Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення (161828)

Посмотреть архив целикомРЕФЕРАТ

на тему:

«Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення»
Тернопіль – 2009


План


Податковий борг

Особливості податкової заборгованості в Україні

Список джерелПодатковий борг


Як свідчать статистичні дані, одним з найбільш агресивних кредиторів в Україні є державні податкові органи.

Слід зазначити, що органи державної податкової служби не зацікавлені у тому, щоб підприємства, які мають податкову заборгованість, банкрутіли, адже мета органів державної податкової служби - зберегти платника податків як такого. Орієнтація на ліквідацію шляхом банкрутства стосується лише так званих „мертвих" підприємств, які фактично припинили свою підприємницьку діяльність, але не ліквідовані у встановленому порядку і продовжують знаходитися на обліку як платники податків.

Питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу регламентуються Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

Податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.Податкові борги підприємства можуть бути охарактеризовані з використанням зазначених нижче класифікаційних ознак [83] (рис. 8.8).

І. Залежно від механізму формування виокремлюють такі типи (складові) податкового боргу:

нестачею у встановлені строки податкові зобов'язання, які, в свою чергу, можуть бути двох підвидів:зобов'язання, самостійно нараховані та зазначені в поданій податковій декларації, але не сплачені у встановлені терміни;

зобов'язання, донараховані органами державної податкової служби у ході документальних або камеральних перевірок у зв'язку з виявленими порушення дотримання вимог законодавства, але не сплачені; за умови відсутності своєчасної сплати узгодженої суми податкового зобов'язання податковий орган направляє такому платнику податків податкові вимоги; пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

нестачена плата за користування відстрочкою (розстрочкою) -сума плати за користування відстрочкою (розстрочкою), не сплачена у встановлені строки.

II. Залежно від характеру заходів стягнення, що застосовуються до платника податку, податковий борг може перебувати у інертному або дієвому статусі.

Інертний статус - це статус, у якому органами ДПС не застосовуються ніякі заходи стягнення, крім вручення податкових вимог, реєстрації податкової застави в держреєстрі застав нерухомого майна

Розрізняють три види інертного статусу, до яких може бути віднесений податковий борг платника:

до 1-ої податкової вимоги;

1-а податкова вимога;

2-а податкова вимога.

Дієвий статус - це статус податкового боргу боржника, у якому зменшення такого боргу відбувається завдяки певним діям, що здійснює працівник відділу стягнення податкової заборгованості ОДПС - податковий керуючий, застосовуючи надані йому повноваження відповідно до законодавства.

Розрізняють п'ять видів дієвого статусу, до яких може бути віднесений податковий борг:

активний;

пасивний;

при процедурі банкрутства;

розстрочка (відстрочка);

безнадійний.

ПІ. Залежно від підходу до оцінки розміру для обліку податкових боргів платників податку використовуються зазначені нижче звітні показники.

Податковий борг на початок періоду - це сума податкового боргу, яка зафіксована на перший день визначеного періоду за певною кількістю боржників

Сформований податковий борг за період — це сума податкового боргу, що виникла протягом визначеного періоду, без врахування сум, які призвели до зменшення податкового боргу за той же період. Податковий борг виникає по платежу за певний період як різниця між нарахованими та сплаченими сумами податкових зобов'язань, а його абсолютна величина визначається від'ємним сальдо розрахунків з бюджетом на фіксовану дату. Сформований податковий борг за період може виникнути у разі несплати у граничний термін: узгоджених поточних податкових зобов'язань платника; донарахованих за результатами документальних перевірок узгоджених податкових зобов'язань (у тому числі пені та штрафних санкцій); штрафних санкцій, а також нарахованої пені; відстрочених (розстрочених) податкових зобов'язань.

3. Зменшено податковий борг за період - це сума всіх платежів, які протягом визначеного періоду призвели до зменшення податкового боргу (незалежно від строків та типів податкового боргу, в рахунок яких було зараховане таке зменшення). Зменшення податкового боргу за період може виникнути у разі проведення:

сплати „живими" коштами (самостійно платником; завдяки заходам стягнення (від реалізації майна, що знаходилося у податковій заставі тощо);

взаємозаліків;

зарахування переплат;

зарахування сум відшкодування ПДВ;

списання безнадійного податкового боргу;

інше (від'ємний перерахунок платником своїх податкових зобов'язань, відміна податкових зобов'язань платника за рішенням суду (суми за актами документальних перевірок, суми нарахованої пені, штрафних санкцій).
Податковий борг на кінець періоду - це сума податкового боргу, яка зафіксована на початок визначеного періоду за певною кількістю боржників, збільшена на суму сформованого податкового боргу за період та зменшена на суму, зараховану в погашення (зменшення) податкового боргу за такий період. Складовою показника „Податковий борг на кінець періоду" є показник „Новостворений податковий борг на кінець періоду".

Новостворений податковий борг на кінець періоду - це та частина суми сформованого податкового боргу за період, яка відповідно до існуючого порядку обліку платежів у картках особових рахунків платників податків залишилася непогашеною на останній день такого періоду. Відповідно до існуючого порядку обліку платежів у картках особових рахунків будь-які надходження насамперед направляються в рахунок зменшення того податкового боргу, що виник за хронологією раніше. Тому показник „Зменшено податковий борг за період" має дві складові:

сума, яка зменшила податковий борг, що виник у попередні періоди;

сума, яка зменшила податковий борг, що виник у результаті несплати поточних податкових зобов'язань за звітний період (сформований податковий борг за період).

Облік податкових боргів ведеться за допомогою спеціально розробленого програмного продукту АС „Облік боржників та заходів стягнення" (умовне позначення проекту АС „Боржники"). АС „Боржники" є робочим документом працівників підрозділів стягнення податкової заборгованості ОДПС, реалізованим як складова частина програмного комплексу АІС „Облік податків та платежів".

У разі виникнення випадку податкового боргу у боржника автоматично відкривається Картка боржника, яка містить повну інформацію про конкретний випадок податкового боргу певного боржника. Кожний боржник має стільки Карток боржника, скільки у нього відкрито випадків податкового боргу. Картка боржника автоматично закривається у разі повного погашення податкового боргу (закриття випадку податкового боргу) боржника. На підставі даних АС „Боржники" працівники підрозділів стягнення податкової заборгованості ОДПС - податкові керуючі - аналізують інформацію про конкретного боржника та застосовують заходи щодо стягнення податкового боргу.

Ведення Картки боржника, відповідальне ставлення працівників підрозділів стягнення податкової заборгованості ОДПС - податкових керуючих - до заповнення Щоденника роботи з боржником, зокрема лаконічне та змістовне заповнення Приміток, забезпечує одержання достовірної та повної інформації про боржника і дає змогу:

аналізувати кожен випадок податкового боргу;

встановлювати пріоритети у роботі щодо погашення податкового боргу;

визначати суму сформованого податкового боргу;

прогнозувати суму податкового боргу;

планувати реальну суму його погашення.

АС „Боржники" дозволяє формувати інформацію щодо податкового боргу в розрізі категорій складності випадків податкового боргу: за боржниками; за формами власності боржників; за видами діяльності боржників; за відомчою підпорядкованістю; за визначений період; за видами платежів; за бюджетами; за типами, статусами (видами) податкового боргу.

Облік податкових боргів, а також розробка та реалізації стратегії їх стягнення, є компетенцією спеціально створених підрозділів стягнення податкової заборгованості, які несуть відповідальність за виконання планів організації всієї роботи з погашення податкового боргу платників податків.

При визначенні пріоритетів у роботі щодо погашення податкового боргу враховуються:

суми випадку податкового боргу;

строк її виникнення;

ризик втрати надходжень;


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.