      﨨 ¢ ¯¥àå.

 #Iá.áà. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë á२ ⪠¢ âªàëâ ááâ﨨
      ¢ ¯¥àå.

 àä 3.

 Uá.  - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¯à泌¥ ¢ ªàëâ
      ááâ﨨 ¢ ¢ìâå.

 #Uá.¯. - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯¢âàïî饥áï ¨¯ãìᥠ¯àï-
      ¥¨¥ ¢ ¢ìâå.

 $Uá.¯. - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¥¯¢âàïî饥áï ¨¯ãìᥠ¯àï-
      ¥¨¥ ¢ ¢ìâå.

 &U¡à.  - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¡à⥠¯à泌¥ ¢
      ¢ìâå.

 àä 4.

 Iã.¯à. - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯àï ¯áâïë ⪠ã¯à¢¥¨ï
      ¢ ¯¥àå.

#Iã.¯à ¨ min- ¨¨ì ¯ãáâ¨ë ¯àï ¨¯ãìáë ⪠ã¯à¢¥¨ï
       ¢ ¯¥àå.

 àä 5.

 Uá.max - ªá¨ì¥ 票¥ ¯à泌¥ ¢ âªàëâ ááâ﨨 ¢
      ¢ìâå.

 àä 6.

Iã.max  - ªá¨ì¥ 票¥ ⪠ã¥à¨ï ¢ ¯¥àå.

 àä 7.

Iá.¯.¨.max- ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯¢âàïîé¨áï ¨¯ãìáë ⪠¢
       âªàëâ ááâ﨨 ¢ ¯¥àå.

 àä 8.

  t¨.  - ¨â¥ìáâì ¨¯ãìá ¯à¨ ªâà ¡ë ¨¥à¥ ¯à¥âà
      Iá.¯.max ¢ ᥪãå.

 àä 9.

 Uã.â¯. - ¨¨ì¥ ¯à泌¥, ¯à¨ ªâà ⯨à¥âáï â¨à¨áâà,
      ¢ ¢ìâå

 àä 10.

  ª.  - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ⥯¥àâãà ªà¯ãá ¢ £àãáå
      ¥ìá¨ï.

 #ª.  - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ⥯¥àâãà ªàãîé¥ áà¥ë ¢
      £àãáå ¥ìá¨ï.


 àä 11. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ â¨à¨áâà.
      ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£
      â¨à¨áâà.

 àä 12. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï â¨à¨áâà.
      áè¨äࢪ í⣠ ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.


6.  
    


 àä 1. á¢ë¥ ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ àã¡¥ëå ¯âà¢. .
      ç¥àâ - ãá¢ë¥ ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ â¥ç¥áâ-
      ¢¥ëå ¯âà¢.

 àä 2.

U¨.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¯à泌¥ ¨ï樨 ¢
      ¢ìâå.

#U¨.¨.max-ªá¨ì ¯ãá⨥ ¨¯ãìᥠ¯à泌¥ ¨ï樨 ¢
       ¢ìâå.

 àä 3.

R¨.min - ¨¨ì¥ 票¥ á¯à⨢¥¨ï ¨ï樨 ¢ å.

 àä 4.

Uª.max - ªá¨ì¥ ¯à泌¥ ªãâ樨.

 àä 5.

U¢å.max  - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯áâï¥ ¢å¥ ¯à泌¥ ¢
      ¢ìâå.

#U¢å.¡à.max-ªá¨ì ¯ãá⨥ ¡à⥠¯à泌¥ ¢ ¢ìâå.

 àä 6.

I¢å.max  - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ¢åã ⪠¢ ¯¥àå.

#I¢å.¨.max- ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¨¯ãìáë ¢å ⪠¢ ¯¥àå.

 àä 7.

U¢ëå.áâ. - ªá¨ì 票¥ ¢ëå£ áââç£ ¯àï¥¨ï ¢
      ¢ìâå.

#U¢ëå.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯¢âàïî饥áï ¨¯ãìᥠ¯àï-
      ¥¨¥ ¢ ¢ìâå.

 àä 8. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ ¯âà.
       ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£
      ¯âà.

 àä 9. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï â¨à¨áâà.
      áè¨äࢪ í⣠ ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.

7.  
      

 àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ ᢥâ¨
      ¨ ¨¨ªâà. ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨-
      â¥ç¥á⢥£ ᢥ⨠¨ ¨¨ªâà.

 àä 2.

Iv.min  - ¨¨ì¥ 票¥ á¨ë ᢥ⠢ ª¥å.
 #Lv.  - ¨¨ì¥ 票¥ ïàªá⨠¢ ª¥å ¥¥ëå ¥âà ¢
      ª¢àâ¥.
 $¨. - ¨¨ì¥ 票¥ éá⨠¨ãç¥¨ï ¢ ¢ââå.

 àä 3.

 I¯à.  - 票¥ ⪠¢ ¯¥àå, ¯à¨ ªâà ¡ë¨ ¨¥à¥ë ¯à-
      ¥âàë ¢ £àä¥ 2.

 àä 4.

I¯à.max - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ¯àï ⪠ç¥à¥ í¥¥â
      (¯à¨¡à) ¢ ¯¥àå.
I¯à.¨.max- ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¨¯ãìáë ¯àï ⪠ç¥à¥ í¥¥â
      (¯à¨¡à) ¢ ¯¥àå.

 àä 5.

U¡à.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¡à⥠¯áâï¥ ¯à泌¥ ¢
      ¢ìâå.
#U¡à.max- ªá¨ì ¯ãá⨥ ¡à⥠¨¯ãìᥠ¯à泌¥ ¢
      ¢ìâå.

 àä 6.
  h  - ëáâ ª.

 àä 7.
 Dmax  - ªá¨ì¥ 票¥ ¨ë ¢ë ¨ãç¥¨ï ¢ ¥âàå.

 àä 8. ¨ç¥áâ¢ í¥¥â¢-¨ãç⥥ ¢ ¯à¨¡à¥ ¢ èâãªå.

 àä 9. ¢¥â ᢥ票ï ᢥ⨢ ¨ ¨¨ªâà¢. ¥ãî騥 ª¨
      ¡çîâ á¥ãî騥 梥â:
    á - ᨨ
    - ¥âë
    - ¥¥ë
    £ - £ã¡
    ª - ªàáë
    - ॢë
    ä - 䨥â¢ë
    ¨ - ¨äàªàáë
    ã - ãìâà䨥â¢ë

 àä 10. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥ëå ᢥ⨠¨ ¨-
      ¨ªâà. ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥-
      ç¥á⢥ëå ᢥ⨠¨ ¨¨ªâà.

 àä 11. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï ᢥâ¨
      ¨ ¨¨ªâà. áè¨äࢪ í⣠ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.


8.  
   


 àä 1. á¢ë¥ ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ àã¡¥£ ¢à¨ª¯.
      ç¥àâ - ãá¢ë¥ ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ â¥ç¥á⢥-
      £ ¢à¨ª¯.

 àä 2.

¡é. - ¨ì¥ 票¥ ¥ªá⨠¢ äàå.

 àä 3.

U¡à.  - ¡à⥠¯à泌¥ ¯à¨ ªâà ¨¥àïáì ¥ªáâì ¢ £àä¥
      2 ¢ ¢ìâå.
 àä 4.

  Q  - ¡àâáâì.

 àä 5.

 f¢à. - 票¥ çáââë ¯à¨ ªâà ¨¥àïáì ¡àâáâì ¢ £¥à-
      æå.

 àä 6.

U¡à.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¡à⥠¯à泌¥ ¢ ¢ìâå.

 àä 7. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ ¢à¨ª¯.
      ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥á⢥£
      ¢à¨ª¯.

 àä 8. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï ¢à¨ª¯
      áè¨äࢪ í⣠ª ¯¥é¥ ¢ p¥¥ 9.


9.   
  - 


AEGG/BP - AEG-Telefunken Fachhreich Leistungshalbleiter (E31-FBE)4788
      Warstein 2, Postfach 2160, West Germany.

AEIL/GB - A.E.I. Semiconductors, Ltd, Carholme Rd.6, Linkoln,Engiand

ALGG/BP - AEG- Telefunken, D-7100 Heilbronn,Postfach 1109, West Ger-
      many.

ALP/US  - Alpha Industries, Inc., 20 Sylvan Rd., Woburn, MA 01801.

AMC/US  - Ampower Semiconductor Corp.,375 Kings Highway, Smithtown,
      Long Isiand, NY 11787

AMR/US  - American Microsemiconductor Inc.,145 Mfin St.,Madison,
      NJ 07940.

AMX/US  - Amex Electronics, Inc.,2730 So.Harbor Bivd. Unit B., Santa
      Ana, CA 92704.

APD/US  - American Power Devices, Inc., 7 Andover St, MA 01810.

APX/US  - Amperex Electronic Corp.,Slatersville Div.,Slatersville,
      RI 02876 (also under PHIN, sec.16).

ATS/US  - Atlatic Semiconductor Inc., 8900 Winnetka Ave., Northridge,
      CA 91324.

AVA/US  - Avantek, Inc.,3175 Bowers Ave., Santa Clara, CA 95051.

BBCG/BP - Brown, Boveri & Cie Aktiengesellschaft, Mannheim Dept.,
      D6840 Lampertheim, Postfach 200, Germany.

BELI/IN - Bharat Electronics, Ltd, Jalahalli PO, Bangalore 13, South
      India.

CAR/US  - Carier Transistor Corp.,29 North Mall,Plainview, NY 11803.

CDIL/IN - Continental Device India Ltd.,C-120, Naraina Industial
      Area, New Delhi 110028, India.
CEC/US  - Citation Electro Corp., 116W.29th St., New York.NY 10001.

CEN/US  - Central Semiconductor Div.,Central state Ind.,Inc., 148-B
      Lamar St., W. Babylon, NY 11704.

CODI/US - CODI Corporation, 350 Hurst St., Linden, NJ 07036.

CRI/US  - Crimson Semiconductor, Inc., 440 Park Ave., South, New
      York, NY 10016

CSI/US  - Calvert Semiconductors, Inc., 220 E.23rd St., New York.
      NY 10010.

CSR/US  - CSR Industries, Inc., Semiconductor Div.,35 Central Ave.
      E.Farmingdale, NY 11735.

CTR/US  - Communications Transistor Corp., 301 Industrial Way, San
      Carlos CA 94070.

DEL/US  - Delco Electronics Div., General Motors Corp., MS S105,700
      E.Firmin St., Kokomo IN 46901.

DIA/US  - Dialight Corp., 203 Harrison Pl., Brooklyn, NY 11237.

DIO/US  - Dionics, Inc., 65 Rushmore St., Westbury, NY 11590.

DII/US  - Diodes Sales, Inc., Sub. of Diodes, Ins., 8900 Winnetka,
      Northridge, CA 91324.

DIT/US  - Diode Transistor Co., Inc.2165 Morris Ave. Union,NJ 07083.

EDI/US  - Electronics Devices, Inc., 21 Gray Oaks Ave., Yonkers,
      NY 10710.

EDL/US  - Edal Industries, Inc., 4 Short Beach Rd., East Haven
      CT 06512.

ELMA/AU - Elcoma.71 Mars Rd., Lane Cove N.S.W., 2066, Australia.

ESE/US  - Elm State Electronics, Inc., 60 Connelly Pkwy., Hamden,
      CT 06514.
ETC/US  - Electronic Transistor Corp., 112-15 Northern Bivd.,
      Fiushing, NY 11368.

FCAJ/JP - Fujitsu Ltd., 1015 Kamikodanaka Nakahara-ku, Kawasaki
      City, Japan.

FERB/GB - Ferranti, Ltd., Gem Mill, Chadderton Oldham, Lancashire,
      England.

FPMJ   - Fine Products Microelectronics Corp.,64, 3rd FI., Hwai
      Ning St., Taipei (100), TaiWan, ROC.

FSC/US  - Fairchild Camera & Instrument Corp., Semicon.Products Gro-
      up, 464 Ellis St., MS14-1055, Mountain View, CA 94042.

GDC/US  - General Diode Corp., 90 Eames St.,Framingham, MA 01701.

GESY/US - General Electrics Co.,Semicon.Prod. Dept., Electronic Comp.
      Div.,Electronics Pk.,Bldg.7. Rm.237, Syracuse, NY 13201.

GHZ/US  - GHZ Devices, Inc., 16 Maple Rd., South Chelmsford, MA01824.

GIC/US  - General Instrument Corp.,600 W.John St.,Hicksville,NY 11802.

GICI/IT - General Enstrument Europe, S.p.A., Box 439, Naples, Italy.

GPD/US  - Germanium Power Devices Corp., Shetland Ind.Ctr., Bldg. 4,
      York St., ROB 65, Shawsheen Village Sta.,Andover, MA01810.

GSE/US  - General Semiconductor Industries, Inc., 200! W.10th PI.,
      POB 3078, Tempe, AZ 85281.

GTC/US  - General Transistor Corp., 12591 Grenshaw Blvd.,
      Hawthorne, CA 90250.

HITJ/JP - Hitachi, Ltd., Semicon.&IC Div., 1450 Josuihonmachi,
      Kodaira City, Tokyo, Japan.

HPA/US  - Hewlett Packard-MSD, 3172 Porter Dr., Palo Alto.CA 94304.

HSE/US  - Hybrid Semiconductors & Electronics, Inc.,56-32 210th St.,
      Oakland Gardens, NY 11364.

HTN/US  - HI-TRON Semiconductor Corp., 841 Merrick Rd., Baldwin, NY
      11510.

HVS/US  - High Voltage Semi-Conductor Specialists, Inc.,869 Yonkers
      Ave., Yonkers, NY 10704.

IDC/US  - International Diode Corp.,229 Cleveland Ave., Harrison,
      NJ 07029.

IDI/US  - International Devices, Inc., 8549 Higuera St., Culver Citi
      CA 90230.

IMTM   - Industria Mexicana Toshiba,S.A.Calzada de Guadalupe 303,
      Cuautitlan, Edo.de Mexico.

INL/US  - Intersil,Inc., 10710 No.Tantau Ave., Cupertino,CA 95014.

INR/US  - International Rectifier, Semicon.Div.,233 Kansas St.,El
      Segundo, CA 90245.

IPE/US  - In-Phase Electronics,3198 "H" Airport Loop Dr., Costa Mesa,
      CA 92626.

ITT/BP  - ITT Semiconductors (INTERMETALL),P.O.Box 840, D7800 Frei-
      burg, West Germany.

KER/US  - Keriron,Inc.,7516 Central Ind.Dr.,Riviera Beach,FL 33404.

LIX/US  - Litronix, Inc.,1900 Homestead Rd., Cupertino,CA 95014.

LTE/US  - Lansdale Transistor & Electronics,Inc.,3600 W.Osborn Rd.,
      Phoenix,AZ 85019.

LTTF/FR - S.A.L.T.T., 78702 Conflans Ste.Honorine,France.

LUCB/GB - Lucas Electrical Co., Ltd.,E & S Div.,Mere Green Rd.,Sutton
      Coldfield,West Midlands, B75 5BN, England.

MAL/US  - Mallory Distributor Products,P.O.Box 1284,Indianapolis,
      IN 46206.

MATJ/JP - Matsushita Electronics Corp., Kotari Yakemachi 1, Nagaokakyo
      City, Japan.

MEHK/HK - Micro Electronics Ltd.,38 Hung To Rd., Kwun Tong, Kowloon,
      Hong Kong.

MIC/US  - Microwave Associates, Inc., Semiconductor Products, Bur-
      lington, MA 01803.

MITJ/JP - Mitsubishi Electric Corp., Kita-Itami Works, 4-1 Mizuhara
      Itamishi, Hyogo-Ken, Post Code 664, Japan.

MOTA/US - Motorola Semiconductor Products, 5005 E.McDowell Rd., M370,
      Phoenix, AZ 85008.

MSC/US  - Microsemiconductor Corp., 2830 So. Fairview St., Santa Ana,
      CA 92704.

MTO/US  - Monsanto Commercial Products Co., 3400 Hillview Ave., Palo
      Alto, CA 94304.

MULB/GB - Mullard Ltd.,Mullard House, Torrington Pl., London WC1E 7HD
      England (also under PHIN, Sec.16).

NASB/US - North American Semiconductor Co., Inc., P.O.Box 1129, Cu-
      pertino, CA 95014.

NASG/BP - North American Semiconductor Co., Ltd., Briennerstrasse, 8
      Munchen 2, West Germany D 8000.

NECJ/JP - Nippon Electric Co., Ltd.,1753 Shimonumabe, Nakahara Ku,
      Kawasaki City, Japan.

NJS/US  - New Jersey Semiconductor Products Co., Inc.,20 Commerce
      St., Springfield, NJ 07081.

NPC/US  - Nucleonic Products Co., Ins.,6660 Variel Ave., Canoga Park,
      CA 91303.

NSC/US  - National Semiconductor Corp.,2900 Semiconductor Dr., Santa
      Clara, Ca 95051.

NJRC/JP - New Japan Radio Co.,Ltd.,R & D Dept., 150023, Fukuoka, Ka-
      mifukuoka-shi, Saitama-ken, Japan.

NTLB/GB - Newmarket Transistor, Ltd., Exning Rd., Newmarket, Cambrid-
      ge, England.

NTR/US  - National Transistor Corp., 1033 No.Fairoaks Ave., Sunnyva-
      le, CA 94086.

OPC/US  - OPCOA, Div. IDSI, 330 Talmadge Rd., Edison, NJ 08817.

PHIB   - Philco Radio Television Ltda.,Rua Sta.Virginia,299,Tatuape.,
      Sao Paulo, Cx.Postal 4753, Brasil.

PHIC/CA - Philips Electronics Ltd. Electron Devices Div., 601 Milner
      Ave., Scarborough, Ontario, Canada.

PHIN/NL - N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Elcoma Tech. Dept.,
      Bldg. BA, Eindhoven, Netherlands.

PIHS/ES - Piher International Corp., AVDA San Julian S/N, Apart.
      177, Granollers, Barcelona, Spain.

PII/US  - Parametric Industries, Inc., 742 Main St., Winchester,
      MA 01890.

PLOB/GB - Plessey Optoelectronics & Microwave,Ltd., Wood Burcote
      Way, Towcester, Northamptonshire United Kingdom.

PLSB/GB - Plessey Semiconductors Ltd., Cheney Manor, Swindon, Wilt-
      shire, SN2 2QW, England.

PMN/US  - Power Monolithics, Inc.,/Lambda Electronics, 121 Interna-
      tional Dr., Corpus Christie, TX 78410.

PPC/US  - Products Corp., 542 Industrial Way West, Eaton-town,
      NJ 07724.

PTI/US  - Power Tech,Inc., 0-02 Fair Lawn Ave, Falr Lawn, NJ 07410.

PWC/US  - Power Components, Inc., 8900 Winnetka, Northridge,CA 91324.

RCA/US  - RCA Corporation, RCA Solid State Div., Route 202, Somer-
      ville, NJ 08876.

RCAB/BE - RCA Solid State-Europe, Parc Industriel des Hauts Sarts,
      B-4400 Herstal, Belgium.

RHM/US  - R-Ohm Corp., P.O.Box 4455, 16931 Milliken Ave., Irvine,
      CA 92716.

RHMJ/JP - ROHM CO., Ltd., P.O.Box 103 Central Kyoto, Japan.

RTCF/FR - R.T.C. LaRadiotechnigue-Complec, 130, Ave. Ledru-Rollin,
      75540 Paris Cedex 11, France.

RTN/US  - Raytheon Semiconductor, 350 Ellis St., Mountain View,
      CA 94042.

SAKJ/JP - Sanken Electric Co. Ltd., 1-22-8 Nishi- Ikebukuro, Toshima-
      ku, Tokyo, Japan.

SCA/US Semicoa, 333 McCormick Ave., Costa Mesa, CA 92626.

SCH/US  - Schauer Manufacturing Corp., 4500 Alpine St., Cincinnati,
      OH 54242.

SCI/US  - Scientific Components, Inc., 350 Hurst St.,Linden,NJ 07036.


SCN/US  - Semicon,Inc.,10 North Ave., Northwest Industrial Pk., Bur-
      lington, MA 01803.

SDE/US  - Semiconductor Devices, 970 No.Mai

SEI/US  - See PPC.

SEKG/BP - SEMIKRON International Dr.Fritz Martin, Sigmundstr.200,P.O.
      Box 61, D-8500 Nuernberg 113, Federal Republic of Germany.

SET/US  - Semtech Corp., 652 Mitchell Rd., Newbury Park, CA 91320.

SHEJ/JP - Shindengen Electric Mfd.Co.,Ltd., New Ohtemachi Bedg., 2-1,
      2-chome, Ohemach, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan.


SIE/US  - Siemens Corporation Components Group, 8700 E. Thomas Rd.,
      Scottsdale, AZ 85252.

SIEG/BP - Siemens AG, Balanstrasse 73,8 Munich 80, West Germany.

SIX/US  - Siliconix, Inc., 2201 Laurelwood., Santa Clara, CA 95054.

SLCB/GB - Semitron Ltd., Cricklade, Wiltshire, England.

SLD/US  - Solid State Industries, Inc., 1060 Thomas Jefferson St.,
      NW, Washington, DC 20007.

SML/GB  - Semelab, 35 High St., Lutterworth, Leicestershire,England.

SOD/US  - Solitron Devices, Inc., 8808 Balboa Ave.,San Deigo,CA92123.

SODI/US - Solitron Devices, Inc., 1177 Blue Heron Blvd., Riviera
      Beach, FL 33304.

SONY/JP - Sony Corp.,Atsugi HAN-JI, Gyomu-ka, P.O.Box 10, Tokyo A.P.,
      Tokyo 169, Japan.

SPC/US  - Solid Power Corp., 440 Eastern Pkwy, Farmingdale, NY 11735.

SPE/US  - Space Power Electronics, Inc.,Jeffrey Lane, R.D.1, Glen
      Gardner, NJ 08826.

SPR/US  - Sprague Electric Co., Pembroke Rd., Concord, NH 03301.

SSE/US  - Solid State Electronics Co.,15321 Rayen St., Sepulveda,
      CA 91343.

SSCF/FR - Le Silicium Semiconductor,30, Ave.de la Republigue, BP1,
      94800 Villejuif, France.

SSI/US  - Solid State Devices, Inc.,14830 Valley View Ave., La Mirada,
      CA 90638.

SSS/US  - Solid State Scientific Inc.,Montgomeryville Industrial Ctr.,
      Montgomeryville, PA 18936.

SST/US  - Solid State,Inc.,46 Farrand St., Bloomfield, NJ 07003.

SSY/US  - Solid State Systems, 403 Chestnut St., Union, NJ 07083.

STC/US  - Silicon Transistor Corp.,Katrina Rd., Chelmsford, MA 01824.

STE/US  - Sensor Technology, Inc., 210012 Lassen St., Chatsworth,
      CA 91311.

STI/US  - Semiconductor Technology, Inc.,3131 Southeast Jay St.,
      Stuart, FI 33494.

STL/US  - Stow Laboratories, Inc., Kane Industrial Dr., Hudson, MA
      01749.

STR/US  - Syntar Industries, Inc., 20 Jerusalem Ave., Hicksville,
      NY 11801.

SWT/US  - Swampscott Electronics Co.,Inc.,41 Spinale Rd., Swampscott,
      MA 01907.

TAGS/CH - TAG Semiconductors, Ltd., Hohlstrasse 608/610, CH-8048,
      Zurich, Switzerland.

TCY/US  - Teledyne Crystalonics, Inc., 147 Sherman St., Cambridge,
      MA 02140.

TESLA/CS - TESLA, ãåᢪ¨ï.

THCF/FR - Thomson-CSF, Div.Semiconducteurs, SESCOSEM, 50, rue Jean
      Pierre Timbaud, BP5, 92403 Courbevoie, France.

THCI/IT - Thomson-CSF Componenti,Div.,Semiconduttori, Sescosem, Via
      Melchiorre Gioia, 72,20125 Milano, Italy.

TIC/US  - Transistor International Corp.,1406 Watertower Rd., P.O.B.
      12685, Lake Park, FL 33403.

TII/US  - Texas Instruments,Inc., Semicon.Group, MS84, P.O.Box 225012
      Dallas, TX 75265.

TIIB/GB - Texas Instruments Ltd., Manton Lane, Bedford, England.

TIIC/CA - Texas Instruments, Inc., 280 Center St., E.Richmond Hill,
      Ontario, Canada.

TIID/BP - Texas Instruments Deutschland GmbH, 8050 Freising, Hagger-
      tystrasse 1, Germany.

TIIF/CA - Texas Instruments, France, S.A.,06 Villeneuve-Loubet, A.M.,
      France.

TOSJ/JP - Toshiba Corporation, 72 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
      -shi, Kanagawa-ken, Japan.

TRW/US  - TRW Semiconductors, Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale,
      CA 90260.

TSAJ/JP - Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Semicon.Div.,Oizumimachi,
      Oragun, Gumma, Japan.

TSC/US  - Teledyne Semiconductor, 1300 Terra Bella Ave., Mountain
      View, CA 94043.

TSI/US  - Transistor Specialtys Inc., 3 Electronics Ave., Danvers,
      MA 01923.

TUNG/HU - Tungsram, H-1340, Budapest, Hungari.

UNI/US  - Unitrode Corp., 580 Pleasant St., Watertown, MA 02172.

UPI/US  - UPI Semiconductor, Div.of United-Page,Inc,481 Getty Ave.,
      Paterson, NJ 07503.

UTS/US  - Uni-Tran Semiconductor Corp.,R.D2.Lake Ariel,PA 18436.

VALG/BP - Valvo GmdH,P.O.Box 993, D2000, Hamburg 1, Germany.

VARO/US - Varo Semiconductor, Inc., 1000 No Shilon Rd., Garland,
      TX 75042.

WAB/US  - Walbern Devices, Inc., 1818 E. Elizabeth Ave., Linden,
      NJ 07036.

WESB/GB - Wectcode Semiconductors, Semicon Div. of Westinghouse Bra-
      ke & Signal Co. Ltd., Chippenham, Wiltshire, England.

WESY/US - Westinghouse Electric Corp., Semiconductor Dept., Young-
      wood, PA 15697.

XCI/US  - Xciton Corp., Shaker Park, 5 Hemlock St., Latham,NY 12110.

- .
, VIP-.
. .