Управління грошовими потоками на підприємстві: його значення та принципи (163907)

Посмотреть архив целиком


Управління грошовими потоками на підприємстві: його значення та принципи


В умовах ринкової економіки значення й роль коштів ще більше підсилюється. Грошові потоки охоплюють всі сторони життєдіяльності людини, підприємства, суспільства.

Управління грошовими потоками органічно входить у систему керування доходами й витратами, керування рухом активів і капіталу, керування всіма аспектами операційної, інвестиційної й фінансової діяльності підприємства.

Значення ефективного управління грошовими потоками визначається наступним:

1. Саме грошові потоки обслуговують всі господарські операції. Ефективно організовані грошові потоки є важливою умовою "фінансового здоров'я" підприємства, хоча зайвий грошовий потік, як і дефіцитний грошовий потік для підприємства може негативно позначатися на фінансовому результаті його діяльності, відповідно як високе, так і навпаки.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Залежно від ступеня синхронізації грошових потоків по обсягах і в часі визначаються темпи розвитку підприємства, його фінансова стійкість. Чим більше високий ступінь синхронізації - тим більше істотні прискорення реалізації стратегічних завдань. [32]

3. Раціональне формування грошових потоків впливає на підвищення ритмічності здійснення операційного циклу підприємства. Можливий збій у здійсненні платежів негативно впливає на формування виробничих запасів.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити необхідність у позиковому капіталі, знизити залежність темпів розвитку підприємства від позикового капіталу. Особливо актуальної дана проблема є для підприємств, які перебувають на ранніх стадіях розвитку.

5. Управління грошовими потоками підприємства є важливим важелем прискорення обороту капіталу підприємства. Саме в процесі ефективного управління грошовими потоками досягається скороченням тривалості виробничого й фінансового циклу, зменшується необхідність у капіталі. Прискорюючи оборот капіталу, підприємство тим самим забезпечує зростання прибутку.

6. Через ефективне управління грошовими потоками забезпечується зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть на підприємствах, які працюють успішно, мають прибуток, може виникнути проблема неплатоспроможності в результаті не збалансованості грошових потоків у часі. Класичним прикладом такої ситуації стала компанія "Ролс-Ройс", що в 1972 році, перебуваючи на вершині успіху, миттєво стала банкрутом, через недостачу коштів і відмови банку видати кредит. Тому не випадково комерційні банки, перш ніж ухвалити рішення щодо кредитуванні, жадають від позичальника план грошових потоків на рік уперед.

7. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє зменшити розмір страхових залишків коштів і використати тимчасово вільні кошти як капітал. [32]

Управління грошовими потоками представляється одним з найбільш значимих функціональних напрямків системи фінансового менеджменту, тісно пов'язане з іншими системами керування підприємства.

В Україні багато аспектів керування грошовими потоками підприємства, що становлять основний об'єкт розглянутої функціональної системи керування, перебувають поки лише в стадії становлення, зіштовхуючись із об'єктивними економічними труднощами перехідного періоду, недостатньо розвиненим фінансовим ринком у цілому й окремих його сегментах, недосконалістю нормативно-правової бази, нерозробленістю багатьох методичних питань, недостатнім рівнем підготовки фахівців у цій області. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ, розширення теоретичної бази й адаптація сучасного закордонного практичного досвіду до наших умов господарювання дозволять зайняти керуванню грошовими потоками підприємства гідне місце в загальній системі фінансового менеджменту.

Управління грошовими потоками являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням коштів підприємства й організацією їхнього обороту. [26]

Ефективне управління грошовими потоками підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є:

1) Принцип інформаційної вірогідності.

2) Принцип забезпечення збалансованості грошових потоків по видах, обсягам і тимчасовим інтервалам.

3) Принцип забезпечення ефективності, шляхом використання тимчасово вільних коштів, як капітал.

4) Принцип забезпечення ліквідності грошових потоків.

З урахуванням змісту й принципів управління грошовими потоками сформуємо основну мету управління грошовими потоками.

Основна мета управління грошовими потоками підприємства полягає в забезпеченні фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його господарської діяльності, шляхом оптимізації грошових потоків за надходженнями та видатками та їх синхронізації в часі.

Процес управління грошовими потоками підприємства включає наступні етапи:

    1. 1) Забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків на підприємстві і формування відповідної звітності. Згідно з міжнародними стандартами інформація про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності може бути наведена із застосуванням прямого та непрямого методів. При застосуванні прямого методу для визначення суми чистого надходження (видатку) коштів у результаті операційної діяльності у звіті послідовно відображаються всі основні статті надходжень та видатків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів. Інформацію про рух грошових коштів можна отримати з облікових реєстрів або шляхом послідовного коригування статей звіту про фінансові результати. Використання непрямого методу передбачає визначення суми чистого надходження (видатку) в результаті операційної діяльності шляхом послідовного коригування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного в звіті про фінансові результати. В даному випадку коригування здійснюється з метою врахування впливу, по-перше, змін у складі запасів, операційної дебіторської та кредиторської заборгованостей, по-друге, негрошових операцій та, по-третє, доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю. В Україні згідно з П(С)БО 4 складання Звіту про рух грошових коштів передбачає використання непрямого методу подання інформації. [15]

    2. 2) Аналіз грошових потоків в попередньому періоді. Основною метою проведення даного аналізу є виявлення рівня достатності формування грошових коштів, ефективності їх використання, а також збалансованості потоку надходжень та видатків грошових коштів за обсягом та в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, в розрізі основних видів його господарської діяльності, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також за окремими структурними підрозділами. 3) Оптимізація грошових потоків підприємства. В процесі оптимізації грошових потоків підприємства здійснюється виявлення та реалізація резервів, що дозволяють зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; забезпечується більш повна збалансованість вхідного та вихідного грошового потоку в часі та по обсягах; забезпечується тісний зв’язок грошових потоків за видами діяльності; збільшення суми і якості чистого грошового потоку.

    3. 4) Планування грошового потоку в розрізі окремих видів.

    4. 5) Забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками підприємства шляхом моніторингу поточної фінансової діяльності. [15]

У процесі реалізації своєї головної мети управління грошовими потоками підприємства спрямовано на рішення наступних основних завдань (див. табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Система основних завдань, спрямованих на реалізацію головної мети керування грошовими потоками

Головна мета управління грошовими потоками підприємства

Основні задачі управління грошовими потоками, направлені на реалізацію його головної мети

Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку, шляхом збалансування об’ємів надходжень та витрат грошових коштів, їх синхронізації в часі.

1) Формування достатнього об’єму грошових ресурсів підприємства в відповідними стратегічними планами розвитку.

2) Оптимізація розподілу сформованого об’єму грошових ресурсів підприємства за видами діяльності та напрямками використання.

3) Забезпечення вищого рівня фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку.

4) Підтримання постійної платоспроможності підприємства.

5) Максимізація чистого грошового потоку, що забезпечує задані темпи економічного розвитку підприємства на умовах самофінансування.

6) Забезпечення мінімальних втрат вартості грошових потоків в процесі їх господарського використання.


Случайные файлы

Файл
27557-1.rtf
21754.doc
162022.rtf
29462.rtf
3100.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.