, , (CHIPSTBL)

         IBM PC
            .
===============================================================
| IBM PC  ᢥâ᪨ £ |  IBM PC  ᢥâ᪨ £ |
===============================================================
| 2114   5412      |               |
| 3487   £¢ ¥â   |  4164   5655     |
| 4517   £¢ ¥â   |  6845   £¢ ¥â   |
| 7404   1551      |  7405   1552     |
| 7407   1554      |  7436   £¢ ¥â   |
| 7438   15513     |  74123   1553     |
| 74153   1552      |  74221   £¢ ¥â   |
| 74LS00  5553      |  74LS02  5551     |
| 74LS04  5551      |  74LS08  5551     |
| 74LS10  5554      |  74LS14  5552     |
| 74LS20  5551      |  74LS30  5552     |
| 74LS32  5551      |  74LS38  55513     |
| 74LS51  55511     |  74LS74  5552     |
| 74LS86  5555      |  74LS93  5555     |
| 74LS109  55515     |  74LS112  5559     |
| 74LS125  5558      |  74LS138  5557     |
| 74LS139  55514     |  74LS151  5557     |
| 74LS153  5552      |  74LS155  5554     |
| 74LS157  55516     |  74LS158  £¢ ¥â   |
| 74LS161  55510     |  74LS164  5558     |
| 74LS166  £¢ ¥â   |  74LS174  5559     |
| 74LS175  5558      |  74LS191  £¢ ¥â   |
| 74LS240  5553      |  74LS244  £¢ ¥â   |
| 74LS245  5316      |  74LS273  £¢ ¥â   |
| 74LS322  55528     |  74LS373  55522     |
| 74LS374  55523     |  74LS393  5557     |
| 74LS670  55526     |  74S04   5311     |
| 74S06   5313      |  74S08   5311     |
| 74S11   5313      |  74S20   5311     |
| 74S32   5311      |  74S38   53113     |
| 74S74   5312      |  74S86   5315     |
| 74S164  5318      |  74S174  5319     |
| 75462   £¢ ¥â   |  75463   £¢ ¥â   |
| 75477   £¢ ¥â   |  8048   £¢ ¥â   |
| 8086   181086     |  8087   181087    |
| 8237   58057     |  8251   58051    |
| 8253   58053     |  8255   58055    |
| 8259   58059     |  P8272A  £¢ ¥â   |
| 8282   58082     |  8283   58083    |
| 8284   181084     |  8286   58086    |
| 8287   58087     |  8288   181088    |
| 8291   58091     |  8292   58092    |
| 8293   58093     |  8088   £¢ ¥â   |
| 9114   5412      |  9264   £¢ ¥â   |
| LM311   £¢ ¥â   |  LM733   £¢ ¥â   |
| MC1741  1407      |  MC4024  5611     |
| MC4044  £¢ ¥â   |  MK-36000 £¢ ¥â   |
| NE558   £¢ ¥â   |  NE592   £¢ ¥â   |
===============================================================

     IBM PC (á. à¨á. -1)

¥âª ⥣àìï  ¯¨á¨¥
    áå¥

U1   MC1741  ¯¥àæ¨ë ãᨨâ¥ì ¡é¥£ 票ï
U2   8259   à£à¨àã¥ë ªâà¥à ¯à¥à뢨
U3   8088   ¨ªà¯àæ¥ááà
U4   8087   à¨ä¥â¨ç¥áª¨ á¯àæ¥ááà
U5   74LS30  8-¢å¢ë ¢¥â¨ì -
U6   8288   âà¥à è¨ë
U7   74LS373  8 âਣ£¥à¢-饪 á âà¥ï ááâï¨ï¨ ¢ëå¥
U8   74LS245  8-ªìë ¢ã¯à¢¥ë è¨ë äà¨à¢â¥ì
U9   74LS373  8 âਣ£¥à¢-饪 á âà¥ï ááâï¨ï¨ ¢ëå¥
U10  74LS373  8 âਣ£¥à¢-饪 á âà¥ï ááâï¨ï¨ ¢ëå¥
U11  8284   ¥¥àâà âªâ¢ëå ¨¯ãìá¢
U12  74LS245  8-ªìë ¢ã¯à¢¥ë è¨ë äà¨à¢â¥ì
U13  74LS245  8-ªìë ¢ã¯à¢¥ë è¨ë äà¨à¢â¥ì
U14  74LS245  8-ªìë ¢ã¯à¢¥ë è¨ë äà¨à¢â¥ì
U15  74LS244  8 âà¨á⡨ìëå ¡ãä¥àëå í¥¥â¢ á âà¥ï ááâ-
         ï¨ï¨ ¢ëå¥
U16  74LS244  8 âà¨á⡨ìëå ¡ãä¥àëå í¥¥â¢ á âà¥ï ááâ-
         ï¨ï¨ ¢ëå¥
U17  74LS244  8 âà¨á⡨ìëå ¡ãä¥àëå í¥¥â¢ á âà¥ï ááâ-
         ï¨ï¨ ¢ëå¥
U18  74LS373  8 âਣ£¥à¢-饪 á âà¥ï ááâï¨ï¨ ¢ëå¥
U19  74LS670  4å4 ॣ¨áâà¢ë ä á âà¥ï ááâï¨ï¨ ¢ëå¥
U20  RN1    ¨ªàá¡àª २áâࢠ4.7
U21  SW1    ¥à¥ªîçâ¥ì
U22  RN2    ¨ªàá¡àª २áâࢠ2
U23  74LS244  8 âà¨á⡨ìëå ¡ãä¥àëå í¥¥â¢ á âà¥ï ááâ-
         ï¨ï¨ ¢ëå¥
U24  74LS322  8-ààïë ¯á¥¢â¥ì-¯à¥ìë ॣ¨áâà
U25  SW2    ¥à¥ªîçâ¥ì
U26  74LS175  4 D-âਣ£¥à
U27  74LS02  4 ¢ãå¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U28  ¯ãáâ   ¥¥à¢ï à¥âª 
U29  9264 ROM 8 å 8 áââ¨ç¥áª¥ 
U30  9264 ROM 8 å 8 áââ¨ç¥áª¥ 
U31  9264 ROM 8 å 8 áââ¨ç¥áª¥ 
    (MK36A70N-4)
U32  9264 ROM 8 å 8 áââ¨ç¥áª¥ 
U33  9264 ROM 8 å 8 áââ¨ç¥áª¥ 
U34  8253   à£à¨àã¥ë â¥à ¨â¥à¢¢
U35  8237   à£à¨àã¥ë ªâà¥à ¯àï£ áâ㯠ª ¯ïâ¨
         (¯ è¥ àª¨à¢ª¥ - 8257)
U36  8255   à£à¨àã¥ë ¯¥à¨ä¥à¨ë ¨â¥àä¥á
U37  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U39  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U40  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U41  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U42  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U43  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U44  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U45  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U46  74LS138  ¥è¨äàâà 3å8
U47  74LS138  ¥è¨äàâà 3å8
U48  74LS138  ¥è¨äàâà 3å8
U49  74LS08  4 ¢ãå¢å¢ëå ¢¥â¨ï 
U50  74LS02  4 ¢ã¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U51  74LS04  6 ¨¢¥àâࢠ(¢¥â¨¥ )
U52  74LS00  4 ¢ã¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U53  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U54  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U55  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U56  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U57  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U58  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U59  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U60  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U61  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U62  74LS158  4 ¢ã¢å¢ëå ᥥªâà/ãì⨯¥ªáà ëå
U63  74LS38  4 ¢ã¢å¢ëå ¡ãä¥àëå í¥¥â - á âªàëâë
         ª¥ªâà
U64  74LS20  ¢ 4-¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U65  74LS138  ¥è¨äàâà 3å8
U66  74LS138  ¥è¨äàâà 3å8
U67  74LS74  2 D-âਣ£¥à
U68  RN3    ¨ªàá¡àª २áâࢠ4.7
U69  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U70  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U71  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U72  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U73  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U74  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U75  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U76  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U77  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U78  RN4    ¨ªàá¡àª २áâࢠ30 
U79  74LS158  4 ¢ã¢å¢ëå ᥥªâà/ãì⨯¥ªáà ëå
U80  74LS125  4 âà¨á⡨ìëå ¡ãä¥à
U81  74S00   4 ¢ãå¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U82  74S74   2 D-âਣ£¥à
U83  74LS04  6 ¨¢¥àâࢠ(¢¥â¨¥ )
U84  74LS10  3 âà¥å¢å¢ëå ¢¥â¨ï -
U85  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U86  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U87  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U88  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U89  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U90  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U91  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U92  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U93  4164 RAM 64 å 1 ¨¨ç¥áª¥ 
U94  74LS04  6 ¨¢¥àâࢠ(¢¥â¨¥ )
U95  75477   å¥ ã¯à¢¥¨ï ॥
U96  74LS74  2 D-âਣ£¥à
U97  74S08   4 ¢ãå¢å¢ëå ¢¥â¨ï 
U98  74LS175  4 D-âਣ£¥à
U99  74LS04  6 ¨¢¥àâࢠ(¢¥â¨¥ )

    à㣨¥ í¥¥âë

¨æ¨ï áâàá⢠ ¯¨á¨¥
D1   ¨¯ FC  २¥¢ë ¨
1   à¨áâ ¢à楢ë à¥âà á çáââ 14.31818 æ
    ª¢àæ


- .
, VIP-.
. .