Казначейське обслуговування навчальних закладів (163594)

Посмотреть архив целиком

Таврійська державна агротехнічна академія


Кафедра “ Аналіз і фінанси”КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Виконав Компанієць Є.О.

Перевірила Горбань Н.В.

м. Мелітополь

2006 р.


КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Сфера освіти для успішної своєї діяльності потребує налагодження певної системи відносин щодо забезпечення фінансовими ресурсами Фінансування освіти — це система відносин стосовно формування, розподілу й використання фінансових ресурсів у сфері освіти Актуальною проблемою сучасної господарської практики є перехід навчальних закладів на казначейську систему обслуговування Ця проблема потребує подальшого наукового обґрунтування з метою дослідження її переваг, недоліків і визначення передумов удосконалення

Термін "казначейство" походить від поняття «казна», яке в перекладі з тюркських мов означає сукупність фінансових ресурсів держави Казначейство в перекладі з англійської означає скарб, цінність

Найголовніша характеристика казначейської системи виконання бюджету та п відмінність від банківської полягає в тому, що казначейство концентрує в єдиній системі два потоки грошових ресурсів, які виникають процесі виконання бюджету, — дохідний і витратний — на єдиному казначейському рахунку Окрім того, казначейська система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням коштів навчальних закладів та управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному казначейському рахунку

Питання казначейського обслуговування державних бюджетів досліджували учені й практики К Огданський, П Петрашко, В Стоян, Н Сушко, О Чечуліна та інші1 Однак потребують подальшого дослідження переваги казначейського обслуговування навчальних закладів і проблем, які виникають у процесі його впровадження, що й зумовило актуальність статті

Запровадження казначейської системи обслуговування навчальних закладів має важливе значення зокрема для запровадження єдиного механізму управління коштами державного та місцевих бюджетів, удосконалення управління видатками навчальних закладів на всіх стадіях бюджетного процесу, посилення поточного контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, Дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни

Головне завдання казначейського обслуговування — сприяти оптимальному управлінню доходами та витратами навчальних закладів. Треба зазначити, що це завдання охоплює широкий спектр функцій.

По-перше, казначейство виконує у державі функцію головного бухгалтера. Воно готує фінансові звіти та, діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур і створює єдину інформаційну базу з виконання бюджету.

По-друге, здійснюючи контроль за всіма операціями, пов'язаними з надходженнями та витратами, казначейство виконує також роль касира держави.

У 2002 році розпочався процес запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів. Це дало змогу володіти достовірною інформацією про надходження за видами доходів та бюджетів у режимі реального часу, надавати звітні дані зацікавленим органам з метою здійснення аналізу й прийняття управлінських рішень.

Наступний дуже важливий етап — запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Він передбачає, що рахунки розпорядників та одержувачів коштів поетапно будуть відкриті в органах Державного казначейства. Органи Держказначейства здійснюватимуть операції на рахунках розпорядників із зарахування та перерахування коштів, забезпечуючи попередній і поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

Володіючи інформацією про те, коли та які витрати здійснюватимуть бюджетні установи, казначейство, оперативно управляючи вільними залишками коштів, може вносити пропозиції щодо зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення внутрішньо касових розривів, що сприятиме економії бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу й на витрати, пов'язані з його обслуговуванням.

Касове виконання Державного бюджету України здійснюється органами Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на відповідний реєстраційний рахунок у системі єдиного казначейського рахунку. Органи Державного казначейства в місячний термін після прийняття відповідного бюджету отримують від Міністерства фінансів України розпис доходів та видатків.

Розпорядниками коштів є керівники міністерств, відомств та установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, виділеними на відповідні заходи.

Кошторис бюджетних установ — основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі на отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Кошторис має два складники:

  • загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій;

  • спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

План асигнувань із загального фонду бюджету — це щомісячний розподіл асигнувань, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою зобов'язань упродовж року.

План асигнувань є невід'ємною частиною кошторису і затверджується разом із цим кошторисом.

Навчальні заклади мають право відкривати в органах Державного казначейства бюджетні та не бюджетні рахунки.

Бюджетні рахунки — це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами та здійснення операцій, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх і внутрішніх боргових зобов'язань, загальнодержавних видатків, а також рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів.

Небюджетні рахунки — рахунки, які відкриваються органами Державною казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, установам за операціями, що не належать до операцій із виконання бюджетів.

Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду на кінець бюджетного періоду для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їхнього цільового призначення. Рахунки спеціального фонду відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про усі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань. Усі надходження й витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.

Вищі навчальні заклади державної форми власності самостійно розпоряджаються доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

Повноваження власника (власників) щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти реалізуються відповідно до законів.

Вищі навчальні заклади у межах, визначених законами, та відповідно до ста­тутів мають право:

  • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

  • провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

  • розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

  • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

  • спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних й інших категорій працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;

  • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність.

Фактично повністю перейти на казначейську систему виконання державного бюджету вдалося у 2000 році, хоча за поданням Міністерства фінансів окремі установи можуть фінансуватися за відомчою структурою. Із 2001 року в Україні запроваджується Трансакційна автоматизована система казначейства (ТАСК). Ця система забезпечує створення електронної мережі, яка має зв'язок із банківською системою й пристосована до програми "клієнт—банк", і є революційним кроком у вдосконаленні казначейської роботи. Схожі системи уже функціонують у розвинених країнах, в Україні робота такого масштабу виконується уперше. Внутрішня інструкція казначейства дає таке визначення; "ТАСК — це система реєстрації, обліку, організації платіжного документообігу, генерації звітності щодо фінансових операцій, які здійснюються учасниками бюджетного процесу в ході їхньої діяльності та виконання державного бюджету, місцевих бюджетів, а також спеціальних та інших власних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок цих коштів". Учасниками ТАСК є казначейство, установи та організації, що утримуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, спеціальні й інші власні кошти бюджетних установ та організацій і цільові фонди, виконання яких здійснюється органами казначейства.


Случайные файлы

Файл
48320.rtf
1990-1.rtf
6984-1.rtf
KURSOV~1.DOC
83514.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.