# àëåêñåé############################################### #0#;#5#:#A#5#9#####\#A#P#A#.#X#S#L#########U#n#k#n#o#w#n#################p#Ш#################∞#Ш#########

—лучайные файлы

‘айл
6882-1.rtf
58046.rtf
43506.rtf
157943.rtf
kursovik.doc