Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства (Remont5)

Посмотреть архив целиком

5. Техніко-економічні показники підприємства, що проектується


Цей розділ є завершальним в етапі організації ремонтного виробництва.

У ньому визначаються розміри основних виробничих фондів (капітальних вкладень), розраховується собівартість об`єкту, показники ефективності використання основних виробничих фондів, продуктивність праці, річна економія витрат майстерні і строк окупності капітальних вкладень.


5.1. Розмір основних виробничих фондів (капіталовкладень)


При створенні нової ремонтної майстерні у господарстві розрахунок капітальних вкладів, необхідних для створення нових ремонтних підприємств здійснюється за формулою:


, (5.1)

де Сбуд; Собл – витрати на будівельно-монтажні роботи, а також на придбання обладнання відповідно, грн.

Сінс витрати на придбання інструменту вартістю більше 50 грн. без обмежання строку служби.

Складові частини обсягу капітальних вкладень складаються з питомих нормативних показників, віднесених до 1 м2 загальної корисної площі підприємства, тобто:

, (5.2)

, (5.3)

, (5.4)

де С /буд; С /обл; С /інс питома середня вартість будівельно-монтажних робіт, обладнання, інструменту, віднесена до 1 м2 зальної корисної площі, грн./ м2;

Fп зальна корисна площа майстерні, включаючи робочі, підсобні, складські, і допоміжні приміщення, 972 м2.

Питома вартість залежить від призначення ремонтного підприємства і приймається з нормативних данних.

Для майстерні господарства приймаються: С /буд = 105 грн./м 2 ;

С /обл = 22,5 грн./м 2 ; С /інс = 7,5 грн./м 2.


Сбуд = 105 • 972 = 102060 грн.

Собл = 22,5 • 972 = 21870 грн.

Сінс = 7,5 • 972 = 7290 грн.


Со.ф. = 102060 + 21870 + 7290 = 131220 грн.


5.2. Розрахунок собівартості ремонтованого об`єкту


Для майстерні господарства, що ремонтує машини не для збуту розраховується так звана цехова собівартість, яка враховує тільки напрямні та загальновиробничі накладні витрати.

Загальногосподарські і позавиробничі накладні витрати не рахуються, так як вини входять в собівартість основної продукції господарства (зерна, м`яса, молока та інше).

Цехова собівартість ремонту розраховується за формулою:

Сп = Свир + Сзч + Срм + Скооп + Сзаг.вир. ; (5.5)


де Свирзаробітна платня робітників, зайнятих на ремонті об`єкту з нарахуваннями, грн.;

Сзч; Срмвитрати, відповідно на купівлю запасних частин і ремонтних матеріалів, грн.;

Скооп – витрати на оплату виробів (вузлів, агрегатів), які надходять у порядку кооперації, грн.;

Сзаг.вир.вартість загальновиробничих накладних витрат, грн..


Свир = Со.вир.+ Сд + Ссоц , (5.6)


де Со.виросновна заробітна платня робітників, зайнятих на ремонті об`єкту, грн.;

Сддодаткова заробітна платня, віднесена до одного об`єкту, грн.;

Ссоцвідрахівання на соціальне страхування, грн.


Оскільки в майстернях господарств ремонтується різноманітний парк машин, до того ж здійснюються різні види ремонтів і ТО, рекомендується визначити собівартість одного наведеного, або умовного ремонту. Розраховуючи інші техніко-економічні показники, що характеризують виробничу діяльність майстерні, продукція підприємства виявляється також в наведених або умовних ремонтах.

Основна заробітна платня робітників, зайнятих на ремонті об`єкту визначається за формулою:


Со.вир = 0,01 • tH Cгод Кt , (5.7)


де tH – норми часу, чисельно рівні трудомісткості ремонту машини-представника, 2178,год.;

Cгодгодинна тарифна ставка, що визначається по середнім розрядам робітників, коп;

Кtкоефіцієнт, що враховує додаткову платню до основної заробітної плати за понаднормову та іншу роботу, Кt = 1,025....1,03.

Середній розряд робіт, щодо ремонту машин в майстернях господарства орієнтовано можна приймати рівним Рср = 3,2.

Погодинна тарифна ставка визначається за середнім розрядом робіт шляхом інтерполяції годинних тарифних ставок двох суміжних розрядів. Так годинна тарифна ставка розряду визначається з формули:


, (5.8)

де Сгод4; Сгод3; Сгод3,2годинна ставка 3 – го, 4 – го, 3,2 – го розрядів відповідно, коп.; Сгод4 = 5,38; Сгод3 = 4,77.


.

Со.вир = 0,01 • 2178 • 4,892 • 1,0275 = 109,47.


Додаткова заробітна платняприймається в процентах від основної, тобто:


, (5.9)

де Rд – процент нарахувань на додаткову платню, Rд = 7...10 %.


.


Відрахування на соціальне страхування визначається за формулою:


, (5.10)

де Rсоц – процент нарахувань з соціального страхування, Rсоц = 4,4 %.


.

Свир=5,2+109,47+1,1=115,77

Визначають витрати на запасні частини і ремонтні матеріали (Срм, Сзч) можна скористатися додатками, до того ж необхідно врахівати, що вартість запасних частин і матеріалів при поточному ремонті складає приблизно 50...70 % їх вартості при капітальному ремонті.

Вартість загальновиробничих витрат визначається за формулою:

, (5.11)

де Rз.виз – процент загальновиробничих накладних витрат, Rз.виз =19% від загальних капітальних вкладень.


,


Сп = 115,77 + 35,1 + 12,2 + 27298,8 = 27455,9 грн.

Річна економія (прибуток) внаслідок зниження собівартості ремонту виробів:


, (5.12)


де С1; С2собівартість ремонту виробів на виходному і проектованому підприємствах відповідає.


,


5.3. Очікувані питомі техніко-економічні показники підприємства

Питомі техніко-економічні показники характеризують рівень ефективності використання основних виробничих фондів і дають оцінку економічній ефективності капітальних вкладів на створення нових, а також на розширення і реконструкцію наявних фондів ремонтного підприємства.

Показники ефективності використанняосновних виробничих фондів.

Умовна фондовіддача визначається за формулою:


, (5.13)

де Св.ц – відпускна ціна на ремонт одного об`єкта, Св.ц = 78732 грн.

Відпускна ціна на поточний ремонт одного об`єкта не повинна перевищувати 70 % відпускної ціни на капітальний ремонт об`єкта.


;


Фондоозброєність визначається з формули:


, (5.14)

де Псп – середня річна кількість робітників.

;


Продуктивність праці виробничих робітників визначається з формули:


, (5.15)


;

Економічна ефективність капітальних вкладів для нових ремонтних підприємств визначається розрахунком загальної (абсолютної)планової ефективності Епл. і порівнюванням її з нормативним значенням Ен.= 0,15 , тобто:


, (5.16)

де Пб – плановий прибуток підприємства, грн.;

Со.ф - вартість основних виробничих фондів,грн.


,


Плановий прибуток підприємства визначається за різницею між обсягом валової продукції (товарної) продукції в оптових цінах Со.ц. і повної собівартості Сп цю продукцію для річної программи ремонту Nпр, тобто:

Пб. = (Со.ц. – Сп.) · Nпр , (5.17)


Пб. = (27556,537 – 27455,9.) · 163 = 16402.


Строк окуплення капітальних вкладень:


, (5.18)

років.

Дійсно значення строку окупності відповідає економічним нормам, є економічно обгрунтваним.Случайные файлы

Файл
110217.doc
18614.rtf
14943-1.rtf
75178-1.rtf
131707.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.