Мілтон Фрідмен "Кількісна теорія грошей" (163606)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


Індивідуальна робота з Історії економічної думки

Аналіз наукової літератури


Мілтон Фрідмен: « Кількісна теорія грошей»

Київ 2010р.


Істотний внесок у розвиток економіки ХХ століття вніс американець Мілтон Фрідман. Запропонований Фрідменом грошовий аналіз і економічна політика оцінюється дуже високо, а за результатами наукових досліджень, широті кругозору його єдиним суперником серед економістів XX ст. може бути тільки Кейнс. Найбільшу популярність Мілтон Фрідман придбав як засновник «монетаризму» - нового економічного вчення. Монетаризм являє собою одне з найбільш впливових течій у сучасній економічній науці, що відноситься до неокласичного напряму, яка стверджує, що сукупний грошовий дохід надає першочерговий вплив на зміну грошової маси. Він розглядає явища господарського життя переважно під кутом зору процесів, що протікають у сфері грошового обігу.

Монетаризм - економічна теорія та практична концепція господарського управління державою, згідно з якою визначальну роль відведена кількості грошей в обігу і зв'язку між грошовою і товарною масою. Головний спосіб впливу на економіку - це регулювання емісії, валютний курс національно грошової одиниці, кредитний відсоток, оподатковуваний ставка, митні тарифи.

Одночасно з критикою кейнсіанської макроекономічної теорії та економічної політики, монетарну теорію визначення рівня національного доходу і теорію циклу, зі своїми прихильниками розробив лідер монетаристів Мілтон Фрідмен. Він є провідним представником Чиказької школи. Досягнення Фрідмана в області теорії грошей так чи інакше зв'язані з аналізом теорії Кейнса і його послідовників, що виходили з положення про несуттєвий вплив грошей на загальні витрати, споживання і ціни і переконаності в нездатності ринкової економіки автоматично домогтися належній зайнятості і стабільності цін. Фрідман доводив, що зміни інтенсивності зростання номінальних доходів переважно обумовлені змінами в росту грошової маси.

«Термін «кількісна теорія грошей» асоціюється швидше з якоюсь загальною концепцією, ніж з чітко сформульованої теорією.»

Даною фразою автор виражає думку, що зміст цієї концепції варіюється між швидкістю обігу грошей та жорстким співвідношенням між кількістю грошей і рівнем цін, причому і те й інше має бути визначено тим або іншим способом.

Ключовим пунктом кількісної теорії грошей Фрідмана є положення, що попит на гроші (хоча і не обов'язково стабільний у номінальному вирахуванні) є стабільною функцією незначного числа змінних. Проведений ним аналіз історії розвитку грошової системи США через призму співвідношення між зміною грошової маси і цінами, а також змін у номінальному доході дозволив сформулювати чотири теоретичних постулати, що зводяться до такого:

  1. Щоб домогтися стабільності цін, важливий неінфляційний ріст кількості грошей.

  2. Економічний ріст досяжний як при зростаючих, так і при падаючих цінах за умови, що передбачуваний їхній ріст помірний і передбачуваний.

  3. Відносини між змінами в кількості грошей і змінами перемінних величин, що впливають на них, залишаються незмінними, незважаючи на розходження в наслідках, що викликав ріст кількості грошей.

  4. Головний канал впливу проходить через зміни в грошах до змін у доході, а не навпаки. Зміни росту грошової маси визначають зміни інтенсивності зростання номінальних доходів.

«Гроші можуть приносити доход у формі грошей, наприклад відсотки за безстроковим депозитом.Однак, не втрачаючи спільності, можна також сказати, що гроші приносять дохід виключно у вигляді зручності, надійності, гарантій і т. д. »

Припустимо, що все багатство, за винятком продуктивної здібності людського буття (здатності до праці), може бути виражене в грошових одиницях і ціні на даний момент часу. У такому випадку пропорція, в якій один вид володіння змінюється на інший, означає просто, що вартість в один долар обмінюється на вартість в один долар незалежно від відмінності цих форм. Але такий опис є, очевидно, неповним, так як володіння однією формою багатства замість іншої означає зміну в потоці доходів, а ці відмінності і складають фундаментальну суть «корисності» кожної окремої форми багатства. Тому, щоб описати повністю різні види багатства, доступні суб'єкту, ми повинні взяти до уваги не тільки їх ринкові ціни, которі за винятком людського багатства можуть бути виражені просто в доларах, але також форму і величину потоків доходу, який вони приносять.

Саме тому далі автор проводить аналіз 5 основних форм багатства і той дохід, який вони приносять.

«Отже, досить розглядати п'ять основних форм багатства: (1) гроші (М), що трактували як вимоги або як товарні одиниці з фіксованим номінальним значенням; (2) - облігації (В), трактуються як вимоги виплати у фіксованих номінальних одиницях, (3) акції (Е), трактуються як право на певну частину доходу підприємства; (4) фізичні блага (С); (5) людський капітал (Н)..»

Володіючи багатством, людина в умовах ринкової економіки може зберігати його в різних формах: у вигляді грошей, цінних паперів, земельних ділянок, нерухомості, предметів споживання тривалого користування. Цінність одних видів багатства збільшується, інших - падає. Кожен прагне збільшити своє багатство і вирішує, в якій саме формі його доцільніше зберігати.

Прагнення мати частину коштів у грошовій формі зрозуміло: гроші легко ліквідні, реалізувати; розташовуючи грошовим запасом, можна легко придбати будь-який товар. Але мати грошима як такими доходу не приносить, а іноді може бути пов'язано з додатковими витратами (витратами на зберігання). Грошовий запас потрібен для повсякденних витрат, зберігання ж інших активів у вигляді грошей пов'язане з втратою альтернативного доходу. Гроші, що лежать в сейфі, гаманці або кубушці, позбавляють їх володаря доходу, який може бути отриманий у разі придбання облігацій, вкладення в підприємницьку діяльність, інвестиційні товари.

«Обсяг продукції, створюваної виробничими ресурсами, залежить від умов виробництва, які відображаються у виробничій функції»

Аналізуючи виробничу функцію, Фрідмен зазначає, що вона значною мірою залежить від таких факторів виробничого процесу, як його безперервність та регулярність, розміри і сфера діяльності підприємства, ступінь вертикальної інтегрованості і т. д. Тут знову-таки повинні бути враховані всі обставини, щоб параметри відображали вплив на виробничу функцію не тільки переваг власників багатства, але і технологію виробництва. При заданій величині попиту на гроші, необхідної для виробництва одиниці продукту, загальна величина попиту пропорційна повного випуску .

«Нічого не було сказано про банки, як про творців грошей, в основному тому, що головна їхня роль пов'язана скоріше з пропозицією грошей, а не з попитом на них; до того ж включення їх у модель затьмарило б ряд місць в представленому вище аналізі, так як існування банків дозволяє виробничим підприємствам купувати гроші, не збільшуючи капітал у первинних власників багатства.»

Головною роллю банків є створювати пропозицію грошей, а не попит на горші. Замість того, щоб продавати зобов'язання (акції й облігації) первинним власникам, вони можуть продавати їх банкам, отримуючи натомість «гроші»: згідно з обороту, настільки часто приводиться в підручниках з теорії грошей, банки «карбують» гроші з приватних зобов'язань, переробляючи їх в загальноприйняті. Така можливість , однак, не може суттєво змінити представлений аналіз.

«Для економічних одиниць, первинних власників багатства, гроші представляють одну з форм володіння багатством. Для підприємств-виробників (фірм) гроші є капітальним благом, джерелом виробничих послуг, які, з'єднуючись з іншими благами, створюють продукти, продавані фірмами»

Гроші - це особливий товар; їх основна властивість полягає в ліквідності. Маючи гроші, їх можна завжди реалізувати, придбати на них будь-який товар. Гроші реалізують особливу функцію, вони здатні виконувати регулюючу, стабілізуючу роль. Вони впливають на економіку через інституційну структуру, банківську систему, що створює гроші і формуючу фінансову політику. Гроші впливають на ціни, споживчий попит, рівень витрат, обсяг і структуру виробництва. При визначенні виду і основних змінних функцій попиту на гроші автор наполягає на оптимізаційної моделі індивідуальної поведінки, в якій в якості бюджетного обмеження фігурує величина сукупного багатства, що включає як усі види активів, так і 'людський капітал'. Різні види багатства розглядаються як субститути грошей. Бажаний обсяг грошових коштів (як одного з активів) у загальному портфелі активів визначається в залежності від співвідношення дохідності активів, оцінок зміни купівельної спроможності грошей, сукупного багатства індивіда і ряду інших змінних.

«В теорії грошей є дещо, що нагадує японський сад.»

Видатний економіст теорію грошей порівнює з японським садом, оскільки вона несе в собі естетичну єдність, породжене різноманітністю, а її уявна простота приховує майже незбагненну сутність, на перший погляд вона здається простою і її можна легко зрозуміти, але; кинутий на поверхню погляд розчиняється в нескінченній перспективі і все побачене усвідомлюється як єдине ціле лише розглянуте з різних сторін, неспішно і прискіпливо. Окремі елементи можуть доставити задоволення незалежно від загальної картини, але реалізуються повністю лише тому, що складають частину цілого. Так само і одна квітка в японському саду є прекрасною, а ось велика їх кількість складає сам сад в його єдності так, як теорія грошей складає основу монетаризму.

«Стало загальним місцем твердження, що в теорії грошей немає нічого менш істотного, ніж їх кількість, виражена в доларах, фунтах або песо.»


Случайные файлы

Файл
diplom.doc
73328.rtf
80099.doc
61932.rtf
56050.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.