Економічна ефективність туризму (153408)

Посмотреть архив целиком

Економічна ефективність туризмуЗмістВступ

1. Економічні основи туристської діяльності

2. Економічна ефективність туризму

ЛітератураВступПоняття стійкого розвитку зараз набуло широкого поширення. Практично у всіх сферах визначені принципи так званої концепції сталого розвитку. Туризм за останні роки став грати помітну роль у світовій економіці, тому і його теж торкнулися нові ідеї.

Про необхідність ефективності туризму говорять практично всі, щорічно збільшується кількість публікованих матеріалів, розширюються аспекти впливу та взаємозв'язку з іншими галузями для забезпечення сталого розвитку. Але точних критеріїв дозволяють оцінити стан: ефективно воно чи ні, поки не існує. Це пов'язано як з необхідністю врахування значної кількості факторів, так і великими внутрішніми відмінностями.1. Економічні основи туристської діяльності"Туристика" - термін новий, і тому спочатку необхідно дати йому визначення. При визначенні туристики треба виходити з її конкретно-цільовий, практичної спрямованості - туристського обслуговування громадян.

ТУРИСТИКА - це система прикладних наук про туризм і туристському обслуговуванні громадян. Ці науки охоплюють два рівні туризму: галузь і туристський господарюючий суб'єкт (туристську фірму).

Туристика на рівні галузі в цілому включає три елементи туризму:

організацію;

управління;

економіку.

Організація в широкому плані являє собою сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого.

Під організацією туризму як галузевої економічної системи розуміється сполучення структури і способів функціонування її елементів і підсистем. Структура туризму характеризується складом її елементів і способом їх об'єднання (взаємодії).

Організаційна структура являє собою спосіб об'єднання структурних одиниць елементарного рівня (тур фірм, тур агентств і т.п.), в результаті якого утворюється ієрархія туризму як галузевої економічної системи.

В організаційній структурі галузі туризму можна розрізнити соціально-економічний, матеріально-речовинний, технологічний і інформаційний аспекти.

Соціально-економічний аспект організаційної структури пов'язаний з формуванням власності на засоби виробництва, за допомогою яких здійснюється функціонування туризму. Залежно від цього виділяються наступні організаційно-правові форми туризму: федеральна, муніципальна, акціонерна, приватна і т.п.

Матеріально-речовий аспект структури туризму як галузі являє собою сукупність вироблених і реалізованих ним турів, послуг і товарів. Цей аспект характеризується обсягами реалізації туристичного продукту.

Технологічний аспект галузі туризму представляє собою сукупність конкретних технологічних процесів, пов'язаних з виробництвом, реалізацією і споживанням туристського продукту.

Наступний аспект організаційної структури туризму - інформаційний. Щоб впоратися з керуванням такої складної системи, як туризм, необхідна раціональна організація потоку інформації. Найбільш ефективною організацією для великих систем є ієрархічна структура, тобто вертикальне членування структури управління на кілька підлеглих один одному ступенів. При цьому управління процесом проходження інформації організовується так, що при вступі її від нижчого ступеня до вищого відбувається стиснення інформації шляхом її укрупнення або скорочення.

Управління в широкому плані являє собою процес вироблення і здійснення керуючих впливів. Під керуючим впливом розуміється вплив на об'єкт управління, призначене для досягнення мети управління. Управління туризмом на рівні галузі означає вплив суб'єкта управління на об'єкт управління.

На галузевому рівні до суб'єктів управління туризмом (керуючій підсистемі) відносяться Уряд РФ, Державний комітет Російської Федерації з фізичної культури і туризму, місцеві органи влади, комітет (або департамент) з туризму та ін

Об'єктом управління (керованої підсистемою) є туристські фірми, процес туристського обслуговування громадян в даному регіоні та ін

Управління здійснюється за допомогою циркулювання певної інформації між суб'єктом і об'єктом управління.

Координаційний комітет по фізичній культурі, спорту і туризму при Президенті РФ повинен забезпечувати:

розробку основ державної політики у сфері туризму;

участь у розробці законодавства Російської Федерації з туризму;

координацію робіт з експертизи нормативно-правових актів і федеральних програм у сфері туризму;

аналіз стану національного туризму і вироблення пропозицій щодо його розвитку.

Рішення Координаційного комітету повинні носити рекомендаційний характер, його діяльність здійснюватиметься на громадських засадах та з періодичністю, необхідною для постановки завдань та їх розв'язання.

До завдань Національної туристської корпорації (НТК) входять:

об'єднання фінансових і матеріальних ресурсів туристських, банківських та інших комерційних структур з метою сприяння в реалізації програм розвитку туризму;

створення національних готельних ланцюгів, конкурентоспроможних на світовому ринку;

будівництво та реконструкція готелів, інших туристських об'єктів і комплексів, їх фінансування, введення в дію та подальша експлуатація;

інвестування проектів, спрямованих на комплексний розвиток регіонів, перспективних в області іноземного та внутрішнього туризму;

сприяння у залученні інвестицій, в тому числі іноземних, у туристську індустрію Росії;

просування спільно з Державним комітетом Російської Федерації з фізичної культури і туризму національного туристичного продукту на зовнішній і внутрішній ринки;

виконання функцій довірчого управління федеральної державної власністю і реалізація інших завдань відповідно до законодавства Російської Федерації.

НТК може бути заснована на змішаному підприємницькому та державне капіталі. Діяльність НТК повинна визначатися загальноприйнятими вітчизняними та світовими стандартами.

Діяльність комітетів (департаментів, відділів) з туризму в адміністраціях суб'єктів РФ визначається нормативними документами.

Наприклад, у 1996р. в Санкт-Петербурзі замість департаменту туризму мерії Санкт-Петербурга був утворений Комітет з туризму і розвитку курортів Санкт-Петербурга як структурний підрозділ адміністрації міста.

Завданням комітету є:

реалізація політики адміністрації Санкт-Петербурга в сфері туризму, готельного господарства та курортної справи;

прогнозування і регіональне планування розвитку сфери туризму, готельного господарства та курортів;

розробка проектів програм залучення інвестицій у розвиток готельного господарства і курортів Санкт-Петербурга;

організація реклами Санкт-Петербурга як туристичного центру;

здійснення інших функцій адміністрації Санкт-Петербурга в галузі туризму і курортної справи у відповідності з чинним законодавством.

Комітет має право:

вносити пропозиції губернатору Санкт-Петербурга про створення, реорганізацію, ліквідацію підвідомчих йому державних підприємств і установ, розробляти проекти їх статутів, призначати і звільняти керівників;

розробляти методичні матеріали та рекомендації з питань, пов'язаних з діяльністю комітету;

готувати і подавати в установленому порядку проекти правових актів з питань, віднесених до відання комітету;

брати участь у формуванні проектів бюджету Санкт-Петербурга і кошторисів позабюджетних фондів у підвідомчій комітету сфері;

сприяти розвитку міжнародного та внутрішнього туризму, готельного господарства, курортної справи, підвищенню якості обслуговування туристів і відпочиваючих в оздоровчих установах і готелях Санкт-Петербурга;

проводити ліцензування і сертифікацію туристської і готельно-курортної діяльності на території Санкт-Петербурга;

рекламувати у засобах масової інформації, друкованих виданнях Санкт-Петербург як об'єкт світового туризму;

брати участь у міжнародних туристських виставках від імені Санкт-Петербурга;

брати участь у проведенні моніторингу навколишнього середовища, розробляти і здійснювати природоохоронні заходи на курортах і в лікувально-оздоровчих місцевостях, здійснювати контроль за експлуатацією місць знаходжень цілющих мінеральних вод і лікувальних грязей та інших

Завершальним елементом туристики є економіка туризму.

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ являє собою систему відносин, що виникають у сфері туризму в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання результатів туристської діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ туристської діяльності - управління виробничо-обслуговуючим процесом в туристській фірмі.

Елементами будь-якого виробничо-обслуговуючого процесу є працівник, знаряддя, предмет праці і використовувана технологія. Для здійснення виробничо-обслуговуючого процесу всі його елементи необхідно скоординувати.

Таким чином, організація туристської діяльності являє собою систему заходів, спрямованих на раціональне поєднання праці, коштів і технології в єдиному виробничо-обслуговуючому процесі туристської фірми.

Основним завданням організації туристської діяльності є досягнення цілей, поставлених перед туристської фірмою при найкращому (ефективному) використанні наявних у наявності робочої сили, матеріальних, грошових та інформаційних ресурсів.


Случайные файлы

Файл
91657.rtf
60540.rtf
64696.rtf
90949.rtf
71018.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.