Сучасний стан, особливості та тенденції розвитку базових технологій основних галузей промислового виробництва в Україні (125546)

Посмотреть архив целикомСучасний стан, особливості та тенденції розвитку базових технологій основних галузей промислового виробництва в Україні.


ПЛАН


Вступ 3

1. Сутність і основні напрямки прискорення НТП 4

2. Прогресивні хіміко-технологічні процеси 10

3. Прогресивні види технологій 13

Висновок 16

Список використаної літератури 17Вступ


Україна дедалі більше відчуває на собі прояви процесів глобалізації, хід яких засвідчує безповоротність становлення багатовимірної, поліцивілізаційної структурно-функціональної системи. Зростає її залежність від загальносвітового економічного стану, а її становище в світі визначається рівнем синхронізації з інтеграційними процесами в економічній, технологічній, культурній та політичній сферах. Наша держава не зможе вибороти належне місце у світі, доки не зміцниться зсередини. Водночас спостерігаються ознаки гальмування технологічного розвитку країни, що опосередковано призводить до обмеження ресурсів, які можуть бути спрямовані на захист національних інтересів.

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку зростає, тому що своєчасна зміна технологій відповідно до вимог ринку забезпечує конкурентноздатність фірми, її процвітання. Особливістю сучасного розвитку технологій є перехід до цілісних технолого-економічних систем високої ефективності, що охоплює виробничий процес від першої до останньої операції й оснащеним прогресивними технічними засобами. Рівень технологій будь-якого виробництва впливає на його економічні показники, тому необхідно достатнє знання сучасних технологічних процесів.

Основна мета даної роботи дослідити проблема розвитку базових технологій основних промислових галузей України.


1. Сутність і основні напрямки прискорення НТП


Науково-технічний прогрес, визнаний в усьому світі як найважливіший фактор економічного розвитку, усе частіше й у західній, і у вітчизняній літературі пов'язується з поняттям інноваційного процесу. Це, як справедливо відзначив американський економіст Джеймс Брайт, єдиний у своєму роді процес, що поєднує наук, техніку, економіку, підприємництво і управління. Він складається в одержанні нововведення і простирається від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи в такий спосіб весь комплекс відносин: виробництва, продажу, споживання. У цих обставинах інновація споконвічно націлена на практичний комерційний результат. Сама ідея, що дає поштовх, має меркантильний зміст: це вже не результат "чистої науки", отриманий університетським вченим у вільному, нічим не обмеженому творчому пошуку. У практичній спрямованості інноваційної ідеї і складається її притягальна сила для компаній. Інновація скоріше економічний і соціальний, ніж технічний термін, що визначається в термінах попиту та пропозиції - як зміни в цінності і задоволеності, одержуваних споживачем з використовуваних їм ресурсів (чи нововведення в їхньому використанні). Головна задача суспільства й особливо економіки бачиться в одержанні чогось іншого, відмінного від попереднього, а не в поліпшенні вже існуючого, що лежить в основі інноваційного процесу на систематичній основі. Систематична інновація, тому, складається в цілеспрямованому, організованому пошуку змін і в систематичному аналізі тих можливостей, що ці зміни можуть дати для економічних чи соціальних нововведень. Мало існує технічних інновацій, що зможуть суперничати по впливі з такими винаходами, як, наприклад, продаж товарів на виплату, що буквально перетворив усю сферу торгівлі. Інноваційний процес у більшому ступені, чим інші елементи НТП, пов'язаний з товарно-грошовими відносинами, які опосередковують всі стадії його реалізації. Ця обставина цілком переконлива виявляється в умовах регульованої ринкової економіки. Основна маса інноваційних процесів реалізується приватними компаніями різного рівня і масштабу, і такі процеси виступають не як самостійна мета, а як засіб кращого рішення виробничих і комерційних задач компанії, що домагається високої прибутковості. Економічний ріст - здатність робити більший обсяг продукції, що являє собою результат збільшення пропозиції ресурсів і науково-технічного прогресу.

Науково-технічний прогрес - процес удосконалювання засобів праці, що є вихідною основою розвитку продуктивних сил суспільства. НТП виступає в двох формах: еволюційній і революційній. Еволюційна форма припускає поступовий розвиток, а революційна - якісний стрибок, перехід до нового типу засобів праці, що ґрунтується на нових відкриттях науки. Революційна форма НТП - це науково-технічна революція (НТР), що обумовлена суспільними потребами і рівнем розвитку продуктивних сил великого машинного виробництва.

Один з різновидів етапів, що змінюються, НТР - технологічна революція - це стрибок у розвитку технології переробки і перетворення інформації, енергії і речовини, що базується на освоєнні нових структурних рівнів організації матерії, форм її руху. Серед базових технологій виділяються: механічна, фізична, хімічна, біологічна. Історія технологій розглядається з позиції удосконалювання механічної технології і її послідовної заміни іншими видами технологій. У ході наукового прогресу підсилюється взаємозв'язок наукового, технічного і технологічного процесів.

На різних етапах розвитку суспільства з різноманіття напрямків науково-технічного прогресу виділяються пріоритетні, котрі відрізняються більш високими темпами розвитку, більшою концентрацією кадрів, матеріальних ресурсів і мають велику соціальну значимість розроблювальних проблем.

Пріоритетні напрямки можуть бути національними (окремих країн), регіональними (міжнародних об'єднань і організацій) і глобальними. Вони обумовлюються типом організації суспільства і його економічних відносин.

Пріоритетні напрямки НТП - особливість стратегії науково-технічного розвитку передових у науковому й економічному відносини країнах. Прискорений розвиток пріоритетних напрямків - інтенсивність економіки і досягнення найвищого рівня науково-технічного розвитку на сучасному етапі:

  1. електронізація народного господарства;

  2. комплексна автоматизація;

  3. атомна енергетика;

  4. нові матеріали і технологія їхнього виробництва й обробки;

  5. біотехнологія.

Електронізація народного господарства дозволяє забезпечити усі сфери виробництва передовими засобами обчислювальної техніки, у результаті чого підвищується продуктивність праці, економія ресурсів, матеріалів і енергії, прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві, скорочення термінів наукових досліджень, якісна перебудова невиробничої сфери.

Реалізація цих і інших задач по даному пріоритетному напрямку НТП дозволяє значно збільшити темпи росту національного доходу, знизити матеріалоємність і енергоємність продукції, скоротити терміни розробки і реалізацію наукових програм і технічних проектів, підвищити якість продукції і знизити виробничі витрати.

Широкомасштабна комплексна автоматизація галузей народного господарства включає:

1. Застосування швидко перестроюваних і гнучких виробничих систем різного призначення, а також організацію цілком автоматизованих цехів і заводів. Найбільш актуальне впровадження гнучких виробничих систем при автоматизації багатономенклатурного виробництва, на яке приходиться основна частина загального обсягу виробництва у всіляких галузях промисловості. Застосування гнучких виробничих систем у народному господарстві значно підвищить ефективність виробництва, дозволить скоротити терміни і витрати при освоєнні нових видів виробів, підвищить продуктивність праці, скоротиться чисельність працюючих, покращаться умови праці. Швидкоперестроювані системи в даний час створюються і на базі роторних ліній за рахунок переходу до роторно-конвеєрних ліній. Роторна лінія являє собою автоматичний пристрій, дія якого заснована на спільному русі по окружності інструмента й оброблюваного предмета. Роторний принцип обробки універсальний, при цьому забезпечуються надійність роботи, точність і висока продуктивність.

2. Застосування систем автоматизованого проектування (САПР) і технологічної підготовки виробництва (АСУ ТПП), автоматизації і прискорення досліджень і експериментів (АСНІ), автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ) і управління технологічними процесами (АСУ ТП), інтегрованих систем управління (ІАСУ). Упровадження таких систем дозволило скоротити витрати на проектування і виготовлення деталей, підвищити якість планування, обліку, контролю й організації виробництва, скоротити терміни його технологічної підготовки. Сполучення гнучких виробничих систем із системами машинної науково-технічної й організаційної підготовки виробництва дозволить створювати гнучкі автоматизовані виробництва.

3. Застосування промислових роботів і маніпуляторів у галузях народного господарства. Сучасні роботи мають можливість переміщення у всіляких напрямках, чому сприяє убудований у його численні вузли інформаційно-обчислювальний комплекс. Здійснення даного пріоритетного напрямку приведе до підвищення продуктивності праці в базових галузях народного господарства, надійності, якості і конкурентноздатності продукції, що випускається, істотно підніме загальний технологічний рівень і ефективність виробництва, різко скоротить ручна і малокваліфікована праця.


Случайные файлы

Файл
36835.rtf
165396.doc
136486.rtf
30157-1.rtf
143026.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.