Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом (127798)

Посмотреть архив целиком

План

Вступ …………………………………………………………………...… 3

Частина І. Сексуальність людини………………………………………….. 5

  1. поняття сексуальності…………………………………………….. 5

  2. психосексуальний розвиток……………………………………… 8

Частина ІІ: Вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними………………... 14

2.1. внутрішній ідеальний образ чоловіка………………………………. 14

2.2. динаміка і відносність сексуальної норми…………………………. 17

2.3. сексуальна патологія………………………………………………… 19

2.3.1. види порушень психосексуального розвитку ………………….. 20

2.3.1.1. порушення психосексуальних орієнтацій за об'єктом (що заміщує нормальний об'єкт)…………………………………………. 21

2.3.1.2. порушення психосексуальних орієнтацій за віком об'єкта.. 23

2.3.1.3 порушення психосексуальних орієнтацій за способом реалізації сексуальних дій…………………………………………… 24

Частина ІІІ: Емпіричне дослідження……………………………………… 26

3.1. предмет та гіпотеза дослідження…………………………………… 26

3.2. методика дослідження………………………………………………. 26

3.3. результати дослідження……………………………………………... 27

3.4 аналіз результатів…………………………………………………….. 29

3.5. висновок……………………………………………………………… 29

Закінчення ………………………………………………………………. 30

Список літератури………………………………………………………. 31

ВСТУП

Однією з найбільш актуальних проблем, в силу її маловивченності в сучасній психології і суміжних галузях, а також у силу її значимості в міжособистісних і, головне, у сімейних відносинах є сексуальність людини.

Відношення суспільства до сексуальних проблем, із часом значно змінилося. Усі більш терпимим стає відношення до дошлюбних зв'язків і позашлюбних вагітностей, до пізнього вступу в шлюб і холостяків; а також до індивідуальних особливостей сексуальності людини. На наш погляд, змінилися і поняття жіночності та мужності: якщо 100-200 років тому жінка повинна була бути м'якої, ніжної, замкнутої на сім'ї і дітях, залежної від чоловіка, то в наш час рівноправності обох статей вона набуває чоловічих рис поводження і характеру – енергійність, підприємливість, орієнтованість на суспільну діяльність та ін. Зі свого боку, "ідеальний чоловік", не загубивши такі традиційні риси, як сила, різкість, біологічність у підході до жінки, достатня грубість почуттів і поводження, включає і більш зм'якшені прояви, деяку фемінізацію. Для успішного виконання суспільних обов'язків більш, ніж сила і спритність, необхідно уміння уживатися з навколишніми, знаходити спільну мову, словом – співробітництво, а не агресивність.

Погляди та ідеали змінюються.

Але в той самий час, на наш погляд, за останні роки різко зросла кількість розлучень, з яких більш ніж в 30 % випадків мотивами розлучень є “статева незадоволеність”, що на наш погляд, є саме результатом невідповідності реального партнера внутрішньому ідеальному образу.

Інтимні відношення – частина загальних відношень, і в них, як у лінзі, фокусуються всі плюси і мінуси взаємовідносин партнерів.

Статева незадоволеність, скарги на яку пред'являє усе більше число людей, може приводити до розвитку застійних і запальних явищ у статевих органах, безплідності, росту міоми матки і ендометриозу, неврозам (біля 60% у структурі неврозів у жінок і чоловіків), прояву схованих психічних захворювань, розладам ерекції і сім'явивергання в чоловіків, зрідшанню оргазму в жінок.

Саме тому ми вважаємо дуже важливим і актуальним дослідження сексуальності людини та визначення характеру впливу внутрішнього ідеального образу сексуального партнера на розвиток і формування сексуальних відносин. Розуміння сутності внутрішнього ідеального образу і виявлення його місця в сексуальності та впливу на сексуальну поведінку може служити профілактичним цілям по запобіганню сексуальний дизгамій.

Предмет дослідження: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними.

Об'єкт дослідження: сексуальність людини.

Мета:

 1. довести що вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від рівня домагань особистості.

Задачі:

 1. дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з нормальними гармонійними сексуальними відносинами;

 2. дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з дисгармонійними сексуальними відносинами;

 3. виявити зв’язок між невідповідністю ідеального образа реальному партнеру та розладами у відносинах; ступінь впливу внутрішнього ідеального образу на розвиток сексуальних відносин;

 4. визначити рівень домагань особистості.

 5. простежити взаємозв'язок рівня домагань особистості та впливу ступеня збігання внутрішнього ідеального образу чоловіка з реальним партнером на рівень задоволення відносинами з ним.

Гіпотеза: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від рівня домагань особистості.

Частина І. СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

1.1. ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ

Одним з основних факторів, що спонукують людей до інтерперсональних контактів і зв'язків, є сексуальність. Варто підкреслити, що незважаючи на поширеність різних поглядів, що вважаються труізмами тільки на підставі їхнього глибокого укорінення у свідомості, а також незважаючи на постійний інтерес до сексуальності, на даний момент існує набагато менше систематичних досліджень сексуальності, чим інших важливих психічних процесів. Це ж відноситься і до теоретичних концепцій сексуального потягу, сексуального бажання, статевої збудженності чи сексуального порушення.

Сексуальність, у тлумаченні З.Фрейда, є усією психічною діяльністю людини, зв'язаної з дозріванням людського організму і з освоєнням зовнішнього і внутрішнього світу. [10]

Це те, що складається з урахування відмінності статей, отримання задоволення, продовження роду та характеру прихованого непристойного”.[8].

Однак і дане, настільки розширене фрейдівське трактування, ми не можемо назвати поясненням суті сексуальності.

Аналізуючи сексуальність, сексологи прийшли до висновку, що вона є уродженою потребою і функцією організму, подібно процесам подиху, травлення й ін.

Хріпкова А. Г. вважає, що статева потреба повинна розглядатися в двох аспектах:

 • це потреба, що притаманна людині постійно;

 • це конкретний потребний стан людини, який відчувається як статеве бажання, що спонукає її до певного роду діяльності, спрямованої на задоволення цієї потреби, та в результаті її задоволення на деякий час зникаюче. [6]

Факт статевої потреби у людини та тварини виражають в біології тим, що в них припускає “статевий потяг”. При цьому допускають аналогію з потягом до прийняття їжі, голодом. Визначення, що відповідало б слову “голод” в народній мові немає; наука використовує слово “лібідо”. [9]

Статева потреба – (лат. libido – страсне бажання) – багатозначний термін, що визначає і сексуальне бажання взагалі, та прагнення до тілесного зближення з певною людиною, і мотиваційний аспект сексуальності.

Лібідо, зовсім аналогічно голоду, називається сила, в якій виражається потяг, у даному випадку сексуальний, як у голоді виражається потяг до їжі”.[8, с. 199]

Лібідо – з початку визначало психічну енергію, що міститься в основі всіх сексуальний проявів індивіда, використовувалось як синонім до поняття “сексуальний потяг” *. Лібідо розглядається як домінуючий мотив людської поведінки, що проявляється в соціально прийнятній формі, завдячуючи сублімації **, витісненню *** та ін. видам психічного захисту.

Згідно Фрейда З. певна частина лібідо в результаті вибору об’єкту спрямовується на цей об’єкт (об’єкт-лібідо) а інша – на власне “Я” (Я-лібідо).[3]

Людина народжується з визначеним фізіологічним сексуальним потенціалом, що формується вже в рамках життєвого досвіду; у цілому ж сексуальність обумовлена інтегрованою взаємодією біологічних, психічних і соціокультурних факторів.

С

_________________________________________________________________________________________________________________

* в психології ХІХ ст. статевий потяг вважався чисто інстинктивним та пояснювався або як прояв потреби у продовженні роду, або як прагнення зняти фізіологічне напруження, що виникає у результаті діяльності статевих залоз. [3]

** цей механізм захисту дає можливість людині у цілях адаптації змінити свої імпульси таким чином, щоб їх можна було виражати за допомогою соціально прийнятних міркувань та дій. Сублімація розглядається як єдина конструктивна стратегія приборкання небажаних інстинктів. [7]

*** Витиснення вважається первинним захистом его, тому що забезпечує найбільш прямий шлях відходу від тривоги, так само будучи основою для побудови більш складних механізмів. Витиснення або «мотивоване забування» являє собою процес видалення зі свідомості думок або почуттів, що заподіюють страждання. [7]


ексуальність має велике значення в міжособистісних відносинах. Філогенетична еволюція, завдяки розвитку мови і культури, обумовила істотні відмінності сексуальності людини від сексуальності тварин. Однак вони й досі зберігають загальні біологічні риси, що лежать в основі двох функцій – репродуктивної і комунікативний.

Сексуальна поведінка радикально змінюється в залежності від свого змісту, від того, які саме потреби вона задовольняє. Коли інтимна близькість виступає засобом прокреації, дітородіння, тоді людині важливий не стільки процес, чуттєва насолода скільки його кінцевий результат, народження дитини. Еротичні міркування відіграють незначну роль, проте дуже важливі соціальні та природні якості партнера.

Більш складний вид відносин, коли статева близькість виступає засобом комунікації, як момент психологічної особистісної інтимності, виходу з самітності, злиття двох у єдине ціле. Комунікативна сексуальність передбачає найвищий ступінь індивідуальної вибірності.

Саме це тип відносин, самий складний вид, звичайно, мається на увазі, коли говорять про статеву любов [2]


Случайные файлы

Файл
162197.rtf
ref-14791.doc
160634.rtf
1931.rtf
21878-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.