Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень (160522)

Посмотреть архив целикомГрошовий потік - використання для оцінки проектних рішеньЗміст


1.Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

1.1 Поняття грошового потоку

1.2 Проектний грошовий потік та його розрахунок

1.3 Особливості розрахунку проектного грошового потоку

Висновки

Список використаної літератури1.Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень


1.1 Поняття грошового потоку


Вітчизняна практика оцінки інвестиційних рішень довгий час базувалася на визначенні величини прибутку, яку можна отримати в результаті реалізації проекту. Однак було б помилкою оцінювати проекти за критерієм чистого доходу, а не грошового потоку (cashflow). Використання грошового потоку дозволяє враховувати подію, яка об'єктивно відбулася — отримання або сплата грошей. Трактування деяких грошових витрат з точки зору бухгалтерського обліку не впливає на розмір прибутку і терміни його виявлення. Іноді вагомі грошові надходження не впливають на розмір доходу, і навпаки.

Під грошовим потоком розуміють різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду.

З точки зору проектного аналізу, грошовий потік обчислюється як різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають у результаті реалізації проекту.

Розрахунок грошових потоків не можна отримати зі стандартної фінансової звітності, оскільки інформація подається не у тій формі, що нам потрібна. Тому нижче на прикладі підприємства ЛОД буде продемонстровано, яким чином підрахувати грошовий потік.

З балансу підприємства ми знаємо, що вартість активів фірми дорівнює вартості її заборгованості плюс вартість її власного капіталу. Так само грошовий потік з активів фірми має дорівнювати сумі грошового потоку кредиторам плюс грошовий потік акціонерам (чи власникам):


Грошовий


Грошовий


Грошовий

потік

=

потік

+

потік

з активів


кредиторам


акціонерам

Це означає, що грошовий потік з активів фірми дорівнює грошовому потоку, виплаченому постачальникам капіталу до фірми, що відображає генерацію грошей завдяки різноманітній діяльності фірми та використання грошей, або на виплату кредиторам, або власникам фірми. Розглянемо складові грошових потоків: грошовий потік з активів і грошовий потік кредиторам та акціонерам.

Грошовий потік з активів містить три компоненти: операційний потік грошей, капітальні витрати і приріст чистого робочого капіталу.

Операційний потік грошей — це потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажу. Витрати, пов'язані з фінансуванням фірмою своїх активів, не включаються до операційного потоку, оскільки вони не є операційними витратами.

Внаслідок того, що певна частина грошового потоку фірми, як правило, реінвестується в фірму, у фірми виникають капітальні витрати. Капітальні витрати — це чисті витрати на придбання активів без продажу активів.

Різниця між проектованим збільшенням оборотних активів і поточних зобов'язань визначається як зміна в чистому робочому капіталі. Приріст чистого робочого капіталу — це різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань. Він вимірюється як зміна чистого робочого капіталу за період, що досліджується, і репрезентує чистий ріст теперішніх активів порівняно з теперішньою заборгованістю. Нижче три компоненти грошового потоку розглядаються більш детально.

Для розрахунку операційного потоку необхідно визначити різницю між доходами та витратами, причому до витрат не включаються амортизація, оскільки це — не відтік грошей, та проценти, тому що вони є фінансовими витратами.

Амортизаційні відрахування — це вид затрат, які фірма не сплачує зовнішнім постачальникам як заробітну плату, а акумулює в окремий фонд, чим зменшує суму оподаткованого доходу та створює таким чином додатковий грошовий потік. Позитивний ефект амортизаційних відрахувань полягає в тому, що їх накопичення супроводжується виникненням додаткових коштів для розширення бізнесу, що сприяє підвищенню ділової активності фірми. Таким чином, основними причинами, які роблять амортизацію важливою статтею грошового потоку, є: значна вагомість цієї статті у бюджеті інвестування, зниження податкових зобов'язань, що дозволяє збільшити чисті доходи фірми, а також негрошові витрати, які, хоча й належать до витрат, але можуть використовуватися на інші, ніж інвестиційні, цілі.

У розрахунках операційного потоку враховуються податки, оскільки вони виплачуються грошима.


Таблиця 1

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ПІДПРИЄМСТВА ЛОД У 2004 p.,

грн.

Показник

Сума

Виручка від реалізації

1509

Операційні затрати

750

Амортизаційні відрахування

65

Прибуток до виплати податків і процентів

694

Виплата процентів

70

Прибуток до оподаткування

624

Податки

212

Чистий прибуток

412

Реінвестований прибуток

309

Виплата дивідендів

103


Якщо проаналізувати фінансову звітність підприємства ЛОД (табл.1), видно, що прибуток до виплати процентів і податків становить 694 грн. Це майже те, що нам потрібно, оскільки тут не включені виплачені проценти. Внесемо дві корективи у наші розрахунки. По-перше, згадаємо, що амортизація — це не грошові відрахування, тому для отримання грошового потоку необхідно додати знову 65 грн. амортизаційних відрахувань. По-друге, треба відняти 212 грн. податків, оскільки вони були виплачені грошима. Таким чином, у 2004 році операційний грошовий потік підприємства ЛОД дорівнював 547 грн. (табл. 2).

Необхідно зазначити, що у бухгалтерській практиці операційний грошовий потік часто визначається як чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування. Для підприємства ЛОД це становило б: 412 + 65 = 447 грн.


Таблиця 2

РОЗРАХУНОК ОПЕРАЦІЙНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ

ПІДПРИЄМСТВА ЛОД ЗА 2004 p., грн.

Показник

Сума

Прибуток до виплати процентів і податків

694

плюс амортизація

65

мінус податки

212

Операційний грошовий потік всього

547


Бухгалтерське визначення операційного грошового потоку відрізняється від проектного в одному важливому моменті: проценти відраховуються, коли визначається чистий прибуток.

Різниця розрахунку грошового потоку за двома методами становить 70 грн., тобто величина процентів, виплачених за рік. Для завершення наших розрахунків грошового потоку з активів підприємства ЛОД нам потрібно розглянути, яка частина з 547 грн. операційного грошового потоку була реінвестована в фірму. Спершу ми розглянемо витрати по основних активах.

Чисті капітальні витрати — це кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активів.

Наприкінці 2003 року чисті основні активи підприємства ЛОД (табл. 3) становили 1644 грн. Протягом року списано (амортизовано) 65 грн. вартості основних активів у звітності про доходи. Отже, якщо б ми не придбали жодних нових основних активів, чисті основні активи дорівнювали б 1644 - 65 = 1579 грн. на кінець року.

Баланс 2004 року подає 1709 грн. чистих основних активів, тобто підприємство ЛОД витратило в цілому 1709 - 1579 =130 грн. по основних активах протягом року. Таким чином, чисті капітальні витрати підприємства становлять 130 грн.:

залишкові чисті основні активи 1709

мінус початкові чисті основні активи 1644

плюс амортизація 65

чисті інвестиції в основні активи 130


Таблиця 3

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА ЛОД ЗА 2003 ТА 2004 pp., грн.


2003р.

2004р.


2003 р.

2004р.

Активи

Зобов'язання та акціонерний капітал

Поточні активи

Поточна заборгованістьГроші

104

160

Рахунки до сплати

232

266

Дебіторська заборгованість

455

688

Векселі видані

196

123

Запаси

553

555
Всього поточних активів

1112

1403

Всього поточна заборгованість

428

389

Постійні активи

Довгострокова заборгованістьОбладнання та споруди

1644

1709

Довгострокові кредити

408

454


Сплачені акції

600

640


Нерозподілений прибуток

1320

1629

Всього постійних активів

1644

1709

Всього довгострокова заборгованість

2328

2723

Всього активів

2756

3112

Всього зобов'язання та акціонерний капітал

2756

3112


Случайные файлы

Файл
182700.rtf
14865-1.rtf
31675.rtf
80955.rtf
195377.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.