Класифікація підприємств виробничої бази будівництва і їх місце у матеріально-технічній базі будівництва (144891)

Посмотреть архив целиком

План


1. Будівельний комплекс 2

2. Матеріально - технічна база будівельного комплексу 5

3. Класифікація і структура підприємств виробничої 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 21


КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ БУДІВНИЦТВА І ЇХ МІСЦЕ У МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ БАЗІ БУДІВНИЦТВА


1. Будівельний комплекс


Будівельний комплекс є однією з важливіших ділянок господарського комплексу держави і відіграє значну роль в забезпеченні життєдіяльності суспільства, безпосередньо впливає на темпи та ефективність його соціального і економічного розвитку. В той же час темпи розвитку та ефективність діяльності самого будівельного комплексу в свою чергу залежать від рівня економічного стану в державі в зв'язку з тим, що він органічно пов'язаний з усім її господарським комплексом.

У загальному вигляді будівельний комплекс являє собою систему будівельних організацій та підприємств і організацій його матеріально-технічної бази. Управління таким комплексом та його структура постійно удосконалюються. Так у 1970....1990 роках до 90% обсягів будівельно-монтажних робіт здійснювалось будівельними організаціями, які входили до складу будівельних міністерств і відомств (Мінбуд, Мінсільбуд та інших), а інша частина господарським способом для чого в не будівельних міністерствах створювали будівельні організації (наприклад трест «Укррембуд" у системі Мінбуд матеріалів та інші).

В склад будівельних міністерств, як правило входили будівельні трести, які створювали в областях. Ті в свою чергу в своєму підпорядкуванні мали будівельні управління, які беспосередньо здійснювали будівництво, будинкобудівні (ББК), заводобудівні (ЗБК), сільськобудівні (СБК) комбінати, а також підприємства і організації матеріально-технічної бази будівництва.

ББК являли собою комплексні виробничо-будівельні організації в склад яких входили заводи по виробництву збірних залізобетонних виробів та конструкцій. Процес виробництва різних конструкцій і будівництво в таких комплексах являє собою єдиний потік. Це дозволяє вести будівництво в чіткий послідовності з використанням методу монтажа "з колес" без утворення проміжних складів, при цьому договірні відношення між самостійними організаціями і підприємствами замінюються на оперативні зв’язки між спеціалізованими промисловими і будівельними підрозділами єдиних підприємств - будинкобудівних, заводобудівних або сільскобудівних комбінатів. Така форма організації виробництва поліпшує використання будівельних машин, транспортних засобів і виробничих потужностей, дозволяє виготовляти в умовах заводів укрупненні конструкції підвищеної заводської готовності, зменшити витрати ручної праці безпосередньо на будівництві. Як правило ББК будують тільки надземні частини будинків і споруд. Роботи підготовчого періоду і по будівництву підземної частини (нульовий цикл) виконують спеціалізовані будівельні організації. Досвід роботи ББК свідчить про те, що така форма організації будівництва найбільш ефективна в місцях, де допустима масова типізація будинків і споруд (Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів). Порівняння отриманих результатів при будівництві аналогічних споруд ББК та загальнобудівними організаціями свідчать про те, що питомі витрати на 1 кв. м. при їх будівництві ББК зменшуються на 5...10%, сумарні витрати праці - на 15...20%, тривалість будівництва на 20...35%.

При будівництві промислових споруд ефективною формою організації будівництва є створення ЗБК. Вони являють собою спеціалізовані будівельно - промислові підприємства, які виконують весь комплекс робіт - від комплектного виготовлення збірних уніфікованих конструкцій і виробів до монтажу з них промислових споруд. Створення ЗБК доцільно в тих регіонах, де прогнозується стабільність річних обсягів робіт по будівництву промислових споруд при наявності підприємств по виробництву для них комплектів збірних залізобетонних конструкцій. В склад ЗБК входять такі головні підрозділи як : підприємства по виробництву комплектів будівельних конструкцій і виробів; будівельно-монтажні і транспортні організації. В окремих випадках в склад ЗБК входить відділення механізації, здійснюючи експлуатацію і обслуговування будівельних машин і механізмів.

В умовах сільського будівництва отримала розповсюдження форма організації будівництва силами СБК. Функції і виробнича структура СБК аналогічна ББК та ЗБК. СБК можуть бути спеціалізовані на будівництві тільки промислових сільських споруд або також на будівництві на селі цивільних будинків і інших об'єктів.

З переходом до ринкових відносин були засновані державні будівельні корпорації (Укрбуд, Укрсільбуд та інші) замість ліквідованих міністерств. При чому, якщо міністерства головним чином виконували командно-адміністративні функції; то державні корпорації, на засадах розподілення повноважень займаються питаннями iновації та перспективного розвитку будівельного комплексу. Будівельні трести були ліквідовані з утворенням будівельних акціонерних товариств або фірм (наприклад фірма "Тернопільбуд"), які співпрацювали з будівельномонтажними організаціями на підставі договорів і контрактів.

Сучасним напрямком організації в будівельному комплексі є створення холдінгових компаній, які поряд з будівельними організаціями, підприємствами промисловості і транспорту мають банки. Це значно підвищує життєздатність будівельного комплексу в ринкових умовах.

Так акціонерне товариство холдінгова компанія "Київміськбуд" є акціонерним товариством відкритого типу. Метою його діяльності є - збереження єдиного будівельного комплексу, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів; координування виробничої діяльності по формуванню замовлень; виконання погодженої інвестиційної політики; отримання належного прибутку в інтересах трудових колективів дочірніх підприємств компанії та держави. З цією метою компанія концентрує основні джерела фінансування щодо реалізації широкомасштабних та інвестиційних проектів і розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку компанії та її дочірніх підприємств; сприяє ефективному використанню виробничих потужностей дочірніх підприємств; координує роботи та впроваджує заходи щодо підвищення якості продукції, сприяє швидкому освоєнню нової продукції, створенню нових потужностей і фондів інвестицій для модернізації і розвитку підприємств; проведенню на договірній основі операцій з акціями і цінними паперами, що належать державі, юридичним і фізичним особам; сприяє комерційній діяльності в дочірніх підприємствах; надає інформаційно-рекламні, посередницькі та маркетингові послуги, консультації з питань організації будівництва, організує комерційні і комісійні магазини; здійснює пошук на ринках проектування (розробки), здачу в оренду; лізинг; здійснює заходи щодо маркетингу і реклами продукції у країні та за її межами, в тому числі організацію і проведення виставок, аукціонів; здійснює підбір, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

Дочірніми підприємствами компанії вважаються підприємства, контрольні пакети акцій яких входять до складу активів компанії. (Дочірні підприємства - відкриті або закриті акціонерні товариства (далі ВАТ, або ЗАТ наприклад ВАТ "Київміськбуд - 3", ВАТ "Київбудтранс" та інші). Керівники дочірніх підприємств входять до складу Ради директорів компанії В компанію, крім дочірніх підприємств, можуть входити асоційовані члени через передачу до статутного фонду компанії внесків.

В той же час, якщо компанією створюється нове підприємство, та його керівництво призначається і звільняється правлінням компанії Управління компанією здійснюють її вищі органи - конференція акціонерів (або загальні збори), спостережна рада, правління компанії.


2. Матеріально - технічна база будівельного комплексу


Матеріально -технічна база будівництва являє собою систему підприємств виробничої бази будівництва, промисловості будівельних матеріалів, організацій постачання і комплектування, а також інших підприємств промисловості і транспорту, обслуговуючих будівництво, у тому числі які експлуатують та ремонтують будівельні і транспортні машини, науково-дослідних установ, складів і баз.

Досвід будівництва, накопичений у багатьох державах, свідчить про те, що опереджаючий розвиток матеріально-технічної бази будівництва сприяє скороченню тривалості будівництва і підвищенню його технічного рівня, поліпшенню діяльності будівельних організацій.

Матеріальні ресурси надходять на будівництво з підприємств базових галузей промисловості, які виготовляють чорні і кольорові метали і вироби з них; вироби машинобудування; хімічну продукцію; ліс; електротехнічну продукцію, паливно-енергетичні матеріали; підприємств, акціонерних фірм і товариств по виробництву будівельних матеріалів - цемент, цеглу, будівельну кераміку полімерні і теплоізоляційні матеріали, скло та інші; підприємств виробничої бази будівництва - збірний бетон і залізобетон; монтажні вузли, дерев'яні вироби і конструкції, будівельні металеві конструкції бетонні і асфальтобетонні суміші і розчини, заповнювачі для бетонів.

Система забезпечення будівництва матеріально-технічними ресурсами базується на взаємній діяльності організацій постачання матеріалів і промислово-технологічного обладнання, які входять в склад матеріально-технічної бази будівельного комплексу; комерційних і державних організацій постачання; підприємств - постачальників; які забезпечують будівництво по замовленням, у порядку оптової або мілкодрібної торгівлі, а також по прямим господарським зв'язкам. Така схема обумовлена специфікою будівництва, яка полягає у слідуючому: значній різноманітності типів будівель і споруд, що зумовлює різний склад матеріальних ресурсів і обладнання, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт в залежності від призначення споруджуємих об'єктів; в змінах кількості і асортименту необхідних матеріалів, конструкцій і виробів по окремих періодах в залежності від етапів спорудження об'єкту, в нерівномірності обсягів виконуємих будівельно-монтажних робіт по періодах року під впливом кліматичних умов, наслідком чого є суттєві відмінності у споживанні матеріалів і виробів на протязі року; у розсередженності об'ектів будівництва на значні відстані від центрів управління, що обумовлює труднощі в організації забезпечення будівництва; в змінах місця знаходження будівельних організацій в зв’язку з переходом з одного будівельного майданчика на інший, що обумовлює необхідність створення тимчасових складських приміщень і змін схем транспортування матеріальних ресурсів.


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.