Прикладная теория цифровых автоматов (191-003A)

Посмотреть архив целиком

151. ПОБУДОВА ОБ'ЄДНАНОЇ ГСА


1.1. Побудова ГСА


По описах граф-схем, приведених в завданні до курсової роботи, побудуємо ГСА Г15 (мал. 1.1-1.5), додавши початкові і кінцеві вершини і замінивши кожний оператор Yi операторною вершиною, а кожну умову Xi - умовною.


1.2. Методика об'єднання ГСА


У ГСА Г15 є однакові ділянки, тому побудова автоматів за ГСА Г15 приведе до невиправданих апаратурних витрат. Для досягнення оптимального результату скористаємося методикою С.І.Баранова, яка дозволяє мінімізувати число операторних і умовних вершин. Заздалегідь помітимо операторн³ вершини в початкових ГСА, керуючись сл³дуючими правилами:

1) однакові вершини Yi в різних ГСА відмічаємо однаковими мітками Aj;

2) однакові вершини Yi в межах однієї ГСА відмічаємо різними мітками Aj;

3) у всіх ГСА початкову вершину помітимо як А0, а кінцеву - як Ak.

На наступному етапі кожн³й ГСА поставимо у відповідність набір змінних PnÎ {P1...Pq}, де q=]log2N[, N -к³льк³сть ГСА. Означувальною для ГСА Гn ми будемо називати кон`юнкцию Pn=p1eÙ...Ùpqn еÎ{0,1}, причому p0=ùр, p1=р. Об'єднана ГСА повинна задовольняти сл³дуючим вимогам:

1) якщо МК Ai входить хоча б в одну часткову ГСА, то вона входить і в об'єднану ГСА Г0, причому тільки один раз;

2) при підстановці набору значень (е1...en), на якому Pq=1 ГСА Г0 перетворюється в ГСА, рівносильну частков³й ГСА Гq.

При об'єднанні ГСА виконаємо сл³дуючі етапи:

-сформуємо часткові МСА М1 - М5, що відповідні ГСА Г1 - Г5;

- сформуємо об'єднану МСА М0;

- сформуємо системи дужкових формул переходу ГСА Г0;

- сформуємо об'єднану ГСА Г0.


1.3. Об'єднання часткових ГСА

Часткові МСА М15 побудуємо по ГСА Г15 (мал.1.1) відповідно. Рядки МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім кінцевої Ak.

ПОЧАТОК A01

0 X1 1


2

A1

3

0

4 X2 A2 1

5

A3


6


A4


7


A5


8


A6


9


A7

10A8К³НЕЦь Ak


Мал.1.1. Часткова граф-схема алгоритму Г1
ПОЧАТОК A0


1

A12

A7


0 3 1

X3


4 5

A9 A6
6 7


A10 A128 9


A3 A22


10


A11


К³НЕЦЬ Ak


Мал.1.2. Часткова граф-схема алгоритму Г2


ПОЧАТОК A01


A110 2 1

X13 4


A15 A16
6

5 1

X3 A12

0

7 8A6 A13К³НЕЦЬ Аk

Мал.1.3. Часткова граф-схема алгоритму Г3
ПОЧАТОК A0


1

0 1

X1

2


A133


A9


4


A8
5

1 X2

6 0

A177


A6


8


A2


9


A18
К³НЕЦЬ Ak


Мал.1.4. Часткова граф-схема алгоритму Г4


ПОЧАТОК A0

1


A12


A6


3


A194

0 1

X15

0 X2

1

6


A207


A178


A29


A21
К³НЕЦЬ AkМал.1.5. Часткова граф-схема алгортиму Г5

Стовпці МСА відмітимо всіма мітками A, що входять до ГСА, крім початкової A0. На перетині рядка Ai і стовпця Aj запишемо формулу переходу fij від оператора Ai до оператора Aj. Ця функція дор³внюº 1 для безумовного переходу або кон`юнкц³¿ логічних умов, відповідних виходам умовних вершин, через які проходить шлях з вершини з м³ткою Ai у вершину з м³ткою Aj.

За методикою об'єднання закодуємо МСА таким чином:

Таблиця 1.1

Кодування МСА

МСА

P1P2P3

М1

0 0 0 (ùp1ùp2ùp3)

М2

0 0 1 (ùp1ùp2p3)

М3

0 1 0 (ùp1p2ùp3)

М4

0 1 1 (ùp1p2p3)

М5

1 0 0 (p1ùp2ùp3)
Частков³ МСА М15 наведен³ в табл.1.2-1.6

Таблиця 1.2

Часткова МСА М1
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Ak

A0

ùx1

ùx1ùx2

x1x2A1


1
A2

1
A3
1


A4

1

A5


1
A61A7
1


A8

1

Таблиця 1.3

Часткова МСА М2A1

A3

A6

A7

A9

A10

A11

A12

A22

Ak

A0

1


A1
1A31
A6
1A7x3


ùx3


A9


1

A10


1

A11


1

A12

1


A22


1
Таблиця 1.4

Часткова МСА М3A6

A12

A13

A14

A15

A16

Ak

A0
1
A61

A121

A131

A14

ùx1

x1


A15

x3


ùx3

A16


1

Таблиця 1.5

Часткова МСА М4A2

A6

A8

A9

A13

A17

A18

Ak

A0ùx1


x1
A21


A6

1A8


x2


ùx2

A91


A13
1

A17


1A18
1


Таблиця 1.6

Часткова МСА М5A1

A2

A6

A17

A19

A20

A21

Ak

A0

1
A11


A21


A6

1
A17


1A19


x1ùx2
x1x2

ùx1


A20
1

A21
1


На наступному етапі побудуємо об'єднану МСА М0, в як³й рядки відмічені всіма мітками Аi, крім Аk, а стовпці - всіма, крім А0. На перетині рядка Аi і стовпця Аj запишемо формулу переходу, яка формується таким чином: Fij=P1fij1+...+Pnfijn (n=1...N). Де fijn-формула переходу з вершини Аi у вершину Аj для n-о¿ ГСА. Наприклад, формула переходу А0®А1 буде мати вигляд F0,1=ùx1ùp1ùp2ùp3+ ùp1ùp2p3+ +p1ùp2ùp3. У результаті ми отримаємо об'єднану МСА М0 (табл.1.7). Ми маємо можливість мінімізувати формули переходу таким чином: розглядаючи ГСА Г0 як ГСА Гn, ми підставляємо певний набір Pn=1, при цьому зм³нн³ p1..pq не змінюють своїх значень під час проходу по ГСА. Таким чином, якщо у вершину Аi перехід завжди здійснюється при незмінному значенні pq, то це значення pq в рядку Аi замінимо на “1", а його інверсію на “0". Наприклад, у вершину А3 перехід здійснюється при незмінному значенні ùp1 і ùp2, отже в рядку А3 ùp1 і ùp2 замінимо на “1", а p1 і p2 на “0". У результаті отримаємо формули F3,4=ùp3, F3,11=p3. Керуючись вищенаведеним методом, отримаємо мінімізовану МСА М0 (табл.1.8).

По таблиці складемо формули переходу для об'єднаної ГСА Г0. Формулою переходу будемо називати сл³дуюче вираження: Ai®Fi,1А1+..+Fi,kАk, де Fi,j- відповідна формула переходу з мінімізованої МСА. У нашому випадку отримаємо сл³дуючу систему формул:A0®ùx1ùp1ùp2ùp3A1+ùp1ùp2p3A1+p1ùp2ùp3A1+x1ùx2ùp1ùp2ùp3A2+x1x2ùp1ùp2ùp3A3+

+ùx1ùp1p2pA8+x1ùp1p2p3A13+ùp1p2ùp3A14


A1®ùp1ùp3A+p1ùp3A6+ùp1p3A7


A2®ùp1ùp2ùp3A6+ùp1p2p3A18+p1ùp2p3A21


A3®ùp3A4+p3A11


A4®A5


A5®А6Таблиця 1.7

Об`ºднана МСА Мo


A1A2


A3


A4


A5


A6


A7


A8


A9


A10


A11


A12


A13


A14


A15


A16


A17


A18


A19


A20


A21


A22


AkA0

_ _ _ _

x1p1p2p3+

_ _

+p1p2p3+

_ _

+p1p2p3


_ _ _ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1x2p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

_

x1p1p2p3

_ _

p1p2p3A1
_ _ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3


A2
_ _ _

p1p2p3
_

p1p2p3_ _

p1p2p3
A3


_ _ _

p1p2p3_ _

p1p2p3


A4_ _ _

p1p2p3
A5
_ _ _

p1p2p3A6
_

p1p2p3

_ _ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3_ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3


A7
_ _

x3p1p2p3


_ _ _

p1p2p3

_ _ _

x3p1p2p3
A8

_

x2p1p2p3


_ _ _

p1p2p3+

_ _

+x2p1p2p3


A9


_

p1p2p3


_ _

p1p2p3A10

_ _

p1p2p3


A11


_ _

p1p2p3


A12_ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3A13_

p1p2p3


_ _

p1p2p3


A14

_ _ _

x1p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

A15
_ _

x3p1p2p3

_ _ _

x3p1p2p3


A16


_ _

p1p2p3

A17
_ _

p1p2p3
_

p1p2p3A18

_

p1p2p3


A19
_ _ _

x1x2p1p2p3_ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1p1p2p3
A20_ _

p1p2p3
A21

_ _

p1p2p3


A22

_ _

p1p2p3


Таблиця 1.8

Об`ºднана м³н³м³зована МСА Мo


A1A2


A3


A4


A5


A6


A7


A8


A9


A10


A11


A12


A13


A14


A15


A16


A17


A18


A19


A20


A21


A22


AkA0

_ _ _ _

x1p1p2p3+

_ _

+p1p2p3+

_ _

+p1p2p3


_ _ _ _

x1x2p1p2p3

_ _ _

x1x2p1p2p3

_ _

x1p1p2p3

_

x1p1p2p3

_ _

p1p2p3A1
_ _

p1p3
_

p1p3

_

p1p3


A2
_ _ _

p1p2p3
_

p1p2p3_ _

p1p2p3
A3


_

p3
p3


A4
1
A5

1A6
_

p1p2p3

_ _ _

p1p2p3

_ _

p1p2p3_ _

p1p2p3
_ _

p1p2p3


A7
x3p3


_

p3

_

x3p3
A8

x2p2p3


_ _

p2p3+

_

+x2p2p3


A9p2


_

p2A10


1


A111


A12_

p2p3

_

p2p3A13
p3


_

p3


A14

_

x1

x1

A15
x3

_

x3


A161

A17
_ _

p1p2p3
_

p1p2p3A18


1


A19
_

x1x2x1x2

_

x1
A201
A21

1


A22


1

A6®ùp1p2p3A2+ùp1ùp2ùp3A7+ùp1ùp2p3A12­+p1ùp2ùp3A19+ùp1p2ùp3Ak


A7®x3p3A6+ùp3A8+ùx3p3A9


A8®x2p2p3A17+ùp2ùp3Ak+ùx2p2p3Ak


A9®pA8+ùp2A10


A10®A3


A11®Ak


A12®ùp2p3A22+p2ùp3A13


A13®p3A9+ùp3Ak


A14­®ùx1A15+x1A16


A15®x3A6+ùx3Ak


A16®A12


A17®p1ùp2ùp3A+ùp1p2p3A6


A18®Ak


A19®x1ùx2A2+x1x2A20+ùx1A21


A20­®A17


A21®Ak


A22®AkПри побудові системи дужкових формул переходу необхідно кожну формулу привести до вигляду Аx1ùx1, де А і В -деякі вирази, а x1 і ùx1-логічн³ умови переходу. Формули переходу для вершин А3, А4, А5, А9, А10, А11, А13, А14, А15, А16, А18, А20, А21, А22 вже є елементарними (розкладеними), а в інших є вирази виду Аn®xj(А) +ùxjpi(В). Тут pi відповідає чекаючій вершині (мал.1.6). Подібних вершин в об'єднан³й ГСА бути не повинно. Для їх усунення скористаємося сл³дуючим правилом: додавання виразу [PqАn] не змінить формулу, якщо набір Pq не використовується для кодування ГСА або вершина Аn в³дсутня в ГСА з кодом Pq. Таким чином, додаючи допоміжні набори, ми отримаємо можливість за допомогою елементарних перетворень звести формули до необхідного вигляду. Наприклад, формула A8®x2p2p3A17+ùp2ùp3Ak+ùx2p2p3A спрощується таким чином A8=p3(x2p2A17+ùx2p2Ak)+ùp3ùp2Ak=p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak=
1 Xj 0


Pi 0

1

Мал.1.6 Приклад чекаючо¿ вершини Pi=[ùp3p2(x2A17+ùx2Ak)]+p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak+[p3ùp2Ak]=ùp2Ak+p2(x2A17+ùx2Ak). Тут вершина А8 не зустр³чаºться у ГСА ,в кодах яких присутн³ комб³нац³¿ ùp3p2 ³ p3ùp2. Нижче наведено розклад ус³х неелементарних формул переходу.


A0=p1(ùp2ùp3A1)+ùp1(ùx1ùp2ùp3A1+ùp2p3A1+x1ùx2ùp2ùpA2+x1x2ùp2ùp3A+

+ùx1p2p3A8+x1p2p3A13+p2ùp3A14)=p1(ùp2ùp3A1)+[p1ùp2ùp3A1]+

+ùp1(p2(ùx1p3A8+x1p3A13+ùp3A14)+ùp2(ùx1ùp3A1+p3A1+x1ùx2ùp3A2+

+x1x2ùp3A))=p1(ùp2A1)+[p1p2A1]+ùp1(p2(p3(ùx1A8+x1A13)+ùp3A14)+

+ùp2(ùp3(ùx1A1+x1x2A3+x1ùx2A2­)+p3A1))= p1A1+ùp1(p2(p3( ùx1A8+

+x1A13)+ùp3A14)+ùp2(ùp3(ùx1A1+x1(x2A3+ùx2A2))+p3A))


A1=ùp(p3A7+ùp3A2)+p1ùp3A6+[p1p3A6]= ùp(p3A7+ùp3A2)+p1A6


A2=p1(ùp2p3A21)+ùp1(ùp2ùp3A6+p2p3A18)= p1(ùp2p3A21)+[p1ùp2p3A21]+

+ùp(ùp2ùp3A6+[p2ùp3A6]+p2­p3A18+[p3ùp2A18])=p1(ùp2A21)+ùp1(ùp3A6+

+p3A18)=p1(ùp2A21)+[p1p2A21]+ùp1(ùp3A6+p3A18)=p1A21+ùp1(ùp3A6+

+p3A18)


A6=p1(ùp2ùp3A19)+[p1ùp2p3A19]+ùp1(p2p3A2+ùp2ùp3A7+ùp2p3A12+p2ùp3Ak)=

=p1ùp2A19+[p1p2A19]+ùp1(p2(p3A2+ùp3Ak)+ùp2(ùp3A7+p3A12­))=p1A19+

+ùp1(p2(p3A2+ùp3Ak­)+ùp2(ùp3A7+p3A12))


A7=p3(x3A6+ùx3A9)+ùp3A8


A8=p3(x2p2A17+ùx2p2Ak)+ùp3ùp2Ak=p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak=

=[ùp3p2(x2A17+ùx2Ak)]+p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak+[p3ùp2Ak]=ùp2Ak+

+p2(x2A17+ùx2Ak)


A12=ùp2p3A22+p2ùp3A13+[p2p3A22]+[ùp2ùp3A13]=p3A22+ùp3A13


A17=p1ùp2ùp3A2+[p1ùp2p3A2]+ùp1p2p3A6+[ùp1ùp2p3A]=p1ùp2A2+[p1p2A2]+

+ùp1p3A6+[ùp1ùp3A6]=p1A2+ùp1A6­


A19=x1(ùx2A2+x2A20)+ùx1A21

Об'єднану ГСА Г0 (мал.1.7) побудуємо відповідно до формул переходу, замінюючи кожну мітку Аi відповідною операторною вершиною Yt, а кожний вираз Xi і Pj відповідними умовними вершинами.Случайные файлы

Файл
133091.rtf
103074.rtf
80969.rtf
13623.rtf
30429.rtf