Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу (153422)

Посмотреть архив целиком

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК 796.015.57:612.766.1:572.5

МІРОШНІЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ З УРАХУВАННЯМ СОМАТОТИПУ


24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуЛьвів – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на кафедрі медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор

Фурман Юрій Миколайович,

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Офіційні опоненти: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Цьось Анатолій Васильович,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання;

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Ахметов Рустам Фагімович,

Житомирський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Захист відбудеться «17» червня 2008 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського державного університету фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).

Автореферат розісланий «16» травня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.М. Линець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Наукові публікації останніх років свідчать про відсутність тенденції до покращення фізичного здоров’я населення України. Проблема збереження й зміцнення здоров’я людини пов’язана як з негативним впливом екологічних, соціальних та економічних чинників, так і з низькою ефективністю системи фізичного виховання (Апанасенко Г.Л., 2005; Цьось А.В., 2006; Шиян Б.М., 2007). Особливого значення набуває проблема покращення фізичного здоров’я студентської молоді, оскільки навчання у вищому навчальному закладі супроводжується стресовими ситуаціями, розумовим перенапруженням, нераціональною організацією режиму навчання і відпочинку.

Новітні досягнення у галузі теорії і методики фізичного виховання та медико-біологічних дисциплінах (фізіологія, спортивна медицина та ін.) відкривають нові можливості вдосконалення процесу фізичного виховання. Одним із шляхів підвищення ефективності фізичного виховання є його моделювання за соматотипом, яке відображає морфологічні і функціональні можливості організму (Панасюк Т.В., 1998). На основі модельних характеристик можна розробляти такі навчальні програми з фізичного виховання, які відповідатимуть індивідуальним можливостям людини (Платонов В.Н., 2004).

Фізичне здоров’я обумовлене рівнем аеробних та певною мірою анаеробних можливостей організму (Пирогова Е.А. с соавт., 1986; Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г., 1988; Фурман Ю.М., 2003; Kostka T. et al., 1997). Існують дані, що вказують на можливість удосконалення аеробних та анаеробних метаболічних процесів організму за допомогою фізичних навантажень різного спрямування (Волков Н.И. с соавт., 2000; Верблюдов І., 2003; Платонов В.Н., 2004). Однак варіативність ступеня і характеру впливу таких навантажень залежно від соматотипу не досліджено.

У роботах вітчизняних та іноземних учених (Чоговадзе А.В., Бутченко Л.А., 1984; Шварц В.Б., 1991; Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В., 1997; Никитюк Б.А., 1998; Ахметов Р.Ф., 2004; Савка В.Г. зі співавт., 2005; Tittel K., Wutscherk H., 1991; Arnot R., Garines C., 1992) переконливо доведено, що моделювання підготовки спортсменів за соматотипологічними характеристиками дозволяє підвищити її ефективність. Разом з цим кількість наукових досліджень, присвячених урахуванню соматотипологічних особливостей під час занять з фізичного виховання в освітніх закладах, обмежена. Більшість таких праць виконано на прикладі занять з дітьми шкільного та дошкільного віку (Изаак С., Зайцева В., 1998; Комиссарова Е., 1998; Панасюк Т.В., 1999; Козакевич В.К., 2000; Михайленко Р., 2006). Відомостей про врахування соматотипологічних особливостей під час занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах у науковій літературі ми не зустрічали.

З огляду на вищевикладене створення нових навчальних програм фізичного виховання і дослідження їхньої ефективності з урахуванням соматотипологічних особливостей студенток є актуальним науковим напрямком.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на 2001-2005 рр. за темою 2.1.5 „Динаміка стану здоров’я студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах” та Зведеним планом науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.4 „Корекція аеробної та анаеробної продуктивності організму учнівської та студентської молоді шляхом застосування різних режимів фізичних впливів” (реєстраційний номер – 0107U007149).

Об’єктом дослідження виступає фізичне здоров’я дівчат 17-19 років різних соматотипів.

Предметом дослідження є вплив фізичних навантажень різного спрямування на показники фізичного здоров’я дівчат різних соматотипів.

Мета дослідження - виявити особливості впливу фізичних навантажень різного спрямування на показники фізичного здоров’я дівчат 17-19 років різних соматотипів.

Завдання дослідження:

1. Використовуючи наукові джерела, проаналізувати наявні підходи до вирішення проблеми покращення фізичного здоров’я студентської молоді.

2. Розробити програми фізичного виховання студенток вищого навчального закладу, реалізація яких сприятиме покращенню фізичного здоров’я.

3. Визначити рівень фізичного здоров’я та фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів.

4. Дослідити ефективність застосування авторських програм з фізичного виховання для вдосконалення фізичного здоров’я та фізичної підготовленості дівчат різних соматотипів.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування фізичної підготовленості; фізіологічні методи дослідження аеробної та анаеробної продуктивності організму; антропометричні методи дослідження; методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше встановлено, що програма легкоатлетичного спрямування з біговими навантаженнями, енерговитрати яких становлять близько 48% від максимально допустимих, найкращі можливості вдосконалювати аеробну продуктивність і витривалість дає представницям ендоморфного та збалансованого соматотипів.

Дістало подальший розвиток твердження про те, що вдосконалення якісних параметрів фізичної підготовленості під час реалізації програм ігрового та силового спрямування залежить від соматотипу дівчат 17-19 років.

Доповнено відомості про особливості кумулятивного впливу оздоровчих фізичних тренувань різного спрямування на функцію серцево-судинної і дихальної систем представниць різних соматотипів.

Підтверджено положення про те, що заняття силового спрямування супроводжуються збільшенням кількості осіб із підвищенням діастолічного тиску у відповідь на дозовані фізичні навантаження.

Практичне значення роботи. Запропоновано ефективні програми фізичного виховання для вищих навчальних закладів, застосування яких сприяє покращенню фізичного здоров’я та фізичної підготовленості 17-19-річних дівчат.

На основі авторських програм фізичного виховання різного спрямування можна створювати нові ефективні комплексні оздоровчі програми, застосування яких сприятиме зміцненню фізичного здоров’я дівчат.

На підставі даних про суттєві відмінності рівня аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму у представниць різних соматотипів можливе формування груп за соматотипологічними ознаками для занять з фізичного виховання. Такий розподіл забезпечить проведення занять з фізичного виховання з особами, рівень функціональних можливостей яких суттєво не відрізняється.

Результати та положення дослідження впроваджено: у навчально-виховний процес, а саме викладання навчальних дисциплін „Теорія і методика фізичного виховання”, „Фізичне виховання”, „Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту”, „Фізична реабілітація”, „Спортивна медицина”, студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; у навчально-тренувальний процес Вінницької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики; у роботу науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України.

Особистий внесок здобувача у виконання роботи. Здобувач особисто обстежив 268 дівчат віком 17-19 років, застосовуючи педагогічні та фізіологічні методи дослідження. На основі відомостей, представлених у науковій літературі, та за результатами власних спостережень розробив й апробував авторські програми занять з фізичного виховання різного спрямування. Автор самостійно виконав розрахунки, статистичну обробку та узагальнення результатів дослідження. Планування експерименту та вибір методів дослідження здійснювали спільно з науковим керівником.


Случайные файлы

Файл
Vovka_TEA_1.doc
147051.rtf
74090.rtf
29155.rtf
problem.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.