Релігія в житті українського народу (138971)

Посмотреть архив целикомРЕЛІГІЯ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУПлан


Неоднозначність впливу релігії на різні сфери суспільного життя. Релігія в житті українців

Релігія і вільнодумство і атеїзм. Історичне підгруддя і реалії сьогодення

Свобода совісті як форми запобігання і вирішення соціальних конфліктів на релігійному ґрунті

Форми втілення свободи совісті в сучасних країнахНЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ВПЛИВУ РЕЛІГІЇ НА РІЗНІ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. РЕЛІГІЯ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ


Релігія, яка пристосовувалася і пристосовується до всього, в тому числі і до вільнодумства і атеїзму, завжди грала і продовжує грати значну роль у житті суспільства. Ця роль дуже багатопланова і неоднозначна.

Релігія мала і до цього часу має дуже сильний вплив на широкі верстви людей, які шукають задовільнення своїх земних, але прийнявших форму релігійних потреб. Люди прагнуть виразити релігійні почуття, настрої, надії в певному образі особистості і суспільної поведінки, образі життя в цілому. Усяка релігія формує у віруючих певні моральні норми, цінності, критерії відношення до інших людей соціальних спільностей, інститутів, закладів, держави в цілому, сприяє розповсюдженню певних життєвих установок, певної ідеології.

Будь-яка релігійна конфесія завжди прагнула задовольнити природне прагнення людини знайти вирішення проблем виникнення природи і людського суспільства, становлення духовного світу людей. Вона дає людям дуже просту, легко зрозумілу картину буття. Невипадково довгий час в історії людства релігія і церква були хранителями і розповсюджувачами позитивних знань про існуюче. При храмах Давнього Єгипту, наприклад, існували школи, в яких вивчалися не тільки релігійні міфи і культи, але і грамота, мистецтво керування державними справами, воєнна справа, медицина тощо. В похмурих келіях священнослужителів Київської Русі писалася її історія. При монастирях і храмах створювалися школи, бібліотеки. В палких диспутах середньовічних схоластів загострювалась зброя логіки, розроблялися різні підходи до вирішення життєво важливих проблем людського буття.

Релігійна тема була улюбленим сюжетом малюнків доісторичних художників. В епоху немовлятства і юначества народів їх мистецтво так чи інакше було виразом релігійних ідей. Художники, скульптори Давньої Індії, Єгипту, Китаю, Давньої Греції з великою майстерністю відтворювали релігійні міфи, створювалися неперевершені візірці красоти. Релігійна тема домінувала в мистецтві середньовіччя, яке прагнуло відтворити велич людського духу. Починаючи з епохи Ренесансу, з робіт Рафаеля, Леонардо да Вінчі і до сього часу багато великих мислителів і митців віддавали і віддають церкві силу свого таланту, олюднюючи релігійні міфи.

Важко перебільшити значення релігії у формування гуманних і моральних принципів. Християнство, наприклад, узагальнело і зібрало в нравственний кодекс такі великі норми людської моралі, які викладені у десяти заповедях Моїсея (не вбивай, не кради тощо) і у шести заповідях Іісуса Христа (накорми голодного, одягни голого тощо). Навіть непримиримі атеїсти, такі, як Вольтер, не заперечували моральний зміст і значення релігії, вважаючи, що тільки визнання всевидячого, всесильного, караючого і нагороджуючого бога з’являється основою моралі. Досить згадати з цього проводу славозвісні слова Вольтера: «Якби бога не було його слід було б видумати».

Релігія завжди була фактором, що консолідував етнічні спільноти, формував у них звичаї, традиції і системи цінностей, етнічну самосвідомість. Добре відомо з історії, що саме православ’я зіграло визначну роль у консолідації мешканців Середнього Придніпров’я, Закарпаття, Буковини і інших областей в українську націю.

Таким чином релігія з моменту свого виникнення була і залишається важливим елементом духовної культури суспільства. Церква і релігійні організації грали і продовжують грати видну роль у політичному і державному об’єднанні народів. Добре відомо, що введення у 988 р. християнство в Київській Русі сприяло консолідації давньоруських земель і створенні централізованої держави.

Добре відомо також і те, що не раз релігія під прапором єресів виступала ідеологічним виправдовуванням цілого ряду прогресивних рухів. Так у період реформацій лютеранство виражало загальнонаціональний рух німців проти папської влади. Під релігійним прапором розгорнувся гуситський рух в Чехії. Аналогічно, український народ під прапором боротьби проти Брестської унії виступав проти поневолення українських земель панською Польщею. У сучасній Україні вимога автокефалії української православної церкви по суті є релігійною формою виразу інтересів соціальних сил, які відстоюють державну незалежність України.

Звичайно, радикальні соціальні зміни, які відбулися у сучасному світі, суттєво вплинули на взаємовідношення релігії і суспільства. У процесі цих змін і під їх прямим впливом релігія в багатьох місцях Земної кулі перестала бути пануючою формою ідеології, а церква втратила колишнє значення. Тим не менш в багатьох країнах, особливо в ісламських, вона продовжує утримувати міцні позиції. В цих країнах Шаріат, який виходить з Корану, продовжує залишатися збірником законів, регулюючих не тільки релігійні, але і громадянські сімейно-брачні, побутові, уголовні й інші відношення мусульман, а також умови діяльності духовних суддів.

Але треба відмітити і те, що в історії і сьогоденні не було і нема релігій взагалі, як не було і нема віруючих взагалі. Завжди були і є конкретні релігійні течії, послідовники якихось релігій. Як правило, майже у кожній країні і у кожного народу була і є не одна, а декілька різних релігій і церков. Створюючи різні системи цінностей, установок і оцінок, вони вступають в дуже складні, а часто і суперечливі відношення, втягуючи віруючих у вирішення своїх богословських і соціально-політичних претензій. В історії багатьох народів і країн, та і у сьогоднішні часи нерідкі випадки, коли якась пануюча конфесія, уклавши гласну або негласну угоду з державною владою, переслідує інші релігійні течії і інаковірців. Трагічних соціальних конфліктів на релігійному ґрунті не минув мабуть, жоден народ. Так, переслідування єресей, охота за відьмами тощо, вписана вогнем і мечем в історію середньовічної Європи. Мабуть самими похмурими в історії України були часи, коли український народ насильством греко-католиків, що уклали Брестську унію, залишився на довгі роки без вищої духовної ієрархії. Якщо звернутися до сьогоднішньої України, то в ній зараз нараховується більш ніж 60 конфесій і релігійних напрямків. Деякі з них, наприклад українська автокефальна церква, українська православна церква Київського патріархату, українська православна церква знаходяться в дуже складних відношеннях одна з одною. Це неминуче викликає і соціальну напругу.


РЕЛІГІЯ І ВІЛЬНОДУМСТВО І АТЕЇЗМ. ІСТОРИЧНЕ ПІДГРУДДЯ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ


В історії людства релігія ніколи не була безроздільно пануючим світоглядом. Поряд з нею і у боротьбі з нею завжди існувало вільнодумство і атеїзм як система поглядів і суспільно-політична практика, що заперечували релігію.

Перші атеїстичні погляди ґрунтувалися на соціальній мотивації. У давньоєгипетському літературному пам’ятникові «Пісні арфиста», у давньовавілонських літературних пам’ятниках «Діалоги пана з рабом», «Поема про страждаючого грішника» підривалася віра у божественну справедливість і божественну всемогутність. Життя нестерпно тяжке. Крізь обман, бездушшя, прагнення скривдити людину. Одні вмирають далеко від рідного дому у рабстві, а інші живуть у палацах. Після смерті для них будують розкішні гробниці. Хто створив цей світ? Людина звертається до богів але вони не йдуть їй на допомогу. Чи можна шанувати таких богів?

Мабуть Давня Греція була батьківщиною іншого шляху критики релігії. Давньогречеські філософи-матеріалисти почали протиставляти релігійному світогляду атеїстичний світогляд. Цей космос, казав Геракліт, не створений ніким з богів, а завжди був, є і буде вічним вогнем, який закономірно спалахує і закономірно згасає. У часи пізньої античності Епікур і Лукрецій Кар і їх послідовники висунули етичне обґрунтування атеїзму. Страх перед богами, вважали вони, це головне, що заважає людині бути щасливою. Головний засіб позбавлення від релігії - це розповсюдження знання про природу речей.

У похмуру епоху Середньовіччя релігія перетворилася в пануючу ідеологію, а релігійні норми стали не тільки моральними принципами, але і державними законами. Тим не менш атеїзм не був відкинутим і розвивався у теологічній оболонці. П’єр Абеляр, наприклад, у протилежність тертуліановському принципу примату віри над розумом «Вірую, тому що абсурдно» висунув тезис про сполучення віри і розуму. Сумнів, казав він, - це єдиний шлях до істини. Науки, щоб відстояти можливість незалежного від теології і церкви шлях наукового дослідження, підхоплюють тезу Авероеса про двоїстість істини. Науці нічого робити у питаннях богослов’я, говорили Р.Бекон, В.Оккам і інші.

В епоху Відродження прагнення науки і філософії відокремитися від релігії і церкви приймають форму відкритого бунту. М. Копернік будує геліоцентричну модель Всесвіту, що прямо суперечила біблейській моделі. Галілео Галілей винайшов телескоп і дав можливість кожному переконатися у правоті поглядів Коперника. Дж.Бруно переробляє теорію Коперніка у вчення про безмежність Всесвіту. Подалі у працях Кеплера, Тихо Браге і інших астрономів закладуються підвалини сучасних наукових уявлень про будову Космоса, в яких не залишається місця для бога.


Случайные файлы

Файл
166462.rtf
32980.rtf
55238.rtf
63905.rtf
61291.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.