Внутрішня гармонія та психічне здоровя (129218)

Посмотреть архив целиком

Внутрішня гармонія та психічне здоров’я


План

Вступ

  1. Вплив негативного психоемоційного стану на різні сфери життя людини.

  2. Внутрішня гармонія – шлях до психічного здоров’я людини.

  3. Формування нових життєвих стратегій як умова психосоціального благополуччя.


Вступ.


Одним із найважливіших компонентів індивідуального здоров'я людини - є психічне здоров'я, яке взаємопов'язане із фізичними та духовними структурними компонентами здоров'я людини. Мабуть не один раз Ви спостерігали за роздратованим касиром у касі, коли стояли у черзі, або водієм, який нервово сигналить, або кричить на пішоходів, а можливо й самі потрапляли під вплив негативних емоцій. І ця тенденція не є випадковістю, тому, що за даними ВОЗ кожен третій мешканець України має відхилення саме у стані психічного здоров'я. Це виражається у появі таких патологічних станів, як астенічні та невротичні стани, депресія, вегето-судинна дистонія тощо.  Такі хворобливі психоемоційні стани не можуть не впливати на фізичне здоров'я і можуть привести до серйозних серцево-судинних захворювань і різноманітних розладів у функціонуванні органів та систем всього організму.


  1. Вплив негативного психоемоційного стану на різні сфери

життя людини.


Безперечно паталогічний психоемоційний стан людини відіграє негативну роль майже у всіх сферах життєдіяльності. У професійній сфері: зниження рівня працездатності, погіршення стосунків з колегами (різного роду конфлікти та ін.). У побутовій та сімейній сфері: погіршення взаєморозуміння з членами родини, близькими та рідними людьми, порушення статевих відносин тощо. Науково обґрунтованим є той факт, що фізичне, психічне й духовне здоров'я  взаємопов'язані між собою, тобто якщо людина має певні відхилення у психіці, то це безумовно відобразиться на інших гранях, які й складають індивідуальне здоров'я людини.

Підходячи до цього питання з позиції системного підходу, правомірно стверджувати, що відновлення здоров'я людини повинно складатися з певного комплексу дій, які будуть позитивно та всебічно впливати на організм людини.

По-перше, треба звернути увагу на те, який ви ведете спосіб життя. Встановіть для себе оптимальний режим дня. Визначте для себе час коли б ви могли харчуватися, працювати й відпочивати. Включіть до своєї життєдіяльності певне фізичне навантаження, що спричиняє посилене виділення ендорфінів у кров. Ендорфіни викликають стан своєрідної ейфорії, відчуття радості, фізичного і психічного комфорту, затамовують почуття голоду, болю, невпевненості у собі, отже, значно покращують психоемоційний фон людини. Рекомендовано застосовувати фізичне навантаження такого об'єму й інтенсивності, від якого б ви не відчували гострого виснаження, а навпаки, щоб це сприяло гарному самопочуттю. До активних занять фізичними вправами можна включати: прогулянки на свіжому повітрі, бажано на території парків й озеленених місць, біг підтюпцем, а також використання комплексів ранкової гімнастики та інші доступні й нескладні види та форми фізичної активності.

По-друге, намагайтеся не піддаватися впливу негативних емоцій, а налаштовувати себе  на оптимістичний лад. Позитивні емоції сприяють створенню т.з. "ланцюгової реакції" доброзичливості, яка позитивно впливає на стосунки з оточуючими вас людьми. Ще стародавні східні філософи говорили  "Не дозволяйте ніколи незадоволеності, презирству, жадібності, ревнощам та іншим низьким інстинктам торкнутися вашого розуму. Такі емоції створюють негативні струми, отруюють розум і тіло, результатом чого буде хвороба. Дисциплінуйте ваші емоції, будьте щасливими і не дозволяйте зовнішнім обставинам впливати на вас!" І дійсно поведінка й вчинки людини в значній мірі обумовлені її життєвою філософією, складом думок і особистими якостями. Не випадково винуватцями конфліктних ситуацій частіше за все є егоїстичні, надмірно честолюбні, зарозумілі, заздрісні, злопам'ятні, мстиві люди. Для попередження конфліктів психологи та психогігієністи  рекомендують кожній людині постійно прагнути до подолання негативних якостей свого характеру, виховуючи позитивні, до них належать: повага до людей, ввічливість, скромність, тактовність, благородність тощо. І взагалі не шкодуйте казати людям просто добрі, позитивні слова, адже це набагато краще та корисніше як для вас так і для оточуючих вас людей.

Якщо ж все-таки ви відчуваєте, що не спроможні подолати негативні емоції у тій чи іншій ситуації, то спробуйте ізолювати себе у безлюдному, спокійному місці, щоб не завдати шкоди оточуючим вас людям і не намагайтеся приховувати свої емоції - звільніть їх через плач, тому, що сльози - це захисна реакція організму і вони виводять із організму токсичні речовини, які утворюються внаслідок стресу.  Ще у цих випадках ефективними будуть засоби ароматерапії, самонавіювання та методики психофізичної релаксації, котрі зараз набувають все більшої  популярності.


2. Внутрішня гармонія – шлях до психічного здоров’я людини.


 Гармонія – це процес взаємного погодженого розвитку, або, користуючись сучасною науковою термінологією, коеволюції (М.Ф. Моісеєв). Безумовно в процесі цього розвитку, погодженість зростає. Гармонізація як прагнення до гармонії представляє собою ціннісну перспективу, норму поведінки, яка реалізується в певних соціальних і гносеологічних обставинах.

У рамках діалектичної концепції єдності людини і природи гармонізацією буде не зведення людини до природи, не максимально можливе збільшення функціональних зв’язків між людиною та природою, і не чисте споглядання нею природи, а досягнення злагоди між розвитком природного середовища і сутнісних природних потенціалів людини.

Людина мусить жити в злагоді з навколишньою природою. Зрозуміло, що це положення не суперечить тому, що людина повинна дотримуватися своєї внутрішньої природи. Більш того, саме відповідність людини своїй внутрішній природі веде до її злагоди з зовнішнім світом. Внутрішня гармонія в самій людині є суттєвою запорукою гармонії зовнішньої.

Розвиток внутрішньої гармонії це одне з найважливіших завдань ще й тієї причини, що лише в стані спокою нормально протікають усі психічні процеси, а коли здорова психіка фізіологічний стан організму зазвичай теж у нормі.


  1. Формування нових життєвих стратегій як умова психосоціального

благополуччя


За умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають питання формування людиною нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Чим потужніший життєвий ресурс людини, чим ширші її соціальні можливості, тим легше їй здолати кризові настрої, оволодіти конструктивно-перетворювальною позицією. Однак на тлі суспільних негараздів, нестабільності повсякденних умов життя та труднощів пристосування до них, формування самодостатньої, цільної та зовнішньо і внутрішньо гармонійної  особистості є вельми складним завданням.
Сучасний світ через свою складність, динамічність та суперечливість створює різноманітні проблеми для людини і владно вторгається в її особистісний простір. Соціально-технологічний прогрес спричиняє зростання негативного впливу на особистість інформаційних потоків; збільшення повсякденних фізичних та психологічних навантажень; загострення екзистенціонального почуття страху, невпевненості, розгубленості та розчарування. Усе це негативно позначається на здоров'ї людини загалом і на психічному здоров'ї зокрема. Ураховуючи те, що людське життя є найвищою суспільною цінністю, перед людством постає ряд важливих завдань, серед яких найважливішим є вирішення проблеми збереження здоров'я людини, причому не тільки фізичного, а й психічного.

Державою передбачені  певні механізми здійснення права людини на здоров'я. однак, що стосується психічного здоров'я, то воно залишається поза увагою. Слід зазначити, що йдеться не про психічно хворих людей, а про право психічно здорової людини зберегти своє  психічне здоров'я у будь-яких умовах життєдіяльності

Зважаючи на це, сьогодні вітчизняна наука починає успішно інтегруватися у просторі самовдосконалення людини, орієнтуючись на гуманістичні ідеали. Більше того, цей простір , перш за все у філософії та психології, набуває чітко виражених наукових форм. Свідченням цього є порушення руху транс персональної психології, яка включає все цінне у сфері досягнення людиною внутрішньої гармонії та гармонії з оточуючим світом.

Збереження  фізичного і психічного здоров'я особистості, зокрема підростаючого покоління  – одне  з найважливіших завдань нашого суспільства і, насамперед, системи освіти. Існує значне розходження і відносно визначення основних дефініцій „здоров'я". У літературі, як зарубіжній, так і вітчизняній, підкреслюється необхідність розглядати  здоров'я не тільки як категорію медичну, але й соціально-психологічну і філософську

Такий підхід, на нашу думку, має сенс, оскільки людина – істота не стільки біологічна, скільки соціальна. Прояви її здоров'я або нездоров'я пов'язані не тільки з нормальним функціонуванням організму, а й обумовлені її психосоціальним благополуччям, ефективною соціально-психологічною адаптацією, власною реалізацією  в оточуючому світі. Тому, на наш погляд, категорія „здоров'я індивіда" може і повинна розглядатися у контексті  постановки і вирішення цілого ряду питань, що стосуються психологічних характеристик особистості, зокрема проблеми її психічного здоров'я.
Тенденція визначення здоров'я з урахування соціально-психологічних аспектів життєдіяльності та існування людини простежується у чисельних наукових працях. Багато науковців намагалися дати визначення поняттю „здоров'я", серед них можна виділити Ю.П.Лісіцина, І.І. Брахмана,  Є.Н Кудрявцева, Г.П.Апанасенко,  Д.Д.Венедиктова, Т.Є.Бойченко.
Вихід за межі визначення здоров'я як медичної категорії може бути пов'язаний з недостатністю спроб підвищити рівень здоров'я особи через акцент на формування лише фізичного і соматичного здоров'я. Співвідношення і оцінки означених понять – фізичного, соматичного, психічного, психологічного здоров'я, обговорювались у численних наукових працях.


Случайные файлы

Файл
задача 92.doc
72276-1.rtf
183639.rtf
165762.rtf
129426.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.