( ) (135345)

1.

1. LG

2.


2.

1. - GHX-308A

1.3

1.4 , ()

1.5

1.5.1 (KSU)

1.5.2

1.5.3 KSU

1.5.4 (MFU)

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13 ( )

1.5.15


2. - GHX-36

2.3

2.4

2.5

2.5.1 (KSU)

2.5.2

2.5.3 KSU

2.5.4

2.5.5 VAU

2.5.6 MDF

2.5.7 (CO/PBX)

2.5.8

2.5.9

2.5.10 (SLT)

2.5.11

2.5.12

2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16 SIU

2.5.17 ( )

2.5.18


3. - GHX-46

3.3

3.4

3.5

3.5.1 (KSU)

3.5.2

3.5.3 KSU

3.5.4

3.5.5 VAU

3.5.6 MDF

3.5.7 (CO/PBX)

3.5.8

3.5.9

3.5.10 (SLT)

3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14

3.5.15

3.5.16 SIU

3.5.17 ( )

3.5.18

3.5.19


4. - GHX-308/616/36/46


5. - GHX-308A/616/36/46

5.1

5.2

- (FLASH 01)

- (FLASH 02)

- (FLASH 03)

- (FLASH 04)

- (FLASH 05)

- (FLASH 06)

- (FLASH 07)

- (FLASH 08)

- (FLASH 10)

- (FLASH 11)

- (FLASH 12)

- (FLASH 13)

- (FLASH 14)

- (FLASH 14)

- (0) (FLASH 13)

- (FLASH 15)

- (FLASH 16)

- (PBX) (FLASH 17)

- /ܔ (FLASH 18)

- (FLASH 19)

- (SMDR) (FLASH 20)

- (FLASH 21)

- (PBX) (FLASH 21)

- (FLASH 22)

- (FLASH 23)

- (FLASH 24)

- (FLASH 25)

- (FLASH 27)

- (FLASH 28)

- (FLASH 29)

  1. (FLASH 30)

- (FLASH 31)

- (FLASH 33)

- (FLASH 34)

- (FLASH 35)

- (FLASH 36)

- (FLASH 37)

- (FLASH 38)

- (FLASH 39)

5.7 - (I) (FLASH 40)

- (FLAHS 41)

- (FLASH 42)

- (FLASH 43)

- (FLASH 44)

- (FLASH 45)

- (FLASH 46)

- (FLASH 47)

- SMDR (FLASH 48)

- (FLASH 49)

5.8 (FLASH 50)

- (FLASH 51)

  1. - (II) (FLASH 52)

- (FLASH 53)

- (FLASH 54)

- (VAU) (FLASH 55)

- (FLASH 56)

- (FLASH 57)

- (VAU) (FLASH 58)

- (VAU) (FLASH 59)

- (FLASH 60-65)

- DISA (FLASH 66)

- DISA (FLASH 67)

- DISA (FLASH 68)

- DISA (FLASH 69)

- (FLASH 76). GHX-308A.

- (FLASH 77). GHX-308A

- (FLASH 78). GHX-308A

- (FLASH 79). GHX-308A

5.10

- (FLASH 70)

- (FLASH 71)

- (FLASH 72)

- (FLASH 73)

- (FLASH 74)

- (FLASH 75)

- (UCD)

(FLASH 76)

- DISA (FLASH 77)

- DISA (FLASH 78)

- DISA (FLASH 79)- ( VAU) (FLASH 83)

- ( VAU) (FLASH 84)

- DISA (FLASH 85)

- (FLASH 86). GHX-616

- (FLASH 87). GHX-616


- (FLASH 88). GHX-616

- (FLASH 89). GHX-616

1. LG
GHX-308A

GHX- 616

GHX- 36

GHX- 46

GDK- FPII

GDK- 100

GDK- 162

(*)

SDM

SDM

SDM

SDM

TDM/ PCM

TDM/ PCM

TDM/ PCM

-

-

-

-

8

32

72

8

12

32

40

34

72

186


3

5

12

14

20 (-) 34 ( ISDN PRI)

32 (-) 48 ( ISDN PRI)

96

4 (2)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

4 (2)

+24 , 1,2 A

+24 , 2,5 A

+28 , 2,5

+28 , 3,5 A

+5 , -5 +24 , -48

+5 , -5 +24, -48

+5 , -5 +24

110/ 220

110/ 220

110/ 220

110/ 220

110/ 220

110/ 220

110/ 220

24 , 9 /

24 , 9 /

24 , 20 /

24 , 30 /

24 , 9 / 20 / 40 /

24 , 9 / 20 / 40 /

24 , 20 /

375 272 67

420 310 87

494 375 122

547 417 135

463 403 160

420 401 187

370 496 415


- .
, VIP-.
. .