База данных страховой компании (ANTB)

Посмотреть архив целиком

(antb)


MEMBER('ANT')

! ÍÀ×ÀËÜÍÀß ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ

S PROCEDURE

M GROUP

M1 REAL,DIM(79,14) !T17

MK REAL,DIM(8,14)

MG REAL,DIM(350,14).

CODE

CLEAR(M)

BUFFER(LIC,0.9)

SET(LIC)

LOOP UNTIL EOF(LIC)

NEXT(LIC)

CLEAR(T17:RECORD)

T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T17,T17:C)

IF ~ERRORCODE()

M1[LIC:NREGION,1]+=T17:F001/1000 MG[LIC:NCITY,1]+=T17:F001/1000 M1[LIC:NREGION,2]+=T17:F004/1000 MG[LIC:NCITY,2]+=T17:F004/1000 M1[LIC:NREGION,3]+=T17:F010/1000 MG[LIC:NCITY,3]+=T17:F010/1000

IF T17:F018>0

THEN

M1[LIC:NREGION,4]+=T17:F018/1000 MG[LIC:NCITY,4]+=T17:F018/1000

ELSE

IF T17:F020>0

M1[LIC:NREGION,4]-=T17:F020/1000

MG[LIC:NCITY,4]-=T17:F020/1000...

CLEAR(T67:RECORD)

T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T67,T67:C)

IF ~ERRORCODE()

M1[LIC:NREGION,5]+=T67:A400N/1000

MG[LIC:NCITY,5]+=T67:A400N/1000

M1[LIC:NREGION,6]+=T67:A400K/1000 MG[LIC:NCITY,6]+=T67:A400K/1000 M1[LIC:NREGION,7]+=T67:A495N/1000 MG[LIC:NCITY,7]+=T67:A495N/1000 M1[LIC:NREGION,8]+=T67:A495K/1000 MG[LIC:NCITY,8]+=T67:A495K/1000.

CLEAR(F92:RECORD)

F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(F92,F92:FC)

IF ~ERRORCODE()

M1[LIC:NREGION,9]+=F92:F1/1000 MG[LIC:NCITY,9]+=F92:F1/1000 M1[LIC:NREGION,10]+=F92:F7/1000 MG[LIC:NCITY,10]+=F92:F7/1000 M1[LIC:NREGION,11]+=F92:F10/1000 MG[LIC:NCITY,11]+=F92:F10/1000

IF F92:F19>0

THEN

M1[LIC:NREGION,12]+=F92:F19/1000 MG[LIC:NCITY,12]+=F92:F19/1000

ELSE

IF F92:F21>0

M1[LIC:NREGION,12]-=F92:F21/1000

MG[LIC:NCITY,12]-=F92:F21/1000...

CLEAR(SVV:RECORD)

SVV:PNOM=LIC:PNOMBER

SVV:KZ=2

GET(SVV,SVV:K)

IF ~ERRORCODE()

M1[LIC:NREGION,13]+=SVV:CR2

MG[LIC:NCITY,13]+=SVV:CR2.

CLEAR(DF:RECORD)

DF:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(DF,DF:C)

IF ~ERRORCODE()

M1[LIC:NREGION,14]+=DF:S750N MG[LIC:NCITY,14]+=DF:S750N.

.

LOOP N#=24 TO 31

TER:KODT=N#

SET(TER:K,TER:K)

LOOP UNTIL EOF(TERR)

NEXT(TERR)

IF TER:KODT<>N# THEN BREAK.

LOOP M#=1 TO 14 MK[N#-23,M#]+=M1[TER:NREGION,M#]...

LOOP I#=1 TO 8

F:NKUST=I#+23

F:F1=MK[I#,5]

F:F2=MK[I#,6]

F:F3=MK[I#,7]

F:F4=MK[I#,8]

F:F5=MK[I#,12]

F:F6=MK[I#,4]

F:F9=MK[I#,10]

F:F10=MK[I#,2]

F:F11=MK[I#,9]

F:F12=MK[I#,1]

F:F13=MK[I#,11]

F:F14=MK[I#,3]

F:F15=MK[I#,13]

F:F16=MK[I#,14]

ADD(F).

LOOP I#=1 TO 79

F:NKUST=0

F:NREGION=I#

F:F1=M1[I#,5]

F:F2=M1[I#,6]

F:F3=M1[I#,7]

F:F4=M1[I#,8]

F:F5=M1[I#,12]

F:F6=M1[I#,4]

F:F9=M1[I#,10]

F:F10=M1[I#,2]

F:F11=M1[I#,9]

F:F12=M1[I#,1]

F:F13=M1[I#,11]

F:F14=M1[I#,3]

F:F15=M1[I#,13]

F:F16=M1[I#,14]

ADD(F).

LOOP I#=1 TO 350

F:NKUST=0

F:NREGION=0

F:NGOR=I#

F:F1=MG[I#,5]

F:F2=MG[I#,6]

F:F3=MG[I#,7]

F:F4=MG[I#,8]

F:F5=MG[I#,12]

F:F6=MG[I#,4]

F:F9=MG[I#,10]

F:F10=MG[I#,2]

F:F11=MG[I#,9]

F:F12=MG[I#,1]

F:F13=MG[I#,11]

F:F14=MG[I#,3]

F:F15=MG[I#,13]

F:F16=MG[I#,14]

ADD(F).

! PUT(F).

! ----- ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ------

AT2 PROCEDURE

YU DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

RECORD

ST STRING(140)..

GROUP,OVER(ST)

STRING(1)

ST2 STRING(32)

STRING(4)

ST3 STRING(@N-_8.2)

STRING(1)

ST4 STRING(@N_10.2)

STRING(1)

ST5 STRING(@N_8.2)

STRING(1)

ST6 STRING(@N_9.2)

STRING(1)

ST7 STRING(@N_8.2)

STRING(1)

ST8 STRING(@N_10.2)

STRING(1)

ST9 STRING(@N-_10.2)

STRING(1)

ST10 STRING(@N_10.2)

STRING(1)

ST11 STRING(@N-_9.2)

STRING(1)

ST12 STRING(@N_8.2)

.

YU1 DOS,ASCII,NAME('YU1.YU')

RECORD

STT STRING(130)..

GROUP,OVER(STT)

STRING(1)

ST02 STRING(32)

STRING(5)

ST13 STRING(@N_8.2)

STRING(3)

ST14 STRING(@N_9.2)

STRING(3)

ST15 STRING(@N_7.2)

STRING(3)

ST16 STRING(@N_9.2)

STRING(3)

ST17 STRING(@N_9.2)

STRING(3)

ST18 STRING(@N_8.2)

STRING(3)

ST19 STRING(@N-_8.2)

STRING(3)

ST20 STRING(@N_9.2)

.

M GROUP

M1 REAL,DIM(79,14) !T17

MK REAL,DIM(8,14)

MG REAL,DIM(350,14).

CODE

PN#=0

CREATE(YU)

ST='ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ'

ST=CENTER(ST)

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST=' ìëí.ðóá. '

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST=' ' ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ ¦ Äîõîä (áàëàíñîâàÿ ¦ Óñòàâíûé ¦ Ñòðàõîâûå ¦ Äîõîä (áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü) â % ê ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ Íàèìåíîâàíèå ¦ ïðèáûëü (óáûòîê) ¦ êàïèòàë ¦ âçíîñû

¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ ¦ ¦ ¦ ¦ óñòàâíîìó êàïèòàëó ¦ ñòðàõîâûì âçíîñàì¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè

¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1992 ¦ 1993 ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='

'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='

'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

CREATE(YU1)

STT='ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ '

STT=CENTER(STT)

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT=' (ïðîäîëæåíèå)'

ADD(YU1)

CLEAR(STT) STT='

'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ ¦ Ñ ò ð à õ î â û å ¦ Äîõîä îò èíâåñ- ¦ Äîõîä îò èíâåñò-ÿ ñòðàõ-õ ðåç-â â % ê ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ Íàèìåíîâàíèå ¦ ð å ç å ð â û ¦ òèðîâàíèÿ ñòðà- ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ ¦ ¦ õîâûõ ðåçåðâîâ ¦ óñòàâíîìó êàïèòàëó ¦ ñòðàõîâûì âçíîñàì ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè

¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1995 ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT) STT=' ‘

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦ 1 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)STT='

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

INS:NTER=0

SET(INS:K1,INS:K1)

LOOP UNTIL EOF(INSP) ! 1

NEXT(INSP)

PN#=0

if ins:nter>23 ! 2

THEN

ST2=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

ST02=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

ELSE

ST2='Èíñïåêöèÿ '

ADD(yu)

ST2=INS:NAME

ST02='Èíñïåêöèÿ '

ADD(YU1)

ST02=INS:NAME. ! 2

TER:KODT=INS:NTER

SET(TER:K1,TER:K1)

LOOP UNTIL EOF(TERR) ! 3

NEXT(TERR)

IF TER:KODT<>INS:NTER THEN BREAK.

IF INS:NTER>23 AND PN#=0 ! 4

F:NKUST=INS:NTER


Случайные файлы

Файл
133239.rtf
this.doc
MENEDJ2.DOC
27822-1.rtf
4243.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.