Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) (158310)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана ФранкаАндрущенко Тетяна Іванівна

УДК 141.7: 111.852(043)Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філософських наук


Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Волинка Григорій Іванович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філософії.

Офіційні опоненти: дійсний член АПН України, доктор філософських наук, професор Зязюн Іван Андрійович, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, директор;

доктор філософських наук, професор Панченко Валентина Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри етики, естетики та культурології;

доктор філософських наук, професор Карась Анатолій Феодосійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри філософії.

Захист відбудеться 27 травня 2008 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд.301; тел.274-20-22).

Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розісланий “25” квітня 2008 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філософських наук О.Б. Сінькевич


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження зумовлена потребами практики, насамперед, пошуком підвищення ролі естетичного в житті суспільства, його ролі в активізації творчої енергії народу. Мабуть, немає більш утаємниченого соціального явища, ніж естетичне. Ним захоплюються, до нього тягнуться і його уникають, його роблять предметом безпосереднього пізнання, інколи просто не помічають. До естетичного з однаковою надією на успіх апелюють наука і релігія, мистецтво і мораль, економіка і політика, теорія і практика. Історія філософської думки, в межах якої розвивається теорія естетичного – естетика, розглядає його як почуття і відношення, цінність та ідеал, специфічний вид діяльності і т.п. Що ж таке естетичне і чому до нього впродовж століть прикута увага найбільш проникливих умів людства? Яке значення має естетичне в житті сучасного суспільства загалом, України зокрема? Окреслені проблеми актуалізували нашу цікавість до цієї складної теми, зумовили її вибір як предмет самостійного теоретичного аналізу.

Дослідницький інтерес до проблеми естетичного як соціального феномена продиктований і його місцем та роллю в житті сучасного суспільства й особистості в умовах глобалізації та інформаційної революції. Суттєве зниження значення естетичного практично у всіх сферах життєдіяльності людини, його поступове сходження з арени активної соціальної дії та переміщення на периферію суспільного життя, втрата до нього відчутної громадянської уваги – такі реалії кінця ХХ - початку ХХІ століття. Ця, безумовно, негативна тенденція в Україні за часом співпала з початком модернізаційних процесів. Її деструктивний вплив виявляється в тому, що вона розмиває фундаментальні засади людської соціальності, від якої (разом з естетичним) поступово відходять добро і справедливість, істина і правда, віра, надія і любов. Отже, руйнація естетичного – феномена, що належить виключно людському способу життя та діяльності – це руйнація гуманізму і людяності. І якщо людство не знайде способу зупинення цієї тенденції, не поставить протектор агресивній бездуховності в широкому розумінні цього поняття, йому загрожує катастрофа, можливо, ще з більш тяжкими наслідками, ніж ті, що продукуються іншими глобальними проблемами сучасної цивілізації.

У даному контексті проблему естетичного, його захист від руйнівних процесів цілком можна віднести до глобальних проблем сучасності. Підтримка естетичного, його розвиток і реалізація у всіх сферах суспільного життя людини є соціальним завданням і адекватною відповіддю цивілізаційним викликам сучасності.

Актуальність дослідження також зумовлена духовними процесами, що відбуваються в Україні, значенням естетичного для українського соціуму, людини і культури. Українська культура, маючи давню історію і духовні традиції, завжди вирізнялась глибоким естетичним компонентом. Ще з часів Київської Русі вона чарувала світ естетизмом золотих виробів, філософічністю іконопису, неповторною красою архітектурних рішень, зокрема, монастирських комплексів, церковних споруд. Однак, мало що з минулих культурних надбань збереглось і дісталось у спадок нинішнім поколінням. Майже сімсотрічне бездержав’я негативно позначилось не тільки на економічному та політичному житті суспільства, але й на культурі, моралі, духовності народу та особистості. Останнє стосується і естетичного. Естетичне, краса, творчість у драматичні періоди історії України були відсунуті на задній план суспільного життя. Але вони не тільки не зникли з історії, але й продовжували власний розвиток, щоправда, у формах, непідвладних безпосередньому розпізнанню, або ж завдяки мімікрії в культурі тих народів і держав, що частково чи повністю певний час домінували в українському просторі. Звільнення естетичного від різноманітних історичних форм відчуження є соціальною проблемою, співрозмірною з відродженням людини та культури, розбудовою незалежної державності, становленням громадянського суспільства, його економічної, політичної та соціальної складової.

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Вважається, що проблема естетичного на філософському небосхилі з’явилась у ХVІІІ столітті. З цим твердженням, мабуть, слід погодитись. Як предмет філософської рефлексії, зокрема, в контексті співвідношення з іншими категоріями естетики, вона дійсно актуалізувалась саме в цей історичний період. Разом з тим, естетичне як прекрасне, збуджувало філософські пошуки з тих далеких часів, коли філософія виокремилась як особлива форма духовно-практичного освоєння світу. Краса і прекрасне у буквальному розумінні пронизує мудрі настанови тисячолітніх культур, давньоіндійські і давньокитайські філософські вчення, роздуми єгипетських жерців, повчання та настанови мандрівних мислителів, безсмертні тексти творців античної та батьків-засновників релігійної філософії. Враховуючи загальний контекст філософського аналізу проблеми естетичного, ми умовно виокремлюємо наступні напрями:

історико-філософський аналіз проблеми естетичного - представлений іменами таких мислителів, як Платон, Аристотель, Августин, Аквінський, Франческо Петрарка, Леонардо да Вінчі, представники епохи Просвітництва, Реформації, німецької класичної філософії, зокрема, Кант, Шеллінг і Гегель. У російській та українській філософській думці ХХ століття цей аспект проблеми естетичного ґрунтовно проаналізовано такими філософами, як В. Асмус, М. Бахтін, О. Бенеш, В. Бичков, Г. Волинка, В. Личковах, А. Лосев, Н. Мозгова, І. Кронберг, М. Овсянніков, М. Попович, З. Смирнова, Н. Самсонов, В. Татаркевич та ін.;

культурологічний аналіз естетичного, здійснений такими представниками історичної та сучасної культурології, як М. Каган, Х. Ортега-і-Гассет, Л. Столович, Т. Гуменюк, І. Бондаревська, Н. Маньковська та ін.;

власне естетичний (з позицій естетики як науки) аналіз проблеми представлений публікаціями таких відомих естетиків, як Т. Адорно, М. Бахтін, Е. Берк, М. Гончаренко, П. Гайденко, К. Станіславський;

особливий пласт дослідження естетичного складають роботи, присвячені його реалізації в мистецтві: Ш. Бодлер, М. Бровко, В. Вакенродер, П. Валері, Г. Гадамер, Р. Дж. Колінгвуд, Ю. Лотман, У. Хогарт, В. Панченко;

в останні роки актуалізувався соціологічний аналіз естетичного: Г. Гадамер, П. Сакулін, О. Лармін, С. Раппопорт;

гносеологічний підхід до проблем естетичного презентований в працях Ю. Борева, В. Набокова, Фейнберга та ін.

досить ґрунтовно з точки зору обсягу матеріалу, імен та публікацій представлено нині і такий напрям, як психологія естетичного: зокрема: М. Арнаутов, Л. Виготський, Л. Левчук, С. Балей, А. Халецький та ін. У даних працях здебільшого аналізуються окремі фрагменти цієї широкої теми.

Незважаючи на значний обсяг публікацій, проблема естетичного залишається актуальною і невичерпною, як саме життя, в якому воно (естетичне) формується і функціонує. Проблема естетичного належить до “вічних” філософських проблем, а тому потребує до себе надзвичайної уваги на кожному новому повороті у розвитку людської цивілізації. Незважаючи на те, що цією проблемою займалися такі відомі вчені, як А. Лосев, М. Каган, Л. Левчук, А. Канарський, М. Ліфшиць і багато ін. дослідників, сьогодення вимагає продовження філософської рефлексії, „повертаючи” проблему новими ракурсами та створюючи нові її контексти. Сучасна техніко-технологічна (індустріальна і постіндустріальна) цивілізація „вимиває” естетичне з культури; людина ж, яка утверджує себе як особистість, намагається протистояти цьому всіма доступними їй засобами. Які ж ці засоби, що може протиставити людина руйнівній стихії технократизму, інакше кажучи, яка роль естетичного в умовах сучасного антропологічного імперативу? Саме це – стрижень проблеми, яка визначає дослідницькі обрії даної роботи. Потреба в аналізі естетичного не тільки не зменшується, але й, навпаки – стає все більш нагальною. Особливої актуальності нині набуває соціальний аспект розуміння естетичного. Такі проблеми, як історична ґенеза естетичного в соціумі і культурі, уявлення про нього як про ідеал і реальний зміст втілення в полотно культури, зміна контурів естетичного в залежності від типу історично сформованих форм суспільного виробництва, образу життя тощо, місце і роль естетичного в житті української людини як в історичному розрізі, так і в наші дні, виховання естетичного в умовах трансформаційних процесів, глобалізації та інформаційної революції і низка інших питань зумовлюють наше звернення до цієї проблематики.


Случайные файлы

Файл
1211-1.rtf
22863.rtf
5556.rtf
143435.rtf
32233.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.