Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві (163726)

Посмотреть архив целиком

Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві


Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих господарських його операцій не може бути розроблена поза зв'язком із планованими грошовими потоками по них.

Планування грошових потоків являє собою процес розробки системи планів і планових показників по формуванню різних видів цих потоків в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприємства в майбутньому періоді.

Планування грошових потоків тісно пов'язано зі стратегічним плануванням фінансово-господарської діяльності підприємства, сприяє підвищенню прибутковості, удосконаленню процесу прийняття рішень і зменшенню серйозних помилок.

Метою планування грошових потоків на підприємстві є раціонально пов’язати або синхронізувати наявні грошові потоки для забезпечення фінансової рівноваги підприємства. З урахуванням цього задачами планування грошових потоків є:

  1. забезпечення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності необхідними грошовими ресурсами;

  2. раціональне використання грошових коштів;

  3. вирівнювання платежів з метою уникнення надмірних коливань грошового потоку;

  4. здійснення контролю за утворенням і використанням платіжних засобів.

Об’єктами планування є доходи підприємства, взаємовідносини з державним бюджетом та позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень та інші форми інвестування фінансових ресурсів; обсяги кредитів банків; потреба підприємства у власних обігових коштах та джерелах ї покриття, ін.

У процесі планування використовується система прийомів та методів, за допомогою яких досягаються необхідні результати. До числа основних належать наступні методи: техніко-економічних розрахунків, економіко-статистичні, економіко-математичні, порівняння, балансовий, екстраполяції чистого оборотного капіталу. [50]

Серед основних принципів можна виділити:

  1. принцип обґрунтування мінімально необхідного обсягу грошових коштів, який повинен бути в обігу підприємства для забезпечення його ліквідності;

  2. принцип дотримання пропорцій грошових коштів між основними складовими виробничого процесу;

  3. принцип дотримання гнучкості планування грошових потоків;

  4. принцип оцінки ефективності використання грошових коштів;

  5. принцип адекватності інтервалів та способів планування.

Планування руху грошових коштів передбачає визначення можливих джерел надходження та видатків грошових коштів підприємства для забезпечення його платоспроможності протягом планового періоду.

План руху грошових коштів розробляється у формі платіжного календаря, який являє собою баланс грошових надходжень та грошових видатків підприємства по окремих часових інтервалах, який балансується залишком грошових коштів на поточному рахунку підприємства. Якщо розробка платіжного календаря виявляє позитивне сальдо коштів підприємства, то це свідчить про платоспроможність підприємства, отримання ним додаткової грошової маси та покращання його ліквідності. Якщо виявляється негативне сальдо грошових коштів, то керівництву підприємства необхідно вжити заходів щодо збалансування грошових потоків та відновлення платоспроможності.

Інформаційною основою розробки платіжного календаря виступають різноманітні плани підприємства, які пов’язані з надходженнями або використаннями грошових коштів підприємства, зокрема, план доходів та витрат підприємства, кошториси використання коштів окремих фондів спеціального призначення підприємства, кредитний та інвестиційний плани підприємства. [49]

Планування грошових потоків підприємства становить невід'ємну частину його внутрифірмового фінансового планування й базується на використанні трьох основних систем:

1. Прогнозування найважливіших цільових параметрів розвитку грошових потоків.

2. Поточне планування грошових потоків.

3. Оперативне планування грошових потоків.

Концентрація всіх видів планованих грошових потоків підприємства одержує своє відбиття в спеціальному плановому документі - плані надходження й витрати коштів , що є однієї їхній основних форм поточного фінансового плану.

План надходження й витрати коштів розробляється на майбутній рік у помісячному розрізі для того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається по окремих видах господарської діяльності й по підприємству в цілому. З огляду на, що ряд вихідних передумов розробки цього плану носять слабопрогнозуючий характер, він складається звичайно у варіантах:

- оптимістичний ;

- реальний;

- песимістичний.

Основною метою розробки плану надходження й витрати коштів є прогнозування в часі валових і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності й забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду. План надходження й витрати коштів розробляється на підприємстві в такій послідовності:

На першому етапі прогнозується надходження й витрата коштів по операційній діяльності підприємства, тому що ряд результативних показників цього плану служать вихідною передумовою розробки інших складових його частин.

На другому етапі розробляються планові показники надходження й витрати коштів по інвестиційній діяльності підприємства (з обліком чистого грошового потоку по операційній його діяльності). [45]

На третьому етапі розраховуються планові показники надходження й витрати коштів по фінансовій діяльності підприємства, що покликане забезпечити джерела зовнішнього фінансування операційної й інвестиційної його діяльності в майбутньому періоді.

На четвертому етапі прогнозуються валові й чистий грошові потоки, а також динаміка залишків коштів по підприємству в цілому.

Прогнозування надходження й витрати коштів по операційній діяльності підприємства здійснюється двома основними способами:

1) виходячи із планованого обсягу реалізації продукції;

2) виходячи із планованої цільової суми чистого прибутку.

При прогнозуванні надходження й витрати коштів по операційній діяльності виходячи із планованого обсягу реалізації продукції розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності:

- визначення планового обсягу реалізації продукції;

- розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторський заборгованості;

- розрахунок планової суми надходження коштів від реалізації продукції;

- визначення планової суми операційних витрат по виробництву й реалізації продукції;

- розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачують за рахунок доходу ( що входять у ціну продукції);

- розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності;

- розрахунок планової суми податків, що сплачують за рахунок прибутку;

- розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній діяльності;

- розрахунок планової суми витрати коштів по операційній діяльності;

- розрахунок планової суми чистого грошового потоку.

При прогнозуванні надходження й витрати коштів по операційній діяльності виходячи із планованої цільової суми чистого прибутку розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності:

- визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства;

- розрахунок планової суми податків, що сплачують за рахунок прибутку;

- розрахунок планової цільової суми валового прибутку підприємства;

- визначення планової суми операційних витрат по виробництву й реалізації продукції;

- розрахунок планової суми надходження коштів від реалізації продукції;

- розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачують за рахунок доходу (що входять у ціну продукції);

- розрахунок планової суми витрати коштів по операційній діяльності;

- розрахунок планової суми чистого грошового потоку.

Показник планової суми витрати коштів по операційній діяльності може бути визначений шляхом підсумовування цільової суми чистого прибутку й амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходження й витрати коштів у плановому періоді.[45]

При прогнозуванні надходжень і витрат коштів по інвестиційній діяльності варто враховувати:

- програму реального інвестування;

- проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій;

- суму надходжень коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів;

- прогнозований розмір інвестиційного прибутку.

При прогнозуванні надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності варто враховувати:

- намічуваний обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу.

- намічуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах;

- суму очікуваного надходження засобів у порядку безоплатного цільового фінансування.

- суму передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитах і позикам.

- передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал).

Показники плану надходження й витрати коштів є основою операційного планування різних видів грошових потоків підприємства.

Найважливішим регулятором інтенсивності грошових потоків і розміру середнього залишку грошових активів підприємства виступає оптимізація його платіжного обороту.

Оптимізація грошових потоків - це процес відбору кращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов й особливості здійснення господарської діяльності.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.