Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу (141340)

Посмотреть архив целиком

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Кожедуб Олена василівна

УДК 316.4: 355.235"377"
Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук


Київ – 2008


Дисертацією є рукопис:

Робота виконана на кафедрі соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник доктор соціологічних наук, доцент Цимбалюк Наталія Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин, м. Київ.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Лукашевич Микола Павлович, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, завідувач кафедри соціології і соціальної роботи, м. Київ кандидат соціологічних наук Полюга Василь Андрійович, Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ, начальник навчальної лабораторії кафедри управління повсякденної діяльності військ (сил) та служби штабів, м. Одеса.

Захист відбудеться 24 березня 2008 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.314.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий 22 лютого 2008 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.О. Тарабукін


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Демократичні перетворення, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, передбачають реформування Збройних Сил України та системи військової професійної освіти. Одним із проявів процесів їх соціальної трансформації стало створення навчальних закладів нового типу, серед яких важливе місце посідає вищий військовий навчальний заклад при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті. Організація навчання у такому закладі освіти супроводжується змінами у характері життєдіяльності курсантів та суттєво впливає на процеси їх професійного становлення.

У сучасному освітньому просторі України вищий військовий навчальний заклад при цивільному вищому навчальному закладі представлений Військовим інститутом, що функціонує у структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його діяльність є унікальним соціальним процесом, що потребує наукового обґрунтування, розробки та визначення теоретичних засад.

Однією з головних ознак освітнього процесу у вищому військовому навчальному закладі при цивільному вищому навчальному закладі є модернізація організації соціального часу, його спрямованість на формування соціальної активності курсантів. Змістовні зміни службового та позаслужбового часу курсантів такого закладу освіти передбачають використання соціальних ресурсів вільного часу та культурно-дозвіллєвої діяльності.

Об’єктивні зміни у життєдіяльності курсантів пов’язані зі змінами структури їх вільного часу, змістовного наповнення та функціональної спрямованості їх культурно-дозвіллєвої діяльності.

У цих умовах особливої актуальності набуває дослідження впливу динамічних змін у структурі вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу на характер їх професійного становлення, формування їх ціннісних орієнтацій.

Незважаючи на значну кількість соціологічних досліджень, пов’язаних з аналізом проблем організації вільного часу представників різних соціальних груп, вільний час курсантської молоді, його структура, змістовне наповнення та функціональна спрямованість практично не досліджувались. Окремі соціологічні розвідки, присвячені аналізу проблем у сфері вільного часу та дозвілля військовослужбовців, не пояснюють усіх соціальних процесів, які відбуваються в цій царині. Недостатність таких дослід-жень у минулому пов’язана, насамперед, із закритістю військового середовища. Функціонування вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті, створює умови для організації та проведення таких досліджень.

Сьогодні виникає нагальна потреба в обґрунтуванні наукових засад організації вільного часу та дозвілля курсантів, подоланні протиріч між усталеною системою організації вільного часу та дозвілля у вищому військовому навчальному закладі та реальними культурно-дозвіллєвими потребами курсантів.

Зазначена ситуація актуалізує наукову проблему, що полягає у невідповідності між необхідністю наукового обґрунтування соціально зумовленої структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при класичному університеті, її змістовного наповнення і функціональної спрямованості та недостатністю наукових знань щодо впливу соціальних факторів на динаміку структури вільного часу курсантів різних категорій.

Дослідження динаміки структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті, базувалось на теоретичних засадах, розроблених класиками протосоціологічного періоду – Аристотелем, Т. Мором, Т. Кампанеллою, Ш. Фур’є, Р. Оуеном, А. Сен-Сімоном; представниками соціології вільного часу та дозвілля радянського періоду – С. Струміліним, Г. Пруденським, В. Патрушевим, Г. Орловим, Б. Грушиним, А. Неценко, В. Піменовою та іншими; представниками західної соціології вільного часу Ж. Дюмазедьє, Ж. Фурастьє, К. Робертсом, С. Паркером та іншими; представниками сучасної української соціології вільного часу – Л. Азою, В. Бочелюком, В. Пічею, І. Петровою, О. Сасиховим, О. Семашко, Н. Цимбалюк.

Вивчення динамічних змін у структурі вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу спонукало до використання результатів досліджень В. Артемова, В. Байкова, Л. Гордона, Б. Грушина, А. Земцова, Г. Зборовського, Е. Клопова, Б. Мінца, В. Нечаєвої, Г. Орлова, В. Патрушева, В. Піменової, В. Пічі, Г. Пруденського, О. Сасихова, Е. Соколова, Н. Цимбалюк та інших науковців, які розглядали філософські, економічні, соціальні, психологічні, педагогічні та культурологічні аспекти вільного часу і дозвілля.

Належність курсантів вищого військового навчального закладу до соціальної групи “молодь” зумовила використання дисертантом теоретичних напрацювань Т. Гончара, М. Дрьоміна, М. Лукашевича, І. Мельникова, В. Пилипенка, А. Ручки, Г. Северухіної, А. Соколова, В. Талиньова, Ю. Трофімова, С. Цюлюпи, Т. Черніговець, М. Яницького, О. Ярової та інших науковців, які досліджували процеси соціалізації і формування ціннісних орієнтацій молоді; психолого-педагогічні аспекти вільного часу юнацтва та студентства.

Врахування того факту, що за професійною спрямованістю курсанти вищого військового навчального закладу належать до професійної групи “військовослужбовці”, спонукало до аналізу результатів досліджень Е. Афоніна, який вивчав соціальні та соціально-психологічні проблеми становлення Збройних Сил України; В. Полюги, який досліджував проблеми соціалізації і ціннісних орієнтації військовослужбовців; Ю. Рибіна й О. Яковлєва, які вивчали бюджет часу та вільний час військовослужбовців як фактори різнобічного розвитку їх особистості.

Мета дослідження: охарактеризувати динаміку структури вільного часу вихованців військових навчальних закладів з врахуванням соціальних факторів, що зумовлюють її перебіг у сучасному вищому військовому навчальному закладі при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті.

У рамках поставленої мети автором вирішувались такі завдання:

Розкрити зміст понять “вільний час курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті”, “структура вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті”, “динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті”.

Проаналізувати соціальні погляди та концепції вільного часу як відображення динамічних змін у його структурі, що дасть можливість сформувати теоретичні засади дослідження структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу.

Визначити основні характеристики динаміки структури вільного часу вихованців військових навчальних закладів (ХVІІІ–ХІХ ст) та курсантів військово-навчальних закладів (ХХ ст).

Дослідити орієнтації курсантів на культурно-дозвіллєву діяльність і встановити соціальні фактори, що зумовлюють динаміку їх змін.

Визначити структуру вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті, та виявити соціальні фактори, що впливають на її динаміку.

Об’єктом дослідження є структура вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті.

Предметом дослідження є динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, класичному університеті.


Случайные файлы

Файл
118922.rtf
158396.rtf
153528.rtf
9998.rtf
29959-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.