, , (TRANS)


                    


        àã¡¥ë¥ âà¨áâàë ¨ ¨å â¥ç¥áâ¢¥ë¥ £¨


                ¥ªæ¨ï 1993 £.

 ¥à¨¥:

  1. ¢¥¥¨¥

  2. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ¡¨¯ïàëå âà¨áâà¢

  3. áè¨äࢪ ¡ãª¢¥ëå ¡ç¥¨ ¯à¥âà¢
    ¯¥¢ëå âà¨áâࢠ¯ £àä

  4. áè¨äࢪ ¨¥¢¨ àã¡¥ëå
    ä¨à-¨£â¢¨â¥¥ âà¨áâà¢ 1. 


   ¯à¢ç¨ª á¥à¨â ¨äàæ¨-á¯à¢çë¥ â¥à¨ë ¯

àã¡¥ë âà¨áâà ¨ ¨å â¥ç¥áâ¢¥ë £ ¨ ¯à¥ç¥

ï ਥâ樨 à㪢¨â¥¥, £¢ëå ªáâàãªâࢠ ¨ àà¡â稪¢

¯à¥¯à¨ïâ¨, à¡âîé¨å á àã¡¥ ¯¯àâãà, ᯥ樨á⢠¯

à¥âã ¨¯àâ ਯ¯àâãàë. ¯à¢ç¨ª ¥ ¥ï¥â ¥áâ¢ãîé¨å 

â¥å¨ç¥áª¨å ãᢨ âà¨áâàë ¨ ¥ ï¢ï¥âáï îਨç¥áª¨ 

ªã¥â ï ¯à¥ê¨ï ४æ¨.


    á¯à¢ç¨ª¥ á¥àâáï ᢥ¥¨ï ¯à¥âàå ¥ªâàëå àã-

¡¥ëå ¨ á⢥âáâ¢ãîé¨å ¨ â¥ç¥á⢥ëå (¡¨¯ïàëå ¨ ¯¥¢ëå)

âà¨áâàå, ⪥ ᢥ¥¨ï ªà¯ãáå ¯à¨¡à¢ àã¡¥ëå ä¨à-

¨£â¢¨â¥¥ ¯à¨¡à¢.


   á¯à¢ç¨ª¥, ï ã¡á⢠¯ì¢¨ï, ¨äàæ¨ï ¯à¨¢¥¥ ¢

⡨ç äà¥.


   ¥£ á¯à¢ç¨ª ¡ã¥â ¯ïâìáï ¢ë¨ â¨¯¨¨

âà¨áâà¢, ªà४â¨à¢âìáï ¢ çá⨠ ¥ë ãáâॢè¨å

âà¨áâࢠ ¯¥àᯥªâ¨¢ë¨, ¯ ¥à¥ ᢥ¨ï ¨å ¢ ¯à¨¢á⢥.


   ¯¥à¢ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ àã-

¡¥ëå âà¨áâà¢, àᯥëå ¯  .              

   Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  Ll  Mm  Nn Oo

Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz


   äàæ¨ï ¯ â¥ç¥á⢥㠣ã àᯥ ¨¥ àã¡¥-

£ âà¨áâà ¯ ç¥àâ.


   ¯à¥¯á¥¥ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë ¡ç¥¨ï ⨯¢ ªà¯ã-

ᢠàã¡¥ëå âà¨áâࢠ¨, ¨¥ ¯ ç¥àâ, â¥ç¥á⢥ëå -

£¢.


   ¯á¥¥ £àä¥ â¡¨æ ¯à¨¢¥¥ë àã¡¥ë¥ ä¨àë ¨£â¢¨-

⥨ âà¨áâà¢. áè¨äࢪ ä¨à ¯à¨¢¥¥ p¥¥ 4.


   äàæ¨ï  ¯à¥âàå àã¡¥ëå ¨ â¥ç¥á⢥ëå âà¨áâ-

àå àᯥ ¢ £àäå â¡¨æ ¥ã 1- ¨ ¯à¥¯á¥¥ £àä

⡨æ. ¥àáâì ¯à¥âà¢, ¯à¨¢¥¥ï ¢ 诪å ⡨æ, ªª 

¯à¢¨, á⢥âáâ¢ã¥â á¨á⥥ . áãç¥ ¥¡å¨á⨠ ¨¥¥¨ï 

à¥àá⨠¨á¯ì¢ë á⢥âáâ¢ãî騥 ¯à¨á⢪¨ ¢ ¢¨¥:

   â-¥à  - 10 ¢ 12 á⥯¥¨     ª-¨ªà - 10 ¢ 6 á⥯¥¨

   £-¨£  - 10 ¢ 9 á⥯¥¨     - - 10 ¢ 9 á⥯¥¨

   -¥£  - 10 ¢ 6 á⥯¥¨     ¯-¨ª - 10 ¢ 12 á⥯¥¨

   ª-¨  - 10 ¢ 3 á⥯¥¨     ä-¥â - 10 ¢ 15 á⥯¥¨

  -¨¨ - 10 ¢ 3 á⥯¥¨     -ââ - 10 ¢ 18 á⥯¥¨ 2.  
     


  àä 1. ᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨ àã¡¥£ âà¨áâ-

      à. ç¥àâ ¨ â祪 - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨-

       â¥ç¥á⢥£ âà¨áâà.

  àä 2.

  ª.max - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ¯áâïï àáᥨ¢¥ï éáâì

       ª¥ªâà ¢ ¢ââå.

#ª.¨.max - ªá¨ì ¯ãáâ¨ï ¨¯ãìáï àáᥨ¢¥ï éáâì

       ª¥ªâà ¢ ¢ââå.

  àä 3.

  Iª.mx - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ⪠ª¥ªâà ¢ -

       ¯¥àå.

 #Iª.¨.mx - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¨¯ãìáë ⪠ª¥ªâà ¢ -

       ¯¥àå.

  àä 4. âàãªâãà.

  àä 5.

  Uª¡  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-¡ ¯à¨ àªãâ æ¥-

       ¯¨ í¨ââ¥à ¢ ¢ìâå.

 *Uª¡ må - ªá¨ì¥ ¯à¡¨¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-¡ ¢ ¢ì-

       âå.

  àä 6.

  Uªí  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à ¯à¨ àªãâ

       楯¨ ¡ë ¢ ¢ìâå.

  #Uªír  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à ¯à¨ á-

       ¯à⨢¥¨¨ ¢ 楯¨ ¡-í¨ââ¥à ¢ ¢ìâå.

  $Uªíª  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à ¯à¨ ªà⪠-

       ªãâëå ¢ë¢å ¡ë ¨ í¨ââ¥à ¢ ¢ìâå.

  &Uªíå  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à ¯à¨ ëå ãá-

       ¢¨ïå ¢ 楯¨ ¡ í¨ââ¥à ¢ ¢ìâå.

 *Uªí må - ªá¨ì¥ ¯ãá⨥ ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à ¢

       ¢ìâå.

  àä 7.

  Uí¡  - ࡨ¢¥ ¯à泌¥ í¨ââ¥à-¡ ¯à¨ àªãâ 楯¨

       ª¥ªâà ¢ ¢ìâå.

 *Uí¡ må - ªá¨ì¥ ¯à泌¥ í¨ââ¥à-¡ ¢ ¢ìâå.

  àä 8.

 h21í.min - ¨¨ìë ªíää¨æ¨¥â ¯¥à¥ç¨ ⪠¢ á奥 á ¡é¨

       í¨ââ¥à.

  àä 9.

 h21í.må - ªá¨ìë ªíää¨æ¨¥â ¯¥à¥ç¨ ⪠¢ á奥 á ¡é¨

       í¨ââ¥à.

#h21í.. - ¨ìë ªíää¨æ¨¥â ¯¥à¥ç¨ ⪠¢ á奥 á ¡é¨

       í¨ââ¥à.

  àä 10.

  (Iª)  - ª ª¥ªâà, ¯à¨ ªâà ¨¥àï¨áì ¯à¥âàë ¢ £à-

       äå 8 ¨ 9, ¢ ¯¥àå.

   Uªí  - ¯à泌¥ ª¥ªâà¥, ¯à¨ ªâà ¨¥àï¨áì ¯à-

       ¥âàë ¢ £àäå 8 ¨ 9, ¢ ¯¥àå.

   *Ií  - ª í¨ââ¥à, ¯à¨ ªâà ¨¥àï¨áì ¯à¥âàë ¢ £àäå

       8 ¨ 9 , ¢ ¯¥àå.

   *Uª¡ - ¯à泌¥ ª¥ªâà-¡¡ ¯à¨ ªâà ¨¥àï¨áì ¯à-
       ¥âàë ¢ £àäå 8 ¨ 9 ¢ ¢ìâå.

  àä 11.

   fmax - ªá¨ìï çáââ £¥¥à樨 âà¨áâà ¢ £¥àæå.

  #f£à. - à¨çï çáââ ¯¥à¥ç¨ ⪠¢ á奥 á ¡é¨ í¨ââ¥-

       à ¢ £¥àæå.

 $fh21í. - ॥ìï çáââ ªíää¨æ¨¥â ¯¥à¥ç¨ ⪠¢ á奥 á

       ¡é¨ í¨ââ¥à ¢ £¥àæå.

  àä 12.

  t¯¥à. - ¥¯¥àâãà ¯¥à¥å ¢ £àãáå ¥ìá¨ï.

  #tªà. - ¥¯¥àâãà ªà¯ãá ¢ £àãáå ¥ìá¨ï.

$tªà.áà¥ë- ¥¯¥àâãà ªàãîé¥ áà¥ë ¢ £àãáå ¥ìá¨ï

  àä 13.

  Uªíá. - ¯à泌¥ ª¥ªâà-í¨ââ¥à áëé¥¨ï ¢ ¢ìâå.

 *U¡íá. - ¯à泌¥ ¡-í¨ââ¥à áëé¥¨ï ¢ ¢ìâå.

  àä 14. ᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá àã¡¥£ âà¨áâà. 

       ç¥àâ ¨ â祪 - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ªà¯ãá â¥ç¥áâ-

       ¢¥£ âà¨áâà.

  àä 15. á¢ë ª ¨¥¢¨ï ä¨àë-¨£â¢¨â¥ï àã¡¥£

       âà¨áâà. áè¨äࢪ í⣠ª ¯¥é¥ ¯ãªâ¥ 4
 3.  
      


 àä 1. á¢ë¥ ¡ç¥¨ï ⨯¨¢ àã¡¥ëå âà¨áâ-

      à¢.  ç¥àâ - ãᢥ ¡ç¥¨¥ ⨯¨¢

      â¥ç¥á⢥ëå ¯¥¢ëå âà¨áâà¢.

 àä 2.

á.àá.max - ªá¨ìï àáᥨ¢¥ï éáâì á⪠¢ ¢ââå.

 àä 3.

  Iá.max - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ¯áâïë ⪠á⪠¢ ¯¥àå.

 àä 4.

  I.max - ªá¨ì ¯ãáâ¨ë ⪠â¢à ¢ ¯¥àå.

 àä 5.

  Uá.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯à泌¥ â¢à-á⪠¢ ¢ìâå.

 àä 6.

 Uá¨.max - ªá¨ì ¯ãá⨥ ¯à泌¥ áâª-¨á⪠¢ ¢ìâå.

 àä 7.

Iá.ç.max - çìë ⪠á⪠¢ ¯¥àå.

 àä 8.

  I.ãâ.max - ªá¨ìë ⪠ãâ¥çª¨ â¢à ¢ ¯¥àå.

 àä 9. - ¨¯ ª.

 àä 10.

U¨.âá.max - ¯à泌¥ â¢à-¨á⪠âá¥çª¨ ªá¨ì¥ ¢ ¢ìâå.


 àä 11.

 Smin, Smax - àã⨠¨¨ìï, ªá¨ìï ¢ ¨¨¯¥à¥âàå

        ¢ìâ.

 àä 12.

  ¢å.max - ªá¨ì¥ 票¥ ¢å ¥ªá⨠¢ äàå.

 àä 13.

   t¯¥à. - ªá¨ìï ⥯¥àâãà ¯¥à¥å ¢ £àãáå æ¥ìá¨ï.

   #tªà. - ªá¨ìï ⥯¥àâãà ªà¯ãá ¢ £àãáå æ¥ìá¨ï.

$tªà.áà¥ë - ªá¨ìï ⥯¥àâãà ªàãîé¥ áà¥ë ¢ £àãáå

       æ¥ìá¨ï.

 àä 14 - ¨¯ ªà¯ãá.

 àä 15 - ᢥ ¡ç¥¨¥ ä¨à-¨£â¢¨â¥¥.
4.   
  - (àä 15)


AEIL/GB - A.E.I. Semiconductors, Ltd, Carholme Rd.6, Linkoln,Engiand

ALGG/BP - AEG- Telefunken, D-7100 Heilbronn,Postfach 1109, West Ger-
      many.

AMC/US  - Ampower Semiconductor Corp.,375 Kings Highway, Smithtown,
      Long Isiand, NY 11787

AMR/US  - American Microsemiconductor Inc.,145 Mfin St.,Madison,
      NJ 07940.

AMX/US  - Amex Electronics, Inc.,2730 So.Harbor Bivd. Unit B., Santa
      Ana, CA 92704.

APX/US  - Amperex Electronic Corp.,Slatersville Div.,Slatersville,
      RI 02876 (also under PHIN, sec.16).

CAR/US  - Carier Transistor Corp.,29 North Mall,Plainview, NY 11803.

CEN/US  - Central Semiconductor Div.,Central state Ind.,Inc., 148-B
      Lamar St., W. Babylon, NY 11704.

CSI/US  - Calvert Semiconductors, Inc., 220 E.23rd St., New York.
      NY 10010.

CSR/US  - CSR Industries, Inc., Semiconductor Div.,35 Central Ave.
      E.Farmingdale, NY 11735.

CTR/US  - Communications Transistor Corp., 301 Industrial Way, San
      Carlos CA 94070.

CRI/US  - Crimson Semiconductors, Inc., 440 Park Ave., South, New
      York, NY 10016.

DEL/US  - Delco Electronics Div., General Motors Corp., MS S105,700
      E.Firmin St., Kokomo IN 46901.

ETC/US  - Electronic Transistor Corp., 112-15 Northern Bivd.,
      Fiushing, NY 11368.

FCAJ/JP - Fujitsu Ltd., 1015 Kamikodanaka Nakahara-ku, Kawasaki
      City, Japan.

FERB/GB - Ferranti, Ltd., Gem Mill, Chadderton Oldham, Lancashire,
      England.

FSC/US  - Fairchild Camera & Instrument Corp., Semicon.Products Gro-
      up, 464 Ellis St., MS14-1055, Mountain View, CA 94042.

GDC/US  - General Diode Corp., 90 Eames St.,Framingham, MA 01701.

GESY/US - General Electrics Co.,Semicon.Prod. Dept., Electronic Comp.
      Div.,Electronics Pk.,Bldg.7. Rm.237, Syracuse, NY 13201.

GIC/US  - General Instrument Corp.,600 W.John St.,Hicksville,NY 11802.

GPD/US  - Germanium Power Devices Corp., Shetland Ind.Ctr., Bldg. 4,
      York St., ROB 65, Shawsheen Village Sta.,Andover, MA01810.

GSE/US  - General Semiconductor Industries, Inc., 200! W.10th PI.,
      POB 3078, Tempe, AZ 85281.

GTC/US  - General Transistor Corp., 12591 Grenshaw Blvd.,
      Hawthorne, CA 90250.

HITJ/JP - Hitachi, Ltd., Semicon.&IC Div., 1450 Josuihonmachi,
      Kodaira City, Tokyo, Japan.

HPA/US  - Hewlett Packard-MSD, 3172 Porter Dr., Palo Alto.CA 94304.

HSE/US  - Hybrid Semiconductors & Electronics, Inc.,56-32 210th St.,
      Oakland Gardens, NY 11364.

HTN/US  - HI-TRON Semiconductor Corp., 841 Merrick Rd., Baldwin, NY
      11510.

HVS/US  - High Voltage Semi-Conductor Specialists, Inc.,869 Yonkers
      Ave., Yonkers, NY 10704.

IDC/US  - International Diode Corp.,229 Cleveland Ave., Harrison,
      NJ 07029.

IDI/US  - International Devices, Inc., 8549 Higuera St., Culver Citi
      CA 90230.

IMTM   - Industria Mexicana Toshiba,S.A.Calzada de Guadalupe 303,
      Cuautitlan, Edo.de Mexico.

INL/US  - Intersil,Inc., 10710 No.Tantau Ave., Cupertino,CA 95014.

INR/US  - International Rectifier, Semicon.Div.,233 Kansas St.,El
      Segundo, CA 90245.

IPE/US  - In-Phase Electronics,3198 "H" Airport Loop Dr., Costa Mesa,
      CA 92626.

ITT/BP  - ITT Semiconductors (INTERMETALL),P.O.Box 840, D7800 Frei-
      burg, West Germany.

KER/US  - Keriron,Inc.,7516 Central Ind.Dr.,Riviera Beach,FL 33404.

LIX/US  - Litronix, Inc.,1900 Homestead Rd., Cupertino,CA 95014.

MATJ/JP - Matsushita Electronics Corp., Kotari Yakemachi 1, Nagaokakyo
      City, Japan.

MEHK/HK - Micro Electronics Ltd.,38 Hung To Rd., Kwun Tong, Kowloon,
      Hong Kong.

MIC/US  - Microwave Associates, Inc., Semiconductor Products, Bur-
      lington, MA 01803.

MITJ/JP - Mitsubishi Electric Corp., Kita-Itami Works, 4-1 Mizuhara
      Itamishi, Hyogo-Ken, Post Code 664, Japan.

MOTA/US - Motorola Semiconductor Products, 5005 E.McDowell Rd., M370,
      Phoenix, AZ 85008.

MULB/GB - Mullard Ltd.,Mullard House, Torrington Pl., London WC1E 7HD
      England (also under PHIN, Sec.16).

WS/US  - icrowave Semiconductor Corp.,100 Shoolhouse Rd., Somerset,
      NJ 08873.

NACE/US - NEC Electronics U.S.A., Electron Div.

NASB/US - North American Semiconductor Co., Inc., P.O.Box 1129, Cu-
      pertino, CA 95014.

NASG/BP - North American Semiconductor Co., Ltd., Briennerstrasse, 8
      Munchen 2, West Germany D 8000.

NECJ/JP - Nippon Electric Co., Ltd.,1753 Shimonumabe, Nakahara Ku,
      Kawasaki City, Japan.

NJS/US  - New Jersey Semiconductor Products Co., Inc.,20 Commerce
      St., Springfield, NJ 07081.

NPC/US  - Nucleonic Products Co., Ins.,6660 Variel Ave., Canoga Park,
      CA 91303.

NSC/US  - National Semiconductor Corp.,2900 Semiconductor Dr., Santa
      Clara, Ca 95051.

NTLB/GB - Newmarket Transistor, Ltd., Exning Rd., Newmarket, Cambrid-
      ge, England.

NTR/US  - National Transistor Corp., 1033 No.Fairoaks Ave., Sunnyva-
      le, CA 94086.

PHIB   - Philco Radio Television Ltda.,Rua Sta.Virginia,299,Tatuape.,
      Sao Paulo, Cx.Postal 4753, Brasil.

PHIC/CA - Philips Electronics Ltd. Electron Devices Div., 601 Milner
      Ave., Scarborough, Ontario, Canada.

PHIN/NL - N.V.Philips Gloeilampenfabrieken, Elcoma Tech. Dept.,Bldg.
      BA, Eindhoven, Netherlands.

PIHS/ES - Piher International Corp.,AVDA San Julia S/N, Apart. 177,
      Granollers, Barselona, Spain.

PPC/US  - Products Corp., 542 Industrial Way West, Eaton-town,
      NJ 07724.

RCA/US  - RCA Corporation, RCA Solid State Div., Route 202, Somer-
      ville, NJ 08876.

RCAB/BE - RCA Solid State-Europe, Parc Industriel des Hauts Sarts,
      B-4400 Herstal, Belgium.

RHM/US  - R-Ohm Corp., P.O.Box 4455, 16931 Milliken Ave., Irvine,
      CA 92716.

RTCF/FR - R.T.C. LaRadiotechnigue-Complec, 130, Ave. Ledru-Rollin,
      75540 Paris Cedex 11, France.

RTN/US  - Raytheon Semiconductor, 350 Ellis St., Mountain View,
      CA 94042.

SAKJ/JP - Sanken Electric Co. Ltd., 1-22-8 Nishi- Ikebukuro, Toshima-
      ku, Tokyo, Japan.

SCA/US Semicoa, 333 McCormick Ave., Costa Mesa, CA 92626.

SDE/US  - Semiconductor Devices, 970 No.Mai

SEN/US  - Sensitron Semiconductors, 221 W. Industry Ct.,Deer Park,
      NY 11520.

SES/US  - Semitronics Corporation, 64 Commercial St.,Freeport, NY
      11520.

SGAI/IT - SGS-ATES Componenti Elettronici S.p.A.,Via C.Olivetti,
      2,20041 Agrate Briaza, Milan, Italy.

SHEJ/JP - Shindengen Electric Mfd.Co.,Ltd., New Ohtemachi Bedg., 2-1,
      2-chome, Ohemach, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan.

SIEG/BP - Siemens AG, Balanstrasse 73,8 Munich 80, West Germany.

SIX/US  - Siliconix, Inc., 2201 Laurelwood., Santa Clara, CA 95054.

SLCB/GB - Semitron Ltd., Cricklade, Wiltshire, England.

SLD/US  - Solid State Industries, Inc., 1060 Thomas Jefferson St.,
      NW, Washington, DC 20007.

SML/GB  - Semelab, 35 High St., Lutterworth, Leicestershire,England.

SOD/US  - Solitron Devices, Inc., 8808 Balboa Ave.,San Deigo,CA92123.

SODI/US - Solitron Devices, Inc., 1177 Blue Heron Blvd., Riviera
      Beach, FL 33304.

SONY/JP - Sony Corp.,Atsugi HAN-JI, Gyomu-ka, P.O.Box 10, Tokyo A.P.,
      Tokyo 169, Japan.

SPC/US  - Solid Power Corp., 440 Eastern Pkwy, Farmingdale, NY 11735.

SPE/US  - Space Power Electronics, Inc.,Jeffrey Lane, R.D.1, Glen
      Gardner, NJ 08826.

SPR/US  - Sprague Electric Co., Pembroke Rd., Concord, NH 03301.

SSCF/FR - Le Silicium Semiconductor,30, Ave.de la Republigue, BP1,
      94800 Villejuif, France.

SST/US  - Solid State,Inc.,46 Farrand St., Bloomfield, NJ 07003.

STC/US  - Silicon Transistor Corp.,Katrina Rd., Chelmsford, MA 01824.

STI/US  - Semiconductor Technology, Inc.,3131 Southeast Jay St.,
      Stuart, FI 33494.

TADI   - Tadiran, Israel Electronics Industries, Ltd.,3 Derech Ha-
      shalom (P.O.Box 648), Tel-Aviv 61000, Israel.

THCF/FR - Thomson-CSF, Div.Semiconducteurs, SESCOSEM, 50, rue Jean
      Pierre Timbaud, BP5, 92403 Courbevoie, France.

THCI/IT - Thomson-CSF Componenti,Div.,Semiconduttori, Sescosem, Via
      Melchiorre Gioia, 72,20125 Milano, Italy.

TIC/US  - Transistor International Corp.,1406 Watertower Rd., P.O.B.
      12685, Lake Park, FL 33403.

TII/US  - Texas Instruments,Inc., Semicon.Group, MS84, P.O.Box 225012
      Dallas, TX 75265.

TIIB/GB - Texas Instruments Ltd., Manton Lane, Bedford, England.

TIIC/CA - Texas Instruments, Inc., 280 Center St., E.Richmond Hill,
      Ontario, Canada.

TIID/BP - Texas Instruments Deutschland GmbH, 8050 Freising, Hagger-
      tystrasse 1, Germany.

TIIF/CA - Texas Instruments, France, S.A.,06 Villeneuve-Loubet, A.M.,
      France.

TOSJ/JP - Toshiba Corporation, 72 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
      -shi, Kanagawa-ken, Japan.

TRW/US  - TRW Semiconductors, Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale,
      CA 90260.

TSAJ/JP - Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Semicon.Div.,Oizumimachi,
      Oragun, Gumma, Japan.

TSC/US  - Teledyne Semiconductor, 1300 Terra Bella Ave., Mountain
      View, CA 94043.

TSI/US  - Transistor Specialtys Inc., 3 Electronics Ave., Danvers,
      MA 01923.

UNI/US  - Unitrode Corp., 580 Pleasant St., Watertown, MA 02172.

UPI/US  - UPI Semiconductor, Div.of United-Page,Inc,481 Getty Ave.,
      Paterson, NJ 07503.

UTS/US  - Uni-Tran Semiconductor Corp.,R.D2.Lake Ariel,PA 18436.

VALG/BP - Valvo GmdH,P.O.Box 993, D2000, Hamburg 1, Germany.

WAB/US  - Walbern Devices, Inc., 1818 E. Elizabeth Ave., Linden,
      NJ 07036.

WESY/US - Westinghouse Electric Corp., Semiconductor Dept., Young-
      wood, PA 15697.- .
, VIP-.
. .