Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем (147283)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТАкімова Ольга ВолодимирівнаУДК 656.61:656.614.3.076.3
Організація роботи флоту КОМПАНІЙ, що оперують балкерним тоннажем

Спеціальність 05.22.01 – транспортні системи

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Одеса - 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Скорочення частки державної участі в управлінні процесами перевезення зовнішньоторговельних вантажів привело до значних змін у транспортній системі України. Це виразилося в розукрупненні суб'єктів ринку транспортних послуг і появі великої кількості самостійних транспортних підприємств. Подальший розвиток транспортної системи країни, розвиток зовнішніх економічних зв'язків у процесі переходу на ринкові відносини викликали інтенсивний пошук нових форм оперування флотом. Розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва забезпечив наявність вантажної бази масових вантажів для балкерних суден, які займають основну частку в структурі тоннажу українських судновласників. Це ставить перед судноплавними компаніями завдання розробки методів організації роботи балкерного флоту з використанням компаній, що оперують балкерним тоннажем, як найбільш перспективним напрямком розвитку вітчизняного судноплавного бізнесу.

Питання, що пов'язані з розробкою умов підвищення ефективності роботи флоту у вітчизняних судноплавних компаніях розглянуто в роботах І.В. Морозової, П.Я. Панаріна, О.Г. Шибаєва, В.П. Капітанова, В.К. Козирєва, Є.М. Сича, В.Г. Бакаєва, О.П. Ірхина, О.О. Союзова, О.І. Лапкіна, Ю.К. Лехана, а також багатьох закордонних авторів. У той же час вирішення питань, пов'язаних з підвищенням ефективності експлуатації балкерних суден розглянуто авторами без обліку використання нових форм оперування флотом. Сучасні умови функціонування судноплавних компаній на відкритому товарному ринку, поява компаній, що оперують тоннажем, вимагає подальших досліджень, присвячених удосконалюванню організації роботи морського балкерного флоту України.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проведене відповідно до проекту Концепції розвитку галузі морського й річкового транспорту України на період до 2010 року, Концепції розвитку дорожньо- транспортного комплексу України до 2020 року. Результати дисертаційної роботи використано при виконанні науково-дослідницької теми ДБ 12-06 «Удосконалювання технології перевезень, форм і методів організації й управління роботою флоту», номер держреєстрації 0106U008195; науково-дослідницької теми ДБ 70-07 «Методичні положення, щодо організації та управління транспортними засобами морського перевезення генеральних вантажів», номер держреєстрації 0107U001163.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності виробничої діяльності судноплавних компаній, що оперують у секторі фрахтового ринку балкерного тоннажу, шляхом розробки теоретичних і методичних положень по організації транспортного процесу.

Досягнення мети обумовило постановку й рішення наступних завдань:

 1. Аналіз особливостей і умов роботи балкерного флоту в існуючих формах оперування.

 2. Розробка методичних положень по обґрунтуванню умов залучення компаній, що оперують тоннажем, при організації роботи балкерного флоту.

 3. Розробка теоретичних і методичних положень оцінки впливу зовнішніх факторів на результати роботи балкерного тоннажу.

 4. Розробка і обґрунтування методичних положень оцінки впливу внутрішніх факторів на ефективність роботи балкерного тоннажу.

Об'єкт дослідження – організація транспортного процесу морського балкерного флоту на світовому фрахтовому ринку.

Предмет дослідження – методи й способи забезпечення ефективної роботи морського балкерного флоту при залученні компаній, що оперують тоннажем.

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційного дослідження є основні положення загальної теорії систем і системного аналізу, теорії прийняття рішень, математичної статистики, детермінованого факторного аналізу.

У першому розділі методи загальної теорії статистики використовувалися для оцінки стану світового й вітчизняного балкерного флоту, світового фрахтового ринку й визначення тенденцій його розвитку.

У другому розділі основні положення загальної теорії систем і системного аналізу знайшли застосування в процесі формалізованого опису умов експлуатації балкерного флоту в судноплавній компанії і в оперуванні.

У третьому розділі метод детермінованого факторного аналізу з'явився інструментом для дослідження впливу факторів на показники, що відображають ефективність роботи флоту у власному управлінні й в оперуванні; обґрунтування вибору критеріїв для оцінки ефективності експлуатації трампового тоннажу.

Наукова новизна отриманих результатів складається з наступного:

вперше:

 • розроблено методичні положення по обґрунтуванню рівновигідності використання суден у власному управлінні й в оперуванні;

 • розроблено методичні положення по обґрунтуванню розміру плати за оперування суднами;

 • розроблено методичні основи визначення умов передачі балкерних суден компаніям, що оперують тоннажем;

одержали подальший розвиток:

 • систематизація основних факторів, що впливають на ефективність експлуатації балкерного тоннажу в судноплавній компанії й у оператора;

 • методичні положення по вибору критерію оцінки ефективності роботи балкерного тоннажу в різних формах оперування флотом;

удосконалено:

 • методичні положення, що дозволяють ураховувати вид фрахтування в задачах розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів.

Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані в дисертаційному дослідженні, мають практичне застосування в виробничо- господарській діяльності судноплавних, брокерських компаній та компаній що оперують тоннажем. Судновласники одержують інструмент для оцінки доцільності використання різних видів оперування. Компанії, що оперують балкерним тоннажем, одержують інструмент для визначення розміру оплати за оперування. Брокерські й агентські компанії одержують інструмент для визначення доцільності використання різних видів фрахтування балкерних суден.

Запропоновані методичні положення по урахуванню факторів при передачі суден в оперування дозволяють:

 • підвищити якість прийняття рішень по організації роботи балкерного флоту, пов'язаних з передачею суден в оперування;

 • забезпечити поліпшення показників роботи судноплавної компанії за рахунок визначення розміру плати за оперування переданих суден.

Застосування методів розподілу балкерних суден між напрямками перевезень вантажів з погляду вибору виду відфрахтування суден дозволяє підвищити ефективність роботи балкерного флоту в судноплавних компаніях та компаніях, що оперують тоннажем.

Основні результати досліджень знайшли застосування в практиці організації роботи балкерних суден в агентській компанії «АЛЬБАТРОС», у судноплавній компанії «CROSTIS LIMITED», про що свідчать акти використання результатів, у навчальному процесі Одеського національного морського університету в дисциплінах «Основи експлуатації флоту», «Морські перевезення», розробках дипломних проектів студентів факультету Транспортних технологій і систем.

Особистий внесок здобувача. Всі результати, викладені в дисертації й опублікованих наукових працях [1-13] по темі дисертації, отримані автором самостійно. У статті [1] авторові належить визначення критичного значення рівня ставки фрахту й коефіцієнта завантаження суден. У статті [4] авторові належить оцінка концентрації ринку суховантажного тоннажу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися й одержали схвалення на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Одеського національного морського університету за період 1996-2007 рр., на десяти Міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку», м. Одеса (1-15 жовтня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті», м. Одеса (15-25 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Винахід й наука без границь − 2005», м. Прага (19-27 грудня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження − 2006», м. Дніпропетровськ (20-28 лютого 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука й технології: крок у майбутнє − 2006», м. Белгород (20-31 березня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень», м. Одеса (15-25 квітня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові дослідження і їхнє практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку − 2006», м. Одеса (1-15 жовтня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми й шляхи їхнього рішення в науці, транспорті, виробництві й освіті − 2006», м. Одеса (15-25 грудня 2006 р.); 69-й Міжнародній науково-технічній конференції кафедр академії й фахівців залізничного транспорту й підприємств, м. Харків (17-19 квітня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві й транспорті − 2007» (1-15 червня 2007 р.).


Случайные файлы

Файл
29917.rtf
187056.rtf
9401-1.rtf
186836.rtf
179248.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.